Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

29 януари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  29 януари 1990 година, начало 10:00 часа, край 14:30

  /продължение/

    ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ:
  Другарю Желев, 
  Тъй като представителите на Българската комунистическа партия два пъти цитират моето изказване, като ме обвиняват, че неточно съм цитирал членовете от Конституцията, или както те се изразиха, "непълно" съм ги цитирал, моля за една дуплика, която ми се полага по право, за да се аргументирам. Само за една минута, не повече. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Вижте, нямаме време. 
  Има още 7 души, които да се изказват. 
   
   ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ:
  Само в рамките на 60 секунди, няма повече. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Добре, добре. 
   
   ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ:
  Вярно е, че не цитирах изцяло текстовете на Конституцията, но нямах тази възможност, нито тази цел. Аз цитирах само онази част от текстовете, с които исках да задам въпроса: възможно ли е, след като ние възприемем вече принципа за честна собственост върху средствата за производство и на второ място - след като се отказваме от планово развитие на икономиката и преминаваме към стоково-пазарно стопанство? Възможно ли е при тези вече безспорни истини, ние да говорим, да поддържаме, че нашата държава следва да се нарича социалистическа. И моля по тези въпроси да ми се отговори, а не за непълното цитиране на текстовете от Конституцията. 
  Благодаря ви. 
   
   ВАСИЛ МРЪЧКОВ:
  Въпросът за частната собственост на гражданите е решен и сега върху земята в чл.30 ал.2 от действуващия текст на Конституцията. Конституцията установява право на кооперативно земеползване, но не право на кооперативна собственост върху земята. Кооперативната собственост е уредена в чл.14 от Конституцията и тя не се отнася до земята. 
  По втория въпрос - решението се съдържа във втората форма на собствеността на гражданите, в проекта за изменение на Конституцията. 
  Благодаря ви. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Има още 7 души да се изказват и аз апелирам наистина за стегнати и кратки изказвания. Освен това и двама души са заявили, ако остане време, и на тях да дадем думата. Аз се съмнявам дали това ще стане. 
  Давам думата на двама представители на Независимото студентско дружество, които искат да ни предложат определени неща - Атанас Кирчев и Емил Кошлуков. 

   ЕМИЛ КОШЛУКОВ:

  Ще се опитаме да бъдем пределно кратки. Нашата федерация излъчи два телефона и едни адрес. Имаме няколкостотин обаждания и писма, с много факти и информация. Преобладаващото мнение е напоследък: разминаване на разговорите и никакви решения на "кръглата маса".
  Ще взема отношение само по два пункта. След това нашият представител ще изложи една цялостна концепция за близките политически процеси. Най-напред по термина "социализъм". Той беше дискутиран и няма да повтарям нещата. Ще напомня само на правистите в отсрещната срана или отсрещната делегация, че е невъзможно, юридически абсурд е дефиницията на понятието "социализъм". Те го знаят това нещо. Нито в американската конституция пише, че тя е империалистическа страна, нито в английската, че буржоазията е водеща класа. В една конституция се определя формата на държавно управление - монархия, република, президентска република, парламентарна република, но не идеологически отношения.

По втория въпрос - относно искането на опозицията и темата за помощите от Запада. Тъй като аз бях един от тези, които на приема в италианското посолство застъпих тази теза, мисля, че мога да дам обяснение.
В статия на "Работническо дело" отпреди няколко дни се казва, че няма отговор от швейцарските банки за авоари на български високопоставени лица или за изтичане на капитали под някаква форма. Няколко дни след това в статия във в."Правда" се каза, че изобщо не е имало такова питане. Двете статии ги имаме със съответните вестници. Цитатите ще ви бъдат представени.
Говореше се за хирургически конци и детско мляко. Аз няма да говоря за държавни мерцедеси, резиденции и банкети - не е необходимо. Но искам да кажа, че и до този момент помощ от Запада е била отпусната - 10 или 12 милиарда, както се говори. От тези пари нито цент не е дошъл при народа. Част от тях са били /да използвам малко грубата дума, но може би точна в случая/ направо пропилени, друга част са вложени, да кажем некадърно. Факт е, че този дълг тежи на целия ни народ и трябва да го изплащаме ние сега. Особено пък по-младите може би.
Няма гаранция за дълговете. Изказването беше формулирано точно така: да се отпуска помощ, която да гарантира и демократичното ни управление и демократизацията на страната, и да гарантира правовото усвояване на тези средства. Не е необходимо да имаме още 10 милиарда външен дълг, който пак ще го изплаща целият народ, а той да бъде пропилян от шепа хора.
Мисля, че аргументите са достатъчно резонни.
И няколко думи по един общ младежки въпрос, макар че ние нямаме претенцията да представляваме младежта, нито всички студенти, за разлика от други организации. На последната "кръгла маса" / тя мина малко под формата на литературно четене/ се оказа, че всички организации тук са независими, демократични и действуват в условията на пълна гласност. Значи ние сме разградили тоталитарната система щом е така, останали са няколко подробности.
По тези подробности ще се спре моят колега. Аз искам да съобщя, че българската младеж или поне тези студенти, които ние представляваме, или поне тези, които сме виждали, отдавна вече не се отнасят така стриктно и ортодоксално към марксизма. Ние носим американски дрехи, гледаме американски видеофилми, слушаме американска музика. Но формално всичко това беше наложено като много ортодоксално и правилно възпитание в комунистически дух. Беше заложено в Конституцията. Комсомолът обхващаше абсолютно всички младежи. По презумпция ние всички трябва да сме млади комунисти. Факт е обаче, че не е така.
И като филолог, студент по филология, а не кота пантюркист, бих си позволил да цитирам една турска пословица, която ние сме провели наполовина: "Зорлем гюзал колмаз, олсун йермаз" - "Насила хубост не става, но и да става - не бива!".
Сега искам да дам думата, за да бъдем по-кратки, на другия представител.
 
АТАНАС КИРЧЕВ:
Дами и господа,
Аз искам да привлека вашето внимание върху едно от основните положения, върху които трябва да бъде постигнато споразумение тук, на "кръглата маса" По него взеха отношение всички от изказалите се досега организации. По него взе отношение преди няколко минути и господин Гиньо Ганев. По този въпрос вече се очертаха ясно две противоположни становища. Става дума за алтернативата: предсрочни парламентарни избори, декларирани за м.май т.г. - позиция на БКП, БЗНС и другите изказали се досега организации, или провеждане на частични избори за попълване на овакантени места в Народното събрание в близките 2-3 месеца и произтичащо от това отлагане на общите парламентарни избори за малко по-късен срок. Това е позицията в общи линии на Съюза на демократичните сили. Аз искам да изясня и аргументирам тази позиция както на участниците на "кръглата маса" от противната страна, така и възползвайки се от директното радиоизлъчване на разговорите, да я направя достояние на широката общественост.
Според нас някои кръгове сега умишлено спекулират с формулата "Бързи избори - бърза демократизация". Но това е само повърхността на нещата. Ако проникнем под тази повърхност, ясно ще се разбере, че именно прибързаните парламентарни избори крият опасност за забавяне на процеса на демократизация.
Дами и господа,
Нека бъдем реалисти. Нека погледнем нещата такива, каквито те са. Народното събрание бе и си остава и досега покорно оръдие на тоталитарната система, която практически е неразградена; машина за узаконяване на решенията на висшето партийно ръководство. То е институция, в която все още витае духът на политическа летаргия и неангажираност. Едно от последните доказателства в тази насока бе миналата сесия на Народното събрание.
В сегашния си състав то е очевидно орган, който гласува, но не обсъжда.
Може би думите ми ще ви се сторят твърде резки, но съм готов да застана зад тях.
Немалка част от изказванията на народните представители на миналата сесия на Народното събрание могат без никаква редакция да бъдат публикувани във в."Стършел" под рубриката "Политически фейлетон". Всеки, който прояви съмнение в това, нека погледне стенограмата на сесията, публикувана във в."Работническо дело" на 26-и този месец.
А пред Народното събрание, като върховен държавен орган, притежаващ държавната власт в цялата й пълнота, стои в настоящия момент един изключително важен за разглеждане и решаване въпрос. Ще си послужа с думите на господин Мръчков. Това е въпросът относно юридическото обезпечаване на развитието на политическите реформи. Това е въпросът относно петте законопроекта, които трябва да осигурят и гарантират провеждането на действително свободни и демократични избори за новото Десето Народно събрание. Тези актове са призвани същевременно да бъдат гаранция за необратимост и за възходящо развитие на този процес. Става дума за бъдещия избирателен закон, за закона за партиите, за изменение сега действуващата Конституция, за закона за печата и за незабавни промени в Наказателния кодекс.
А само едно демократично, обновено Народно събрание, изтръгнало се от летаргичния политически сън и почувствувало, че не е безконтролно, а е отговорно пред народа, може да бъде гаранция за демократично съдържание на тези 4 законодателни акта. Защото, независимо от бъдещите споразумения на "кръглата маса", включително и върху тези законопроекти, Народното събрание е суверенно да ги отхвърли, да ги приеме или да ги измени. Като върховен суверенен държавен орган, то не е обвързано с тях. Каква гаранция може да има Съюзът на демократичните сили, цялата наша демократична общественост относно демократичното съдържание на тези закони, при положение, че само членовете на Българската комунистическа партия в Народното събрание са точно 67 %, т.е. квалифицираното конституционно мнозинство, което може да приеме или отхвърли всеки един проект?
И най-сетне, съществуват ли гаранции относно лоялността на това, смея да го нарека, консервативно партийно мнозинство в парламента към бъдещите споразумения на "кръглата маса", с което би евентуално се ангажирало реформаторското партийно ръководство?
В заключение. Именно обновяването на Народното събрание, незабавно, може да бъде единствена реална гаранция за действително демократични закони, които ще бъдат юридическата база за бъдещите свободни демократични избори.
Във връзка с така изразената наша позиция относно необходимостта от подновяване чрез частични избори на състава на Деветото Народно събрание, ние настояваме:
1. Тук, на "кръглата маса", Българската комунистическа партия да поеме ангажимента - 50% от нейните народни представители в Народното събрание да подадат оставка на основание чл.10 ал.2 от Закона за народните представители и народните съветници още на следващата сесия на Народното събрание. Или, ако това не бъде прието, на основание чл.82 от сега действуващия Избирателен закон да поеме инициатива за тяхното отзоваване в най-кратки срокове. Това би бил акт на конструктивна политическа воля от страна на БКП и реално доказателство за декларирания от нея отказ от монопола над политическата власт.
Ние се обръщаме за подкрепа на това наше искане към всички наши сънародници, които в този момент ни слушат край радиоапаратите.
Също така, доколкото утре предстои да бъде открит извънредния конгрес на БКП, ние настояваме той да обсъди и вземе решение и по така поставеното наше искане. Още повече, че такъв прецедент вече съществува в източноевропейските страни. Преди около две седмици Чехословашката комунистическа пария, по взаимно съгласие край "кръглата маса", взе решение да намали с повече от 50% броя на комунистите-депутати в чехословашкия парламент.
2. Във връзка с необходимостта от незабавни стъпки по действително разделение на изпълнителната, съдебната и законодателната власт в организационен аспект, ние настояваме: тук, на националната "кръгла маса" да бъде постигнато споразумение за незабавно излизане на представителите на съда и прокуратурата от състава на Народното събрание чрез подаване на оставки на цитирания текст.
В заключение искам да взема отношение по още един въпрос.
Както чухме от изказването на господин Мръчков, в хода на дискусиите около измененията в сега действуващата Конституция се обсъжда въпросът и за новата Конституция, т.е. прави се едно според нас недопустимо сливане на две коренно различни неща. Безспорен е проблемът, че сега действуващата Конституция трябва да бъде изменена. Тя трябва да бъде изменена, за да бъдат премахнати съществуващите сега конституционни пречки за нормалното развитие на процеса на демократизация. В това отношение сега действуващият парламент трябва да предприеме конкретни стъпки, но в никакъв случай той не е компетентен и няма моралното право за това той да работи върху проект за една бъдеща Конституция. Това е един въпрос, който трябва да бъде изключително въпрос за разглеждане от бъдещото свободно и демократично избрано Десето Народно събрание.
В това отношение искам да предложа конституционната комисия незабавно да прекрати своята дейност.
Благодаря ви.
 
ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
Благодаря.
 
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието