КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

19 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8  

    

  Национална кръгла маса

  пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  19 март 1990 г., понеделник, начален час - 15:10

   

  (след почивката)    

  ПРЕДС. Ж. ЖЕЛЕВ: Предлагам да продължим заседанието. Ако уважаемият съпредседател няма нищо против. Пак по направената уговорка в контактната група давам думата на ст. н. с. Д. Луджев да изложи някои становища.

  Д. ЛУДЖЕВ: Всъщност аз искам да дам сведения на участниците в КМ докъде сме стигнали по тези законопроекти. Мога да каже предварително, че работната група, създадена по законопроектите, работи много интензивно и мисля, че всички дължим една голяма благодарност на участниците в тази работна група, представители на различните политически сили, представени на КМ. Мога да кажа, че те свършиха огромна работа по сверяване, уточняване, внасяне на промени в представените законопроекти. Тук бих искал да добавя, че г-н Мръчков говори само за законопроектите, представени от Държавния съвет, доколкото разбрах, внесени в Народното събрание, но трябва да отбележа, че СДС също има законопроекти, при това публикувани, по добавките в Конституцията и за партиите. И те също бяха, така да се каже, в оборот, когато се обсъждаха в работната група.

  Трябва да кажем, че като плод на тази интензивна работа имаме известни резултати. Най-голям напредък има по законопроекта за политическите партии. Тук се стигна до един проект за споразумения по основните идеи и принципи на законопроекта за политическите партии, в който са включени някои основни положения, идеи и принципи, както сме се уговорили, по важни пунктове, за които има необходимост да се постигне съгласие от страна на участниците в КМ. Същевременно трябва да добавя, че всички останали текстове са съгласувани в работната група и в контактната група и могат да бъдат препратени към Народното събрание, където, съгласно предприетата процедура, ще вземат участие и представителите, работили в групата по законопроектите към КМ.

  Днес, на последното заседание на контактната група, внесохме някои допълнителни малки уточнения във връзка с някои по-спорни въпроси и смятаме, че в този вид проектът е готов до голяма степен да получи окончателно одобрение от ръководните органи на политическите сили, представени на КМ. Тъй като г-н Лилов се спря на няколко по-щекотливи въпроса, аз мисля, че трябва да дам някои пояснения.

  Що се касае до организирането на политическа дейност по месторабота на политически партии и други организации и движения, като се визират профсъюзите, обществени движения, дружества и други, не считам за уместно да се изхожда от презумпцията, че това се прави само заради организации, представени в СДС и специално „Подкрепа" и студентския съюз. Когато сме правили този текст, ние сме имали предвид ограничаването на възможностите в тази насока на всички неполитически организации, които в момента по един или друг начин имат достъп до предприятията и въобще до местоработата. Мога да кажа, че има организации от отсрещната страна, които са свързани с много по-големи възможности, и ако говорим за презумпция, за спекула, тази презумпция важи с не по-малка сила за отсрещната страна.

  Ние направихме една добавка, която мисля, че до голяма степен ще улесни подписването на споразумението и ще изчисти, така да се каже, тълкуванията. Става дума за забрана на организирана политическа дейност по месторабота, като в скоба добавяме пояснителен текст (събрания, митинги, демонстрации и други форми на публична агитация в подкрепа на политически партии, както и на техни кандидати за изборите). Това пояснение, разбира се, не е пълно, но все пак дава възможност за едно по-прецизно тълкувание и за избягване на някои пристрастни тълкувания в това отношение.

  По същия начин направихме някои предложения и те се приеха от двете страни в прословутата точка за финансирането. Аз мисля, че този въпрос беше доста коментиран и мисля, че изказаната позиция от г-н Лилов беше малко едностранчива. Той наблегна на едната страна, по която ние също сме дали съгласието си, поне по проекта, че трябва да се запише като норма определена забрана за финансиране от чужди държави със съответните допустими решения за гражданите. Същевременно обаче тук малко се подчерта защо беше необходима тази временна мярка. БКП е твърде чувствител­на, когато се говори за финансиране отвън, но мисля, че практиката на нашите преговори досега, както и очакващата ни трудна работа по някои други въпроси като имуществата, доходите и пр., са един въпрос, по който тя показа твърде голяма чувствителност, и един въпрос, който твърде неохотно се приема за дискутиране. Трябваше да се каже тук, че тази временна мярка се приема именно пора­ди факта, че се нуждаем поне от един период от година или поне период, през който Народното събра­ние, което ще се избере, ще вземе окончателно решение по въпроса, се нуждаем от една възможност за интензивно, така да се каже, наваксване, скъсяване на дистанцията за постигане на относително равни възможности в изборите и въобще в политическия живот на партиите и другите политически организации. Ние сме търсили именно такъв разумен компромис, с оглед на нашите специфични обстоятелства, обстоятелства на преход от тоталитарна към демократична система, който преход не е толкова напреднал, както се представя от едната страна.

Ние се договорихме също за една допълнителна промяна, която уточнява някои спорни въпроси. Става дума за организации и движения с политическа цел. Внесохме добавка, тъй като това смущаваше участниците от различни страни, че става дума за такива организации и движения с политическа цел, които изрично са заявили в своя устав и програма своя характер на политическа организация. И за тези организации и движения да важат забранителните разпоредби в т. 5 и абзаците от N 1 до N 4 в т. 7, свързани с финансирането.

Това са пунктовете, които допълнително бяха уточнявани и внесени за обсъждане. Можем да кажем, че има готовност от делегациите, представени на тази страна на масата, да постигнат споразумение по този въпрос. Разбрахме, че също подобна готовност в много голяма степен съществува в делегацията на БЗНС и, доколкото разбирам, в делегацията на БКП. Така че по този законопроект ние сме почти готови да постигнем споразумение.

Що се касае до другия законопроект – за добавките в Конституцията, тук вече стигнахме, както се казва, в известен смисъл до задънена улица. Работната група завърши работата си по някои части на законопроекта, по-специално глава 1 – обществено-политическо устройство, глава 2 – обществено-икономическо устройство и глава 3 – основни права и свободи на гражданите. Може да се каже, че по тези части е постигната една готовност за споразумение. Внесени са редица поправки. За основа е ползван текстът, внесен в Законодателната комисия на Народното събрание, но са направени твърде значителни поправки, с оглед на предложенията на СДС.

Големият проблем възникна, когато работната група и контактната група достигна до глава, свързана с въпроса за конституционната форма на държавно управление и по-специално по въпроса какво Народно събрание ние ще избираме, за мандата, статута и срока на действие на Народното събра­ние. В контактната група двете страни изложиха своите разбирания. Позицията на БКП беше огласена преди малко, поне в принципен вид. Нашата партия беше представена също ясно в контактната група и мисля, че сега ще имаме възможност да я чуем в по-разширен вариант, тъй като очевидно някои страни от нашата позиция не се тълкуват правилно или умишлено се преиначават.

Ние сме за Велико Народно събрание, както беше оповестено нееднократно, с определени пълномощия в срок около 1 година, в който срок Великото Народно събрание трябва да изработи нова Конституция, т. е. да реши въпроса с новото политическо устройство на страната. Ние сме също за Велико Народно събрание, обаче като действащ работен парламент, който в своя срок на действие няма да спъва и няма да пренебрегва текущи, неотложни нужди на страната, който ще може да има отговорно правителство. И тук искам да подчертая, отговорно правителство, което ще се ползва с далеч по-голямо доверие и далеч по-големи възможности, отколкото сегашното правителство. Така че намеците, които се правят за някакви възможности за политически и икономически дестабилитет, мисля, че нямат никакво основание.

В това отношение искам да подчертая също, че с въпроса за Народното събрание е свързан и следващият въпрос – за Президента на страната, на който въпрос тук се спряха по-подробно. Нашата позиция е, че ние не можем да говорим за избор на Президент на страната по този начин, по който се представи, след като говорим, че ние се нуждаем от нова Конституция и че Народното събрание ще изработи нова Конституция, която ще определи статута на различните форми на държавно управление и тяхното място и роля в нашето общество. Кой ще предреши този въпрос? Сегашното Народно събрание, което, както знаем, обективно не се ползва с необходимите правомощия, или КМ? Кой? Така че поставям този въпрос в контекста на проблема Народно събрание и неговия статут, тъй като явно е, че от това зависи как ще бъде решен. Ние имаме позиция по този въпрос и тя ще бъде изложена за създаване на такъв орган – Председател на Републиката, но в съвсем други граници и рамки.

Така че, ако трябва да заключим тези въпроси, големият проблем, който трябва да се реши сега от КМ, на най-високо равнище, е да се вземе практическо решение какво Народно събрание ще избираме, какви ще бъдат неговите правомощия, какъв ще бъде срокът на неговото действие и оттам някои свързани с този проблем. А те са общо взето два: какъв ще бъде Избирателният закон и проблемът с някои институции, които трябва да действат в периода на Народното събрание, което ще избираме.

Така че ние в момента не бихме могли да обсъждаме въпроса за Избирателния закон по никакъв начин. Нямаме възможност. Могат да се изкажат становища, разбира се. Но мисля, че този въпрос трябва да бъде обсъждан, след като ние вземем отношение по централния въпрос, за който говорих.

Мога да кажа само, че в работната група има готовност за интензивна работа и бързо споразумение, при добро желание, по въпроса за Избирателния закон. И мисля, че с оглед на наближаващата сесия на Народното събрание, ако ние постигнем политическо споразумение по кардиналния въпрос – за характера на Народното събрание, бихме могли да имаме възможност за сесията на Народното събрание да постигнем споразумение по пакета от документи – за партиите, за добавките в Конституцията и за характера на парламента.

Това е. Благодаря.

ПРЕДС. Ж. ЖЕЛЕВ: Благодаря на Д. Луджев. Бих предоставил думата на кандидата на юридическите науки Ст. Ганев, който е и съпредседател на Движението за демократически център и който е от нашите юридически експерти, да изложи по-подробно идеите, за които говори г-н Луджев.

Г. ПИРИНСКИ: Аз се извинявам, д-р Желев, били могло само с няколко думи да допълня информацията на колегата Луджев относно контактната група и след това да минем към дискусия по същество.

ПРЕДС. Ж. ЖЕЛЕВ: Добре, не възразявам.    

Г. ПИРИНСКИ: Аз също се присъединявам към оценката, че в работната група беше извършена много работа.

Струва ми се, че трябва да си припомним декларацията, която подписахме относно ролята и статута на нашата КМ, в която е изтъкнато, че нейната задача е постигането на конкретни споразумения като необходима политическа предпоставка за решаване на най-важните въпроси и че по-конкретно това се отнася до основните идеи и принципи на проекти за закони и други нормативни актове, които осигуряват възможност за бързи и решителни стъпки към постигане на общонационалните цели, и в подписаното политическо споразумение по политическата система си конкретизираме задачата по трите законопроекта, за които в момента става дума, че задача на КМ е да обсъди основните положения. Това е раздел 3 от споразумението. Да се обсъдят основните положения на внесените в Народното събрание закони с оглед предстоящото им приемане на следващата сесия. Като се образуват необходимите работни групи, при постигане на консенсус на пленарно заседание по принцип­ните положения на отделните проекти, препоръките и предложенията се внасят в Народното събра­ние или в другите държавни органи. И в тези случаи членовете на работните групи участват в работата на органите, в които са внесени препоръките и предложението, за да съдействат за изпълнение на постигнатите споразумения.

Както отбеляза Д. Луджев, в самата работна група бяха обменени редица мнения по конкретните текстове на законопроектите, представени от Законодателната комисия, и онези разработки, които бяха представени от другите делегации в работните групи. Ние имаме уговорка тези конкретни текстове да бъдат приложени за сведение към споразумението за основните положения, за да се имат предвид в работата на Законодателната комисия и максимално да се използва този труд, който беше положен в работната група.

Що се отнася до организацията на работата ни по-нататък, бих помолил да уточним и с вас, може би в края на заседанието, възможността за следващо пленарно заседание на КМ до края на седмица­та или в началото на следващата, имайки предвид онова, което Д. Луджев спомена относно последователността на работата, имайки предвид, че във втората половина на текущата седмица предстои да започне разглеждането на законопроектите в Законодателната комисия на Народното събрание, насрочена за следващата седмица – 28-ми март. Ние си представяме, че още от утре би трябвало да започне много интензивна работа по останалите два законопроекта - за Конституцията и за избирателната система. Доколкото аз споделям оценката на Луджев за това, че по Закона за политическите партии ние имаме принципно споразумение, практически постигнато, остава да доуточним някои подробности, но нямаме буквално никакво време за другите два въпроса. И разполагайки се във времето, така да се каже, до следващата сряда, трябва да уточним по какъв начин можем на практика да организираме работата си.

Благодаря.

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележска 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието