3 А К Л Ю Ч Е Н И Е
 
по ревизионен акт № Р-9018/1998 год.,
съставен при извършената финансова ревизия на ГУ "Митници".
 
    След връчването на ревизионния акт на ревизията, в законоустановения срок бяха предоставени обяснения от: Христо Кулишев - зам. министър на финансите и началник на ГУМ, Елка Владова -врид. началник на ГУМ и Пламен Минев-зам. министър на финансите и началник на ГУМ.
    В обясненията си, представени на 07.08.1998 год., Христо Кулишев дава следните разяснения по акта:

    1. По пункт IV.8. от обясненията на Христо Кулишев - предоставените мобилни телефони и поети такси по експлоатацията им.
    Христо Кулишев обяснява, че разходите са извършени по искане на МВР и с разрешение на Министъра на финансите.
    При записването на констатацията финансовата ревизия не е поставяла въпроса за начина и правомерността при предоставянето на активите. Видно от документацията за действията по предоставянето министъра на финансите е бил навременно уведомяван. Констатацията визира нецелесъобразен разход извършен от митницата, тъй като набраните средства в извънбюджетната сметка са разходвани за цели извън митническата администрация. При закупуването на тези количества мобифони ръководството на митницата не се е съобразило с  реалните потребности, обхвата на мобилните апарати и разходите по тях, в резултат на което по-късно се е наложило  отказ от експлоатация и предоставянето им на външни за МФ структури.
    С изключение на специално закупените от постъпленията от валутна търговия средства мобифони, всички  останали разходи са нецелесъобразни, тъй като са разходвани средства за външни нужди.

    2. По пункт IV.14. от обясненията на Христо Кулишев - непроведени конкурси при закупуване на канцеларски материали.
    Обясненията са, че Христо Кулишев не е бил информиран за тази процедура.
    В тази констатация финансовата ревизия е отразила отсъствието на подобна процедура през целия ревизиран период, по-голямата част от който, е на бившия началник на ГУМ.
    През 1997 год. размера на разходваните средства за тази цел е общо над 202 млн. лева и няма провеждани конкурси по смисъла на ЗВДОбП. Тази практика продължава и до момента. При закупуването на консумативите са използвани фирми-посредници подбирани по неясни критерии, както по отношение на избора им, така и за количествата и цените на консумативите. Като началник на ГУМ Христо Кулишев е следвало да упражнява необходимия и достатъчен контрол при разходването на средствата на митницата независимо, че ЗВДОбП влиза в сила малко преди уволнението му и размера на новозакупените консумативи през периода на неговото управление е малък.

    3. По пункт IV.21. от обяснението на Христо Кулишев - рентгеновата апаратура /Товаропретърсвач/.
    Христо Кулишев обяснява хронологията по изплащането на средствата и невъзможността да се намерят още 2 млн. щ.д., поради което с разрешение на Министъра на финансите въвеждането в експлоатация е отложено.
Финансовата ревизия подробно е описала извършените разходи по закупуването и транспорта на апаратурата, но констатацията се отнася до бездействие от ръководството на митниците при въвеждането в експлоатация.
Позоваването на Министъра на финансите се отнася до действия от последната година, докато констатацията визира целия период от 1992 год. до момента. Средствата за закупуването на тази апаратура и решението за тяхното разходване не са съгласувани с настоящия министър на финансите, за да се посочва той като виновен за проблема.
    През дългогодишния период от закупуването на апарата до днес митническата администрация е разходвала десетки милиарди лева за строителство включително и за РМ Свиленград, където се строи и сега, но въпреки огромната нужда от подобна апаратура строежа на хале не е предвиден до момента. В същото това време се строят почивни станции или митници, които не се ползват, имат незначителни приходи или се отдават под наем на външни лица.
    Ръководството на ГУМ в лицето на Христо Кулишев и Пламен Минев, по времето на които са усвоени огромен обем средства за СМР носи отговорност за невъвеждането в експлоатация на апаратурата. Всякакви прехвърляния на отговорности към министъра на финансите, който не бил дал разрешение поради липса на пари са несъстоятелни, защото през цялото време митницата е имала огромен финансов ресурс именно за строителство, който е разходван нецелесъобразно и едва сега се уведомява министъра на финансите.

    4. По пункт 5.12. от обясненията на Христо Кулишев - непредприетите действия при възстановяването на сумите от внасяните фалшивите долари от Илия Стоилов.
Вината на Христо Кулишев е, че не е упражнил контрол по изпълнението на заповедта на министъра и не е решил въпроса с възстановяването на средствата.

    5. По пункт 9.5.16. от обясненията на Христо Кулишев - преведените на "ТИВА-6" - 300 млн. лева без основание.
    Христо Кулишев обяснява, че не е участвал и не е бил уведомен за този превод и посочва за отговорен, в конкретния случай, главния счетоводител на ГУМ е имала право на първи подпис през периода.
    Финансовата ревизия при определянето на отговорността се е ръководела от факта, че Христо Кулишев, като ръководител на ГУМ е следвало да упражнява ефективен контрол по дейността на Митницата, поради което в констатацията същият е посочен като отговорен за причинена вреда. След запознаването с приложената допълнително документация се установи, че действително той не е бил информиран за този случай.
    Преводът на парите е извършен от ФСО с подписа на Донка Койкова, водените разговори по размера на средствата не са документирани, представеното писмо до фирмата за изискването на средствата не е изведено в деловодството на ГУМ, каквато е дългогодишната практика, а има ръкописен номер от ФСО, който не отговаря на никаква кореспонденция, архив или опис и др.
    Предвид изложеното финансовата ревизия счита, че за причинената вреда на ГУМ представляваща неправомерно кредитиране на фирма "Тива 6" в размер на 300 млн. Лева, в резултат на което след възстановяването във фирмата са останали 500 000 щ.д. от курсови разлики и на ГУМ допълнително причинена вреда от 72 606 000 лева не следва да се търси отговорност от Христо Кулишев.
    Предвид изброените обстоятелства констатацията се видоизменя в следния вид:
    "За причинената вреда на ГУМ в резултат на осъщественото неправомерно безлихвено кредитиране в размер на 300 000 000 лева, 500 000 щ.д. и 72 606 000 лева лихви, отговорност следва да носи Донка Койкова за това, че като главен счетоводител на ГУМ не е положила достатъчно грижи при ръководството на ФСО и управлението на предоставените средства на митницата и не е информирала по надлежния ред ръководството на митницата за извършения превод, с което е причинена вреда на бюджета в размер на 72 606 000 от лихва и 500 000 щ.д. пропуснати ползи."
По обясненията на Елка Владова - врид. и началник на ГУМ.
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Продължение...
Към първа страница


Copyright 1998-2019 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Ревизия"