КРЪГЛА МАСА


 

                                                        Проект на Зелената партия

 

 

РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА

ЗА СПЕШНИ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ

 

1. Да се разформират всички монополи в хранително-вкусовата и леката промишленост, от типа на "Булгарплод", "Птицевъдство", "Родопа", "Млечна промишленост", "Българско пиво", "Витекс" и т.н.

2. С цел да се ограничи нарастването на стоковия недостиг, да се премине към пазарно ценообразуване в максимално обширни области на пазара.

Ако се задълбочи дефицитът, то даването на шанс на частната инициатива ще доведе до настройването на цялото общество срещу нея, тъй като тя неминуемо ще се насочи в нишите на най-остър дефицит с цел спекула. Това означава, че на хората ще се даде изкупителна жертва. Ще се пресече възможността за развитие на алтернативни форми на собственост, без които е невъзможна радикална икономическа реформа и излизане от кризата. Освен това, в условията на стоков недостиг не могат да се развият недържавните форми на собственост, тъй като те няма да разполагат с производствени ресурси.

3. Да се осъществи строга програма за икономия на инвестиции в производствената сфера, която да ги съкрати с 1/3. За целта, по списък да бъдат определени крупни обекти, които да се консервират, и да бъде спряно финансирането на строителството на предприятия, чиято продукция не е предназначена за потребителския пазар или за износ. Кризата все едно ще засегне инвестиционния сектор и без друго ще ги съкрати.

Предлаганата мярка ще постави под контрол един процес на свиване, който е неизбежен и който иначе би засегнал и производствата, които дават стоки за потребление и за износ.

4. Да се съкратят дотациите и субсидиите от държавния бюджет с 1/2, т.е. най-малко с 3,5 милиарда лева, като се оставят субсидиите преди всичко в индустрията за човека и в експортните отрасли. Да се съкратят с 1/3 разходите за държавния апарат, армията и вътрешните органи.

5. Пренасочване на освободени инвестиционни мощности в: 

(1) извънпроизводствената сфера, най-вече здравеопазването и образованието;

(2) ограничаване замърсяването на околната среда;

(3)  подобряване условията на труд и охраната на труда;

(4)  развитие на инфраструктурата. 

6. Преобразуване на държавната собственост:

(1)  превръщането в частна u групово-трудова собственост в дребните и средните губещи предприятия;

(2)  приватизация на дребните и средните предприятия.

7. Извършване на аграрна реформа:

(1)  преминаване на пустеещите земи в частна и групово-трудова собственост;

(2)  възстановяване и изпълване с реално съдържание на производствените земеделски кооперации.

8. Да се повиши лихвеният процент по влоговете на населението и по кредитите, като постепенно се отива към пазарно образуване на лихвения процент. Ускоряване процеса на образуване на самостоятелни търговски и други банки. Многообразие на формите на кредитиране като условие за многообразие на формите на собственост. Създаване на пазар на кредита, особено на кредита за производствени нужди.

9. Да се вдигнат всички забрани върху населението да търгува със собственото си движимо и недвижимо имущество. Да се отмени Законът за собствеността на гражданите. Да се премахнат ограниченията на Закона за сделките с валутни ценности и валутния контрол, предвиждащи забрани за свободното извършване на сделки между местни и чуждестранни лица, както и свободната покупка на валута от частни лица. Съответно да се облекчи митническият режим на вноса.

10. Да се вдигнат всички забрани върху населението, предприятията и кооперациите за извършване на услуги. Приравняване на личните и вещните услуги към производството; в съответствие с това, да се преустрои дейността на ЦСУ.

11. Да се въведе стимулираща данъчна система, изградена на основата на единен данък върху новосъздадената стойност.

12. С помощта на западни експерти да се проучат условията за предоставяне на изгодни кредити и особено въпроса за създаване на благоприятни условия за привличане на капитали отвън.

13. Новото народно събрание да разработи и приеме антимонополно законодателство.

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕШНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ

 

I.                        Правителството се задължава да осъществява дейността си в пълно съответствие с изложените принципи.

II.                     Държавният бюджет да се приема поквартално или, ако се наложи, помесечно.

III.                 Спешните икономически мерки да се изпълняват както следва: 

*                         Изпълнението на т.1 да стане веднага.

*                         Изпълнението на т.2 да започне веднага, като едновременно с това се индексира екзистенц-минимума от средствата за съществуване.

*                         Изпълнението на т.З, т.4 и т.5 да става съобразно с приемането на държавния бюджет.

*                         Изпълнението на т.6 да започне веднага, като до края на годината бъдат обхванати около 40-50% от малките и средните предприятия.

*                         Изпълнението на т.7 да започне в едномесечен срок и да продължи ускорено.

*                         Изпълнението на т.8 да започне веднага и да става стъпаловидно, като до края на годината лихвеният процент да компенсира инфлацията.

*                         Изпълнението на т.9 и т.10 да стане веднага, радикално, без уговорки.

*                         Изпълнението на т.11 да стане в двумесечен срок.

*                         Изпълнението на т.12 да започне веднага.

*                         Изпълнението на т.13 да стане в последното тримесечие на годината.

  

 

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА:

 

 

            Георги Пирински                                 Жельо Желев

 


 

Copyright 1998-2018  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието