Някои традиционни български занаяти

 

Абаджийство - занятие и поминък на абаджия (производител на аби или търговец на абени стоки)
         аба - 1. дебел и груб тепан вълнен плат; 2. старинна мъжка връхна дреха от такъв плат

Арабаджийство - занаят на арабаджия (1. Който прекарва товар с кола; колар. 2. Майстор, който прави и поправя коли; колар.)

Брадварство - занаят на брадвар (който прави или точи брадви)

Бъчварство - занятие на бъчвар (занатчия, който прави бъчви, бурета, каци и други подобни съдове)
        бъчва - голям дървен съд с две кръгли дъна, направен от извити дъски, стегнати с обръчи, който служи обикновено за съхраняване на вино или ракия)
        буре - малка бъчва
        каца - голям съд с едно кръгло дъно, направен от дървени дъги, стегнати с обръчи, предназначен за кисело зеле, туршия, сирене и др.

Горянство - дървосекачество; - ръкоделство - дялане с брадва на дървени изделия за примитивния бит и стопанството

Грънчарство - занаят на грънчар (човек, който изработва или продава грънци и други глинени изделия)

Джелепство - занаят на джелепин (търговец, който закупува овце или говеда на едро, за да ги угои и продаде за клане

Долапджийство - занаят на долапджия (който изработва тепавичарски/градински колела)
       долап - 1. градинско колело за вадене на вода за напояване; 2. колело за тепавица, воденица; 3. цилиндричен ламаринен съд за печене на кафе, пуканки и др.; 4. домашен примитивен уред за точене на коприна

Дърводелство - занятие, поминък на дърводелец (човек, който изработва мебели, дървени части (врати, прозорци) на сгради и други дървени изделия)

Златарство - занаят и поминък на златар (лице, чийто занаят е да изработва и обикновено да продава скъпоценни предмети и накити от злато, сребро и др.)

Иконопис (рисуване на икони, зографство) - занятие на зограф (иконописец); зографлък, иконопиство (вид средновековна живопис, религиозна по теми и сюжети, с култово предназначение, иконна живопис, зография)

Калпакчийство - занятие поминък на калпакчия (шапкар, който изработва калпаци - шапки от нестригана кожа)

Каменоделство - занятие, поминък на каменоделец (човек, който се занимава с обработка на камък)

Килимарство - занятие и поминък на килимар (който произвежда или продава килими)

Кираджийство - занаят на кираджия (превозвач на стоки срещу заплащане на кирия)

Кожухарство - занятие на кожухар (човек, който изработва кожуси, кожени палта, шапки, наметки, яки и под.)

Ковачество - занаят, поминък на ковач (човек, който се занимава с обработка на метал и изработка на метални изделия чрез коване)

Коларо-железарство - занаят на колар (човек който прави или поправя коли, каруци; арабаджия / занятие на железар (човек, който изработва, поправя или продава предмети, изделия от желязо) - производство на волски (биволски) коли и каруци

Кундурджийство - занятие на кундурджия (човек, който изработва кундури - груби кожени обувки)

Мантаджийство - занаят на мантаджия (майстор, който изработва манти - манта - общо название на традиционни мъжки и женски дрехи  антерии, елеци?

Медникарство - занаят и поминък на медникар; бакърджийство, казанджийство (човек, който произвежда или търгува с медни изделия; бакърджия, казанджия)

Мутафчийство - занаят, поминък на мутафджия; козинарство (мутафджия - занаятчия, който произвежда, изработва постелки, торби, чулове и др. от козя вълна; козинар)

Налбанство - занятие, поминък на налбант, налбантин (човек, който подковава работни животни (коне, волове и др.; подковач); подковачество

Народно бояджийство - занаят на бояджия на плат или прежда

Ножарство - занаят на ножар (който изработва ножове)

Ножичарство - занаят на ножичар (който изработва ножици)

Обущарство - занаят, поминък на обущар (човек, който изработва, поправя обувки)

Овчарство - занаят на овчар или овцевъдец

Опинчарство - цървулджийство, занятие, поминък на опинчар (цървулджия), който изработва опинци (цървули)

Папукчийство - занятие на папукчия (чехлар, обущар)

Пастирство - занаят на пастир (който пасе добитък - овчар, говедар, телчар и пр.)

Резбарство - изкуство на резбар (който прави резби - 1. Изрязване на различни фигури върху дърво, кост  и др. материали. 2. Художествена украса чрез рязане)

Розоварство - добиване на розово масло

Самарджийство - занаят на самарджия (човек, който изработва самари) (самар - 1. дървено седло за кон или магаре, приспособено за товар  и за яздене; 2. приспособление за по-леко и удобно носене товар на гръб)

Сапунджийство - сапунарство - заятие и поминък на сапунджия, сапунар (който прави или продава сапун)

Сарачество - занаят на сарач (майстор на хамути, седла, юзди и подобни; седлар), седларство

Сградостроителство

Стругарство - занятие, поминък на стругар (който работи на струг - машина, стан с колелета за обработвнане в кръгова форма въртящо се дърво или метал)

Стружнарство - от стружна - дъскорезница, занаят на дъскорезач

Табачество - занаят на табак (човек, който щави кожи, кожар 
       табакхана, табахана, табахна - работилница за обработване на кожи (производство на лицеви кожи, мишини, гьон, кюселе

Тепавичарство - занятие, поминък на тепавичар (съдържател или работник в тепавица - заведение с водна сила за тепане на вълнени тъкани)
       тепам - правя по-гъста и по-плътна вълнена тъкан, като я поливам с гореща вода и удрям със специални дървени чукове

Терзийство - шивачество

Тюфекчийство (пушкарство) - занаят на тюфекчия (лице, което изработва или поправя пушки  или пищови; оръжейник

Тъкачество - занаят на тъкач

----------------------------

Източници:
Цанов, Ганко, Стоян Ковачев, Тотю Тотевски. Терминологичен речник на занаятите в Троянския край. София, БАН, 1992.
Речник на българския език. Т. 1- 12. София, БАН, 1977-2004.
Български тълковен речник. А-Я. София, БАН, 1993.
Речник на чуждите думи в българския език. София, Наука и изкуство, 1970. (Съст. Ал. Милев, Й. Братков, Б. Николов)
Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от ХІХ и ХХ век. София, БАН, 1974. (Съст. Стефан Илчев, Ана Иванова, Ангелина Димова и Мария Павлова)