Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

29 януари'90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  29 януари 1990 година, начало 10:00 часа, край 14:30

   

  /продължение/

   

    ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Благодаря и аз за изказването. 
  Преди да дам думата на Недьо Генджев, главният мюфтия, давам думата за кратко изказване на двама представители на Независимото студентско дружество - Атанас Кирчев и Емил Кошлуков. 
  Няма ли ги тук? 
   

   РЕПЛИКА:

  Няма ги. 
   

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Тогава има думата главният мюфтия. 
   

   ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ  НЕДЬО ГЕНДЖЕВ:

  Драги участници в "кръглата маса", 
  Дами и господа, 
  Позволете ми да изложа накратко мнението на Главното мюфтийство по обсъжданите на тази "кръгла маса" проблеми. 
  Главното мюфтийство на мюсюлманите е върховен орган на мюсюлманското вероизповедание в Народна република България. Сред мюсюлманите - български граждани, които обединява и ръководи този орган, има българи-мюсюлмани, мюсюлмани с турско етническо самосъзнание и мюсюлмани с циганско етническо самосъзнание. Всички нас ни обединява вярата във Великия Аллах и принадлежността ни към ислямската религия. Наред с това ние сме граждани на Народна република България. Като пълноправни граждани на нашата страна, правово признато от Конституцията и породено от факта, че сме родени и живеем на тази земя, нас не може да не ни вълнува съдбата на отечеството ни. 
  Каква политическа система трябва да се изгради в нашата страна? Ние сме за демократична парламентарна република, в която върховен орган да бъде Народното събрание, избрано свободно и демократично в условията на многопартийната демокрация; разделение на законодателната, изпълнителната и съдебната власт; пълна изборност на органите на законодателната и съдебната власт и отговорност на изпълнителната власт пред тях; мандатност в изборните органи - до два мандата. 
  Належащо е колкото се може по-скоро да се приемат и закон за партиите, закон за профсъюзите, закон за вероизповеданията; деполитизация на армията, МВР, съда, прокуратурата, независимост на телевизията и радиото, които да са на пряко подчинение на Народното събрание и се използуват от всички, от целия народ. 

  Що се касае до собствеността, нашето мнение е, че трябва да съществува във всички видове - частна, кооперативна, обществена - като обществената собственост да бъде в отраслите с общонационално значение.
  Изключително е важен въпросът за земята и той трябва да бъде решен пак в тази насока - частна, кооперативна и държавна.
  В тези условия трябва да се засили мястото и значението на една справедлива данъчна политика.
  Разбира се в едно кратко изложение аз само скицирам как виждаме нашето бъдещо общество, като си запазвам правото да взема отношение по другите въпроси, които ще се обсъдят на "кръглата маса".
  Сега си позволявам да отделя по-голямо внимание на личните и обществени права и свободи на българските граждани и по-специално на мюсюлманите в нашата страна.

  При откриване на "кръглата маса" аз предложих на двамата съпредседатели да включат в своите квоти представители на различните слоеве на това население - българите-мюсюлмани, мюсюлманите с турско етническо самосъзнание и мюсюлманите с циганско етническо самосъзнание. Това не беше направено поради неизвестни на мен причини. Това беше и причината да се съглася на особения статут на нашето участие на "кръглата маса" - като гости, без да участвуваме в консенсуса по вземане на решения по различните въпроси, които се обсъждат тук. Ситуацията обаче е непроменена. Нещо повече - виждам, че в квотата на управляващите партии са включени представители на Общонародния комитет за защита на националните интереси. Тъй като липсват представители на мюсюлманите, аз искам да се спра накратко на целия аспект от човешките права и свободи.

Първо, ще започна с въпроса за религиозните права и свободи на мюсюлманите. Недемократичното и противозаконно отношение на тоталитарния режим към ислямската религия през последните десетилетия създаде много трудности на вярващите. Те бяха лишени от възможността свободно и пълноценно да изпълняват своите религиозни потребности съгласно изискванията на Шериата. През този период бяха събаряни джамии, други бяха затворени за изпълнение на религиозни обреди, бяхме лишени от възможността да създаваме кадри за нуждите на мюсюлманското вероизповедание. Не ни се даваше възможност да издаваме необходимата религиозна литература. Неправомерно бяха отчуждени имотите на мюсюлманските настоятелства. Важно условие за приобщаване на мюсюлманите в процеса на преустройството и към така желаното от всички единство на нацията се явява удовлетворяването на някои наши искания, свързани с религиозната дейност на изповеданието, които аз изложих в своето изложение пред председателя на Народното събрание, а това са: Да ни бъде предоставена материална база, сграда, необходима за откриване на мюсюлманско духовно училище и други належащи нужди на Главното мюфтийство. Да бъдат реставрирани и ни бъдат върнати за извършване на религиозна и обредна дейност джамиите в гр.Разград, Силистра, Кюстендил, Пловдив, Ямбол, Самоков и др., които се намират във фактическо владение на Националния институт за паметниците на културата, чиято реставрация вече продължава над 15 години, а някъде още не е започнала. Да ни се разреши построяване на молитвени домове в тези населени места, където вярващите имат нужда и желаят това. Да се разреши на главното мюфтийство да има свой печатен орган, в който да публикува материали, засягащи религиозната и обредната дейност, религиозно-духовния живот на мюсюлманите и други въпроси, касаещи мюсюлманското изповедание. Имаме нужда и от издаването на ислямска религиозна литература, ислямско вероучение и превод на Свещения Коран.
Мюсюлманските празници - рамадан и курбан - да са официални празници за мюсюлманите и празнуването им да става свободно и безпрепятствено. Да се предостави възможност в празниците проповеди да се излъчват по телевизията и радиото, както и поздравления до вярващите по този повод. Мюсюлманската религиозна обредност е строго регламентирана от Шериата и не противоречи на съществуващите в страната закони. Да се преустанови за в бъдеще незаконното вмешателство на различни органи и организации във вътрешно-религиозния живот на нашето изповедание. Настояваме да бъдат върнати отнетите на изповеданието земи от АПК, които са ... имоти. Законодателно да се уреди възможността мюсюлманските настоятелства да развиват стопанска дейност.
Да се даде възможност на районните имами да обучават желаещите на Коран и ислямско вероучение. Мюсюлманите, които желаят и имат възможност, да могат да посещават свещените за Исляма места - Мека и Мединя, за извършване на поклонение.
Ние подкрепихме решението от 29-и декември 1989 г. на Държавния и Министерския съвет като единствено правилно и необходимо за възвръщане на реалните права на мюсюлманите. Няма друга алтернатива на това решение и това трябва ясно да се разбере.
Изразихме нашето становище относно новия закон за изповеданията, който трябва да бъде закон действително гарантиращ правата и свободите на вярващите да изповядват своите религии. Мисля, че проектът му трябва да бъде обнародван в средствата за масова информация, за да може по-широк кръг от вярващите да си кажат мнението по него, за да ги има предвид Законодателната комисия.
Що се касае до останалите човешки права, бих искал да кажа следното: Основният принцип, който е залегнал във Всеобщата декларация за правата на човека е, че никакви съображения за вътрешна стабилност, глобални интереси или икономически, или политически интереси не са оправдание за незачитането на човешките права. В нашата Конституция са регламентирани всички човешки права, които се засягат в горепосочената декларация. Друг е въпросът, че през последните десетилетия те бяха погазвани най-грубо.
В този контекст аз се спирам на националния въпрос, който особено нашумя през последните седмици. Искам ясно да се разбере едно: различието - турско, или циганско, или арменско, или каквото и да е етническо самосъзнание, което има част от нашия народ - не може да се внуши или втълпи с исторически факти, с религия, със семейно възпитание, със закони или с въздействието или насилието на една чест от обществото над друга. Етническото самосъзнание се определя само от свободната човешка воля на даден човек, който сам доброволно да определи към коя етническа група спада. Не разберем ли това, ще продължаваме да грешим и да плащаме данък на своите грешки.
За да е монолитна една нация, не е необходимо тя да се състои от граждани, притежаващи еднакво етническо самосъзнание. Имайки реални права и свободи, гражданите на тази нация сами придобиват съзнание за принадлежност към нея. Правото на ползуване и изучаване на своя език и развиване на своята самобитна култура са само част от тези права, но не всичките. Другите са: равноправно участие в управлението на обществото, равноправно участие в икономическия и културен живот на тази нация, равноправно участие в труда и отбраната на нашата родина. С две думи: равноправно участие в цялостния живот на тази нация. Именно това е пътят към построяване на едно социалносправедливо, демократично и равноправно общество, към което се стремим всички ние, събрани на тази "кръгла маса".
Решенията, които ще приеме "кръглата маса", се очакват от цялата страна. Те ще решат бъдещето на нашата страна. Те ще спомогнат да се изведе нашата страна от дълбоката икономическа криза, в която се намира.
Ние мюсюлманите в нашата страна ще дадем своя активен принос за превръщането й в демократична и правова държава.
Благодаря ви за вниманието.
 
ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
Благодаря на главния мюфтия за хубавото изказване.
Давам думата на Михаил Иванов, от Комитета за национално помирение.
 
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието