Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

29 януари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  29 януари 1990 година, начало 10:00 часа, край 14:30

  /продължение/

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Има думата министър Светла Даскалова.  Да се готви след това Тренчев. 
 

  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

Благодаря Ви, доктор Желев, че ми давате думата. 
Имам думата, за да ви запозная с решението на Управителния съвет на Българския земеделски народен съюз от 24 януари т.г., с оглед неговата голяма важност в настоящата политическа обстановка и тясната му връзка с темата, която разглеждаме на "кръглата маса". 

 

Р Е Ш Е Н И Е

на Управителния съвет на Българския земеделски народен съюз:

Промяната, която бе извършена в страната на 10-и ноември 1989 г. откри възможност за коренен прелом в обществено-политическото и икономическото развитие на България. Успешното осъществяване на този прелом е свързано с две главни задачи: бързото разграждане и ликвидиране на досегашните тоталитарни структури и изграждането на демократична и правова държава, както и преодоляването на тежката икономическа и социална криза. 
Управителния съвет на Българския земеделски народен съюз счита, че тези задачи могат да бъдат решени само с общите усилия на всички обществено-политически сили в страната, на тези, които са представени в парламента и на тези, които са извън него. 
Водени от тази убеденост ние предлагаме да бъде създадено незабавно широко представително временно правителство на националното съгласие, с участието на страните, представени на националната "кръгла маса". Основните задачи пред едно такова правителство да бъдат: 
1. Да предприеме радикални мерки за преодоляване на икономическата криза. 
2. Да осигури благоприятни условия за подготовката и провеждането на свободни и демократични избори в цялата страна. 
3. Да ускори процеса на "откриване" на България към Европа и към света, за приобщаването й към редица международни политически и икономически организации, като Съвета на Европа, Европейския парламент, ГАТТ, Международния валутен фонд, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. за получаване на статут на най-облагодетелствана нация. 
Управителния съвет счита, че във външнополитическата област усилията трябва да бъдат насочени към развитие на отношение на приятелство и сътрудничество със Съветския съюз и източноевропейските страни, със западноевропейските страни, Съединените щати, Канада и Япония, с балканските страни, с развиващите се страни.
Управителния съвет възлага на делегацията на Българския земеделски народен съюз на националната "кръгла маса" да представи за обсъждане предложението за създаване на широко представително временно правителство на националното съгласие.
Като изпълнявам това възложено ми поръчение, внасям официално на "кръглата маса" предложението за създаване на широко представително временно правителство.

Бих искала да подчертая, че това предложение на Български земеделски народен съюз е продиктувано не от някакви теснопартийни интереси, а единствено и само от грижата за интересите на страната. Дълбоко сме убедени, че само едно правителство на националното съгласие, в което да бъдат включени представители на главните политически сили, вземащи участие в националната "кръгла маса", т.е. едно правителство, което ще се ползува с доверието на народа, ще може да вземе първите действени мерки за извеждане на България от тежкото политическо, икономическо и морално положение, в което тя се намира. Едно такова правителство ще увеличи авторитета и на самата "кръгла маса". То ще може незабавно да провежда в живота всяко решение, взето с консенсус от "масата".

Освен посочените вече главни задачи пред това правителство, то ще има много по-големи възможности да ускори разграждането на тоталитарните структури, ще бъде една допълнителна гаранция за по-нататъшното развитие на процеса на демокрация, за осигуряване на неговата необратимост. Такова правителство ще издигне международния авторитет на нашата срана и доверието към извършващите се промени в политическата система у нас, ще ускори процесът на "откриване" на България към Европа и света.
Всичко това ни дава основание и право да призовем Българската комунистическа партия и Съюза на демократичните сили, както и всички други обществено-политически организации, представени на "кръглата маса", да обсъдят най-задълбочено това наше конструктивно предложение и се надяваме, че то ще бъде прието заради България и в името на България.
Завършвайки този въпрос, тъй като съм взела думата, искам само да възразя на д-р Желев за това, което каза във връзка с характера на социалистическата държава и становището по този въпрос, изразено от мен, на Българския земеделски народен съюз. Вие казахте: "присъединилият се БЗНС" към становището по този въпрос на Съюза на демократичните сили.
Аз искам да кажа, че ние не сме се присъединили, т.е. ние поддържаме същото становище, но то е отразено в проектопрограмата на Български земеделски народен съюз, която беше публикувана далеч много дни преди изказаното тук становище по този въпрос от Съюза на демократичните сили, което съвпада напълно с нашето разбиране за характера на обществото в България, за една демократична, правова, парламентарна държава.
Благодаря ви.
 

Благодаря за прочетеното предложение. Аз мисля, че то ще бъде обсъдено от представителите на различните организации и ще се вземе отношение, както разбира се и от Съюза на демократичните сили.
 

Другарю председател,
Ще моля и на мен, след д-р Тренчев и който ще се изкаже от стана на СДС, за още 2-3 минути максимум да ми дадете думата в тази връзка.
 

Аз бих искал да кажа, че ние сме представили своето отношение към въпроса за характера на държавата много по-рано и многократно на митинги, в резолюции това нещо е фигурирало, преди да бъдат публикувани вашите документи. Така че авторското право си е наше.
 

Но трябва всички да се присъединим един към друг по този въпрос - правова, демократична, парламентарна държава.
 

По това нямаме различия. Ставаше дума тук за друго.
Предоставям думата на д-р Тренчев.

 
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието