Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

29 януари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  29 януари 1990 година, начало 10:00 часа, край 14:30

  /продължение/

   
    ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Благодаря и аз за краткото изказване. 
  Има думата проф.Кръстьо Петков. 
   
   РЕПЛИКА:
  Кръстьо Петков излезе, тъй като има ангажименти във връзка със социалното напрежение в страната и помоли за изказване малко по-късно. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Добре, ясно. 
  В такъв случай давам думата на Гиньо Ганев, независим представител в парламента, да направи изказване. 
   
   ГИНЬО ГАНЕВ:
  Благодаря, д-р Желев. 
  Вземам думата, за да изкажа кратко становище по два конкретни въпроса от общия контур на проблемите, свързани с политическата система. Ще направя една уговорка. Тук говорят преди всичко представители на партии, организации, движения и съюзи и именно като техни представители. 
  Гледната точка, която ще изразя, е моя собствена, тъй като изхождам от средата на безпартийните граждани, но не мога да говоря от тяхно име, първо, защото са огромен брой от народа, и второ, защото са именно без партия и не са събрани в една обща организация. Сигурен съм обаче, че изразявам и техния общ стремеж и воля, като кажа, че трябва безвъзвратно да се сложи край на авторитарната система и на господството на един партиен монопол. 
  Само в условията на истинската демокрация безпартийните могат да имат самочувствие, достойнство и права на равноправни граждани. И ще престанат да бъдат третирани като аморфна безпартийна маса и да бъдат лишавани както десетилетия наред от равни възможности и равни шансове за личностна реализация и за участие в обществения живот. Не защото нямат професионални или граждански качества, а само защото нямат едно единствено качество - на член на една от двете управляващи партии. 
  Присъединявам се към тези гласове около "кръглата маса", които са за бързото въвеждане на демократичните институти в живота на държавата и обществото и то не само като цел, а и като средство за разрушаване на административно-командната система и гаранции заедно с това за мирния преход към пълното народовластие. 
  Сега по двата конкретни въпроса. 

  Първият, за свободните и демократични парламентарни избори. Определящо и водещо е според мен значението на този въпрос. Освен пряко и по-малко пряко, действителната власт на народа, както всички знаем, се осъществява чрез свободно избрани от него представителни органи и понеже по много причини се счита, че сегашното Народно събрание не отразява народната воля, неотложна е според мен необходимостта от произвеждането на нови общи парламентарни избори, час по-скоро, но разбира се, при реални предпоставки за такива избори. Затова и аз считам, че трябва да се приемат без отлагане конституционни промени - закон за партиите, нов избирателен закон с добре премислена и най-демократична избирателна система, закон за печата и може би още 1-2 закона. Мисля, че идеите и принципите на тези законопроекти трябва предварително да се обсъждат от националната "кръгла маса", не за да се ограничава законодателното пълновластие на Народното събрание, а за да има то предвид изразената тук общополитическа воля.

  Подкрепям освен това необходимостта, за която говориха вече представители на Съюза на демократичните сили, а струва ми се и не само те, и от създаването на благоприятни материални, ако мога така да се изразя, условия за всички партии, организации и изборни съюзи за нормалния ход на предизборната кампания. Но формирането на новия състав на парламента трябва да стане скоро. Отлагането на изборите във времето е отлагане на процеса на демократизация.

  Вторият въпрос. Той е свързан с идеята за нов състав на висшия орган на изпълнителната власт. Аз споделям гледището, според което сега, а не твърде по-нататък, е нужно да се състави правителство на коалиционна основа. То трябва да отразява тежненията и намеренията на най-широки обществени сили и среди и да бъде действен фактор за ускореното движение на страната по пътя на демокрацията. Такова правителство ще даде възможност да се позовем на компетентността и на способностите на нацията, а не на една само нейна част или само на тази нейна част, която е организирана в партии. Не "pro domo sua", а по принцип считам, че не трябва да бъде реч толкова и само за коалиция между партии, а за правителство и с участие и на безпартийни, квалифицирани, подготвени, с високи интелектуални и нравствени качества, каквито има много и стига да бъдат потърсени. И става дума за хора, които носят безпартийността като идея, а не като зла участ на изключени или освободени от редовете на една или друга политическа партия. И става дума още не за акт на милосърдие, а на равноправие. Такова правителство ще трябва да тласка напред демократичните реформи във всички социални области. И то ще трябва да подготви според мен и предстоящите избори.

Работата на "кръглата маса" не е пречка за съставянето на такова правителство. Напротив - с конкретните си действия, каквито са присъщи изобщо на един висш изпълнителен орган, то ще може да превръща духът и конкретните споразумения на "кръглата маса" във факти на новата действителност, към която се стремим.
Благодаря ви.
 
Благодаря за краткото и много смислено изказване. Нека това да не се схваща като рецензия.
Давам думата на Стефан Стоянов, от Демократичната партия.
 
Уважаеми дами и господа,
По поръчение на председателя на Демократическата партия - господин Борис Кюркчиев, ще направя встъпително изложение по разискванията относно политическата система.
Събрало ни е уникално за най-новата българска история събитие. Провежда се среща между представители на политиката, на една от до вчера твърде убедена в своето божествено предназначение управляваща партия и опозиционните сили.
Спомняме си какви надежди се възложиха на "кръглите маси" в Полша и Унгария - надежди, които свободолюбивите българи споделяха. Там "кръглите маси", както впрочем и в Чехословакия и ГДР, оправдаха своето предназначение. Тези страни отново връщат към цивилизацията, освобождават се от едно от най-трагичните недоразумения в историята на човечеството. Затова днес с такова внимание народът следи нашите монолози по телевизионния екран, с очакване те да се превърнат в отговорен разговор. Наше задължение е да му дадем възможност да почувствува, че живеем в драматични, дори съдбоносни дни. Не трябва да приспиваме неговата гражданска съвест. Напротив - народът следва да се раздвижи в този исторически момент.
Така Демократическата партия вижда своята роля на "кръглата маса".
А каква роля и каква отговорност имат ония непредвидливи, които имаха единствен дълг да предвиждат? И нима не бяха предупреждавани отрано за горчивите плодове, които народът ще бъде принуден да консумира?
Позволете да цитирам едно предвиждане, публикувано в органа на Демократическата партия в."Знаме" от 21.10.1946 г. относно очертаваното от Димитровската конституция светло социалистическо бъдеще. Тази конституция, цитирам, "открива широко поле за партийната диктатура на беззаконности и произволи. Народното събрание ще бъде подчинено на партийните ръководства и един партиен водач, настанен в едно от най-елегантните жилища на българската столица, без да се показва на открито, ще командва от своя кабинет своята партия и чрез нея Народното събрание, и следователно съдбините на целия български народ. Народните представители ще бъдат подчинени на партийната дисциплина и ще бъдат изгонвани, щом като се проявят като противници на това управление. Милицията ще създава свое правосъдие, без да има кому да се оплаче българският гражданин".
Това бяха предвиждания на д-р Александър Гергинов, който заедно с Никола Мошанов, Борис Павлов и мнозина други демократи, впоследствие изпита лично прелестите на социалистическата конституционна уредба.
Нашата чиста политическа съвест ни позволява да апелираме към историческата памет. Ние искаме една по-ясно осъзната отговорност от Комунистическата партия, искаме да не продължава извращаването на новата и най-новата история на България. Например за нас е непонятна логиката, според която това, което БКП неотдавна извърши, притисната от неумолимия ход на събитията, бе представено от господин Андрей Луканов, като нейна "заслуга за излизане от порочния кръг на тоталитарния режим".
Чухме съдържащото главно най-общи пожелания изложение на ръководителя на делегацията на БКП. Повечето от тези общи постановки не са лоши. Едно е обаче пожеланието, а друго - изпълнението. То се реализира чрез политика.
Не се спирам на слабата памет на сегашното комунистическо ръководство, но то следва да бъде добросъвестно спрямо себе си. Може ли БКП да провежда политика и да управлява в условията на законност? И да се е променила част от ръководството, ние сме на мнение, че тя няма моралната и техническа възможност да гарантира законността. Просто десетките хиляди номенклатурни кадри, заети в управлението са със сформиран марксистко-ленински светоглед и следователно не могат да имат разумно отношение към една сериозна мисъл и сериозна критика. Не навикнахме ли да живеем във фалш, та е нужно още да го задълбочаваме?
Банална истина е, че страната е разстроена стопански. Но разискват ли се свободно тези въпроси? Има ли за това необходимата информация? Според нас тя се укрива с цел да бъде още един коз в ръцете на властта за манипулации преди изборите.
Очакваме след днешното изказване на господин Луканов, нашето мнение за в бъдеще да бъде опровергано.
Уважаеми дами и господа,
Ние сме за отговорен разговор и във връзка с това настояваме:
1. Да бъде даден конкретен отговор на конкретните искания, които бяха поставени от Съюза на демократичните сили.
2. Да се изясни срамежливото отношение на властите към частната собственост. Ние считаме, че тя е единствената действително здрава основа на свободата.
3. Да се изясни статутът на организациите, включени в квотата на БКП. Не са ли някои от тях твърде тежко бреме за обедняващия народ? Конкретно - още миналия вторник тук присъствуващият мой колега - господин Ивайло Кутов, по повод изложението на господин Живко Живков искаше да постави въпроса за Отечествения фронт, който днес е очевиден анахронизъм. В един от следващите дни с удоволствие прочетохме във в. "Литературен фронт", че това е "жалка, безсмислена организация". Нека ръководството на ОФ бъде любезно да изясни какво са те - дали са трансмисия на БКП, защо съществуват, кой и в какви размери ги финансира?
Искам да реагирам на два въпроса, които бяха повдигнати тук преди малко. По въпроса за широко представително временно правителство на национално съгласие. Считаме, че това е още една маневра на властите, част от целия комплекс от мерки за борба с опозицията. Считаме, че е редно, първо, монтажниците, които все още са тук, да демонтират системата, която монтираха, поне средния ешалон от тази тоталитарна система и считаме, че това е поредния опит, или поне един нов опит да се сподели вината за кризата, към която завлякоха България.
Ще се спра и на част от изказването на господин Луканов. Той спомена думата "безотговорност". Съжалявам, че не е тук в момента, но предполагам, че ще има възможност да отговори. За безотговорност във връзка с поставянето пред западните кредитори на въпроса да не се кредитира това правителство. Тук бяха споменати думи като "детско мляко", "хирургически конци" и т.н. След това имаше изказване, че в един такъв момент да се разсъждава по такъв начин, пак беше повторено, че е безотговорно.
Аз си мисля, че не само в един такъв момент, а изобщо във всеки един момент разсъждения от подобен род се квалифицират като демагогия.
Благодаря за вниманието.
 
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието