КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

30 март '90
1 2 3 4 5 6 7  

    

  Национална кръгла маса

  Второ пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  30 март 1990 г., петък (обявено за 11:00 часа), начален час 12:05, край 18:55

   
    /продължение/

  Ф. БОКОВ: Благодаря, г-н председател.

  В декларацията, която чухме на Народния фронт на безпартийните, може би изисква по-задълбочен анализ.

  Искам да изразя известно учудване от това, че делегацията на СДС, и то именно на демократичните сили, огласява декларация, в която се иска разтурването на една организация. Аз мисля, че в сегашните условия всякакви организации би трябвало да имат право на съществуване. Ако някой тръгне по този път, означава да иска разтурянето на тази или онази, или на другата, или на третата организация. Благодаря.

  ИВ. ТРИФОНОВ: Моля за много кратък отговор.

  Г-н Боков, тази декларация не се огласява от името на СДС. Аз казах, че тази декларация се огласява от името на федерацията на клубовете за гласност и демокрация, която действително е член на СДС. Ние обаче не се ангажираме нито СДС, нито Федерацията на клубовете за гласност и демокрация със становище по тази декларация. Ние просто като федерация на клубове за гласност и демокрация сме помолени да я огласим. Това е нашето становище в момента. Аз също считам, че всяка организация има право на съществуване, стига тя да не е антиконституционна.

  АС. НЕЙКОВ: Аз смятам, че Кръглата маса не е мястото, на което трябва да се огласяват по­добни декларации. Опитите да се посяга по огласения току-що начин на една съществуваща организация от десетилетия, доказала своята жизнеспособност, допуснала, разбира се, и грешки в своята дългогодишна дейност, не може да бъде поставена под съмнение от друга организация, за която изобщо не сме чували. Смятам, че Кръглата маса въобще не трябва да се занимава с този въпрос. Ако ми позволите, г-н председател, мнението, вие не следваше да я допуснете да се огласи днес.

  Ж. ЖЕЛЕВ: В репликата, която беше направена от Ивайло Трифонов, ние не вземаме отношение към тази декларация. Не вземаме позиция. Нашата позиция е принципна всяка организация, която е демократична, не е противоконституционна и има правото на съществуване у нас.

  Няма защо и други хора да се ангажират с отношение към въпроса.

  Т. ТАНЕВ: Защо тази декларация се огласява именно сега, когато заседава в същата сграда и конгресът на ОФ?

  Ж. ЖЕЛЕВ: Предполагам, че това е съвпадение.

  К. БАТКОВ: Може би г-н Трифонов иска да го предложим за председател на НС на ОФ.

  ИВ. ТРИФОНОВ: Няма да приема, тъй като имам достатъчно други ангажименти. Благодаря за доверието.

  Ж. ЖЕЛЕВ: Това не е най-престижната организация в момента.

  ЮКСЕЛ МАСТАН: Г-н Желев, може ли вече да взема думата? Пет часа чакам.

  Ж. ЖЕЛЕВ: Да. Имате думата.

  Ю. МАСТАН: Аз не съм и член на ОФ.

  Ж. ЖЕЛЕВ: Преди да призова към конструктивно решение, давам ви думата.

  Ю. МАСТАН: Аз съм представител на Комитета за национално помирение. Искам да направя кратко разяснение.

  Снощи на Кръглата маса пристигна подписка. Не знаех, че тези хора, които чакат пред Народното събрание, ще предприемат тази крайна стъпка към масова гладна стачка. Тук са подписани около 104 души. Това е копие от подписката до Народното събрание. Днес има информация, че пристигат още около 50 души от Разград. Съжалявам, че в залата не присъства г-жа Нора Ананиева, за да можем да разясним създалата се реална обстановка и защо се е достигнало до тази масова гладна стачка.

Общо взето, по мое мнение, до нея се достигна вследствие на това, че в продължение на пет месеца правителството не взима конкретни решения за разрешаването на проблемите на хората, които са останали без жилища в резултат на т. нар. „екскурзия", която за мен е един бежански акт. От вторник присъствам на Кръглата маса. Опитвам се да внеса този проблем. Но е вярно, че в момента има по-важни проблеми. Искам мнението и отношението на Кръглата маса от двете страни по този въпрос какво становище ще вземе по въпроса. Нашето предложение до парламента беше да се създаде съвместна смесена парламентарна обществена комисия, която да излезе с решение за гласуване от парламента. Искам да зная мнението на хората от двете страни на Кръглата маса. След това ще изложим изобщо причините, които са довели до тези покупко-продажби при изследването. Наскоро разбрах, че много от хората все още не са наясно защо е била създадена тази изселническа психоза. Тези хора продължават да бъдат окачествявани като родоотстъпници, с което не мога да се съглася.

Ж. ЖЕЛЕВ: Ясно е. Все пак аз предлагам да не обсъждаме в момента този въпрос. Доколкото си спомням, нашата Кръгла маса имаше един ангажимент още в началото – тя трябваше да създаде такава комисия точно по въпросите, които се поставят тук. Тази комисия би трябвало на едно от следващите заседания на Кръглата маса да докладва какво е направено, какво не е направено, какви реални проблеми има. Това е действително сложен и труден проблем, който и към без това високия градус на политическата температура в страната може да прибави още. Вън от чисто хуманитарната страна, която смятам, неприемлива както за едната, така и за другата страна на Кръглата маса. Не зная какво мисли другата страна на Кръглата маса.

А. ЛИЛОВ: Нашата делегация придава много голямо значение на този въпрос. Именно поради това тя се съгласи, когато обсъждахме дневния ред на Кръглата маса, като един от първостепенните въпроси, който тя трябва да обсъди, е националният въпрос. Смятам, че в неговата цялост така, както той е поставен, може да бъде обсъден само, когато той се подготви и се внесе за обстойно и задълбочено обсъждане на Кръглата маса.

Що се касае до конкретния случай аз смятам, че създадената от правителството комисия начело със зам.-председател на Министерския съвет, трябва да реши този въпрос.

Ж. ЖЕЛЕВ: Смятам, че националният въпрос не се изчерпва с поставените тук проблеми или дори със събитията, на които бяхме свидетели през последните четири-пет години. Това е много по-широк проблем. Той изисква много по-сериозна и цялостна разработка. Но за конкретните случаи би трябвало действително да се предприемат мерки с оглед да не се създават условия за напрежение в страната.

А. ЛИЛОВ: Г-н Желев, аз съм в течение даже дори на този конкретен случай защото приемах делегация по този въпрос. Тя се водеше от същия другар или както той желае да го нарека. Имам доста добра информация по въпроса.

Смятам, че въпросът трябва незабавно да бъде решен от съответната компетентна комисия на нашето правителство.

Но тук се постави въпросът да се анализират причините защо се е състояла екскурзията, какви са деформациите, какви са вините на едната, на другата страна. Това е голям и твърде отговорен, за да си позволим да го дискутираме импровизирано. Затова предлагам да разделим на две нещата единият е националният въпрос, който Кръглата маса да обсъди, когато бъде готова. С другия конкретен случай трябва да се занимае правителството на страната.

Ж. ЖЕЛЕВ: Аз съм съгласен с казаното. Поначало смятам, че не трябва сега да обсъждаме този въпрос. Понеже става дума за конкретен случай, който е твърде екстремен, по него би трябвало правителството да вземе също така екстремни мерки.

СТ. ГАНЕВ: Ще може ли на следващото заседание на Кръглата маса да получим информация от съответно отговорно лице от правителството какво е направено по този въпрос?

А. ЛИЛОВ: Разбира се. Ние се бяхме договорили дори, че днес това ще направи зам.-председателя. Не зная защо това не е така. По този въпрос се бяхме договорили още вчера.

ЕМ. МАСЛАРОВА: От 14.00 часа др. Нора Ананиева има среща с тези хора. Така че може би още я няма. Може би трябва да се изчака. И вчера, и онзи ден тя имаше срещи. Днес отново има среща със същите тези хора. Така че нека да изчакаме. Предполагам, че тя ще намери начин да ни информира.

