КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Документи

ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА

Декларация за ролята и статута на Националната кръгла маса,  12 март 1990 година

Национално споразумение за гарантиране на мирното развитие на прехода към демократична политическа система, 12 март 1990 година

 

Споразумение по политическата система, 12 март 1990 година

Споразумение по основните идеи и принципи на Законопроекта за политическите партии, 29 март 1990 година

 

 

Споразумение по основните идеи и принципи на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Народна република България, 30 март 1990 година

Споразумение по принципите и основните положения на Законопроекта за избиране на Велико народно събрание, 30 март 1990 година

Споразумение във връзка с основните положения на Статута на Българската телевизия и Българското радио, 14 май 1990 година

Споразумение за предизборната кампания по радиото и телевизията, 14 май 1990 година

Споразумение по създаването на гаранции за произвеждане на свободни избори, 14 май 1990 година

Декларация на Националната кръгла маса, 14 май 1990 година

Етичен кодекс на предизборната кампания, 14 май 1990 година

 

 

12 март '90
 

       

НАЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

за гарантиране

НА МИРНОТО РАЗВИТИЕ НА ПРЕХОДА

КЪМ ДЕМОКРАТИЧНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА

 Партиите, движенията и организациите, участващи в Националната кръгла маса,

като съзнават, че народните интереси трябва да стоят над всякакви други интереси;

като потвърждават убеждението си, че преходът към демократична политическа система в България трябва да стане по ненасилствен, безкръвен и цивилизован път;

като споделят общата си загриженост, че всяка проява и тенденция към насилие, независимо откъде идва тя, ще осуети този процес;

като отчитат, че осигуряването на обществения ред и на спокойна обстановка в страната е в интерес на всички;

с пълното разбиране за необходимостта да се съобразяват с действащите закони

се ангажират морално и политически пред българския народ с цялата си политическа дейност и в предстоящата предизборна кампания: .

1. Да не използват насилствени методи и средства, да не проповядват и заплашват с насилие в каквато и да било форма и да не позволяват възникване на безредици и хаос в страната.

2. Да разглеждат политическото противопоставяне като състезание на идеи, платформи и програми, да проявяват присъщата на всяко демократично и цивилизовано общество търпимост към убежденията и възгледите на опонентите, като се стремят към постигането на съгласие чрез консултативен диалог.

3. Да гарантират взаимна ненамеса в политическата си дейност, да не пречат и да не осуетяват по незаконен начин каквито и да било политически изяви, включително мирни събрания и митинги, и да изключват всякакви опити за посегателство над пропагандните средства на другите страни.

4. Да не допускат използването на печатните издания и средствата за масово осведомяване за политически провокации и подстрекаване към насилие.

5. Да предотвратяват и пресичат случаи на насилие и да носят политическа и морална отговорност за неправомерни действия на свои членове или поддръжници.

6. Да полагат максимални усилия за създаване на необходимите условия за нормална и спокойна подготовка и произвеждане на изборите при пълна демократичност и еднакви възможности за участие на всички.

7. Да предотвратяват възможностите държавни органи да злоупотребяват с властта си в полза на една или друга партия.

8. Да изискват да се повиши отговорността на правозащитните органи:

за поддържане на сигурността и обществения ред, като дейността им изцяло се приведе в съответствие с извършващите се демократични промени в Конституцията и в законодателството на страната;

за решително предотвратяване и пресичане на всякакви опити за упражняване на физически, морален и психологически натиск и терор както срещу политически лидери, така и срещу отделни граждани;

за търсене на отговорност, включително наказателна, на всички провинени в подобни деяния, включително служители на тези органи, в полза на която и да е политическа партия;

за изземване на незаконно притежавано оръжие;

осигуряване на еднаква охрана и подпомагане на самоохраната на сградите, помещенията и други обекти на законно регистрираните и действащи политически и обществени сили.

Участниците в Националната кръгла маса призовават всички останали политически и обществени сили, всички български граждани да подкрепят тази декларация и да се присъединят към нея.

 

София, 12 март 1990 г.

Съпредседатели на Националната кръгла маса:

Александър Лилов

(за Българската

комунистическа

партия)

 

Желю Желев

(за Съюза на

демократичните

сили)

 

Следват подписите на ръководителите на делегациите, участвуващи в Националната кръгла маса. Подписали:

АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ за Зелената партия

БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ народен представител

БОРИС КЮРКЧИЕВ за Демократическата партия      

БРАНКО ДАВИДОВ за Родопски съюз „ Родолюбив"

ВИКТОР ВЪЛКОВ за БЗНС

ГИНЬО ГАНЕВ за Отечествения фронт

ДИМИТЪР БАТАПОВ за Клуба на репресираните след 1945 г.

ДИМИТЪР АРНАУДОВ за Общонародния комитет за защита на националните интереси

ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА за Радикалнодемократическата партия

ЕМИЛ КОШЛУКОВ за Федерацията на независимите студентски дружества

ИВАН ВЕЛИНОВ за Съюза на юристите в България

КОНСТАНТИН ТЕЛЛАЛОВ за Комитета по правата на човека

КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ за Независимата федерация на труда „Подкрепа"

КРЪСТЬО ПЕТКОВ за Конфедерацията на независимите синдикати в България

ЛЮБЕН КУЛИШЕВ народен представител

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ за движението „Гражданска инициатива"

МИЛАН ДРЕНЧЕВ за БЗНС „ Никола Петков"

МИХАИЛ ИВАНОВ за Комитета за национално помирение

НОРА АНАНИЕВА за Демократичния съюз на жените

ПЕТЪР БЕРОН за Независимо сдружение „Екогласност"

ПЕТКО СИМЕОНОВ за Федерацията на клубовете за гласност и демокрация

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ за Българската социалдемократическа партия

РОСЕН КАРАДИМОВ за Българска демократична младеж

РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ за Независимото дружество за защита правата на човека

ТАНИ ТАНЕВ за Съюза на бойците против фашизма и капитализма

йеромонах ХРИСТОФОР СЪБЕВ за Комитета за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности


 
Начало на тази страница
Обратно към първа страница 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието