Гергана Демирева,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

 

 

 

Проблемите на ромското население в квартал Столипиново на град Пловдив и усилията на Фондация за регионално развитие „Рома” през погледа на нейния основател и председател Антон Карагьозов

 

 

Г-н Антон Карагьозов

 

 

1. Собствено име: Антон

2. Фамилно име: Карагьозов

3. Дата на раждане: 14.08.1957 г.

4. Гражданство: българско

5. Семеен статут: женен

6. Образование: висше

 

Учебно заведение

Дата от (месец/година) - до (месец/година)

Получени степени или дипломи:

 

Пловдивски университет “П.Хилендарски”

1995 – 1999 год.

 

Бакалавър – социални дейности

Великотърновски университет “Св.Св. Кирил и Методий”

2000 – 2002год.

Магистър – социални дейности

 

7. Езикови умения: (Отбележете от 1 до 5 степента на владеене на език, 1 - най-добре, 5 – най-зле)

Език

Чете

Говори

Пише

Турски

2

1

2

Ромски

1

1

1

8. Членство в професионални сдружения:

1995 – 1998 – Член на експертния съвет на програма “Рома” при Фондация “Отворено общество”

1998 – до момента – Член на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси при Министерски съвет

1998 – до момента – Член на работната група по образование при Община Пловдив

1999 – Председател и член на Коалиция на граждански организации “Столипиново”

1999 – до момента – Член на комисията за борба с дискриминация при Областен съвет - Пловдив

2000 – до момента – Член на Областния съвет по етнически и демографски въпроси, Област Пловдив

2006 – Член на пакта за младежка заетост

2006 – Експерт в Европейски ромски образователен форум

1999 – Председател на училищното настоятелство при СОУ “Н. Геров”

2001 – Председател на училищното настоятелство в ЦДГ “Наталия”

9.  Други умения: Компютърна грамотност

10.        Настояща месторабота и длъжност: ФРР “Рома-Пловдив” – ръководител проект

11.        Стаж в тази организация: 12 години

12.        Основни квалификации:

1. Мениджърски и управленски опит в нестопанския сектор

2. Умения за работа в междукултурна среда

3. Опит в подпомагането на групи в неравностойно положение

4. Умения за работа в областта на социалното подпомагане, образование и  общностното развитие

5. Обучител по програма DFID за работата на полицаи и сержанти от българската полиция в смесена етническа среда

 

 

13.       Професионален опит:

 

Дата:

от (месец/година) - до (месец/година)

Град

Организация

Длъжност

Отговорности

1971 - 1990

Пловдив

Завод “Метал”

Шлосер-леяр

Оператор на машина

1992 – 1995

Пловдив

Фондация за социално подпомагане “Рома”

Председател

Ръководител на първата в България ромска организация. Ръководител на пилотен проект за оземляване на безимотни и малоимотни ромски семейства. Проектът е финансиран от Институт за пазарна икономика

1995 - до момента

Пловдив

Фондация за регионално развитие “Рома – Пловдив”

Председател

Организиране и изпълнение на дейностите по проектите:

- “Оземляване на безимотни ромски семейства от селищата в Пловдивски регион” – Програма ФАР – ЛИЕН и фондация НОВИБ - Холандия

- “Бюро за самопомощ – Столипиново” – Фондация “НОВИБ” – Холандия

- “Земята – източник на доходи”  - Програма МАТРА и Фондация Нобиб

- “Подготовка за училище на 6-7-годишни деца от бедните малцинствени общности на кв. Столипиново” – Световната банка и МТСП

- Център на ромската общност” – Институт “Отворено общество"

- “Изграждане на дневен център за деца на улицата – Гюнеш” – Фондация “Дивите патеци”, Холандия

- “Център за работа с деца и младежи с девиантно поведение и младежи в риск” – Програма DFID при Британското посолство

- “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Глобален фонд за борба с ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването

- “Десегрегация на ромските училища в гр. Пловдив” – Ромски образователен фонд – Будапеща

- “Предоставяне на правна помощ за гражданите на етническите квартали в Пловдив и защита на човешките права”

Управление на ресурсите, подготовка и защита на финансови и наративни отчети.

1999 – до момента

Пловдив

Коалиция на граждански организации “Столипиново”

Председател

Организира и ръководи дейностите по проекти:

- Образователен проект “Столипиново”, обединяващ усилията на всички НПО в квартала и институциите. Know-how fund при Британското посолство

- “Училище Втори шанс” – Сдружение на Германските народни университети

- “Гражданска инициатива за местна промяна” – Програма ФАР

- “Интеграция чрез образование на възрастни” – Ромски образователен фонд Будапеща.

Координира работата между членовете на Коалицията – представители на различни НПО от кв.  Столипиново. Отговаря за срещите на работната група по образование в квартала. Установява и утвърждава партньорството между НПО и Държавните институции

 

14.        Друга информация, свързана с изпълнението на проекта (например, публикации):

 

6. 1994 год. – САЩ – Етническо и социално разнообразие.

7. 1997 год. – Индия – Обучение за работа в маргинализирани общности. Организиране на групи за взаимопомощ.

8. 1998 год. – Англия – Обучение за взаимодействие между полицията и гражданските организации в смесените етнически райони.

9. 1999 год. – Англия – Обучение за работа с ученици от етническите малцинства.

10.    2000 год. – Будапеща – Участие в международна конференция на тема “Проблемите на прехода и отражението им върху малцинствените общности.

11.    2000 год. – Италия – Международна конференция и доклад за разнообразието на ромския етнос – бит и култура.

12.   2002 год. – Англия – Обучение по семейно планиране и работа в ромска общност за превенция на ранните бракове.

13.   2006 год. – Словакия - Обучение за работа в мрежа по образователни програми.

 

14.   1996 год. – Автор на промяна в закона за оземляване на безимотни и малоимотни семейства.

 

15.   1998 год. – Като председател на ФРР “Рома-Пловдив”, награда на Европейската комисия в България за най-добра гражданска организация в партньорство от мрежата на Центровете на ромската общност.

16.  2000 год. – Награда на пловдивските медии за принос в диалога между медиите, институциите и гражданите.

17.  2006 год. – Награда от Община Пловдив за най-добре работеща гражданска  организация.

 

 

 

 

Какво представлява Фондация за регионално развитие „Рома”?

 

Антон Карагьозов:

„Рома - Пловдив” е първата ромска неправителствена организация в страната. Учредена е през 1992 г. като Фондация за социално подпомагане „Рома”. През 1995 г. фондацията се пререгистрира, като разширява обема на своята работа и включва селищата от Пловдивския регион. Дейността на ФРР „Рома - Пловдив” стартира паралелно с нейното учредяване. През периода 1992-1995 г. усилията на екипа са насочени главно към подпомагане на ромите по селата от Пловдивския регион.

 

 

Екипът на фондация за регионално развитие „Рома”. Четвъртият отляво надясно е г-н Антон Карагъозов – един от основателите й.

 

Фондацията е първата организация, която работи за оземляване на безимотни и малоимотни ромски семейства. След двугодишно лобиране пред Поземлените комисии и Министерство на земеделието, Фондацията успява да осигури 750 дка земя за 198 ромски семейства в региона на Пловдив. След упорита работа с хората по селата, през 1996 г. става реалност първото в страната оземляване на безимотни роми със земя от Държавния поземленен фонд. Друг голям успех на екипа е намаляването на първоначалната вноска за изплащане на земята от 20% на 2%. Усилията на екипа продължават в посока подпомагане на ефективно и доходно земеделие. Фондацията реализира проект “Земята - източник на доходи” – пилотна фаза, чрез който се подпомагат новооземлените роми. Основна цел на тази програма е генерирането на доходи.

 

 

 

В края на 1995 г. ФРР „Рома  - Пловдив” създава първия Център на ромската общност в кв. „Столипиново”, наречен Бюро за самопомощ - Столипиново. В него работят хора от самия квартал – представители на различните етноси и специалисти-консултанти. Центърът на общността има за цел да акумулира усилията на самите роми, да стимулира самоподпомагането и да развива капацитета на самата общност. Институционалното укрепване на екипа и организацията, спечеленото доверие на хората от квартала, превръщат Бюрото за самопомощ в естествен център на общността. Към настоящия момент в Центъра на общността освен помощ по различни социални, битови, икономически, трудово-правни и др. въпроси може да се намери информация за развитието и съхранението на ромската култура, може да се прочетат произведенията на известни ромски автори, да се проследят проучванията на известни циганолози. Освен център за социална защита, офисът на ФРР „Рома - Пловдив” е и своеобразен център на ромската култура, с богата база-данни и добре организиран библиотечен фонд. През 1997 г., на база на опита в работата с младежи и непрекъснато нарастващия брой доброволци, ФРР „Рома - Пловдив” подпомага институционализирането на първия младежки ромски клуб в града. През същата година Фондацията получи награда от Делегацията на Европейската комисия в България за най-добре работеща неправителствена организация в страната. Това даде повод за международното утвърждаване на ФРР „Рома - Пловдив” и популяризиране на нейната дейност. Организацията бе посетена от различни организации и институции, сред които президента на България, Принц Чарлз и представители на няколко европейски правителства. През 1998 г. фонадацията става инициатор за обединяване на усилията на всички неправителствени организации, работещи на територията на квартала, за  глобално решаване на проблемите на ромите. С методическата помощ на Фондацията се регистрира Коалиция на граждански организации “Столипиново”, която включва 15 работещи НПО от най-големия обособен квартал на Балканите. Постоянен приоритет в работата на Фондацията е мобилизиране ресурсите на общността, работа с младежите и привличане на доброволци. През 1998 г. по инициатива на 30 основни доброволци на ФРР „Рома - Пловдив” се учредява първият в квартала Младежки клуб „Рома – Столипиново”. Основен приоритет на младежите са проблемите в общуването, любовта и семейството. През 1998 г. Фондацията става партньор на Българската асоциация по семейно планиране и се създава първият ромски кабинет по семейно планиране в квартала. Първоначално работата на кабинета е приета с недоверие, поради закостенелите традиции и разбирания и многото табута, свързани с любовта, секса и брака. Предоставянето на преки АГ консултации и медицински АГ прегледи много скоро повишава доверието към работата на екипа. Към работата на акушер-гинеколога се сформира и екип от социален работник, медиатор и над 30 доброволци. Друга част от работата на кабинета е свързана с повишаването на сексуалната и здравна култура на младите хора от кв.„Столипиново”. Обучени са 30 доброволци – неформални лидери за провеждане на кампании сред младежите от училищата. През 1998 г. младежите започват работа и по проект “Докосвайки реалността”, финансиран от програма UNAIDS, които дава възможност за провеждането на кампании за повишаване на сексуалната грамотност на младите роми. Днес екипът, в сътрудничество с Дружество на ромските жени и деца, реализира втори проект “Създаване на акушеро-гинекологичен консултативен кабинет”. Дейностите на проекта са насочени съм жените, младите семейства и младежите от кв. „Столипиново”. Ежеседмично в офиса на Фондацията консултации предоставят гинеколог и психотерапевт. Веднъж седмично обучените доброволци, съвместно със специалисти сексолози и педагози, провеждат лекции в горните класове на училищата в квартала. През месец май 2005 г. ФРР „Рома -Пловдив” спечели проект по програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” от Министерство  на здравеопазването и финансиран от Глобалния фонд за борба против ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза. Изгради се екип от 14 сътрудници на терен, които работят в ромската общност в кварталите „Столипиново” и „Шекер махала”. ФРР „Рома - Пловдив” спечели и проект за десегрегация на ромските училища в Пловдив, който стартира през 2005 г. Това даде възможност и Пловдив да се присъедини към градовете, където успешно се реализират дейности за премахване на капсулираното обучение. От 15 септември 2005 г. 120 деца вече учат извън квартал „Столипиново”, в училища в центъра на града. Това е поредната успешна стъпка към комплексно решаване на проблемите с образованието и интеграцията на ромския етнос в Пловдив. Екипът на Фондация за регионално развитие "Рома - Пловдив" бе сред най-активните при решаването на проблемите с тока в квартала и предотвратяването на масови безредици през зимните месеци на 2003 г. По предложение на Фондацията бе премахнат унизителният режим на тока и въведена схема за погасяване на дълга. Прието бе споразумение между Областната управа, електроразпределителната компания  и неправителствените организации. Установени бяха редовни срещи между тези организации, на които се обсъждат текущите дейности. ФРР „Рома - Пловдив” участва активно и в срещите на Областния съвет по етнически и демографски въпроси. Чрез организирането  на срещи между представителите на държавните и общински власти, на институциите и гражданския сектор, Фондацията е в основата на установяването на партньорски диалог за съвместно и прагматично решаване на проблемите на маргинализираните общности в Пловдив. От самото регистриране, до настоящият момент, ФРР „Рома - Пловдив” работи активно както в „Столипиново”, така и в мрежа с организации от 17 селища на региона и няма прекъсване на дейността. Има реализирани над 25 проекта, свързани с повишаване на образованието на ромската общност, социално подпомагане, икономическото развитие и съхранението на ромските бит, традиции и култура. ФРР „Рома - Пловдив” има утвърдени партньорски отношения с редица организации в България, Европа и Америка. Чрез мрежата се създава възможност за разпространение на опита, както и за търсенето на по-ефективни решения на проблемите на ромската общност.

 

 

Как започнахте своята кариера във фондация „Рома”?

 

Антон Карагьозов:

През 1992 год. станах учредител на първата ромска неправителствена организация – Фондация за социално подпомагане Рома. Първоначално основните дейности бяха насочени главно към социални помощи. Изпредвид нуждите от подпомагане в областта на човешките ресурси, през 1995 год. създадох Фондация за регионално развитие „Рома-Пловдив”, чийто председател съм до днес.

 

Кога разбрахте, че желаете да се занимавате с проблемите на ромското население?

 

Антон Карагьозов:

Като човек роден и живеещ в квартала, познавам добре проблемите и нуждите на ромското население. Съобразно личния си капацитет през 1995 год. разбрах, че мога да подпомогна развитието и интегрирането на общността.

 

Кога е основана фондация „Рома”?

 

Антон Карагьозов:

Фондация „Рома” е създадена на 6 април 1995 год.

 

Кои са нейните основатели?

 

Антон Карагьозов:

Основателите й са:

·        Антон Карагьозов

·        Гошо Костов

·        Жоро Асенов

 

Каква е целта на фондацията?

 

Антон Карагьозов:

Основната цел на фонадацията е да подпомогне развитието на общности в неравностойно положение, да предоставя социални услуги за деца и семейства, образователни дейности и обучителни курсове, здравна просвета и консултации.

Съществено е също създаването на по-добри условия за социална реабилитация и интеграция на деца от ромски произход и младите хора от рисковите групи.

Фондацията цели да изгради мрежа от обучени доброволци за работа с деца и семейства в риск.

 

Към кого е насочена дейността на фондацията?

 

Антон Карагьозов:

Дейността на фондацията е насочена към хора от маргинализираните етнически малцинства.

 

 

 

Колко проекта е реализирала фондацията досега?

 

Антон Карагьозов:

От своето създаване до сега, ФРР „Рома-Пловдив” е реализирала самостоятелно над 40 проекта, а в партньорство с други организации – 12.

 

Заедно с бившия кмет на град Пловдив д-р Иван Чомаков, г-н Карагъозов раздава удостоврения на хора, преминали курсовете на обучение на организацията.

 

 

Какви са основните програми на фондацията?

 

Антон Карагьозов:

Основните програми са следните:

·        Център на ромската общност - Буфер между общноста и държавните институции: подържане на взаимодействие с държавните институции, предоставяне на техническа помощ и социални консултации, попълване на всякакъв вид молби, обгрижване на стари хора по домовете. Проектът се реализира в продължение на 6 години: Август 2000 година – август 2006 година.

 

·        Ново бъдеще за ромските деца от гр. Пловдив

Основните дейности по проекта включват: Извеждане на 240 деца от сегрегираните училища в кв. Столипиново в 7 приемни училища в Пловдив. Учениците са разпределени по 3-4 в клас. Подпомагане на самоподготовката на учениците в занимални, осигуряване на транспорт и закуски. Работа с родителите и мотивиране за участие в образователните инициативи. Основната цел е десегрегация и преодоляване на изолацията чрез образователна интеграция и равен старт в училище. Проектът се реализира от 2004 год. и продължава.

 

 

·        Изграждане на център на ромските занаяти. – Проектът е финансиран по програма ФАР. Предлага обучение на 130 курсисти роми в различни професионални специалности – шивачество, фризьорство, дърводелство, стругарство, мебелно производство, сладкарство, бизнес-предприемачество. Паралелно с това те имаха възможност да получават правни и икономически консултации за създаване на фирма, организиране на собствен бизнес.

Г-н Крагъозов помага при раздаването на учебни пособия

 

 

С кои наболели проблеми на ромското население основно се занимва фондацията?

 

 

Антон Карагьозов:

Фондацията се е утвърдила като естествен център на общността, където хората от Столипиново могат да получат помощ по социални, икономически, трудови, правни, здравни и др. битови проблеми.

Често пъти г-н Карагъозов е интервюиран за дейснотта на организацията, която развива голям брой проекти на територията на град Пловдив.

 

Какво е мнението на участащите в програмите за тях? Успяват ли да получат по-добри възможности? Изследва ли фонадацията резултатите, които се получават от нейната дейснот?

 

Антон Карагьозов:

Екипът разработва проекти не за, а съвместно с хората от общността. Провеждат се срещи с общността на всяко тримесечие. На принципа на мозъчната атака се индетифицират проблемите и приоритетите за хората от квартала. Чрез анкети и дискусии се търси обратна връзка по време на реализацията на всеки проект.

 

 

Какво е Вашето мнение за ситуацията сред ромското население в момента?

 

Антон Карагьозов:

Все още преходът се отразява най-тежко сред ромското население. Ниската степен на образование е причина за високата безработица, невъзможността за реализиране на трудовия пазар и в живота. Въпреки многото предизборни обещания, инфраструктурата в етническите махали не се е променила – лоши улици, режим на тока, режим на водата, няма телефони, няма достъп на коли за сметоизвозване, не се поддържа чистота. Въпреки това, трябва да се отбележи и положителното, направено през последните 2 години – изградени бяха градинки, детски площадки. Вече действа и нов, модернизиран пазар, отговарящ на всички санитарни изисквания. Все още много голям проблем са незаконните постройки. От 1968 год. липсва кадастър на квартала. Това все още е пречка за узаконяване на къщите. Блоковете са в окаяно състояние и най-вече общинските жилища. Не се поддържат и няма организация за събиране на наемите.

 

Говори се много за нарастващия етнически конфликт. Какви са Вашите наблюдения? Има ли сред участниците по програмите негативизъм спрямо бълграското население или те са настроение негативно към политическия елит, който не отстоява техните интереси?

 

Антон Карагьозов:

Според мнението на екипа, в кв. Столипиново няма етнически конфликт. От дълги години в мир и разбирателство в квартала живеят 3 етноса – турци, роми и българи. Въпреки че 80% от българите се изнесоха, няма размирици и конфликти.

 

 

Кои са основните методи, с които фондация „Рома” набира средства?

 

Антон Карагьозов:

Фондацията набира средства главно чрез участие в проектни процедури. Осигурените средства са по проекти, които са съобразени както с нуждите на общността, така и с изискванията и приоритетите на програмата.

 

 

Община Пловдив подпомага ли дейността на фонадация „Рома”?

 

Антон Карагьозов:

От началото на дейността на Фондацията, има изградени много добри партньорски отношения с Община Пловдив. Експерти в различни области оказват техническа и информационна помощ на екипа на фондацията. През 2008 год. за първи път участва и финансово, като съфинансира част дейностите в размер на 15 000 лв.

 

Осъществявали ли сте съвместни проекти с община Пловдив?

 

Антон Карагьозов:

Община Пловдив е партньор в проекта „Изграждане на център на ромските занаяти”, като осигурява професионално обучение в МУЦПО (Междуучилищен център за професионално обучение).

 

Провеждалили сте проекти на национално равнище?

 

Антон Карагьозов:

Фондацията няма такива проекти, но е член на Националния съвет по етнически и демографски въпроси при Министерски съвет. Участва в определянето на националните приоритети, свързани с развитието на ромския етнос.

 

Получавали сте подкрепа от държавните институции и в какво се е изразявала тя?

 

 

Антон Карагъозов:

Да, екипът получава подкрепа от Минестерство на образованието, в реализацията на образователни проекти, от Министерство на здравеопазването, и най-често от МТСП. Подкрепата се изразява главно в експертна, техническа и информационна помощ.

 

Г-н Карагъозов заедно с бившия президент Петър Стоянов при посещението на принц Чарлз в ромксия квартал Столипиново в град Пловдив.

 

 

Организирани ли са проекти зад граница?

 

Антон Карагьозов:

Досега такива проекти не са реализирани.

 

Имате ли контакти по осъществяване на съвместни проекти с други фондации, които се занимават с проблемите на ромското население в страната и чужбина?

 

Антон Карагьозов:

Цялата работа на Фондацията е организирана на принципа на партньорството. ФРР „Рома-Пловдив” е част от мрежата на Центровете на ромската общност, която включва общо 12 града. В резултат на реализацията на проекта за десегрегация, Фондацията е част от образователната мрежа в 8 града в страната.

Много добри утвърдени партньорства има и с международни организации:

·        Ромски образователен фонд

·        Глобален фонд за борба с ХИВ/СПИН, туберколоза и малария

·        Мама Кеш

·        Глобален детски фонд за развитие

·        Институт „Отворено общество” – Будапеща.

На местно и национално ниво, организацията поддържа връзки с много сходни организации, не само ромски.

 

Какви са проблемите сред ромското население в момента и как според Вас те могат да бъдат разрешени?

 

Антон Карагьозов:

Основен проблем на населението от кв. Столипиново е образованието. Ниската образованост, некачественото преподаване в ромските училища води след себе си поредица от други проблеми – социални, икономически, здравни, трудови, битови... Затова и усилията на екипа ни са насочени към създаването на механизъм за преодоляване на проблема с ниското образование, като за това бъдат ангажирани и държавните институции и моделът на десегрегация стане държавна политика.

 

 

Отколко време се занимавате с проблемите на ромите?

 

Антон Карагьозов:

По-целенасочено от 1992 год., в резултат на което стана регистрацията на първата ромска неправителствена фондация.

 

 

 


Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени