Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа 
 

23 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6,

  23 януари 1990, начало 10:44 часа

   

  /продължение/

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: 

  При мен е постъпила също така заявка от проф.Кръстьо Петков да говори от името на профсъюзите. 
   
   
  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Другарю председател, искам да подчертая, че оттук нататък очевидно ние започваме общата дискусия, както се договорихме. Тоест експозетата са направени и бихме могли да пристъпим към дискусия, в която всички участници от всички страни на масата могат да участвуват.
   

  ГИНЬО ГАНЕВ:

  Другарю председател, 
  Може ли само едно предложение? 
  Обсъждахме едно предложение, което не можахме да Ви съобщим. Когато започне общата дискусия, което сега очевидно става, да се определи един ориентировъчен регламент за изказванията и те да не бъдат повече от 10 минути, освен ако се споразумеят за друго двамата съпредседатели. 
   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Аз мисля, че такова споразумение ние нямаме. Доколкото знам, в началните процедурни заседания се уточнихме по това и мисля, че трябва този регламент да се спазва. 
  Много бих помолил всеки, който започва да говори, да се представи, тъй като има пряко предаване по радиото и хората се интересуват все пак кое е лицето, което говори. 
  Позволете ми с това да предоставя думата на проф.Кръстьо Петков. 

  КРЪСТЬО ПЕТКОВ :
  Благодаря, другарю председател, ще се постарая да спазя регламента.
  Както заявих на вчерашната консултативна среща, независимите Български професионални съюзи признават приоритета на управляващите партии и на официалната опозиция, дискутират и отстояват своите интереси и позиции за демократизацията на политическата система у нас.
  Подкрепяме становището, че разграждането на тоталитарната система и преходът към истинска демокрация трябва да стане без каквото и да е отлагане. Смятаме обаче, че това се налага от потребността да се създадат условия за излизане от бедственото икономическо положение, до което беше доведена нашата страна от бившия диктаторски режим.

  Ние сме за многопартийна система, за нормално функциониране на демократичните механизми, за авторитетно и компетентно правителство, за да се изработи час по-скоро програма за изход от социално-икономическата криза.
  Бихме искали дискусията около настоящата "кръгла маса" да създаде предпоставки така, че в най-близко бъдеще пред нашия народ да има пълна маса, пред всяко българско семейство да има пълна трапеза.
  Заявявам още веднъж, че независимите Български професионални съюзи и Временният изпълнителен комитет нямат никакви амбиции за участие в разделянето на властта. Ние няма да предявяваме условия за това какво да е разпределението на министерските кресла и кои хора да ги заемат. Ние ще настояваме това да бъдат български граждани с висока професионална подготовка, ползуващи се с поддръжката и доверието на народа, хора честни, хора патриотични, които ще поставят националния интерес над своя личен и групов интерес. Както всички синдикати, и ние няма да бъдем безразлични към действията на правителството. Нашата естествена позиция по отношение на него е тази на конструктивната опозиция. Така постъпваме със сегашното правителство, така ще постъпваме и в бъдеще.

  От тази гледна точка се чувстваме задължени още отсега да изясним позицията на Временния изпълнителен комитет по отношение на бъдещия модел на политическо устройство на страната.
  Като непартийна и неполитическа организация ние сме готови за конструктивни контакти с всички партии - от центъра включително, наляво. Това естествено изключва крайно десните фашистки и други организации, както и ляво екстремистките групи. Но това означава също, че ние ще се противопоставяме на консерватизма в неговия традиционен и съвременен вариант, насочващ острието на своите атаки срещу трудещите се и техните професионални съюзи.

 
Ние не мажем да си представим България без силни синдикати. Смятаме, че това е съвместимо и с изискванията на демокрацията, и с потребността да се изгради пазарна и конкурентно способна икономика, за което ни дават пример редица развити страни в Европа.
Като имам предвид всичко това, ще си позволя да поставя на вниманието на участниците в националната "кръгла маса" някои предложения, засягащи най-неотложните въпроси на прехода от тоталитарната към демократичната система на управление.
Първо, повтаряме отново предложението си от 3 януари, че е добре да се постигне съгласие за формиране на коалиционно правителство с участието на представители на различни партии и безпартийни. Основното, което може да обедини едно такова правителство, е подготовката на свободни избори, разработването на антикризисна програма, на ново законодателно устройство на страната, решаването на всички най-важни въпроси, които ще бъдат уточнени на националната "кръгла маса". Това ще тласне напред и процеса на демократизацията на нашата страна.
Второ, да не се отлага предложената дата за общи свободни избори, въпреки че този въпрос не е най-важният от наша гледна точка.
Разбираме опасенията на всяка от политическите сили, които бяха изразени вчера и днес, но както показват проучванията на общественото мнение, престижът, а паралелно с това и организационната мощ на управляващите партии не нараства, а спада.
От друга страна, политическата опозиция и особено включените в нея разнообразни партии, появили се през последните дни и седмици, едва ли ще успеят и до ноември да се структурират, да оформят политическите си програми и да ги огласят, за да наберат членска маса и симпатизанти.
По-важно обаче е другото - частичните корекции в състава на парламента едва ли ще укрепят доверието в него, а той успява да е в състояние без забавяне да се заеме с обсъждането на варианти за реконструкция на грохналата ни икономика.
Нищо не пречи, както например се очерта обстановката в Полша, да се проведат по-нататък нови предсрочни избори.
Независимо от това кога ще се проведат изборите - през май или през ноември, или на по-късна дата, Независимите български професионални съюзи ще подкрепят онези кандидатури, чиито предизборни платформи се доближават до нашата програма в частта й до изхода от кризата и за подобряване на жизненото равнище на народа. Така ние ще изпълним мандата, който ни беше даден от около 2/3 от участвалите в нашия вътрешен профсъюзен референдум.
Трето, преходът към многопартийна система е неотделим от въвеждането на трипартидната система в предприятията, учрежденията, институтите. Това е класическият демократичен модел за уреждане на трудовите и икономически отношения.
Както показва нашият референдум, 66 на сто от гласувалите над 1 милион и 800 хил.души са за такава система. Това означава, че те са против съществуването на политически организации на каквато и да е партия в стопанските звена и в институциите на така наречената извън материална сфера. Тяхното мнение, а не протестите на редица партийни комитети защо поставихме този въпрос в референдума са валидни за нас.
Четвърто, в бъдеще законно трябва да се закрепят правата и компетенциите на профсъюзите. Да се признае правото на профсъюзен плурализъм. Става дума за профсъюзи, които са отделени и от държавата, и от отделните партии, и от формирования, които преследват непосредствени и по-далечни политически цели.
Пето, обсъждането на така наречените социално-икономически проблеми е оставено за края на дневния ред. Няма да спорим. За да се подготвим обаче за тази за нас най-важна част от тематиката на националната "кръгла маса", ние се нуждаем от две условия.
Първото условие е информация. Настояваме пред правителството да огласи информацията, която дава действителна и детайлна представа за икономическата криза у нас. Едва ли е необходимо да препоръчваме на компетентните специалисти в него по какви показатели е нужно да разполагаме с такава информация. Нашите експерти ни съветват да подкрепим радикалната икономическа реформа. Но дали ще бъдем за нея или за стабилизационна постепенна програма, или за някакъв междинен вариант - това в крайна сметка зависи от ориентацията ни в действителната обстановка. Засега ние не я знаем.
Другото условие е да се сложи поне минимален ред в икономическото положение в момента страната. Имам предвид стачната вълна, която е заляла България. По наши данни в момента стачкуват над 250 крупни колектива със стотици хиляди трудещи се. Категорично искам да кажа, че техните искания в почти целия си обем са справедливи. Но заедно с това исканията те да бъдат решени още днес, а не утре или в други ден са в състояние да поставят националната икономика на колене.
Във връзка с това апелираме към участниците в "кръглата маса" да излязат със становище за въздържане на трудовите колективи докато трае "кръглата маса" от стачки. Нещо, което има прецедент в другите страни и в работата на върховния съвет на Съветския съюз. Изключвам някои дребни и справедливи трудови конфликти.
В заключение бих искал да отбележа, че разграждането на тоталитарната система е невъзможно без премахването на властта на номенклатурата. В това отношение ние нямаме никакви различия с изказаните мнения. Ние обаче изпитваме опасение, което се потвърждава и от опита на някои страни от Източна Европа, които тръгнаха преди нас по мирния път на разграждането на тоталитарната система, опасението ни е, че предишната еднопартийна номенклатура може да се замени с нова - многопартийна.
Симптоми за това виждаме в натрапчивото деление на хората в България на "наши" и "ваши".
Предполагаме, че и двете страни на националната "кръгла маса" в едно имат съвпадащ интерес - да се даде шанс на кадърните, можещите, професионалните подготвените хора в България. А такива в нашата срана не са малко. Предварителното им деление по политически признак би ги отчуждило от общата национална кауза - България действително да се нареди сред високоразвитите цивилизовани страни в Европа. Това в никакъв случай не означава, че тези, които доведоха страната до катастрофа и са потънали в корупция, не трябва да понесат заслуженото.
Подкрепяме искането на Съюза на демократичните сили да се сдобият час по-скоро със сграда, вестник, достъп до средствата за масова информация и други условия за нормално функциониране.
Що се отнася до нас, в най-скоро време ще огласим информацията за състоянието на имотите на Независимите Български професионални съюзи. Едва ли може да се отрече, че държавата е предоставила кредити и средства за построяването и поддържането на част от тези имоти. Държа да поясня обаче, че държавата сама не произвежда и че тя не предоставя в буквалния смисъл на думата, а само преразпределя нещо, което е произведено от други. В държавните сгради, в партийните домове, в нашите имоти е вграден не само принаден, но и част от необходимия продукт, който работниците, инженерите, земеделците, учените е трябвало да получат за себе си в миналото.
Така че сега, когато се проявяват апетити за преразпределение на имотите , е редно най-напред да попитаме тези, които са си взели благата. Към тях ние ще се обърнем, когато дойде време да решаваме проблема за собственото си имотно състояние.
Това са принципните въпроси, по които накратко вземаме отношение сега. За в бъдеще ще се въздържаме от такива устни пространни изложения по първия въпрос, за да дадем възможност на двете политически сили да дискутират свободно и ще излагат мнението си по конкретните въпроси в писмен вид и чрез консултации. За да не изпаднем в неудобно положение пред нашите членове, ще използваме създадения от нас пресцентър в рамките на споразумението, което постигнахме - да не огласяваме хода на закритите заседания, да информираме нашите членове за нашата позиция, която отстояваме на "кръглата маса"
Благодаря, извинявайте, че просрочих времето.
 

Благодаря проф.Кръстьо Петков.
Тъй като другата страна прехвърли час и 10 минути, аз ще дам думата на хората от отсамната страна на "кръглата маса".
Давам думата на говорителя на СДС Георги Спасов.

 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието