Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа 
 

18 януари '90, първо заседание
1 2 3 4 5 6

 

Подготвителни преговори

между делегации на ЦК на БКП, ПП на БЗНС и народни представители от една страна и делегацията на СДС

НДК, зала № 6

18 януари 1990, начало 10:00 часа, край 11:55 часа

  /продължение/

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: 

Преди да свършим, ако не възразявате, ще дам думата на другарката Даскалова.   

   СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

  Аз искам да кажа няколко думи по въпроса, който засегна господин Собаджиев. 
   

   ГЛАС ОТ СЪСЕДНАТА МАСА:

  Гражданинът Собаджиев. 
   

   СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

  Гражданина? И господин може да се каже, нали употребявате и това обръщение? 

  Убедена съм, че нито една партия от тези, които стоят на тази маса, нито едно движение, нито от вашата страна, нито от нашата страна, не може да претендира, че представлява народа. Ние като представители или ръководство на Българския земеделски народен съюз, представляваме 120-хилядните членове на нашата политическа организация. По-нататък аз не мога да представлявам останалата част от българския народ, защото те не са членове на политическата партия, в ръководството на която съм аз. Мисля, че този въпрос е съвсем ясен. А кога ще представлява и колко от нашия народ една или друга от партиите или движенията от вашата страна или от нашата, това ще кажат само изборите. Затова само тогава ние ще можем да се легитимираме като представители на една част пак от народа - по-малка, по-голяма, тази, която ще гласува доверие на нашата програма, на нашите идеи, на нашите предложения за развитието на нашата страна към демокрация и законност. Моля това да се има предвид. Ние тук не представляваме целия народ, не претендираме за такова представителство. 

  Тук беше повдигнат въпросът, че някои представители на опозиционните сили се преследват долу, имат затруднения при упражняване на своята дейност. Искам да кажа, че от опозиционния БЗНС "Никола Петков" ние нямаме такива сигнали и ръководството и Постоянното присъствие на БЗНС дава всички възможности да улесняваме работата на БЗНС "Никола Петков". Ние предоставяме клубове, където това е възможно, в нашите сгради свободно да се събират, свободно да работят там, да провеждат събрания. Дали сме указание да се възстанови тяхното членство във всяка една местна дружба в страната. Ние ги каним на нашите управителни съвети, на нашите върховни съюзни съвети да присъстват, да се изказват, да вземат отношение по въпросите. И онзи ден, на 90-годишнината от основаването на БЗНС една тяхна делегация беше официално поканена и те поздравиха тържественото събрание. Ние смятаме това за нормално, за етично, въпреки че стоим от двете страни на масата. 

   

  Искам да взема отношение по още един въпрос. Ние тук с господин Желев след 15-минутната почивка се договорихме да прекъснем за днес заседанието и да не проведем диалог. Аз тогава изразих съжаление. А сега фактически ние провеждаме един диалог, макар и не по първата тема, за която се договорихме - политическата система. Но не говорим вече само по битови въпроси, а по доста по-сериозни въпроси. Смятам, че това излиза нашата договореност, но аз не го отричам. То не е безполезно, напротив, полезно е, макар че бих предпочела да започнем по по-сериозните въпроси, да си кажем становищата и мненията, но и една такава обмяна на мнения и становища според мен не е излишна.
   

  Искам още нещо да декларирам, че ние сме тук за искрено разбирателство, че ние всички се стремим да изградим едно друго бъдеще на България, една демократична България. И това трябва да ни обединява. Съгласна съм с акад. Сендов: дайте да направим доверието и тогава да започнем да разискваме сериозно. Благодаря.

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Събев иска да каже две думи.

  ХРИСТОФОР СЪБЕВ:

Искам да кажа, че в логиката и във философията има такива средства, които се използват и от политиците, това е така нареченият софизъм. Не бива да се хващаме за една дума и да не я свързваме с контекста, в който е употребена. Първо, имаше неясно оскърбление с класификацията, която вие направихте за някаква несериозност от наша страна. Първо вие подхвърлихте ръкавицата. Аз ви моля да се въздържате от даване на повод и да ни предизвикате.

Второ, никой не е казал тук, че ние говорим от името на народа, а че сме се събрали да мислим за народа си и да решаваме неща, от които ще има полза за този народ, както във всяко кътче на нашата страна се събират хора и говорят по тези неща.

Трето, никой не ви обвинява, че сте тоталитаристи. Аз се учудих защо приемате думите, които казах, в този смисъл. Ставаше дума, че ние, Съюзът на демократичните сили, сме лишени от най-елементарни условия за една нормална работа дори при една "кръгла маса", понеже досега всичко беше свързано с тоталитарната система. Фактически никой вас не ви обвинява. Щом сядаме на една маса за преговори с вас, ние се надяваме, че вие не сте тоталитаристи. Но го докажете, първо, със сериозно отношение по тези елементарни условия, при които се започват едни преговори. Впрочем никой не е дошъл тук да ви оскърбява, нито пък ние искаме да бъдем оскърбяваме и да ни се изопачават думите.

Моля освен това да имате предвид, че ние в момента пристъпваме към временно преустановяване на разговорите, за да може да разполагаме с нормални условия, за да проведем "кръгла маса".  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Има думата другаря Луканов.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Аз съм практически съгласен с това, което каза отец Събев и по отношение на необходимостта от въздържаност. Това беше смисълът и на моя призив, и по отношение на това, че трябва да мислим за народа си, а не да говорим и претендираме, че говорим от името на целия народ. Така че аз ви благодаря за точното формулиране на мислите, които аз исках да споделя.

Искам във връзка с това информирам участниците от Съюза на демократичните сили, че днес, както е съобщено и в средствата за масова информация, е насрочено заседание около "кръглата маса" с други обществени и обществено-политически организации, непредставени сега тук. Ние отдаваме на тази среща не по-малко значение от сегашната.

 

Като благодаря на акад. Сендов за това, че напомни за Обществения съвет, за примера, който той даде, искам пак да подчертая нашата принципна позиция, че националното съгласие, националния консенсус могат да се постигнат с максимално и само с максимално широко участие на всички български обществено-политически сили. И дискусиите по националния въпрос доказаха това по един категоричен и блестящ начин.Там се видя, че само участието на всички, само диалогът между всички, само представянето на всички гледища, всички оттенъци и алтернативи даде възможност да се постигне такова споразумение, което незабавно предизвика успокоение в страната и което беше подкрепено, ако не единодушно, то действително от болшинството на българския народ. Това е очевидно не за всички и стана база за приемане на една изключително важна, историческа, може да се каже, от Народното събрание.
 

Така че аз искам да обърна внимание върху този аспект, че от името на народа ще има право да говори само едно събрание, в което максимално широко са представени всички обществено-политически сили. Този въпрос продължава да стои пред нас и той ще стои, докато ние не намерим начин съгласувано с всички обществено-политически сили да съединим своите мнения и заключения и да формираме база на национално съгласие като основа за по-нататъшните стъпки за демократизация на обществото.
 

Благодаря ви. Предлагам да чуем проф. Желев и с това да завършим нашата среща, като се договорим за две неща:
 

1. При какви условия да съберем следващия път, като се има предвид общото желание да не се събираме на пленарно заседание, без да има условие за започване на дискусия по същество. Ние се надяваме, че това би могло да стане в понеделник, противно на мненията, че желаем да протакаме срещите. Не е ракова нашето желание.
 

2. Как да информираме средствата за масова информация, които ще очакват да чуят нещо от нашите говорители. Моля, другарю председател, за Вашето заключение.  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Аз не мисля да правя някакво особено обобщение. Бих искал да напомня отново условията, при които ние прекъсваме сега разговорите. Нашето условие е да бъдат удовлетворени исканията ни, както предварително сме се договорили, за да започнат преговорите. Ние ориентировъчното до понеделник предлагаме да се прекратят разговорите, като, разбира се, ако по-рано бъде решен въпросът, ние сме готови да се явим на "кръглата маса" и да започнем разговори.

Ние предлагаме в понеделник да започнем от 14 часа, ако другата страна не възразява, и след това ще се договорим за по-нататъшните разговори.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

В 2.30 ч. дали е удобно, другарю Желев?  

  ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ:

Добре, тогава в 2.30 ч.

Що се отнася до отразяването на тази среща, аз мисля, че трябва да се даде също обективна информация за това, за което сме разговаряли. Ние няма какво да крием от средствата за масова информация. Предлагам нашите говорители да информират журналистите за какво е било разговаряно, какви въпроси са разисквани и какви становища са били засегнати.

Що се отнася до телевизията, мисля, че трябва пак по уговорения начин от двете страни да има представители на двете делегации, които довечера да дадат обективна информация за тази среща. Аз повече друго нямам.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Благодаря.  

  ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ:

 

Аз повече няма какво да кажа.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Има ли някакви бележки или възражения от колегите? Не.  

  ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ:

Бих предложил също така, преди да закрия, контактната комисия да започне работа и съответно другата страна да направи необходимото за това.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Съгласни сме. Благодаря Ви, другарю Желев. Благодаря на всички.
 

Заседанието е закрито в 11,55 часа.

 Край на заседанието на Националната кръгла маса от 18 януари 1990 с начало 10 часа сутринта

 

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието