РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДЪРЖАВЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

Р Е В И З И О Н Е Н  А К Т

    Въз основа на Заповеди № 52 от 10.02.1998 год.и № ФК-10-58 от 26.05.1998 и ФК-10-73 от 10.07 1998 год. на Министъра на финансите и началника на Главно управление “Държавен финансов контрол”, финансовите ревизори Емил Димитров, Елисавета Панталеева и Стефан Михайлов - главни финансови експерти от “Държавен финансов контрол” извършихме финансова ревизия на Главно управление “Митници” при Министерство на финансите в град София ул. Аксаков № 1 за периода от 01.01.1996 до 30.05.1998 година.
   Ревизията обхвана дейността на 1 материално отчетно лице от ревизирания обект, проверено по време на ревизията.
    Ревизията се извърши за …… работни дни. Същата започна на 10.02. 1998 год., а на 20.03.1998 год. бе прекъсната за 50 дни.  Според заповедта на Министъра на финансите ревизията следваше да завърши на 20.03.1998 год., но поради непредставяне на нито една справка през цялото време на определения срок, липсата на документация и необходимостта от персоналното й събиране от ревизорите по цялата страна, нова структура и служители, неинформирани за предходния период и др. се наложи удължаването на срока.
    Финансовата ревизия изиска с писмо № Р-001/98 още на 20.02.1998 год. рег. в ГУМ № 04-01-0143/24.02.1998 год. в изпълнение на разпоредбите на чл.14, ал.1 от ЗДФК от ръководството на ГУМ да се създаде необходимата организация и представяне на необходимата за нормалното извършване на ревизията документация - /подробно обяснена в писмото и приложението към него/, но до приключване на определения със Заповед № 52/10.02.1998 год. срок, а в последствие и до изтичането на удължението на ревизията и приключването й - общо 5 месеца и 20 дни, исканата информация не се представи в пълен вид.
    На 02.06.1998 год. към ревизията бяха включени допълнително още 2 финансови ревизори, от които първият работи 10 дни, след което бе отзован и изпратен на друга ревизия, а вторият остана до завършването на ревизията - 30.07 1998 год. и употреби 15 дни.

ПРИ РЕВИЗИЯТА БЕШЕ УСТАНОВЕНО:

    І. С Разпореждане № 6 на Бюрото на Министерския съвет от 19.02.1990 год., Главно Управление “Митници”, считано от 01.01.1990 год. е създадено като специализирано звено, юридическа личност към Министерство на финансите за разработване и провеждане на държавната митническа политика и ръководство на митническия контрол.
    На основание чл.1 т.9 от Постановление № 44 на Министерския съвет от 19.03.1991 год. за намаляване на бюджетните разходи е преустановена считано от 01.04.1991 год. пряката издръжка на Главно Управление “Митници” от бюджета, като финансовата дейност на учреждението започва да се осъществява по специална извънбюджетна приходно-разходна сметка утвърждавана от Министъра на финансите по реда на чл.38 от Закона за съставяне и изпълнение на държавния бюджет.
    Съгласно чл.4, ал.2 на ПМС №44 от 1991 год. Министъра на финансите дава указания за видовете приходи, за реда и начините на събирането им, за съставянето, одобряването, изпълнението, приключването и отчитането на специалната приходно-разходна сметка.

    ІІ. Съгласно Инструкция № 3 на Министерство на финансите от 25.06.1996 год. /ДВ. Бр.59/96 год./, чл.12,
ал.3, Приложение №4 митническите учреждения в страната са разпределени както следва:
    1. Главно Управление “Митници” - София
    2. Районни митници - 16 броя - /РМ/
    3. Митници - 2 броя - /М/
    4. Митнически клон - 4 броя - /М/
    5. Митнически бюра - 42 броя - /МБ/
    6. Митнически пунктове - 40 броя - /МП/
    Главно управление има функцията по провеждане на митническата политика на страната под ръководството на министъра на финансите като:
    Определя районите, структурата и организацията на работата на митническите учреждения в страната и конкретизира задачите им с оглед на особеностите и географското им разположение.
    Организира, ръководи и контролира другите митнически учреждения и митническа дейност.
    Осъществява международните митнически връзки.
    Районните митници са пряко подчинени на ГУ “Митници” и ръководят митниците, митническите клонове, пунктовете и бюра в своя район.
    През ревизирания период структурата на митниците е променяна както следва:
    Със Заповед № 216 от 06.06.1997 год. с оглед оптимизиране управленската структура на митническата администрация е отменена действащата до момента структура на ГУМ и е отвърдена нова такава. Новата организационно структура се състои от:
    1. Главно управление “Митници"
    2. Районни митнически управления - /РМУ/ - в София, Пловдив, Варна, Русе.
    През 1997 год. е извършена нова промяна и се създава и 5-то РМУ Бургас, а също така е променена и структурата на главното управление.
    На 13.01.1998 год. е утвърдена нова структура на главното управление, а на 13.07.1998 год. тя е изменена със Заповед № 301.
    В резултат на промените в управлението са преразпределяни задачите, има новосъздадени управления и промяна във функциите на действащите такива.
    Същото е положението и в РМУ, където се създават отдели и длъжности, дублиращи и изземващи функциите на главното управление. През време на ревизирания период началниците на главното управление постоянно са издавали и допълнителни заповеди, с които са упълномощавали началниците на Районните митници, в последствие РМУ да сключват всякакви договори от името и за сметка на митницата, в резултат на което основните функции по разпореждането и контрола върху средствата на ГУ са преотстъпени и упражнявани по места.
    Средносписъчният състав е в размер на 3 873 служителя за 1996 год., 3 625 за 1997 год. и 3 647 за 1998 год.
    През периода от съответните началници на ГУМ са уволнени над 350 служителя от тях 300 са завели дела за възстановяване поради неспазване на процедура по Кодекса на труда, а 15 са възстановени с влезли в сила присъди със съответните обезщетения и неустойки във вреда на митницата.
    Началници на ГУ “Митници” през периода са били:
    1. Христо Иванов Кулишев - Н-к от 15.05.1995 до 26.05.1997 год.
    2. Елка Цветанова Владова - вр.и.д. Н-к от 26.05. до 07.07 1997 год.
    3. Пламен Франчешков Минев - Н-к от 07.07.1997 год. - продължава.
    4. Донка Георгиева Койкова - Гл. Счетоводител от 1992 год. продължава. 

Справка - Приложение : от №...до №...


 
 

Продължение...

Към първа страница
 

 


Copyright 1998-2019 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Ревизия"