Елена Арнаудова

Политология ІІ курс, 2007/2008
ПУ „Паисий Хилендарски”


Промените в моя роден град през последното десетилетие - Пазарджик
                                                                          

                      „Съдбата на града, в който сме родени
                             или живеем, всякога трябва
                             да ни интересува, да е билзка до
                             нашето сърце и душа, защото
                             неговата съдба–това е нашата съдба                                                                           

                        … Паметниците на старата
                              материална и духовна култура се
                              рушат, старите хора си отиват по
                              реда и следите от миналото
                              изчезват завинаги от нас, а върху
                              старото се гради новото…”
 

                                               Проф. Иван Батаклиев

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        За да разберем какви са промените в родния ми град Пазарджик, като за начало трябва да изясним какво представляват промените по принцип и на какво се дължат те, също и как се променя светът, а в частност и Европейският Съюз и България.

 

Социалната промяна

        Светът непрекъснато се променя. Променят се и хората. Политическите промени, демократизацията и глобализацията променят динамично облика на света, а това се отразява на живота на всеки един от нас. Икономическите промени, разрастването на свободните пазари и капитализмът по света са също толкова важни фактори. Под въздействието на политическата и икономическата промяна се наблюдава и социална промяна в обществото. Тази социална промяна настъпва, когато социалните действия, отношения и ред загубват своя смисъл и хората се опитват да намерят други, нови социални действия, отношения и ред, в които да могат да вложат смисъл. Въпреки, че социалната промяна често се свързва със социалното развитие, те не са две едни и същи неща, тъй като социалната промяна може да бъде промяна и в негативен аспект. Терминът се използва в изследванията по история, икономика и политология и включва теми като успехът или провалът на различните политически системи, глобализация, демократизация, развитие и икономически растеж. Промяната може да бъде широкообхватна и да представлява революция или промяна в парадигмата, а може и да е промяна на местно равнище в един малък град.

        Твърди се, че главният фактор за социална промяна е технологичният напредък. Широкото приемане на нови технологии довежда до дисбаланс в икономическите отношения, което от своя страна довежда до промени в социалния баланс на сила, а това поражда социална промяна. Историята показва, че главните социални промени са се случили по време на върхови периоди, определени от променените отношения между хората, природата и технологията.

        Освен Марксистката перспектива, която се базира на факта, че икономическото производство и икономическите класи формират основната анатомия на обществата и всичко останало се променя в зависимост именно от тях, съществува и друга материалистична перспектива. Това е теорията за културния лаг – материалната култура (технологията) се променя по-бързо от нематериалната култура (ценности, идеи, норми, идеологии) и така се получава период на лаг, през който нематериалната култура все още се адаптира към новите материални условия.

        Технологията причинява промяна по 3 начина: - повишава алтернативите достъпни за обществото, създава нови възможности - променя структурите на човешките групи - създава нови проблеми

      Но освен материалната перспектива съществува и идеалистична перспектива, свързана с ценностите, вярванията и идеологиите, както в религиозен, така и в светски аспект. Според Вебер те имат решаваща роля в оформянето на социалната промяна. Като пример за това той използва ценностната система на Протестантството.

        Културните идеи, ценности и идеологии, които са подтикнали съвременният свят към социална промяна са: - свобода и самоопределение - материален растеж и сигурност - национализъм - капитализъм - марксизъм

 

Световните промени

 

        Светът се е променил много през последните десетилетия като продължава непрекъснато да се променя. Световното население, макар и с по-бавни темпове продължава да нараства и това се отнася особено за развиващите се страни. Урбанизацията също се е повишила. В следствие от технологичния напредък материалните условия са се подобрили. Все повече хора по света имат достъп до радио, телевизия, вестници, телефони, компютри и интернет. Жизненият стандарт също се е покачил. Доказателство за това са все по-ниската детска смъртност, намаляване на броя на неграмотните, а и политическата свобода на хората по света нараства. Подобренията са с доста по-бавен темп в по-малко развитите страни.

 

Промените в обединена Европа

 

        В съвременното европейско общество протичат драматични промени: в естеството на работата, в съвременният семеен живот, в демографските тенденции, в мястото, което заемат жените в обществото, в социалната мобилност, бедността и неравнопоставеността. Ценностите се променят, а обществата представляват все по-голяма смесица от различни култури. Тази социална динамика създава нови предизвикателства. За това и политиката за икономическо и социално сближаване на Европейския Съюз цели ограничаването на различията в икономическото и социално развитие на различните региони и насърчаването на структурни промени за развитие, които да доведат до икономически и социален растеж.

 

България и промените

 

        Кризисните явления в политическата демокрация са пряко свързани и с дълбокото социално разслоение, което поражда и новите тежки социални конфликти. Анализът на това тежко разделение на обществото показва, че бедността и безработицата, неграмотността и заболеваемостта се превръщат в тежки проблеми с дълготрайни последствия. В България няма средна класа в европейските измерения, но за съжаление не сме формулирали достатъчно ясно и политика за нейното формиране, за да се преодолеят постепенно тези огромни дисбаланси в обществото.

        Неизменно, с настъпилите радикални промени в обществото, рязко се променя и ценностният му облик. Преходът довежда до тежка деморализация след глобалния срив на утвърждаваните десетилетия ценности. За разлика от останалите пост-комунистически общества на българското му трябваха много повече години, за да заживее сравнително нормално своя живот. Културите изпаднали в едната крайност по модела на Хофстеде – „индивидуализъм – колективизъм” – се стремят към другата крайност, или ако не се стремят – то поне има изразено обществено недоволство от моментното статукво.

        Всяка страна в преход се сблъсква с множество трудности от икономическо, социално и финансово естество. Когато се осъществяват реформи във всички сфери на икономиката и социалният живот, няма как това да не дръпне надолу жизнения стандарт на населението.

 

А сега Пазарджик …

 

        От 06.09.1991 г. ОбНС – Пазарджик става Община Пазарджик като запазва териториалният си обхват и това спомага за развитието на цялостния стопански и културен живот в условията на пазарна икономика. Водещ принцип в работата на общината през 1991-1999 г. е последователното и твърдо следване на линията на демократизация на процесите в стопанския, политическия и културния живот на региона. От 1999 г. Пазарджик е областен център.

        От ноември 1991 г. до октомври 1995 г. кмет на града е Инж. Георги Димитров Терзов, който е и първият демократично избран кмет на Пазарджик в най-новата история.

 

        

            От 1995 до 1999 г. кмет на Пазарджик е Слави Генов. По време на неговото управление се довършват някои приватизационни сделки. Създаден е регионален център за икономическо развитие. Поставено е началото на газификацията на града. Възстановено е сътрудничеството с град Ставропол.

 

 

 

 

 

 

            На 23 срещу 24 март 1994 г. вечерта гори старата поща на града. Още на следващият ден – 24 март – се сформира инициативен комитет, разработена е програма и е открита подписка за набиране на средства за възстановяването на Старата поща. Потърсена е спешна помощ от различни институции, включително и от българи, живеещи в чужбина, организирани са различни благотворителни акции. Само година след трагедията Старата поща е възстановена по оригиналния проект на арх. Койчев. На 20 март 1995 г. е монтиран последният детайл – Часовниковата кула. Възстановяването на старата поща – символът на Пазарджик – е потвърждение, че вярата и единението в трудни моменти са силата на българина.

 

 

 

 

        В периода 1994-1995 е извършена реставрация на паметника на загиналите от 27 пехотен Чепински полк (в двора на казармите в Пазарджик) и са добавени още 8 плочи с имената на загиналите участници в полка.

 

 

 

 

        През 1995 г. е открит Българо-германски образователен център по модерни технологии и мениджмънт.

                                                                                                                                   

        Неделима част от регионалната библиотека в Пазарджик е обслужването на лица в неблагоприятно положение – инвалиди, незрящи, глухи, стари хора, лица с интелектуална недостатъчност. С тях от 1995 г. библиотеката работи по специална програма, единствена по рода си в страната.

 

 

 

                                          

 

        От 1995 г. към Ансамбъла за народни песни и танци е създаден общински детски център по фолклор и към него е асоцииран Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Елица”.

        Младежкият дом от 1996 г. работи по програма МИКС – Младежки културно-информационни служби, съвместно с Министерството на младежта и спорта и други домове от страната с цел социална адаптация и реализация на младежта в условията на прехода и решаването на свързаните с това проблеми. Към Младежкия дом бяха разкрити Телефон на доверието и консултативен кабинет с висококвалифициран екип от специалисти – лекари и психолози, както и е открита младежка приемна – за срещи, дискусии, лекции и коментари по 2 основни направления: „Здравно обучение и възпитание” и „Морал, вяра, екология”. Всяка година около 3 000 младежи, предимно ученици от средните училища, ползват безплатните услуги в различните направления и дейности.

        Броят на частните фирми за 1996 г. е 3915, а през 1997 г. той е нараснал до 5902.

