Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

23 януари '90, второ заседание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  23 януари 1990, второ заседание, начало 17.00 часа

   

  /продължение/

   

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

  Като ги помолим да бъдат малко по-кратки, макар че нещата, които каза другарят Неврокопски бяха съществени и аз си запазвам правото да се върна в хода на нашата дискусия на въпроса за партийните организации в учрежденията, предприятията и други ведомства и да го коментираме заедно от гледище на възможните варианти на решаване - и този, който беше споменат; друг, който би допуснал след приемане на закона за партиите и регистриране на съответните партии, дейност на всяка партия по месторабота, по свободен избор на нейните членове. Разбира се тук е валиден и аргументът, който още вчера изложи д-р Петър Берон, но валиден е и другият аргумент - за правото на самоорганизиране. 
  В западните страни например, в много от тях поне, в предприятията съществуват организации на различни партии. Така че това е въпрос, който трябва още допълнително да обсъждаме и да се съобразяваме все пак и с желанието на хората да се организират по този начин, който те намират за най-подходящ при абсолютно изискване, че никоя партия чрез своето присъствие не може нито да се сраства както тук стана дума с административно или стопанско ръководство, нито да упражнява някакви ръководни функции спрямо държавна, стопанска или друга власт. 
  Но аз повтарям, това не е израз на категорично становище в момента и аз не мога да взема такова становище, тъй като ни предстои конгрес на който този въпрос ще бъде обсъждан и очевидно ще бъде едни от най-живо обсъжданите. Ние ще можем да се върнем на него, имам предвид делегацията на БКП, след конгреса. Това са някои само предварителни мисли по повод на казаното от другаря Неврокопски. 
  И второто, което ми идва сега на ум, ако всички участници не възразяват, във връзка с неговите съображения по работата на органите на Министерството на вътрешните работи, като национални, надпартийни органи, е да поканим министър Семерджиев на едно от нашите следващи заседания с молба да ни запознае с неговите виждания за реформата в органите на МВР, накратко казано, изменения, които под негово ръководство се осъществяват и бъдещите намерения на ръководството на министерството. Ако това интересува участниците, аз бих поел задължение да разговарям с министър Семерджиев. Не виждам възражения. Ще ви информирам.

    

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Аз мисля, че би представлявало интерес, още повече, че ние ще можем да му зададем тук въпроси, да се информираме по-широко.
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Разбира се.
  Както знаете той въведе в стила на министерството една съвсем нова черта, това е живият контакт с обществеността и аз не се съмнявам, че той ще откликне на една покана от страна на "кръглата маса".
  Давам думата на професор Лазар Лазаров, председател на Управителния съвет на Федерацията на научнотехническите дружества.
   

   ПРОФЕСОР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ:

  Благодаря.
  Ние оценяваме положително постигнатото съгласие за провеждането на единна национална "кръгла маса". Приемаме и предложения дневен ред, в който са включени не само политически, а социално икономически и научнотехнически проблеми на развитието на България.
  Управителния съвет на Федерацията на научнотехническите дружества, след широко обсъждане с представители на научнотехническите дружества, утвърди принципната позиция на Федерацията по основните проблеми, предложени за обсъждане, която след малко аз ще изложа пред участниците на "кръглата маса".
  Преди това обаче искам да подчертая, че като творческо-професионална организация на преобладаващата част от българската научнотехническа интелигенция ние ще участвуваме особено активно в обсъждане на социално икономическите и научнотехническите проблеми на нашето развитие, в това число в работни групи, с експерти и други. Едновременно с това ще следим внимателно разискванията и решенията по другите въпроси, своевременно ще информираме нашите членове, като си запазваме правото да реагираме и в съответствие с техните интереси. Следва позицията на Федерацията.

   

Най-напред няколко думи за визитната картичка на Федерацията.
Федерацията на научнотехническите дружества има 105 годишна история и повече от 300 000 членове. Тя е независима, неполитическа, доброволна, обществено-творческа професионална самофинансираща се организация на българските инженери, икономисти, селскостопански специалисти, научни работници, техници, изобретатели и рационализатори на българската научнотехническа интелигенция. Като такава осъжда допуснатите груби грешки и извращения през годините на тоталитарната и командно-административната система на управление и особено през последните години, когато се появи и пренебрежително отношение към българската научнотехническа интелигенция, което доведе до нейното изолиране на практика от обществено-политическия живот, до принизяване на нейната роля и отговорност в научнотехническото и социално икономическото развитие на страната.
Приема и изцяло подкрепя новият курс на преустройство, поет след 10-и ноември 1989 г., курс на широка демокрация, гласност и диалог с всички градивни сили, заинтересовани и работещи за обновяването на социализма в България на демократична хуманна основа. Потвърждава своята готовност да работи за мирното и цивилизовано осъществяване на процесите на преустройство във всички области на живота у нас. Ще следва и ще работи за осъществяването на своите основни цели: непрекъснато развитие на интелектуалния потенциал на нацията, активно участие на научнотехническата интелигенция в обновителните процеси и особено в научнотехническото и социално икономическото развитие на страната, защита на творческо-професионалните интереси на своите членове и съмишленици, издигане авторитета и престижа на българската научнотехническа интелигенция, утвърждаване на нейната роля и отговорност за просперитета на България. Ще сътрудничи на широка основа с всички политически, обществени и творчески органи, организации и движения, които си поставят конструктивни цели за преустройството на страната, за широко демократизиране на обществото. Няма да допусне да бъде манипулирана да участвува в разработването и пропагандирането на псевдо-научни концепции и разработки за развитието на обществото и научнотехническата политика на страната, да бъде въвлечена в действия, които са в разрез с интересите на българския народ и няма да признае никакви решения, които са в противоречие и накърняват интересите на нейните членове.
По проблемите на политическата система, правовият ред и правната система, включително и подготовката на новия избирателен закон.
По-нататъшното развитие на Народна република България следва да се осъществява изцяло и само на основата на система от закони, съобразени със съществуващата и новата конституция на страната. Право и задължение на българския народ е сам, в свободни и демократични условия, да си избере политическата система и ръководните органи - Народно събрание, Министерски съвет и други.
Плурализмът във всяко отношение и във всички области на обществено-политическия и стопанския живот следва да се утвърждава като изразител на демокрацията, гласността и диалога. Настоящата "кръгла маса" няма и не може да има претенции да решава конкретните проблеми за политическата система, за състава на правителството, Парламента и т.н., които са единствено прерогатив на целия народ. На "кръглата маса", появявайки разум, добра воля и желание за конструктивен диалог, след консенсус следва да се постигне съгласие за системата от мерки, които трябва да бъдат осигурени, за да може в близко време да се проведат свободни и демократични избори, последователно и без бавене да се разработи и приеме необходимата законова уредба, гарантираща необратимостта на процесите на преустройство и демокрация.
Всички въпроси, касаещи развитието на обществото могат и трябва да се решават от законно избраните държавни органи, на основата на обстоен анализ на процесите и явленията и с научнообосновани средства и методи, в обстановка на демокрация и уважение към общественото мнение.
Дълг и призвание на политическите и обществените организации е да гарантират действията си в спокойна и делова обстановка за работа на работата на националната "кръгла маса", на Народното събрание и правителството в интерес на конструктивното и общоприемливо за всички решаване на въпросите в съответствие със стремленията ни за демокрация, култура на обществено-политическия живот и взаимно уважение на мненията. Тъй като и сутринта някои другари се изказаха за това, че решавайки и обсъждайки проблемите на политическата система, заслужава да се обръщаме и към проблемите на социално икономическото ни развитие, аз ще си позволя само в няколко реда да изкажа някои предварителни съображения, тъй като те имат тясно взаимоотношение с това, което сега обсъждаме.
 

Другарю Лазаров,
Не може ли все пак тези бележки да се резервират за момента, когато ще ги обсъждаме?
 

Те са само в няколко думи, но ако такова е общото желание, аз бих могъл и след това да ги изразя.
 

Вие ще имате възможност по-подробно да вземете отношение.
 

Искам да завърша с това, че предлагаме на всички участници на "кръглата маса" да обявят мораториум върху масови изяви, митинги, демонстрации и стачки, за да осигурят нормална и спокойна, делова конструктивна работа на националната "кръгла маса".
Благодаря.
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието