Писмото на 19-те срещу Виденов

Уважаеми другари,

Обстановката в страната и в БСП е крайно тежка.

Предлагаме на ВС на БСП и ПГДЛ да обсъдят политическата ситуация, а така също и положението в икономиката, финансовата и социалната сфера. Предлагаме да бъдат взети без бавене адекватни решения, които – поради остротата на ситуацията – не може и не трябва да бъдат отлагани. Тази неотложност се подсилва от тежката загуба на президентските избори.

Нашето предложение е продиктувано от оценката, че ако сега не се вземат мерки, при това, подчертаваме, адекватни мерки, ако още веднъж се отложи правилната реакция на актуалнита ситуация в страната, после ще бъде късно. Последиците ще бъдат тежки и дълготрайни. Според нас сега въпросът стои така: БСП има последен шанс да вземе по своя инициатива решения, които ще й позволят да завърши парламентарния си мандат за управление. Ако този шанс бъде пропуснат, обстановката ще започне да се развива извън политическата инициатива на БСП. Ние ще загубим окончателно вътрешното и външното доверие към нас като към управляваща партия.

Нашето предложение е мотивирано от следните факти в политическата ситуация у нас сега:

* Бързо и рязко спада доверието в нашето управление. Ако през пролетта на 1995 г. това доверие възлизаше на 49% - 55% (по данни на представителни изследвания на водещи социологически агенции), през есента на 1996 г. то се колебае между 10% и 15%.

* Сериозно нараства социалното напрежение, при това в среди, които през последните години традиционно подкрепяха БСП – пенсионери, авторитетни среди от лявата интелигенция, немалка част от селяните.

* В БСП и в обществото расте недоволство и критика от разминаването между платформата, с която БСП спечели парламентарните избори, и практическата политика, която провежда след изборите.

* Има силно недоволство от политическия стил на поведение в парламента и в изпълнителната власт. Блокирането на диалога е очевиден факт дори по въпроси, по които не би трябвало да има особени трудности.

* Расте недоволството от кадровата политика на БСП като управляваща сила. Извън нейното полезрение остават много модерно мислещи, образовани и компетентни кадри. На повърхността се оформи впечатление за кадрова криза на левицата, а всъщност става дума за криза на кадровата политика на БСП.

* Наблюдава се сериозен провал в информационната политика на правителството, парламентарното мнозинство и самата партия.

* И най-накрая, но най-остро актуални са фактите, свързани с провала на БСП на президентските избори. Въпросът не е само в загубата на изборите, а в безпрецедентната тежест на тази загуба и нейното неблагоприятно отражение върху състоянието и влиянието на партията. Загубихме доверието на над един милион наши избиратели, и то главно сред активните слоеве на населението.

Очевидно всички тези проблеми трябва да бъдат сериозно обсъдени. Без забавяне трябва да бъдат намерени решения с цел да се преустанови неблагоприятното развитие на политическата обстановка, да се осигури възвръщане на доверието към БСП като управляваща сила и на тази основа да се потърси обществена подкрепа.

Без това БСП не може нито да продължи да управлява ефикасно, нито да завърши мандата си.

                      

* * *

Нашето предложение е мотивирано и от фактите в икономическата обстановка у нас.

България се намира в критичен момент на своето икономическо развитие. Вярно е, че структурната реформа не може да бъде повече отлагана. Ясно е, че тя ще има висока социална цена. Ясно е също така, че БСП ще трябва да направи преоценка на обявената си през 1994 г. краткосрочна политика. Но провеждането на структурната реформа не може да бъде оправдание за всички негативни явления, които сега съществуват в икономическата и социалната област.

Повече от ясно е, че структурната реформа не може да бъде успешно проведена, ако за нея няма добре обмислена, строго разчетена и публично обявена практическа програма. Липсата на такава именно програма внася голямо недоверие в обществото към някои от най-важните предприемани действия.

Недопустимо е икономическият екип на правителството да е толкова нестабилен, непостоянен и непоследователен в своите преценки, прогнози, изявления и ангажименти към обществото.

БСП се нуждае от спешни действия в две посоки:

Първо. Посрещане на зимата на 1996-1997 година, най-тежката от седем години насам. Според нас тук е необходим много точен набор от действия, свързани именно с осигуряването на най-важните обществени потребности през зимата. По-важни са следните действия:

* Осигуряването на хляба за тази и следващата година.

* Много тежка е ситуацията с посрещането на разходите за отопление, осветление, лекарства. За най-бедните тези разходи са направо непосилни – те не могат да ги посрещнат и с това рискуват здравето и живота си.

* Освен високите цени под въпрос е и самото осигуряване на електро- и топлоенергията, въглищата и дървата за населението.

* Тази зима ще се окаже непоносимо тежка за пенсионерите, болните, безработните, многодетните семейства, някои категории учащи.

Засега се сблъскваме с парадоксална ситуация – по проблемите на зимата говори много повече опозицията, отколкото управляващата партия. Не става дума за популизъм и за злоупотреба с реалните тежести. Става дума за един открит, честен диалог с обществото по тези въпроси и за постоянно оповестяване на практическите мерки, които се взимат за посрещане на зимата. Ние не предлагаме нито демагогия, нито голи обещания. Предлагаме засилване на вниманието и мерките за зимата, както и тяхното публично оповестяване.

Второ. Нуждаем се от сериозен анализ и оценка на общата икономическа ситуация в страната.

* Трябва да се разбере защо България в икономическо отношение остана на опашката на всички бивши социалистически страни.

* Нужно е да се подготви и публично да се обяви национална програма за структурна реформа, в т.ч. по ангажиментите с Международния валутен фонд, Световната банка и другите международни институции.

* Нужни са надеждни мерки за избягване катастрофата на банковата система, включително и заплахата срещу финансово-икономическия суверенитет на страната.

* Нужно е решително подобряване на практическите действия на БСП в аграрната област. Може да се каже, че през изминалите две години БСП не само буксува, но и се намира пред провал на своята аграрна политика.

* Трябва сериозно още веднъж да се обсъди въпросът за недопускане разпродажбата на безценица на най-доброто, което има българската индустрия. Приватизацията е нужна, но тя трябва да се прави прозрачно, да се постави под контрола на обществото.

Държавните институции и парламентарните сили да обсъдят практически мерки за конкретна и ефективна борба със стопанската престъпност и корупцията.

Днес много активно се лансира тезата, че няма алтернатива на структурната реформа. Да – структурната реформа няма алтернатива. Но начинът на провеждане на тази реформа и управленската политика имат алтернатива. Точно по тези въпроси е необходима сериозна дискусия – както във ВС на БСП и ПГДЛ, така и в българския парламент. Такава именно дискусия, такъв диалог предлагаме да бъдат проведени без отлагане.

 

* * *

Трябва да си дадем сметка, че намалява не само външният кредит на доверие, но има и ясни индикации за промяна в неблагоприятна посока на отношението на основни наши чуждестранни партньори към България, в частност към БСП. Това не може да се обясни с понятието "политическа обсада". ”След парламентарните избори през 1994 г. очакванията и доверието към нас бяха ясно изразени - тогава в света се формира мнение за дъргосрочно взаимодействие с България при управлението на Демократичната левица.

Ясно е, че само сериозно подобряване на вътрешната обстановка може да създаде условия за възвръщане на външната подкрепа.

* * *

Очевидно очертаните дотук проблеми трябва да бъдат във фокуса на БСП като управляваща сила. Сега за нас няма по-важни проблеми от тези, свързани с изострянето на кризата и с провеждането на реформата. Това предполага сериозно засилване на управлението и незабавни действия. Или БСП ще намери решения на тези проблеми, или тя ще претърпи тежки удари от настъпващите ситуации и събития.

Не е тайна за никого, че в БСП се натрупа цял комплекс от вътрешнопартийни проблеми, свързани със стагнацията в обновлението на партията, рецидивирането на отречените практики, кадровата политика, принизената роля на партията като цяло и на ръководните пъртийни структури от различните нива в оценката и анализа на ситуацията и във формирането на управленската политика, снижаването на политическия контрол от страна на партията върху изпълнението на практическата политика.

Този комплекс от проблеми изисква отговорно обсъждане и предприемане на необходимите мерки.

Като изхождаме от всичко това, ние стигаме до общия извод, че за изминалите две години са изчерпани възможностите на досегашното управление като резултати от дейността му, кредит на доверие, състав и политически стил.

Предлагаме ВС на БСП и ПГДЛ да обсъдят и да се обединят за извършване на следните конкретни действия:

1. Да се пристъпи без отлагане към формиране на второ правителство на Демократичната левица, съставено от компетентни, авторитетни и опитни в съответните области личности.

2. Специално внимание да се отдели за съставяне на силен икономически екип, изграден от хора, преминали през реалната икономика, финанси, земеделие, наука и сферата на новите технологии.

3. Да се подготви практическа програма за структурната реформа и се обяви публично.

4. Новото правителство да подготви специална програма за развитие на земеделието и за решаване на продоволствения проблем за тази зима и до края на мандата.

5. Да се предприемат спешни мерки за овладяване на ситуацията в банковата система и за нейното стабилизиране, както и за осигуряване на източници за външно финансиране.

6. Да се обсъдят и реализират инициативи за възстановяване на политическия диалог в парламента, на изпълнителната власт, а също така и в БСП.

7. След решаване на тези неотложни проблеми за преодоляване на критичната ситуация и засилване на управлението на държавата да се проведе извънреден конгрес на Българската социалистическа партия.

Тези седем предложения не са цялостна програма за завършване на парламентарния мандат, но са според нас действия, без които ние ще изпаднем в драматична ситуация. Затова ние предлагаме тяхното спешно обсъждане и предприемане.

 

* * *

Единственият приемлив начин за извършване на предложените промени е демократичната процедура. Затова ние внасяме нашето предложение за обсъждане във ВС на БСП и ПГДЛ. Всеки член на ВС и всеки депутат е длъжен да заеме позиция.

Предлагаме решенията по това предложение предвид особената им важност да бъдат взети с поименно гласуване.

Подписали:
Александър Лилов – член на ВС на БСП, народен представител
Янаки Стоилов – заместник-председател на ВС на БСП
Николай Камов – член на ИБ на ВС на БСП, депутат
Юрий Борисов – член на ВС на БСП, народен представител
Александър Маринов – народен представител
Филип Боков - член на ИБ на ВС на БСП, народен представител
Ивайло Калфин – народен представител
Боян Киров – народен представител
Чавдар Кюранов – член на ВПС, народен представител
Минчо Минчев – член на ВС на БСП
Наташа Тачева – народен представител, секретар на ПГДЛ
Емил Костадинов – член на ВС на БСП, народен представител
Евгени Кирилов – народен представител
Коста Андреев – народен представител, член на ВС на БСП
Никола Койчев – член на ИБ на ВС на БСП, народен представител
Нора Ананиева – член на ВС на БСП и народен представител
Добрин Спасов – член на ВПС
Тодор Ив. Живков – народен представител
Елена Попдимитрова – народен представител

П. П. Предложението е внесено в деловодството на ВС на БСП и в Парламентарната група.

 

4 ноември 1996 г.

 
--------------------------------------------------------------------------
“Документа подписаха снощи Весела Донева и Чавдар Шинов, членове на ВПС, и Милан Колев, депутат” (в. “Дума”, 5 ноември 1996 г.)