        Относителният дял на обема на промишлената продукция на областта спрямо промишлената продукция на страната през 1997 г. е 3,10 %.

 

        През 1997 г. театърът „Константин Величков” в Пазарджик претърпява унищожителен пожар. През септември 1998 г. отваря врати възстановеният салон на голямата зала на драматичния театър.

        РАИР – Пазарджик (Регионална Агенция за Икономическо Развитие) е сдружение с идеална цел, регистрирано на 15.04.1997 г. от Индустриална стопанска асоциация, Българо-германски център за професионално обучение (БГЦПО) и физически лица. Пререгистриран е според новия Закон за юридическите лица с нестопанска цел на 19.12.2001 г. РАИР е представена в Областния съвет за регионално развитие, който изготвя плана за регионално развитие на Пазарджишка област, и в Областния съвет по заетостта и безработицата, който изработва Областната програма по заетостта.

 

Цели:

- създаване на гъвкави и икономически устойчиви МСП (малки и средни предприятия)

- увеличаване на износа - увеличаване на чуждестранните инвестиции

- подпомагане на развитието и укрепването на съществуващите МСП

- подпомагане на развитието на нови малки фирми

- снижаването на нивото на безработица

- интеграция и ре-интеграция в икономическия и обществения живот на безработни, младежи, инвалиди, самотни майки, малцинствени групи

 

Основна дейност:

- осъществяване на контакти и взаимодействие между организациите и структурите, които подпомагат малките и средни предприятия на местно ниво, както и от други региони от страната и от чужбина

- информационно подпомагане на МСП

- поддържане на връзки между фирмите с цел съвместно разрешаване на проблеми

- обучение

- консултански услуги

- създаване и поддържане на бизнес инкубатори

 

        В края на 1999 г. четиригодишното управление на БСП изправи гражданите на община Пазарджик пред редица предизвикателства, преодоляването на които се превърна в битка за оцеляване:

- фалирала община (бившия кмет г-н Слави Генов го обяви лично)

- неизплатени разходи в размер на 5 200 000 лв. - към 01.11.1999 г. неизплатени заплати в бюджетната сфера, включително и за август

- спрени и неизплатени социални помощи и медикаменти от юни

- изключено улично осветление

- преустановено сметосъбиране, сметоизвозване и сметопочистване

- безработицата в края на 1999 г. е в размер на 23 % от трудоспособното население

 

        В годишния отчет на ООН за 1999 г. Пазарджишка област бе с най-нисък БВП на глава от населението.

 

        В статия от вестник „Знаме” от 26 ноември 1998 г. Слави Генов казва, че въпреки финансовия недоимък общината е финансирала обекти със сериозна значимост за жителите. Значително е и подобряването на работата на звеното „Контрол по цените”. През 1996-1997 г. под наем са отдадени 11 хиляди и 800 дка общински земи, като по този начин са удовлетворени исканията на 608 безимотни семейства. Нуждаещите се от лекарства в общината тогава са 20 хиляди и за тази година за удовлетворяване на техните нужди са похарчени 430 милиона лева.

        В периода 1999-2003 г. кмет на Пазарджик е Иван Колчаков. По време на неговото управление в Пазарджик настъпват много промени и подобрения.

        Според годишния доклад на UNDP (Програма за развитие на ООН) Пазарджик е „Най-бързо развиващата се община в България” за 2001 г. Тя е и една от само няколкото общини без финансови задължения за 2001 и 2002 г. Община-партньор е в десетки уникални международни програми. Превръща се в една привлекателна зона за инвестиции и придобива облика на европейски град.

 

През 2000 г. се обединяват Драматичния театър „Константин Величков” и Куклен театър „Светулка”.

 

                 

 

        От 2000 г. празникът на Пазарджик се отбелязва на 21 май – „Св. Константин и Елена” като от 2001 г. общинския съвет на града утвърждава 21 май за официален местен празник. По-късно празникът на града е изнесен на Острова, което е много неудобно място за повечето жители на града и е в близост до ромският квартал в Пазарджик, което пък внася и допълнително етническо напрежение на празника.

               

 

 

          В периода 2000-2001 г. се организира първото издание на „Есенни театрални срещи” (Международен театрален фестивал от 6 до 12 октомври).

        През 2001 г. е поставено началото на „Летен филмов фестивал на открито”, на който под различно мото се прожектират филмови шедьоври на световното и българско кино.

 

 

             

 

        През 2002 г. общият брой музейни експонати в Регионалният Исторически музей в Пазарджик наброява 57 755.

               

 

 

        През 2003 започва реализацията на българо-гръцки научен проект „Западните части на Тракия през халколитната епоха – селищна могила Юнаците и нейната околност”.

        На 5 май 2003 г. е осветен най-новият православен храм в Пазарджик – църквата „Св. Георги Победоносец”. Построена е за 8 години, изцяло с дарителски средства.

 

                      

 

        През 2003 г. младежите от Младежкият дом в Пазарджик работят по реализацията на 6 проекта с международно участие, финансирани от програма МЛАДЕЖ на Европейският Съюз.

 

Финансова стабилизация

        Бюджетния дефицит от 1999 г. е 20 %. През 2000 г. той се свежда до 8 %. Приета е програма за ефективно управление на ресурсите. Безработицата през 2003 намалява до 18,07 %. Община Пазарджик влиза в групата на 70-те общини, които имат положителен рейтинг в страната (от общо 262 общини).

 

 

 

Икономическо развитие 

        Видимо се подобрява инвестиционната среда. Успешно протича програмата за техническо побратимяване с американският град Уест Бенд.

 

 

 

 

Инфраструктура

- новопостроена улица „цар Иван Шишман”

- приет нов общ градоустройствен план (старият е от 1978 г.)

- газифициран града на 90 %

- града става един от първите два в страната, в които, по проект на ИСПА, ще се изгради градска пречиствателна станция за отпадни води - подобрено сметосъбиране и сметоизвозване, извършвано по-качествено и по-евтино – за 1 200 000 (двойно по-евтино от преди)

- проект за цялостна подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи тела - монтирано бе осветление на Градския пазар

 

                        

 

- започва ремонтът на църквата Св. Богородица

 

                             

 

- цялостно преоборудване на детския отдел на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”

- проект „Социална интеграция на инвалиди и достъпна градска среда”

- мащабни ремонти на училища и детски заведения

- актуализиран е проектът мост „Атлантик” над река Марица – организиран е конкурс за избор на изпълнител на обекта и започване на строителството

                       

 

- реконструкция на ул. „Константин Величков”, бул. „България”, бул. „Георги Бенковски” и др.

 

                                       

 

 

- проект „Подслон за всеки” по програма ФАР – построени са 11 типови икономични еднофамилни жилищни сгради за обитаване от ромски семейства

 

 

 

- за първи път през изтеклия мандат започва поставяне в града на рекламни светещи арки и билбордове. Те допринасят за естетизацията на града и неговия европейски вид.

- текущ ремонт на Минералната баня в Пазарджик (повече от 10 години не е бил правен подобен ремонт)

- създаден център за информация и услуги към Общината

 

                                                             

 

- Пазарджик става първият град в България с две частни болници – „Хигия” и „Ескулап”

                             

 

Социална политика

- стремеж към създаване на по-качествена среда на живот

- нормализиране и изплащане в срок на социални помощи

- обхващане на всички нуждаещи се от социално подпомагане чрез месечни социални помощи

- подобряване на качеството и разнообразяване на социалните услуги през 2000 г.

- открита бе най-мащабната обществена трапезаря в страната за 3030 социално слаби и семейства

- приватизация и преструктуриране на здравните заведения в интерес на здравните работници и гражданите - общината, съвместно с германския и австрийския Червен кръст, организира безплатно ежедневно хранене на 400 социално слаби деца.

 

Образование

- по-голяма икономическа самостоятелност на училищата

- интеграция чрез образование на децата от малцинствен произход в българското общество

 

Екология

- намалена такса смет

- започва да функционира ново контролно звено „Екопатрул”

 

Международно сътрудничество

- община Пазарджик бе избрана сред 3 града в България да вземе участие в международната мрежа „Градове на промяната”. Градовете, определени да вземат участие, са били разпределени в 2 тематични групи: Екологична политика / управление на отпадъците и Икономическо развитие. Община Пазарджик бе единствената от България, определена да работи в групата Екологична политика.

- построен магазин BILLA

- френско-българска компания „Беса Валей” изгради лозов масив от 750 дка, след като закупи терен в землището в Огняново.

- изградено селище са стари хора по европейски модел в с. Главиница по програма ФАР на ЕС и Фонда за регионално развитие към МРРБ.

- Пазарджик става първият град от програмата на фондацията „Бриджит Бардо”, наречена „Здрави кучета”, която има за цел хуманното управление на популацията от бездомни кучета в общината, кастриране и обезпаразитяване.

 

        В периода 2003-2007 г. кмет на Пазарджик е Иван Евстатиев. През 2004 г. безработицата продължава да намалява в сравнение с предишни години и е в размер на 16,6 %.

 

Транспорт

        В областта на транспорта има много проблеми свързани с фирмата „Беев&Беев”, която закупува автогарата и отговаря за градския и междуградския транспорт. Има многократно увеличение на цените на билетите в междуградския транспорт, за сметка на евтините билети в градския транспорт – само 10 стотинки. В този период също се извършват ремонти на улици, но изключително некачествено и нетрайно.

 

Инфраструктура

        По отношение на инфраструктурата – в Пазарджик в този период се откриват както Техномаркет, така и Технополис.

 

 

        Построени са и няколко паметници, сред които и този на Георги Бенковски на ул. „Георги Бенковски”, както и паметник на Мария Сутич – единствената жена в Хвърковатата чета на Георги Бенковски. Георги Първанов споделил, че приел да открие паметника няколко седмици след кампанията „Митът Батак”, защото замисълът й е бил да се внуши, че свободата ни е дадена даром. „Който иска да внуши подобна теза трябва внимателно да прочете уроците на историята, уроци като този на Мария Сутич.”, заявил Георги Първанов.

 

 

        Паметникът на Мария Сутич е бил осветен от Негово високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай. На откриването му са присъствали също началникът на Генералният щаб генерал Никола Колев, депутатът от БСП Костадин Кобаков, областният управител на Пазарджик Ангел Чолаков и председателят на Общинския съвет Тодор Попов.

 

 

 

 

 

           На двете кръгови от двата входа на града е поставена арка с герба на Пазарджик и знамената на Пазарджик, България и ЕС, която вечерно време се осветява. Те тържествено се откриват в деня на Народните будители. Идеята за изграждането им е на кмета Иван Евстатиев. „Възкресихме спомена за един от старите символи на Пазарджик”, казва кметът на откриването. Финансирането е осигурено с дарения от местния бизнес. От двете страни на арката са монтирани керамични монети и с месингови букви на кирилица и латиница е изписано името на града.

 

 

 

 

 

 

        На 25.05.2005 г. се открива паметник на Светите братя. Петметровата бронзова скулптура е най-новият монумент на светите братя Кирил и Методий у нас. Тя е и единствената, в която те са с ореоли на светци. Спас Киричев и синът му сами изваяли образите на светите братя, тъй като досега в Пазарджик техен паметник липсвал.

 

                                  

 

        Кмет на Пазарджик към този момент е Тодор Попов, който е и бивш председател на Общинския съвет от предишния мандат. Но едва след краят на неговия мандат ще може да се говори за това как той е променил Пазарджик чрез политиката, която води и как това се е отразило на живота на гражданите.

        Като цяло за изминалото десетилетие строителството на жилищни сгради е много динамично. Въпреки че стандартът на живот се подобрява за изминалите години, това все още не може да се усети от обикновените хора. Проблемите с ниските заплати и пенсии и високата безработица, проблеми не само на този български град, са все още налице, което кара и хората да напускат града и да търсят реализация или в друг по-голям български град или в друга държава. С влизането на България в ЕС излизането в Западна Европа се улесни още повече.

        Периодът е съпътстван и с редица отрицателни тенденции на младото поколение, свързани с проституция, наркотици, много ниска граници на тютюнопушене и алкохол. Това са проблеми, на които не се обръща достатъчно внимание през годините и те все повече се задълбочават.

        В Пазарджик има и голям процент от етническите малцинствата в България. Както и в други градове, така и в Пазарджик интегрирането на тези групи от хора става изключително трудно и може да се каже, че през изминалите години този въпрос остава висящ.

       Основните източници на организирана престъпност са именно тези малцинствени групи в Пазарджик, а в частност – ромското население. Да се нарекат те малцинствена група е под въпрос, тъй като те все повече и повече се увеличават. Според официалните статистики ромите в Пазарджик в средата на 19-ти век са били 600 спрямо цялото население от 25 000. Сега те са над 30 000, а цялото население е между 80 и 90 000. Това означава, че за 150 години ромите са се увеличили 50 пъти.

        Пазарджик е град на повече от 500 години, създаден от татари, впоследствие заселен с бягащи от потурчването българи, дошли от различни краища на България. Тук те заварват ромите, пристигнали с османското нашествие в края на 13-ти век.

