Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

23 януари '90, второ заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

23 януари 1990, второ заседание, начало 17.00 часа

 

/продължение/

 

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

 

Мога ли веднага да предложа следното: да помолим секретариатът, говорителите /те съвпадат донякъде персонално/ евентуално с участието на Кръстьо Петков и д-р Тренчев да се съберат в удобно за всички време утре, за да се запознаят с наличната информация. Аз бих помолил и моите бивши колеги от правителството също да помогнат, и даже да участвуват в тази среща, или главният секретар на Министерския съвет, или Георги Нечев, който отговаря по трудовите и социалните проблеми в правителството, и на базата на тази информация да направят допълнителна преценка какъв точно би трябвало да бъде този призив и уместен ли е той. Аз лично считам, че да, но нека не предрешаваме тогава въпроса и оперативно след това представителите на двете части да съгласуват с нас, т.е. със съпредседателите, ако "кръглата маса" ни гласува това доверие. Всеки от нас разбира се ще има възможността да се консултира с останалите участници. 

 
ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: 

 

Добре, ние сме съгласни такава комисия да се запознае действително с фактите, съставена от компетентни хора, в която да влиза и председателя на ... 
 

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

 

Секретариатът, Кръстьо Петков, Тренчев, представител на правителството и говорителите, ако те също желаят, тъй като става дума за едно изявление. 
 
 
ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: 

 

Аз много бих настоял да се даде съвсем за малко думата на "зелената партия", тъй като имат някои важни неща да кажат по въпроса за Конституцията. 
 

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

 

Аз мисля, че ние няма да възразим. 

 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

 

Не търпи отлагане, просто бих помолил.
 

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

 

С удоволствие предоставяме думата. Заповядайте.

 

ФИЛИП ДИМИТРОВ:

 

Дами и господа,
Единственото основание, поради което ние се намираме тук и имаме претенциите, че ще вършим работа, е в това, че и двете страни на тази "кръгла маса" са констатирали, че в резултат на тоталитарната власт, държавните институции в тази страна, без изключение са стигнали да такова положение, че на тях не може да се разчита сами да решат проблемите, които стоят пред нас. Само разбирането за това би могло да бъде основа за една конструктивна дейност на "кръглата маса". Затова и струва ми се, че ако ние искаме да се върши работа, Комунистическата партия, която владее правителството, която господства над Парламента със своята многочислена парламентарна група, би трябвало не само от политическо кавалерство, но за да има и смисъл от тази "кръгла маса", да се опита да предприеме онези действия, до които "кръглата маса" би могла да стигне чрез консенсус, за да бъдат те приведени в действие чрез органите на власт.

 

Ето защо струва ми се, че всякакви законопроекти, които биха могли да бъдат предлагани в Народното събрание, би следвало първоначално да бъдат съобразени със становището на "кръглата маса", от една страна, а от друга страна становището на "кръглата маса" поради наличната ситуация да бъде изразявано от Комунистическата партия, ако тя иска конструктивно да сътрудничи, за да има някакъв резултат от тази "кръгла маса". И тъй като проблемът на тази държава в момента е дълготрайната власт в нея, която по думите на господин Симеонов, е "политически труп" /дай боже, той да е прав политически/, но когато разгръщам Конституцията на Народна република България, аз виждам закрепена в нея в една огромна степен. Ние считаме, че е крайно необходимо да бъдат предприети неотложно изменения в Конституцията, които засягат основните конституционни положения, свързани с базата на тоталитарната власт. И точно за тези предложения искам да говоря в момента.
Стана дума за това, че би могъл да бъде поставен въпросът за социализъм ли сме или против социализма. Аз мисля, че никой разумен човек не би могъл да има нещо против социализма в Кралство Швеция, или в Кралство Норвегия, но в Конституцията на Народна република България, зад думите "социалистически" и комунистически" прозират, и не само зад тях, тоталитарни принципи.
В тази насока са и нашите искания за изменения на Конституцията и с тях ние бързаме. Ние не бързаме с изборите за Народно събрание, защото считаме, че в състоянието на информационен глад в момента ние бихме били в ролята на Давид срещу Голиат. Един Давид, който би могъл може би да строи нещо, но не е там въпросът.
Това нещо би могло да бъде обект на едно постепенно подготвяне и разглеждане. Промените в Конституцията са неотложни.
Ето защо ние предлагаме да бъде внесен законопроект от парламентарната група на Българската комунистическа партия за изменения на Конституцията, ако "кръглата маса" постигне консенсус по предложенията, които ние излагаме. А те са следните:
Първо. Въпросът за чл.1, по който народът изрази доста ясно на много места своето становище и който гласи, че има водеща класа в тази страна, а това практически много лесно би могло да се превърне във водеща партия. Считаме, че трябва да бъде изцяло отменен.
Считаме, че разпоредбите на чл.4 ал.2, която предписва прерастване на обществото в комунистическо, след твърде многото социализми, за които българският народ е слушал вече, би могла да го доведе да леки тръпки, а и поради своята съмнителност и неясност, би следвало да отпадне от Конституцията като директива.
Считаме наред с това, че принципите на управление, които са фиксирани в чл.5 от Конституцията, следва да бъдат изменени, като вместо изброяването на принципи, като единство на властта, демократически централизъм, социалистически демократизъм и социалистически интернационализъм, поради банкрутът на тези понятия в условията на апаратна власт и агресия срещу братски страни, да бъде записано следното изброяване:народният суверенитет, законността, разделението на властите и хуманистичната демокрация.
Считаме също така, че следва да бъдат изменени и текстовете, които закрепват неравенството в собствеността, защото това неравенство в собствеността генерира всеки миг апарат. Ето защо ние считаме, че следва да бъде отменен чл.13, съдържащ декларации относно икономическата система; чл.15, ал.2, които предписват движение към единна социалистическа собственост, която вероятно беше основата, за да бъде ограбена земята от АПК; чл.16, ал.2, според който кооперациите трябва да чакат позволение от държавата, за да притежават средства за производство и чл.29 от Конституцията, който фиксира монопола на външната търговия в полза на държавата, а й дава възможност и за всякакъв друг монопол, върху каквато дейност тя намери за необходимо.
Само по този начин би могло да се постигне равенство на собствености, което е в основата на премахването на апаратната власт.
Считаме, че се налага изменение на чл.16, ал.1 в смисъл: към собствеността, която може да притежава изключително и само държавата, да бъдат предвидени само подземните богатства, естествените източници на енергия, водите и пътищата, а към изброените в чл.14 видове собственост да се добавят: "акционерната и частната собственост".
Смятаме също така, че е крайно наложително да бъдат направени изменения и по линията на духовния гнет, който е характерен белег на тоталитарната власт, поради което предлагаме да отпаднат от Конституцията чл.38, ал.3 и чл.39, ал.1, които предписват комунистическо възпитание на децата и младежта, и които, бих казал, звучат малко цинично, предписвайки на родителите независимо от своите собствени убеждения, да възпитават децата си в комунистически дух.
По същия начин според нас звучи и чл.53 ал.1, който дава право на вярващите свенливо да изповядват вярата си, а само на атеистите да водят атеистична пропаганда.
Също така считаме, че чл.45 ал.3 се нуждае от изменения, в смисъл: образованието се основава на съвременната наука и принципите на хуманизма.
Наред с това считаме, че е необходимо да отпадне чл.59, който предписва задължения за труд. Прокламация, която сама по себе си едва ли има сериозно правно съдържание, но от чиято утроба се роди чл.40а от Закона за народната милиция, който дава право чрез една имитация на съд хора да бъдат задължително заселвани.
Наред с това предлагаме изменение в чл.50, който дава право на гражданите право на информация, като предлагаме следните текстове: " Гражданите имат право да се запознават със събраната за тях информация във всяко държавно учреждение" - като нова ал.2 и нова ал.3, с текст: "Гражданите имат право да се запознават с всякаква информация и да получават всякакви данни за дейността на държавните органи и учреждения, освен доколкото конкретните данни са обявени за секретни със закон".
По отношение на политическо устройство, предлагаме по отношение на партиите в чл.52 ал.1 да бъде прибавено ново изречение, със следния текст: "Те /в смисъл на гражданите/ могат да създават политически партии, които се считат съществуващи с акта на своето учредяване. Постоянните централните и местни органи на партиите или самите партии могат да бъдат правно персонифицирани чрез регистрация в особената книга на надлежните съдилища по местоседалището им", както и да се измени ал.3 на чл.52, както следва: "Забраняват се организации, насочени срещу гражданските, националните или верски права на гражданите, които проповядват фашистка или друга тоталитарна идеология, или си поставят за цел насилствено сваляне на законно избраната власт".
Предлагаме също така в текста на чл.54 ал.1 думата "печата" да отпадне и да се създаде нова ал.3, със следния текст: "Гражданите, обществените организации и политическите партии имат право да издават вестници, списания и други печатни произведения, за което не се нуждаят от допълнително разрешение. Тези издания могат да се разпространяват и продават. Когато желаят да ползуват печатни бази и съоръжения, собственост на държавата, това става по начин и ред, определен от закона".
Наред с това, предлагаме да отпадне чл.67, който твърди, че Народното събрание съединява изпълнителната власт и законодателната власт и по този начин противоречи на принципа за разделение на властите, който е единствена гаранция за демокрацията.
Освен това предлагаме изменени и в чл.77 т.7, като текстът да звучи: "Приема бюджета на държавата по пера и отчетът на правителството за изпълнение на бюджета за предшестващата година, както и размерът на външния и вътрешния дълг на страната".
Ние считаме, че тези изменения са неотложни и без тях конституционната база на тоталитарната власт не би могла да бъде премахната. Това, че нова Конституция ще бъде необходима за тази страна, е ясно. Кривото не може да се изправи, както е казано в Светото писание, но една промяна в този момент считаме за необходима.
Предлагаме на вниманието на "кръглата маса" текстът с предлаганите изменения.
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието