МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "МИТНИЦИ" 
 

 
 
ДО НАЧАЛНИКА НА
ГУ "ДФК" ПРИ МФ
 
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

    По връчения ми ревизионен акт имам редица сериозни възражения. Като цяло констатациите в основната си част са неконкретни и тенденциозни. Не са откроени конкретни пропуски на отделни длъжностни лица. Механично в акта са пренесени констатации от други ревизионни актове, извършени от други органи за работата на отделни митнически учреждения в минали периоди. Ревизионният акт излиза на някои места извън предмета на назначената ревизия. Редица обстоятелства са преценявани по-скоро по целесъобразност, при това неточно и некомпетентно, като се поставя под съмнение извършваната цялостна реформа в системата на ГУ “Митници” и се прави опит за атакуване на авторитета на митническата администрация. На много места ревизионният акт тълкува неправилно нормативни документи и в отделни случаи даже цитира несъществуващи нормативни текстове. Неуспешно е направен опит за анализ на работата на цялата система на ГУ “Митници”, като при това ревизиращите органи са демонстрирали непознаване на нормативната база и на технологията на митническото оформяне на стоките. Тенденциозност е проявена и по отношение на връчването на акта и сроковете за възражения. Актът е връчен най-напред на бивши началници на ГУ “Митници” в пълния обем, а не само за тази част, която се отнася до тях, както и на началника на отдел “ФСО” при ГУ “Митници”. Актът ми беше връчен с едноседмично закъснение, като мотивите на финансовата ревизия за предварително връчване на бившите началници на ГУ “Митници” беше, че Елка Владова се кани да пътува извън страната, а Христо Кулишев се кани да боледува. Считам този подход за незаконен и тенденциозен. В последствие срокът на бившия и.д. началник на ГУ “Митници” Елка Владова за възражения е удължен, докато на началника на “ФСО” Донка Койкова не е удължен въпреки отправеното искане. На много места ми е вменена отговорност пристрастно, за действия на администрацията преди моето назначаване. В нарушение на чл.21, ал.8 от ППЗДФК, ревизионният акт е изготвен в повече от четири екземпляра. При връчването не е съставен протокол.
    Вследствие на прибързаното връчване на акта се стигна до публикации в печата, създаващи невярно впечатление сред обществото за митническата администрация. Веднага след връчването на посочените лица и преди да съм запознат с него, бях потърсен по телефона за коментар от служител на Агенция "Балкан".
Тенденциозно е изнесеното още на първа страница, че нито една от изисканите от ревизора справки не му била предоставена в срок и в пълен вид. Проверка в деловодството показва, че справките са били изпратени с писма № 04010143 от 9.3.1998 г., 16.3.1998 г., 18.3.1998 г., 19.3.1998 г., 25.3.1998 г., четири справки от 30.3.1998 г., 31.3.1998 г., четири справки от 6.4.1998 г., 26.5.1998 г..
 
    По т. II. Категорично възразявам срещу опростенческото посочване на функциите, задачите и структурата на ГУ "Митници". Нормативно тези въпроси са уредени в чл.1 и 2 от Закона за митниците и в чл.чл.5 и 6 от Правилника за прилагане на Закона за митниците. Тенденциозно е твърдението, че с новите структурни промени в РМУ се създавали "отдели и длъжности, дублиращи и изземващи функциите на главното управление". Ревизията не е компетентна да оценява програмата на българското правителство за реформи в митническата администрация, както и заповедите на министъра на финансите за промени в структурата на ГУ "Митници".
    Неподкрепено с факти и тенденциозно е и твърдението, че началниците на ГУ "Митници""постоянно са издавали и допълнителни заповеди, с които са упълномощавали началниците на Районните митници, в последствие РМУ да сключват всякакви договори от името и за сметка на митницата, в резултат на което основните функции по разпореждането и контрола върху средствата на ГУ са преотстъпени и упражнявани по места". Освен, че това твърдение е общо и не разграничава отговорностите на конкретни длъжностни лица и за конкретен период, то е невярно и подвеждащо. Длъжностни лица са овластявани не за всякакви договори, а само за такива за които е било преценено, че това е целесъобразно и контролът върху разпореждането с финансови средства и дълготрайни материални активи ще бъде по-ефективен, ако се извършва по места. Заповедите не са издавани постоянно, а само при необходимост и след внимателна преценка. Не става ясно кои са допълнителните заповеди, посочени в акта и кои от тях са основни според ревизията, но в никакъв случай основните функции по разпореждането и контрола върху средствата на ГУ "Митници" не са били преотстъпени или упражнявани по места. Управленските решения са вземани само от началника на ГУ "Митници", овластяването за определени дейности е ставало само от него, разпореждането със средствата е ставало само от него и в съответствие с правата и задълженията му като първостепенен разпоредител на тези средства.
    Възразявам срещу констатацията и внушението, че всички освободени служители на основание на ПМС № 399/1997 г. били неправомерно освободени. Компетенцията да се произнасят по правомерността на уволненията е единствено на съдилищата.

    По т. III. Правилно са отразени резултатите от изпълнението на основните икономически показатели и регламентиращите тази дейност нормативни документи. Буди недоумение становището, че изпълнението на съдебни решения водело до вреда за бюджета на ГУ "Митници". За мен, като зам. министър на финансите и началник на ГУ "Митници", няма никакво съмнение, че влезлите в сила решения на съда подлежат на изпълнение и категорично възразявам срещу твърдението, че спазването на законността може автоматично да представлява каквато и да е вреда за когото и да било. Освен това ревизията не е компетентна да преценява дали дадено уволнение е правилно или не, тъй като това е от компетенциите на съда. В случай, че вече има установени конкретни случаи на нанасяне на вреди, следваше те да бъдат цитирани изрично, с посочване поименно на съответните началници на ГУ "Митници", които са издавали признатите за незаконосъобразни заповеди за уволнение на служители, а не да бъде посочена абстрактна отговорност на ръководството на ГУ "Митници".
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
 
Продължение...

Към първа страница

 


Copyright 1998-2019 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Ревизия"