        Бившият директор на РДВР Пазарджик разказва, че той е заварил града пълен с подрастваща проституция. Вече 74 момичета са били картотекирани от Магистрална полиция. Те са били почти от цялата страна, докарани в Пазарджик, да обслужват определени групировки – ромски и български.

        Преди няколко години край Пазарджик става двойно убийство – две сестрички по фамилия Белнейски, на 14 и 17 години, са били изнасилени и убити чрез безразборно удряне с камък по телата и главите. Най-вероятно , убиецът да е някой вбесен сводник, не успял да склони сестричките към твърде доходната търговия с плът на малолетни момиченца – към проституция. В и край Пазарджик действат няколко такива сводниците, повечето от които са от ромски произход.

        Ромите първи излязоха в Европа, натрупаха пари и видяха там престъпността с какво се занимава. Ромският език е като наречие за всички европейски роми, те се разбират помежду си. Освен това, те живеят компактно, при тях традицията е много силна. Направен беше опит преди години - роми се изселваха в квартал Запад и им се даваха апартаменти да живеят между българи. След известно време те си продадоха жилищата и се върнаха в махалата. Много се заблуждава някой, ако си мисли, че може да ги разсели да живеят някъде извън общността си. Те имат стадно чувство, но никога не са имали държавност. Те не обичат държавата, те обичат да ползват благинките на държавата. Една малка част, може би 1-2 процента от тях се грижат за децата си и ги образоват, и се стремят да приличат на нас. Всичко друго гледа да живее по лесния начин.

        Ромската общност се оказва ценен кадър за всички основни политически сили, управлявали България. С тези хора се прави манипулация на всички избори. Затова те си знаят, че някой ще им опрости сметките за ток и вода, знаят, че някой ще ги пусне на свобода, независимо какво са извършили. Затова тук им продаваха двустайни апартаменти за по 24 лева. За тия пари никой българин не може да си купи и тоалетна чиния. Това е проблемът с ромите, не само в Пазарджик, той е национален проблем.

            Няма ромска къща в България или ромски апартамент, на които още през 1992 г. да нямаше сателитна чиния, а 95 процента от тях бяха жестоко бедни.Кой е дал тези 300 долара? В града има над 5 хиляди чинни през 1992 г. Ами това прави към 2 млн. долара. Най-вероятно спонсорите са външни сили, които искат а ислямизират ромската общност.

        В миналото ромите не са посещавали центъра на града така както това става днес. Сега те са вече навсякъде, защото както те отдавна се случи, ако някое заведение не ги допусне, те могат да го съдят. Освен това града вече е ограден плътно от ромски махали. Трудно е да се установи точната бройка на ромското „малцинство”, тъй като поне една трета от тях непрекъснато е в движение – в чужбина или из страната, а от друга страна при самоопределението си някои се пишат българи, но най-голямо разминаване идва от нелегално пребиваващите, които живеят по 30-ина в къща.

 

     

 

 

        В пазарджишкия квартал „Изток” се изгради още една джамия. Започната е с пари на главното мюфтийство, завършена с дарения и с ново квартално настоятелство. Градското настоятелство, обаче не признава тази джамия. Даренията са на обща стойност 200 000 лева.

 

 

 

          Новите технологии и комуникации, както навсякъде по-света, така и в Пазарджик се подобряват значително. За последното десетилетие броят на хората, които разполагат с мобилни телефони и компютри се е увеличил в пъти. Поевтиняват и комуникационните услуги – телефонията и интернет, като освен това непрекъснато се и подобрява скоростта и качеството на интернет.

        В Пазарджик има все повече заведения и хотели предлагат безплатен безжичен интернет. Интернет сайтът на общината също е създаден през последното десетилетие и непрекъснато се обновява и подобрява. Сайт има и регионалната библиотека „Никола Фурнаджиев”, като съвсем от скоро той разполага и с електронен каталог на книгите – нещо, с което много малко библиотеки в България могат да се похвалят. Библиотеката също разшири и предлаганите от нея услуги като така се превърна в една съвременна библиотека на 21-ви век. Чрез дарения тя се сдоби с няколко компютъра, принтера, скенери и интернет, като те могат да се ползват напълно безплатно от читателите.

        Дори за 10 години в един малък град могат да станат много промени. Промяна в един аспект често води до промяна и в други аспекти. Смяната на местна власт и администрация води до смяна на политика, а това от своя страна води до промяна в икономическата и социалната обстановка в града. Животът на гражданите съответно е силно зависим от множество взаимосвързани фактори.

        Човек сам променя съдбата си, но не я променя така както иска.

 


Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени