Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа
 

23 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6,

  23 януари 1990, начало 10:44 часа

   

  /продължение/ 
   
  ЖИВКО ЖИВКОВ:

  Аз искам отново да наблегна на голямото значение, което Отечествения фронт отдава на постигнатото съгласие за нормалната работа на националната "кръгла маса". 
  Ние особено много ценим свободното изказване на възгледи и същевременно търсенето на онова, което ни обединява в решаване на главните въпроси на България. 
  В проектоплатформата, която тези дни ще дадем за национално обсъждане, започваме с това, че и работници, и селяни, и интелигенция, и жени, и младежи - всички слоеве и части на българския народ, имат общи интереси. Не само като нация, а и като общество имат общи интереси. И отново подчертавам, че ние сме готови за разговори, за сътрудничество с всички организации, движения и тенденции в нашето общество в името на общите интереси на България. 
  Но ние сега се изказваме по въпроса за политическата система. Мисля, че въпреки някои увлечения се достигна до такова положение, че се вижда, бих казал, че по 4/5 от въпросите може да се постигне практическо съгласие. Ще останат, разбира се, големите различия по въпроса каква демокрация - всички до един сме за демокрация, но каква демокрация? Какъв род обществен строй? По този въпрос ние вероятно ще разискваме по третия раздел - за социално-икономическото развитие и аз бих искал там да изкажа своето мнение. Но още сега искам да подчертая, че си правят илюзии всички тези, които смятат, че българският народ така лесно ще се откаже от поетия социалистически път. Попитайте милионите работници, милионите селяни. Вярно е, че ще има някои, които ще излязат на нова позиция, но нашият народ е сраснал, приел е от сърце социалистическия път. 
  Освен това не се касае за грешките, извращенията, развенчаването на едноличната власт, разграждането на административно-командната система, премахването от корени на сталинизма. Не се касае за стари неща. И аз моля, когато се говори, да се прави разлика до 10 ноември и след 10 ноември. 

  Първият въпрос, който искам да поставя, е: сумирайки всички възгледи относно развитата политическа система, която е и трябва да бъде демократична, да изтъкнем на най-преден план и да постигнем конкретно споразумение ние всички тук, които сме, представители на различни обществени движения и партии, да гарантираме мирното развитие на демократичния процес. Чух много авторитетни заявления и от другата страна по този въпрос. Уважавам тези заявления. Но смятам, че това трябва да бъде най-главното решение, което ние трябва да вземем по този първи раздел.
  Това означава, че ще спазваме определени правила, правила на политическа етика.. Това означава, че ще спазваме законността. Това означава, че ще излизаме с творчески, конструктивни предложения за търсене на споразумения. Това означава, че ще се уважаваме взаимно и че ще си откажем поне тук, когато заседаваме на "кръглата маса" от митингаджийски лозунги.

  Аз се отнасям с голямо уважение към това, което току що преди малко каза Милан Дренчев, който въпреки че е страдал може би най-много, има доблестта да заяви, че се отнася с уважение и признание към тези, които създадоха новата постановка, които извършиха политическия акт на 10 ноември. Аз така го разбирам. С това не се отричат ни най-малко и всички, които са работили сред народа.

  Но тук искам да изтъкна, че сме взаимно заинтересовани не от крайни нападки, не от политически екстремизъм, който за съжаление се прояви снощи. Снощи имаше и уравновесени изказвания - говоря за другата страна, но имаше и нотки, които ни водят към политически екстремизъм. Представете си до какво може да ни доведе този политически екстремизъм. Той ще ни доведе неминуемо до формиране на групи, които ще се изплъзнат от контрол, които ще започнат да действат с други методи, да разрушават единомислието, да разрушават мирния процес. И така, както от едната страна се заяви, че е заинтересована от съществуването на политическа опозиция в България на основата на възгледите, които тържествуват след 10 ноември м.г., аз смятам, че така трябва да се осъзнае и от Съюза на демократичните сили, който заявява, че е опозиция, че е заинтересован от конструктивното развитие на диалога и от консолидирането на силите в БКП, БЗНС, Отечествения фронт и другите обществени организации и градивни сили, които са гаранция, повтарям гаранция за безболезненото, мирното и сигурното развитие на демократичния процес.


Представете си какво ще стане, ако се осъществят някои крайни лозунги и взаимно се разрушим в желанието си за едно ново общество, за една нова демокрация. Ще бъде най-лошото а България. Ние трябва да отличаваме българския път от пътя на редица други страни. Вярно е, че има международно влияние, международен фактор. Убедиха се и в Европа, и в света, че студената война доведе човечеството до тупик, до невъзможност да се продължава по-нататък този път, тъй като ядрената война води до изтребление. И тогава и на Запад, и на Изток започна преоценка. Тук правилно се изтъкна, че най-големият новатор, най-големият политик на нашето време Михаил Горбачов възвести новото политическо мислене, възвести идеите за предимства на общочовешките ценности пред класовите, без да се подценяват, разбира се, класовите. Възвести идеята за общия европейски дом. Тези революционни идеи обхванаха цяла Европа - и на Запад, и на Изток. Тези революционни движения се отличават в нещо положително за пръв път може би от своята вековна история. Отличават се с нещо много положително от почти всички европейски страни, където се родиха бурни движения. Това е, че у нас се гарантира мирното развитие на този демократичен процес, че у нас всичко върви без остри сблъсквания, при едно стабилно положение, при една сигурна гаранция за бъдещото развитие на демократичния процес и при едно консолидиране на сили - и стари, и нови, които ще поддържат този политически процес.
Ето защо аз искам да завърша отново с апел от името на Националния съвет на Отечествения фронт - да се обединяваме в името на България, в името на проблемите на България, преди всичко практическите проблеми, преди всичко това, което трябва да решаваме тази година. Това са може би 5-6 капитални въпроса, които трябва да решим на тази "кръгла маса", за да излезем с чисто лице пред нашия народ. И нека след това да се състезаваме свободно и демократично на изборите, които предстоят тази година.
Благодаря.
 

Благодаря на другаря Живко Живков.
Има думата да се изкаже Нора Ананиева, съпредседател на Подготвителния комитет за демократичния женски съюз.
 

Дълбоко сме убедени, че в политиката кавалерство няма, още повече, че и ние разчитаме на това, но навреме дадохме своята заявка, още повече, че на този етап и в България смятаме, че няма почва за кавалерство. Така че ние ще изложим своята позиция, предварителна, обща позиция по някои от основните политически въпроси.
Имаме достатъчно свои аргументи за категорично и безвъзвратно отхвърляне на тоталитарно-бюрократичната система. Толкова повече ценим започнатия процес на радикално преустройство, уважаваме усилията на инициаторите и носителите на този процес. Но ако излагаме тук своите аргументи против тоталитарната система, то е защото искаме тези горчиви уроци да не се повторят в бъдещето. Първо, тази система по наше мнение инструментализира женския въпрос, макар че марксизмът бе единствената идеология и продължава да бъде единствената идеология, която никога не се е колебала по въпроса за равенството на половете. Тя въвлече жените тотално в общественото производство, без едновременно да им осигури в някои отношения елементарни социални условия, с което попречи и на пълноценната им реализация като личности.
Второ, провежданата социално-икономическа политика, неориентирана пряко към живота, труда и бита на обикновения човек, се отрази неблагоприятно върху съществуването на българската жена. За нея е проблем ежедневното натоварване с грижи и трудности по снабдяването, отглеждането на децата, дори при решаване на елементарни въпроси, за които в едно цивилизовано общество не е прието да се говори.
Трето, тоталитарната система доведе до груби нарушения на провъзгласения и отговарящ на социалистическите ценности конституционен принцип за равенството. Тя се разрешава със закрити подзаконови, неконституционно съобразни актове, затваря пътя за достъп на девойките до университетски специалности и професии, при това именно за онези, които дават политически позиции. При постигнати еднакво, в някои отношения, както показва най-новата статистика, по-високо равнище на образование, жените в България като цяло, за което имаме статистически данни, получават по-ниска заплата, защото са съсредоточени в съответните зони на общественото производство.
Четвърто, системата изхождаше и целенасочено разпространяваше легендата за постигнати върхове на еманципацията. Това беше част от аморалността на режима, който по този начин отхвърляше всеки опит да се поставят остро жизнени проблеми на българската жена, заклеймявайки подобни опити като потребителство и авангардизъм. Внедрена успешно и в съзнанието на немалка част от българските мъже, тази легенда продължава да бъде позорен белег на непреодолян ориентализъм и на унизяващо достойнството на българката пренебрежение.
Тоталитарната система пределно стесни кръга на посадените в управлението. Сведе го до неразбиваем омагьосан кръг от некомпетентни и неинтелигентни мъже и под прикритието на амвона на своето всевластие, под прикритието често на патриотарски лозунги си разрешаваше да се вмесва грубо дори и в неприкосновената за всяко цивилизовано общество зона на личната свобода, опитвайки се да декретира кога и колко деца да ражда българката.
Шесто, тоталитарната система удуши движението на българските жени, доктор Желев, създадено като продължителна вековна демократична традиция, като непартийно, като неполитическо, като обвиняващо жени с различна ориентация, в това число и религиозна ориентация, то направи успешни стъпки да разгърне обществен контрол върху решаване проблемите на жените, децата и семейството и реално защити правата и законните интереси на българката, но изгуби немалка част от своето влияние и социална база. И затова ние се разграничаваме от него.
 

Като член на тази система ли ме смятате?
 

Едва ли са нужни повече аргументи, за да стане ясно, че ние, които се обединихме около идеята за нова организация на българските жени, демократичен женски съюз, защитаваме необходимостта от радикална реформа на политическата система. Ние сме за политическа система, която организира и въплъщава последователна демократична политическа власт, в която е естествено да бъдат пълноценно представени и защитени волята и интересите на женската половина от населението.
Ние сме против монопола във властта от страна на която и да е политическа сила, защото имаме своя горчив опит и защото всеки монопол съдържа риска да се пренебрегнат съществени и масови обществени интереси. Във връзка с това се присъединяваме и към искането за премахване монопола върху хартията, който подкопава свободата на печата, в т.ч. и на нашия женски печат.
Ние сме за политическа власт, плуралистична, многопартийна, но разглеждаме както плурализма, така и многопартийността не като самоцел и не като котерийно явление, а само като предварително условие за действителна демократизация на властта. Доколкото на този етап не отстояваме необходимостта от своя женска политическа партия, каквито има в достатъчно страни на света, апелираме към останалите политически сили да осигурят както необходимия акцент върху женския въпрос, така и нужното представителство на жените в своите ръководни органи, на първо време, поне 30% на всички равнища.
Ние сме за парламентарна система и парламентарна демокрация, като форма за изява и механизъм за отражение в политическите актове на интересите на цялото общество. Във връзка с това ще се готвим за предстоящите парламентарни избори, ще заемем позиция и участие в подготовката на новия избирателен закон. Ще отстояваме парламентарното върховенство. И тъй като сегашната ситуация в Народното събрание е ярко продължение на дефектите на отречения режим, в който жените много често са част от търсения работническо-селски образ на парламента, ние сме за скорошни парламентарни избори.
Ние сме за парламентаризъм, който осигурява отговорно и компетентно, но поставено под постоянен парламентарен и обществен контрол правителство и няма да се примиряваме повече със символично и некомпетентно отношение на изпълнителната власт към женските въпроси, с мъжкото управление на изцяло феминизирани сфери и отрасли като образованието , отчасти здравеопазването, леката промишленост, търговията и услугите. Ще отстояваме необходимостта от специализиран изпълнителен орган по проблемите на жените, семейството и децата, каквито имат правителствата на повече от 100 държави в света.
Ние сме за политическа система, която израства от и постоянно си взаимодействува с пълноценно гражданско общество и във връзка с това ще изградим своя съюз върху принципи, които отричат наложените от предишния режим. Доминиращо обществено начало, в т.ч. нещатно мандатно съпредседателство при минимален щатен апарат, свобода на сдружаването и позициите, суверенност на действията на асоциираните сдружения, доброволност на вноските и даренията, гъвкавост на органи социалните форми.
Нашата позиция за радикална реформа на политическата система се обосновава конфронтация и разрушителен уклон. Ние ще се стремим да наложим мирен, цивилизован преход към такава система. За целта ще използваме всички предоставени ни от природата в семейния ни и обществен опит средства - търпимост, търпение, умение да се изглаждат острите конфликти, уважение към партньора и опонента, разумност в сложни ситуации, но и упоритост и настойчивост при постигане на поставените цели. Наш принцип е диалогът, политически и обществен, на улиците, в институциите и в семейството.
Ние не случайно седнахме на тази част на масата, изхождайки от характера на нашето обединение, на нашата идея. Ние поискахме от хората и на двете страни по едно място, още повече, че имаме колективно съпредседателство. Засега получихме място от лявата страна, за което изказваме благодарност и затова сме седнали на независимата страна, но по-близо наляво.
Благодаря ви.

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието