Ролята на образованието при ромите

В брошурата се анализира преодоляването на неравенствата в сферата на труда. Проследява се ролята на образованието сред млади хора от ромски етнически произход в началото на трудовата им кариера.

Използвани са данни от качествено изследване. Анализирани са дълбочинни интервюта на млади хора от различен етнически произход и с различна степен на завършено образование, работещи в сферата на строителството, на здравеопазването и в администрацията.

Важен извод е, че етносът продължава да има негативно значение, но образованието има положително значение за преодоляване на негативните стереотипи и предразсъдъци. По-високото образование повишава шансовете на младите хора от ромския етнос за намиране на работа на постоянен трудов договор. Високото образование и мотивацията в труда допринасят за отместване на етническите граници в общуването между етносите, но само ако и сред мнозинството се формира нагласа хората да бъдат преценявани през резултатите от работата им, а не през техния произход.


Keywords: education, ethnic disparities, stereotypes and prejudices