БУДЕВСКИ Евгени Богданов

(29.07.1922)

физикохимик, член-кореспондент

Роден в София. Завършва химия в Софийския университет (1949). Кандидат на химическите науки (Софийски университет, 1958).

Член-кореспондент (1984).

Старши научен сътрудник (1959—1964), професор (1964) и завеж­дащ Секцията по електрохимия в Института по физикохимия (1959— 1964). Директор на Централната лаборатория по електрохимични източ­ници на ток при БАН (1967—).

Асистент (1949—1952), старши асистент (1953—1959) и професор в Софийския университет (1971).

Чуждестранен член на Саксонската академия на науките в Лайпциг (1974); член (1974) и вицепрезидент на Международната организация по електрохимия (1974—1977); член на Комисията по електрохимия при Международния съюз по теоретична и приложна химия (197&—1987).

Лауреат на Димитровска награда (1969); орден „Кирил и Мето­дий” II ст. (1967) и I ст. (1972), „Червено знаме на труда” (1982), „Народна република България” I ст. (1982).

Работи в областта на електрохимията, електрохимичната кинетика, електрохимичните източници на ток и главно в областта на електро- кристализацията — условия за получаване на бездефектни кристални стени, зараждане и разпространение на моноатомни слоеве; изучава двумерния механизъм на растеж и теорията на винтово-дислокацион- ния механизъм на растеж.

БИБЛИОГРАФИЯ

 1. Кристализационно свръхнапрежение на среброто при наличие на винтови дислокации (в съавт.); Съвременни постижения в областта на електрокристализацията на металите (в съавт.). — Изв. Отд. хим. науки, 2, 1969, 885—893; 479—503.

Morphologische Beobachtungen bei Elektrokristallisation des Kup- fers unter potentiostatischen Abscheidungsbedingungen (et al.). — Z. Metallkde, 60, 1969, 840-844.

Progress in the field of electrocrystallization of metals (et al.). — Comm. Dept. Chem., 11, 1969, 473—497.

 1. Mechanism of electrolytic growth of single crystal faces of silver. — Trans. SAEST, 5, 1970, 473-497.

 2. Електрокристализация на среброто из стопен сребърен нитрат (в съавт.). — Изв. Отд. хим. науки, 4,1971, 311—324.

 3. Multinuclear growth of dislocation-free planes in electrocrystalliza­tion (et al.). - J. Electroch. Soc., E119, 1972, 1346-1347.

On the mechanism of electrocrystallization. — J. Cryst. Growth, 1972, No 13-14, 93-96.

 1. Ausbreitungsgeschwindigkeit und Mechanismus der elektrolytischen Abscheidung des Silbers (et al.). — Chem.-Ing. Technik, 45, 1973, 179-182.

 2. Въгленни кислородни (въздушни) газодифузионни електроди от хидрофобиран тип за електрохимични източници на ток, ра­ботещи с течни или диспергирани в електролита твърди горива (в съавт.); Генериране на водороден перокис при работата на въздушни електроди (в съавт.); Угольные кислородные (воз- душные) электроды гидрофобного типа. I. Структурные, физи- ческие и злектрохимические характеристики злектродов гидро- фобизированных фторопластом (в съавт.). — Изв. Отд. хим. науки, 7, 1974, 755-761; 97-104; 223-231.

Электрокристаллизация и механизм злектролитического осаж- дения серебра (в съавт.). — Рост кристаллов, 10, 1974, 230—250. Mechanism of electrocrystallization (et al.). — J. Electroch. Soc., 121, 1974, 207-211.

The use of interference contrast in metallographic cinemicrography. — Res. Film, 8, 1974, 203-214.

 1. Изследване на катализатори за електрохимична редукция на кис­лорода. I. Получаване и характеристики на катализатор сребро-ак- тивен въглен, предназначен за кислородни газодифузни електро­ди, работещи с алкален електролит (в съавт.). — Изв. хим., 1975, № 4, 443—449.

Скорости распространения моноатомных слоев и механизм злектролитического осаждения серебра (в съавт.). — Рост крис­таллов, 11, 1975,131—137.

Угольные кислородные (воздушные) электроды гидрофобного типа. III. Влияние параметров структур злектродов на их актив- ность при работе с воздухом (в съавт.).— Изв. хим., 1975, № 3, 359-366.

Form and step distance of polygonized growth spirals (et al.). — J. Cryst. Growth, 29, 1975, 316—320.

 1. Some fundamental aspects of electrocrystallization. — Progr. Surf. Membr. Sci., 11, 1976, 71-116.

 2. Polynuklearer Wachstumsmechanismus von schaubenversetzungsfreien Kristallflachen (100) bei der Elektrokristallisation des Silbers (et al.). — Electrochim. acta, 22, 1977, 1245—1248.

 3. Growth behaviour of crystal faces in presence of screw dislocations (et al.); Unterpotentialadsorption und kathodische Abscheidung von Thalium und Blei auf (100) und (111) Silbereinkristallflachen (et al.). - Comm. Dept. Chem., 11, 1978, 467-473; 474-488. Metallionenadsorption auf elektrolytisch gewachsenen (111) und (100) Silbereinkristallflachen (et al.); Metallionenadsorption und kathodische Metallabscheidung. I. Thalium und Bleiabscheidung auf (111) und (100) Silbereinkristallflachen (et al.). — Electrochim. acta, 23, 1978, 319-324; 741-748.

 4. Mean field theory and Monte-Karlo simulation of multisite adsorp­tion (et al.). - Surf. Sci., 82, 1979, 364-382.

Nucleation phenomena in electrocrystallization. I. Growth and pro­perties of metal clusters. — In: XXXII Intern. Meet. French Soc. Phys. Chem. Lion, 1979, 85—100.

 1. Current transients for the electrolytic growth of crystal faces inter­sected by screw-dislocation (et al.). — Electrochim. acta, 25, 1980, 1619-1623.

Electrocrystallization (et al.). — Ann. Rev. Mater. Sci., 10, 1980, 86-112.

Zink-Luft-Elemente mithohem Energievorrat — Probleme und Einsatz- moglichkeiten (et al.). — Z. Phys. Chem., 261, 1980, 716—725.

 1. Effect o^jtarting^VhOa and of the method of preparation on the characteristics of Li-stabilized B"-A1203 ceramics (et al.); Mecha nical quality control of B-alumina membranes using acoustic emis sion (et al.). - J. Mater. Sci., 16, 1981, 2710-2716; 3510-3512 Rate of crystal growth by 2D nucleation in the case of electrocrys tallization of silver (et al.). — J. Cryst. Growth, 25, 1981, 761—765

 2. Authors’reply to “Comments on effect of the starting A1203 and of the method of preparation on the characteristics of Li-stabilized B"-A1203 ceramics” (et al.). — J. Mater. Sci., 17, 1982, 3673—3674. Two-step continuous sintering schedules for B"-A1203 ceramics (et al.). — Sol. State Ionics, 7, 1982, 151—155.

 3. Electrocrystallization. — In: Comprehensive Treatise of Electroche­mistry. Vol. 7. New York, 1983, 399—450.

Calculation of current transients for the formation of monolayers from single nuclei (et al.). — J. Electroanal. Chem., 159, 1983, 257-265.

Monolayer formation of instantaneous 2D-nucleation in the case of electrolytic crystal growth (et al.). — J. Electroanal. Chem., 146, 1983, 303-312.

Statistical analysis of single silver nucleus growth on single crystal silver microelectrodes (et al.). — J. Electroanal. Chem., 154, 1983, 1-12.

 1. Phase formation and acoustic emission during the electrochemical incorporation of Lithium into Aluminium from molten LiCl-KCl (et al.). — Electrochim. acta, 29, 1984, 661—665.

Spatial distribution of 2D nuclei (et al.). — J. Electroanal. Chem., 170,1984, 51-62.

 1. Анализ частотной зависимости импенданса бездислокационной октаэдрической грани серебра в области высоких частот (в съ- авт.); О равновесной концентрации адатомов на бездислока­ционной кубической грани серебра, находящейся в контакте с раствором нитрата серебра (в съавт.); Температурная зависи- мость импенданса бездислокационной кубической грани сереб­ра (в съавт.). — Изв. СО АН СССР. Сер. хим. наук, 1986, № 4, 35 — 39; 26-30; 31-34.

Морфология поверхности грани (111) серебра при росте с нало- жением переменного синусоидального тока на постоянный (в съавт.); Электрохимическое поведение моногранных серебря- ных злектродов при больших амплитудах переменного тока (в съавт.).- Изв. СО АН СССР. Сер. хим. наук, 1986, № 6, 31 - 37; 38-42.

 1. The meaning of exchange current densities in electrocrystallization. — J. Electroanal. Chem., 229, 1987, 423—427.