Ж. ЖЕЛЕВ: Смятам това за разумно. Следващият път на Кръглата маса бихме могли да помолим г-жа Ананиева. Тя е член на делегация.

Ю. МАСТАН: Г-н Желев, моля за едно кратко разяснение.

Г-жа Нора Ананиева обеща решението да излезе в най-кратък срок. Това е срокът до сряда. Искам да зная дали Кръглата маса ще поеме съответно отговорността да състави обществената част от тази смесена парламентарна обществена комисия.

Аз не искам нищо друго от Кръглата маса.

Ж. ЖЕЛЕВ: Смятам, че това, за което се договорихме двете страни, е конструктивно предложение, за да не се занимаваме в момента повече с този въпрос.

Предлагам да се върнем към въпроса за изборите. А може би е по-разумно да направим почивка, за да видим какво ща правим по-нататък?

А. ЛИЛОВ: Моля да направим така, както вече се договорихме. Да подпишем двата документа, които са готови, и да продължим дискусията по третия.

Д. ЛУДЖЕВ: Предполагам, че документите са готови.

Предлагам да уточним процедурата. Ако има готовност въз основа на направените предложения, да се излъчи работна група, която в спешен порядък да приготви текста въз основа на предложенията. Ако можем да ги приемем днес, е добре.

Второто беше за едно отделно споразумение, което може би днес няма да се подпише, но което да се подготви специално във връзка с някои конкретни проблеми на сегашните избори.

А. ЛИЛОВ: Не ви разбирам защо предлагате да променим решението, което току-що взехме. Нали вие станахте да подготвите двата закона, които предложи г-н Желев да подпишем, докато подготвим третия документ. Защо се появява ново предложение?

Д. ЛУДЖЕВ: Говоря за третия документ. По другия документ сме готови.

А. ЛИЛОВ: Ако документите са готови, давайте ги за подпис.

Д. ЛУДЖЕВ: В момента се отпечатват.

А. ЛИЛОВ: Така ще можем да работим по третия документ, за да излиза нещо от нашата работа.

Д. ЛУДЖЕВ: За това става дума, г-н Лилов.

Л. ИВАНОВ: Аз съм от Зелената партия. По споразумението за Избирателния закон.

Искам да се спра на въпроса за финансирането на предизборната дейност. В т. 15 на стр. 5 се третира финансирането на предизборната дейност на отделните кандидати. Същевременно споразумението по законопроекта за политическите партии, което вече е съгласувано, разглежда въпроса за финансирането на политическата дейност на партиите. Тази дейност ще бъде, разбира се, и предизборна дейност.

В двата документа е предвиден различен режим що се отнася до помощите от чужбина. По-благоприятни възможности дава предвиденият закон за политическите партии.

Според мен е трудно да се направи разграничение между предизборната дейност на партиите и предизборната дейност на нейния отделен кандидат. Ясно е, че тя ще бъде финансирана и чрез партията най-вече. Този факт поставя безпартийните кандидати в едно по-неблагоприятно положение. Бих предложил конкретно следната редакция на т. 15: „Сумата за предизборна кампания на един кандидат да не надхвърля 20 000 лева." Т. е. предлагам да остане само последното изречение от точката.

Благодаря за вниманието.

Ж. ЖЕЛЕВ: Може би трябва да направим малка почивка. Ако няма други изказвания, тогава може да се подготвя и този текст.

А. ЛИЛОВ: Предлагам да изчакаме да подпишем документа, който носят, за да си починем добре, както следва. Така ще подпишем двата документа, които са готови. Това е и вашето предложение. Така ще можем да концентрираме вниманието си само върху третия документ. Виждам, че секретарката носи документа.

Ж. ЖЕЛЕВ: Аз не я виждам секретарката.

ИВ. ТРИФОНОВ: Г-н председател, имам един процедурен въпрос. Каква ще бъде процедурата на подписването? Подписването на първите три споразумения беше организирано доста тържествено и церемониално. Явно е, че днес работим по-делово. Все пак трябва да се знае. Не бива да се дава предимство на пръв подпис на едната или другата делегация. Ще бъдат предложени два документа. Може би трябва едновременно документите да се подписват единият документ да се подписва от единия съпредседател, а другият от другия съпредседател.

СТ. ГАНЕВ: Г-н Лилов, ние направихме конкретни предложения, но не чухме каква е реакцията по тях. Може би на място ще ги уточняваме.

А. ЛИЛОВ: Предполагам, че това ще бъде направено на място.

 

(Двата документа бяха подписани. В 16.16 часа бе дадена почивка, която продължи до 18.35 часа)

 

Ж. ЖЕЛЕВ: Преди да преминем към подписването на третия документ Споразумение на участниците в Националната кръгла маса по принципите и основните положения на законопроекта за избиране на Велико народно събрание, бях помолен от нашия колега Гиньо Ганев да бъде прочетена кратка декларация. Смятам, че трябва да му предоставим думата.

Г. ГАНЕВ: Благодаря много, д-р Желев.

Декларацията ще бъде прочетена от говорителя на НС на ОФ Тодор Батков. В момента в качеството си на председател на Секретариата искам да направя една процедурна бележка.

Всеки ден в Секретариата пристигат много декларации, писма и обръщения. Секретариатът преценява кое от тях да намери място на Кръглата маса и да бъде огласено. Това обръщение-заявление на Народния фронт на безпартийните стои в Секретариата повече от един месец. То не беше четено досега. Не беше даже и преценявано с участието на Секретариата дали трябва да му се даде достъп до Кръглата маса. Днес заседава XI извънреден конгрес на ОФ. Изглежда, че във връзка с това по една преценка, според мен, не много точно направена, тази декларация се чете днес.

Искам да ви кажа, че възбудата на конгреса нарасна извънредно много. Струва ми се, че това не съдейства за онзи тон и за онези обществени нрави, които, струва ми се, трябва да ги имаме и около Кръглата маса, и в обществото.

Благодаря много.

Давам думата на Тодор Батков.

Т. БАТКОВ:                                                                

ДЕКЛАРАЦИЯ

на XI извънреден конгрес на Отечествения фронт

Току-що научихме, че на днешното заседание на Националната Кръгла маса, в разгара за дискусиите за бъдещото конституционно устройство на България, неочаквано председателстващият заседанието д-р Ж. Желев е дал думата на представителя на СДС г-н Ивайло Трифонов, който е прочел заявление-обръщение от т. нар. Народен фронт на безпартийните. В него се иска разтурянето на ОФ, изземването на имуществото му и отстраняването на неговата делегация от Националната кръгла маса, като мястото й се заема от безпартийните.

Единадесетият извънреден конгрес на ОФ решително отхвърля това грубо нарушение на статута на Националната кръгла маса и безцеремонно вмешателство в живота и дейността на една надпартийна, независима и самостоятелна организация. Начинът, мястото и времето, когато е направена тази инсинуация, ясно показва кому пречи днес, в навечерието на изборите ОФ.

Ние, делегатите от цялата страна, както и всички отечественофронтовци, които представляваме, категорично изразяваме своята воля за необходимостта от съществуването и развитието на ОФ в интерес и в служба на България. За тази цел той радикално се обновява в една истинска народна организация, в която има място за свободна и равноправна изява от всички български граждани безпартийни и членове на политически партии. Никой друг не може да си присвоява правото да говори и решава вместо нас за днешния и утрешния ден на собствената ни организация, никоя партия или група, никой орган нито Националната кръгла маса, нито т. нар. Народен фронт на безпартийните един никому неизвестен клуб.

София, 30 март 1990 г.

От конгреса ................

Г. ГАНЕВ: Моля да ни извините, че прекъснахме нормалния ход на работата на Кръглата маса. Тя сигурно ще продължи работата си по своя дневен ред.

Ж. ЖЕЛЕВ: Още един път искам да подчертая, че ние не вземаме отношение към тази декларация. Ние сме против разпускане на каквито и да било организации отвън, по чужда воля. Право на всяка организация или партия е да се саморазпуска, когато тя намери за необходимо.

В същото време счетохме, пред продължителните настоявания на тази група хора, че сме длъжни да им дадем възможност да огласят своята декларация, без да се солидаризираме с нея в каквато и да било степен.

Г. ГАНЕВ: Благодаря, д-р Желев.

Вие знаете, че ЕРА-3 има много други организации, които са натрупали маса декларации. Ние не преценяваме да ги четем. Но извинете. От това да не правим инцидент.

Благодаря.

Ж. ЖЕЛЕВ: Тук става дума за една много по-голяма организация.

Предлагам на уважаемия съпредседател да продължи нашата процедура по подписването на документите, като подпишем последния трети документ.

(Извършва се подписването на третия документ)

Ж. ЖЕЛЕВ: Завърши церемонията по подписването на третия и последен документ. Това заседание на нашата Кръгла маса отива към своя край.

Смятам, че измина една трудна и драматична за Кръглата маса седмица, когато трябваше многократно да обсъждаме и да преразглеждаме тези изключително важни документи, за да стигнем до резултати, които ще гарантират нормалното развитие на политическия процес в нашата страна до изборите и по време на предстоящите избори.

Подписахме три документа:

- по основните идеи и принципи на законопроекта за политическите партии;

- по основните идеи и принципи на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Народна република България;

- по принципите и основните положения на законопроекта за избиране на Велико народно събрание.

Както казах вече, трите документа са тясно свързани и представляват един неразкъсваем пакет. В тях фигурират такива важни положения, свързани с предстоящите избори, като въпроса за Велико народно събрание, броя на депутатите във Великото народно събрание, въпроса за избирателната система, както и за статута на държавния глава през периода до избирането на Велико народно събрание и до приемането на новата демократична конституция.

Смятам, че Кръглата маса може със задоволство да констатира, че е свършила една важна и полезна работа за политическото развитие на страната.

Г. ПИРИНСКИ: Благодаря ви, д-р Желев.

Позволете и от наша страна да изразим задоволството си за това, че днес действително успяхме да подпишем три важни документа.

Изцяло се присъединявам към вашата оценка, че те осигуряват една надеждна политическа база за нормалното развитие на политическия процес в нашата страна.

Вярвам, че с тези документи нашата Кръгла маса в значителна степен би трябвало да възстанови своето реноме в обществото като орган, който действително може да работи и който може да върши много важна работа, създавайки тези политически предпоставки за необходимите законодателни актове да бъдат приети и да бъдат подкрепени от всички политически сили в нашата страна.

Надяваме се и тези, които са представени днес, тук, и другите слоеве от нашето общество, които може би не са тук пряко представени.

Бих искал да добавя към онова, което вие казахте само няколко думи на благодарност към всички онези, които участваха в работата по подготовката на тези споразумения. Специално да благодаря на моя партньор Димитър Луджев в контактната група за разбирането, за упоритостта, за готовността да се търсят разумни и взаимноприемливи решения. Позволете ми да споделя убеждението си, че този резултат, който днес регистрираме, показва, че можем със съвместни усилия да осигурим онзи мирен преход, който всички, вярвам, искрено желаят.

Още веднъж благодаря.

Ж. ЖЕЛЕВ: С това смятам, че вече трябва да закрием днешното заседание на Кръглата маса.

Довиждане на всички. (Ръкопляскания) .

РЕПЛИКА: Кога ще бъде следващото заседание?

Ж. ЖЕЛЕВ: Предлагам да не насрочваме следващо заседание, тъй като нямаме готови документи и да не се повтарят историите от миналите заседания, когато се наложи да ги отлагаме, да ги пренасрочваме и пр.

(Заседанието бе закрито в 18.55 часа) 


 
Начало на тази страница
Обратно към първа страница 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието