Николай Тилкиджиев

Успелите роми т. І

Успелите роми т. І

Началото

        
 
 
УСПЕЛИТЕ    РОМИ
 
 
Основен автор, съставител и научен редактор
 Проф. дсн Николай Тилкиджиев
 
 
Валентина Миленкова
Таня Неделчева
Светлана Д. Христова
Камелия Петкова
Наташа Милева
 
 
 
 
 
 
Издателство”Изток-Запад”
София, 2011
 
 
 
 
 
Тилкиджиев, Николай, съст. и ред., Валентина Миленкова, Таня Неделчева, Светлана Д. Христова, Камелия Петкова и Наташа Милева. 2011. Успелите роми. София: Изд. „Изток-Запад”.
Tilkidjiev, Nikolai, comp. and ed., Valentina Milenkova, Tanya Nedelcheva, Svetlana D. Hristova, Kamelia Рetkova and Natasha Mileva.2011.Successful Roma. Sofia: Еast-West Publishing House.
 
Научни рецензенти:
Проф.дфн Пламен Макариев
Доц.д-р Димитър Денков
Доц.д-р Илона Томова
 
Настоящата публикация е осъществена на базата на изследователски проект, финансиран от ФондНаучни изследвания на МОМН (ДО 02-174/16.12.2008-11.2011), с подкрепата и на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси при МС, както и на Философски факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски”, за което авторите изразяват своята най-искрена и дълбока благодарност. Представените становища са отговорност на авторите и не отразяват непременно мненията и политиката на подкрепящите институции.
 
Всички права са запазени. Никаква част от тази публикация не може да бъде преиздавана или трансформирана, без писменото съгласие на съставителя и научен редактор.
 
 
 
Отделните части на книгата са подготвени съответно от:
Николай Тилкиджиев: 1., 2.1., 3.1., 4., 10.2.,12., вкл. съставителство и научна редакция.
Валентина Миленкова: 2.3., 5., 10.1., 11.4.
Таня Неделчева: 2.2., 6., 10.3.
Светлана Д. Христова: 3.2., 8., 9., 10.5., 11.3.     
Камелия Петкова: 7., 10.4.
Наташа Милева: 3.3., 13.2., вкл. организацията и обработката на емпиричните изследвания.
За пряк контакт с отделните автори – чрез техния Е-адрес в параграфа Авторитев Приложенията.
 
 
Адрес на съставителя и редактора:
Катедра „Публична администрация”
Философски факултет на Софийския университет
София-1113, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 4, каб. 104
тел.: 02/ 971 10 02 (228) nikolai.tilkidjiev@gmail.com
 
 
 
 
© Николай Тилкиджиев, Валентина Миленкова, Таня Неделчева,
Светлана Д. Христова, Камелия Петкова и Наташа Милева – автори, 2011
© Николай Тилкиджиев, проф.дсн – съставител и научен редактор, 2011
© Издателство „Изток-Запад” – предпечатна подготовка и печат, 2011
 
 
 
 
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
 
1.
Предговор
Успехът няма етнос…
 
 
 
 
2.
ПОДХОДЪТ:
ПРЕДИ ДА СРЕЩНЕМ УСПЕЛИТЕ РОМИ
 
2.1.
Успехът и успелите роми
в контекста на социалната структура и качеството на живот
 
 
2.1.1.
Кои са успелите?
 
2.1.2.
Категориите успели роми. Един не толкова терминологичен въпрос
 
2.1.3.
Уникалното и общовалидното в успеха
 
2.1.4.
Неизбежната предзададена позитивност
 
2.2.
Ромската идентичност
в условията на етническите предразсъдъци
 
 
2.2.1.
Идентичност и предразсъдъци
 
2.2.2.
Ромската идентичност. Ромите и другите етнически групи
 
2.2.3.
Параметри на отрицанието. Ние- и Те- образите – преди и сега   
 
2.2.4.
Ромите за другите
 
2.3.
Политики към ромите: фази и акценти
 
2.3.1.
Самобитна общност или етническо заличаване?
 
2.3.2.
Политически решения за интеграция на циганите
 
2.3.3.
Към ромско участие и десегрегация
 
 
 
 
3.
МЕТОДОЛОГИЯТА:
КАК проучИХМЕ успелите роми?...
 
3.1.
Качествените изследвания
 
3.1.1.
Етногеография на подбора
 
3.1.2.
Теренните проучвания: личният достъп
 
3.1.3.
Технология: смислови ядра и базисни интервали на жизнените траектории
 
3.1.4.
Варианти на идентификация и равнища на обяснения
 
3.2.
Методът на жизнените истории: възможности, ограничения
 
3.2.1.
Неповторимо индивидуалното и общовалидното
 
3.2.2.
Структурираните самопредстави: миналото като част от настоящия успех
 
3.3.
Количественото изследване
 
3.3.1.
Квотно-типологичната извадка
 
3.3.2.
Реакции и теренни трудности
 
 
 
 
4.
 
 
ПРОФИЛ 1:
УСПЕХЪТ зА РОМИТЕ В МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПАРТИЙНИ ИЛИ НПО ЛИДЕРИ
 
4.1.
Условията за успех
 
4.1.1.
Родителите, семейството: подкрепатана децата и овладяването на българския език
 
4.1.2.
Десегрегираното образование, асиметрия на успеха, компенсаторните механизми
 
4.1.3.
Личната мотивация: амбиция, целеустременост, отдаденост
 
4.1.4.
Подходящата работа, колегите, чужбината
 
4.1.5.
Партийните назначения,политическият лифт
 
4.2.
Етническите бариери пред успеха
 
4.2.1.
Общността, махалата, гетото: ограниченият шанс за влияние на успелите
 
4.2.2.
Дискриминация: етническото включва расовото
 
4.2.3.
Успех в условия на дискриминация: удвоените усилия и „етно-екстрата”
 
4.2.4.
Политиките на държавно и НПО ниво към етническите малцинства
 
4.3.
Формулата на успеха
 
4.3.1.
Равносметката – цената?
 
4.3.2.
Обърнатият образ: неуспелите
 
4.3.3.
По-доброто качество на живот, по-високият културен статус
 
 
 
 
5.
ПРОФИЛ 2:
УСПЕХЪТ зА ромите интелигенти
 
5.1.
Ромите интелигенти
 
5.1.1.
Кои са ромите интелигенти?
 
5.1.2.
Аспекти на изследване. Понятийна концептуализация
 
5.2.
Ромите студенти
 
5.2.1.
 Социализацията: семейството, учителите
 
5.2.2.
Аспекти на ежедневието. Измерения на политическото
 
5.2.3.
Същност и измерения на успеха
 
5.3.
Ромите учители
 
5.3.1.
Социално формиране
 
5.3.2.
Жизнен стандарт
 
5.3.3.
Социален и културен капитал
 
5.3.4.
Успех и удовлетвореност
 
 
 
 
6.
ПРОФИЛ 3:
УСПЕХЪТ зА Ромите политиции управленци
 
6.1.
Генезис на категорията на ромите в политиката и управлението
 
6.2.
Етническото като проблем
 
6.3.
Образованието на децата
 
6.4.
Аз и другите
 
6.5.
Дискриминацията
 
6.6.
Успели и неуспели
 
 
 
 
7.
ПРОФИЛ 4:
УСПЕХЪТ зА РОМИте в бизнеса
 
 
7.1.
Старт в живота
 
7.2.
Семейството и образованието на бизнесмена
 
7.3.
Професионалният път: „бял” или „сив” бизнес?
 
7.4.
Авторитет вън и вътре в общността
 
7.5.
Измеренията на успеха и удовлетвореност
 
 
 
 
8.
ПРОФИЛ 5:
УСПЕХЪТ зА ромитежурналисти
 
8.1.
Училището и родителите
 
8.2.
Професионалният път
 
8.3.
Етническата принадлежност и успехът
 
8.4.
Жизнен стандарт и общностен живот
 
8.5.
Успехът и признанието
 
8.6.
За ромите в медиите
 
8.7.
Себедоказване и бремето към общността
 
 
 
 
9.
ПРОФИЛ 6:
УСПЕХЪТ зА ромитемузиканти
 
9.1.
Ролята на родителите и специализираното образование
 
9.2.
Етническите бариери
 
9.3.
Жизнен стандарт, среда, социално участие
 
9.4.
Успехът и признанието
 
 
 
 
10.
ЕТНИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ ЗА УСПЕХА И УСПЕЛИТЕ
 
10.1.
Социален и културен капитал на общността  
 
10.1.1.
Културният капитал като ключ към успеха
 
10.1.2.
Социален капитал и интеграция
 
10.2.
„Успеховите йерархии” на общността
 
10.2.1.
Ромите за успеха: „деформирана” ли е представата?
 
10.2.2.
Чувството за дискриминираност
 
10.3.
Общността към успелите: посредници или чужди сред свои?
 
10.4.
Бедността в общността и успехът на индивида
 
10.5.
Между отбраняващата се безпомощност и позитивната амбиция
 
 
 
 
11.
ЕКСПЕРТИТЕ ЗА УСПЕЛИТЕ РОМИ
 
11.1.
Мнения на български експерти
(Боян Захариев, Георги Кръстев, Румян Сечков, Лилия Димова, Алексей Пампоров)
·         Определящото за да е успял отделният ром?
·         Успехът - според обществото или според ромския етнос?
·         Особености на ромския успех
·         Предразсъдъци при успехи на ромите
·         Дискриминация по пътя към успеха
·         Етническата общност и (не-)приемането на успелия
·         Как българите приемат успеха сред ромите?
·         Как позитивните образи на успелите роми да станат видими?
 
 
11.2.
Какви са румънските успели роми?
(Юлияна Прекупецу, Ана Мария Преотеаса)
·       Традиционни, компактни и интегрирани ромски общности
·       Под 1%  са румънските роми с по-високо от средно образование
·       Интелектуалци крият ромската си идентичност
·       Ромските партии - малко известни сред ромите
·       Най-популярните румънски ромски лидери?Ромските НПО
·       Позитивната дискриминация като социална иновация
·       Успелите роми се интегрират, но се разпада връзката им с общността
·       Ромите предпочитат румънската идентичност
 
 
11.3.
Позитивна дискриминация и идентичност
(Сорин Каче, Джелу Думиника)
·         Новият ромски елит в Румъния – резултат от позитивната дискриминация
·         Етническите квоти за студенти роми – опит и резултати
·         Ромската идентичност - ресурс за придобиване на статус и професия
·         Висококвалифицираните роми загърбват и скъсват с общността
·         Ромите не разпознават общностните си медиатори, политически партии и лидери
 
 
11.4.
Румънските роми в елита
(Река Геамбашу, Адриан Некулау)
·       Държавата – определящ фактор за формирането на ромския елит
·       Типове ромски елит: инициаторите, завършилите ВУЗ, ромските НПО
·       Трудността на ромите да бъдат приети в националния елит
·       Нуждата от повече усилия от ромите
·       Позитивната дискриминация – главен фактор за формиране на успели роми
 
 
 
 
 
12.
ПЕРСПЕКТИВИТЕ
Успехът е преодоляване на етноса…
 
 
 
 
 
13.
ПРИЛОЖЕНИЯ
 
13.1.
Въпросник за дълбочинно интервю (качествено изследване) с успели роми
 
13.2.
Стандартизирано интервю (количествено изследване) с едномерните разпределения
 
13.3.
Въпросници към българските и румънските експерти
 
13.4.
Въпросник за фокус-групови дискусии за формулата на успеха
 
13.5.
Индикатори и отговори за идентичността и успеха при ромите по ISSP и ESS (1995-2006)
 
13.6.
Статистически данни за ромите от Преброяването на населението от НСИ (2011)
 
13.7.
Изследваните лица (респондентите) в дълбочинните интервюта – успели роми
 
13.8.
Интервьорите на дълбочинните интервюта
 
13.9
ЛИТЕРАТУРА
 
13.10.
Авторите
 
13.11.
Анотация
 
13.12.
Annotation
 
13.13.
Contents
 
 
 

©1997-2024 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.