Р Е Ш Е Н И Е № 371
от 29 юли 2010 г.


Съветът за електронни медии на своe заседаниe, проведено на 29 юли 2010 г.,
разгледа заявление № 19-00-463/21.07.2010 г.


Заявлението съдържа информация за настъпили промени в обстоятелствата по
партидата в Търговския регистър на БТВ Медиа Груп ЕАД, ЕИК 130081393, отнасящи
се до системата на упраление на дружеството и неговото представителство.
БТВ Медиа Груп ЕАД е лицензиран и регистриран телевизионен оператор,
който притежава правото да създава програмата bTV Cinema по силата на
удостоверение № 01-126 за разпространяване по кабел и сателит и програмата Б ТВ по
силата на лицензии № 321-00001/ 17.02.2000 г. за аналогово наземно разпространяване
и № 03-001/13.07.2009 г. за цифрово наземно разпространяване, както и по силата на
удостоверение № 01-006 за разпространение по кабел и сателит.
Заявените промени се отнасят до обстоятелства, които са включени в Публичния
регистър, воден от СЕМ в съответствие с чл. 125к, ал. 4 от ЗРТ и следва да бъдат
отразени в него.
След извършена служебна проверка в Търговския регистър СЕМ установи, че на
16 юли 2010 г. са вписана промени в системата на управление на дружеството, като от
едностепенна тя се трансформира в двустепенна. Заличен е органът на управление -
Съвет на директорите и са вписани Управителен съвет и Надзорен съвет. Двата органа
са с мандат за срок от 5 години, считано от датата на избирането им и в състав както
следва:
Управителен съвет – Констатин Мокану, гражданин на Румъния, роден на
24.04.1969 г.; Артур Шчерба, гражданин на Полша, роден на 20.12.1970 г. и Вики
Валериева Политова – Луканова с ЕГН ......
Надзорен съвет – Адриан Сарбу – гражданин на Румъния, роден на 18.04.1955 г.;
Оливър Мартин Майстер – гражданин на Великобритания, роден на 09.08.1972 г.; Петр
Дворжак – гражданин на Чешката Република, роден на 07.09.1964 г.; Красимир Петров
Гергов с ЕГН .....
Вписани са промени и по отношение на начина на представляване на
дружеството, като същото ще се представлява от Константин Мокану и Артур Шчерба
заедно.
Съгласно чл. 125л, ал. 2 от ЗРТ операторите са длъжни да уведомяват СЕМ за
настъпили промени по отношение на вписаните в регистъра обстоятелства в срок до 30
дни от настъпването им.
С оглед изложеното и на основание чл.32, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 125к, ал. 4,
т. 3 от Закона за радиото и телевизията, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
Р Е Ш И:
ВПИСВА в Публичния регистър на СЕМ, в раздели Първи и Трети, настъпилите
промени за оператора БТВ Медиа Груп ЕАД, ЕИК 130081393, както следва:
Заличава като орган на управление Съвета на директорите и вписва в органи на
управление:
Управителен съвет: Константин Мокану, Артур Счерба,
Вики Валериева Политова – Луканова

Надзорен съвет: Адриан Сарбу, Оливър Мартин Майстер,
Петр Дворжак, Красимир Петров Гергов
Представляващи: Константин Мокану, Артур Счерба,
заедно
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез
Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от уведомяването.
 

ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

---------------------------------------

 * Забележка - в оригинал документът се появява с ЕГН на лицата, които ние си позволихме да изтрием!

 

Обратно към Гише "Справки"