Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа


 

18 януари '90, първо заседание
1 2 3 4 5 6
 

Подготвителни преговори

между делегации на ЦК на БКП, ПП на БЗНС и народни представители от една страна и делегацията на СДС

НДК, зала № 6

18 януари 1990, начало 10:00 часа, край 11:55 часа

  /продължение/

ГЕОРГИ АВРАМОВ: 

Още веднъж искам да прочета текста. Когато по телевизията се прави репортаж от "кръглата маса", монтажът става с участието на представители на делегациите, т.е. те да участвуват на монтажа. Защото ако те не участват и нашата делегация не се съгласи с този монтаж, трябва да се премонтира и не може да има репортаж, т.е. това е както досега винаги се прави. Въпросът за "кръглата маса" е национален въпрос и не може да се решава от Филип Боков, т.е. той да решава какво да бъде излъчването. Ако ние искаме да покажем тази "кръгла маса" и да видят хората за какво става дума, трябва да има наши представители и този въпрос да се изземе изобщо в правата на "кръглата маса". Репортажът да бъде въпрос на "кръглата маса", а не на телевизията. Да го решим: два часа телевизионно време право на "кръглата маса". 
 

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Не бих използвал думата "контрол", тъй като отново опираме до статута на телевизията, до един принципен въпрос. Ние неслучайно сме употребили думата "участие". Затова повтарям: нека седне работната група да уточни как точно ще става това, за което и Вие току-що казахте, другарю Желев и Георги Аврамов каза, че страните искат в случая да влияят върху съдържанието на репортажа. Ние сме на еднакво разбиране по този въпрос. Ние искаме този репортаж, който отразява, както и вие казахте, едно специално събитие в националния обществено-политически живот, да не бъде дело само на екипите, а по отношение на съдържанието, на неговото политическо послание, ако щете, да бъде наше общо с вас дело, т.е. вътре да има онези приоритети, на които държим, онези акценти, на които държим, и да се избегне всякакъв риск, даже случаен, поради различие в оценките, а не поради зла умисъл, от тенденциозност или от небалансираност. 
   

  Смятам, че това разбиране е общо. То е наша обща отговорност и пред общественото мнение. На тази база ние бихме могли да стигнем в работната група до съгласие. Но аз пак моля да стане това с участието на телевизията, за да се изпълнява без трудности, без недоразумения, бих казал. Когато се разбере смисълът на нашата обща постановка, аз съм уверен, че и екипите в телевизията и нейното ръководство ще ни съдействат, а не обратно. 
  Що се отнася до времето, аз пак съм принуден да кажа, че едва ли ние можем да фиксираме отсега колко време трябва да се отделя на всеки репортаж, понеже един от тях може да има много съществен, а друг не толкова съществен характер. Но ние може да се договорим, тъй като не бяхме фиксирали времето, тогава, ако си спомняте, бяха споменати различни варианти, но не стигнахме до съгласие, може да се договорим това да бъде адекватно. Нека нашите представители при монтирането на материалите да имат думата и по този въпрос. Колкото по-важни са нещата, които се обсъждат и казват, толкова по-дълъг ще бъде репортажът. Аз пак повтарям, не виждам даже смисъл да се лимитира това. Може да има дни и моменти, когато нещата ще придобият такава важност, че да се договорим за цялостното излъчване или за друг начин, но за много по-обстойно излъчване във всеки случай. 

  Така че предлагам да не превръщаме този въпрос във въпрос на различия. Ние нямаме особени различия по него, да оставим на групата да извърши това, което я молим да извърши, да не се събираме отново на пленарно заседание, повтарям, мен ми е съвестни пред всички хора, които поканихме, преди да сме установили контакт на равнище на ръководства на двете делегации и да сме се уверили, че са налице условията за започване на дискусия по същество.
   

  Много моля да избегнем повторение на онзи днешното и днешното заседание.
  Благодаря.
   

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Аз бих предоставил думата на отец Събев, който иска да вземе отношение по това, а след това на Константин Тренчев.

   ХРИСТОФОР СЪБЕВ:

  Господа, аз протестирам против някои формулировки на позицията на БКП, защото, първо, не бива нещата в телевизията да се командват. Но тя не е монопол на Филип Боков или на някои други. Вие всъщност знаете много добре, че може да се разпоредите, а не той да се разпорежда с нея. Ние сме дошли да водим сериозни разговори тук. Иначе не виждам какъв смисъл има моето присъствие. Ние ще води разговори по много сериозни теми. Всъщност несериозно отношение проявявате вие, когато отказвате да се решат най-елементарните неща за едно нормално протичане на заседанията.

Освен това тези искания, които имаме ние за сграда, за вестник и т.н., това е даром, тъй като тоталитарната система беше монополизирала всичко и народът не може да разполага с това, нито демократичните сили. Ние искаме да ни се предостави възможност не като едно дарение от ваша страна, а поради това, че народът е лишен от тези неща досега. И материалните средства, и богатствата в тази страна са във ваши ръце все още. Искам една реалистична позиция и позиция на мъже, когато заседаваме на тази маса. Иначе в противен случай аз не виждам каква необходимост има да участвам в тези заседания.

Не искам да се оскърбяваме, но фактически някои от вашите изявления, макар и завоалирани, бяха оскърбителни за нас. Моля да водим преговорите в нормална обстановка, както се водят едни истински разговори с достъп до средства за информация, защото народът се вълнува, той иска да знае истината. 45 години тази истина беше скривана от него. Не повтаряйте тази грешка пак. Хора искат да знаят истината. Дайте му истината. Затова именно аз апелирам към вас да се реши този въпрос бързо, защото смятам, че вие искате всъщност прекъсване на разговорите, след като не удовлетворявате най-елементарните условия, които вие приехте, както аз зная. Съжалявам, че не съм присъствал поради много обективни причини на предишните заседания, но смятам, че Съюзът на демократичните сили да допуска някакви компромиси по един толкова елементарен въпрос, който вие бързо можете да решите. И трябва да го решите, ако вие сериозно сте дошли да преговаряме. В противен случай аз ще напусна заседанията въобще.  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Тренчев има думата.  

По същество аз съм съгласен с мненията, които са изказани от делегацията на Съюза на демократичните сили.

Искам да обърна внимание на едно друго обстоятелство. Получаваме много тревожни съобщения от страната, че представителите на опозицията, членуващи в поделения на Съюза на демократичните сили, са подложени на всякакъв административен, стопански и друг натиск. С оглед те да прекратят своето членство, постоянно са заплашвани и репресирани под една или друга форма. Аз настоявам, след като ние водим преговори и би трябвало взаимно да се уважаваме, да се обмисли едно изявление от страна на противната страна на масата, с което да се обърне внимание на нейните поделения по места, че това е недопустимо при положение, че тук преговори, да допуска конфронтация. По този начин вие ще дадете една легитимност на нашите подразделения по места, по този начин ще спомогнем общо за осъществяване на демократичния процес в цялата страна.

За другите неща около "кръглата маса" мисля, че няма какво да казвам. Считам, че предложенията, които направихте, са несъстоятелни. Считаме, че въпросът може да бъде много уреден, но вие не желаете да го уредите. Това е, което исках да кажа.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Може ли, другарю Желев, да отговоря на това, което се каза.

Преди всичко бих искал да помоля нашите партньори да се въздържат от това, което бих нарекъл спекулиране с термина "тоталитарна система". Ние, които стоим от тази страна на масата, не се чувстваме представители на тоталитарната система, а хора, които виждат своя политически и граждански дълг в това да я разграждаме, както се изразява често доктор Тренчев, и да гарантираме българското общество от нейното възраждане под каквато и да било форма. Повтарям, под каквато и да било форма, защото историята на тоталитаризма в България е дълга и в нея има изключително черни кървави страници, които не са свързани нито с дейността на БКП, нито с дейността на БЗНС.

Така че аз бих помолил, ако искаме действително да разговаряме от позициите на взаимно уважение, на търсене, на компромиси, на конструктивни заключения, да не си лепим етикети. Най-спокойно и твърдо искам от името на всички ни да отхвърля подобни опити. Повтарям, ние сме не по-малки врагове на тоталитаризма, отколкото седящите срещу нас. И всъщност това ни обединява около тази маса. Ако това не ни обединява, тогава действително няма почва за съгласие. Ние заедно с вас и с други обществени сили, които в момента не присъствуват тук, си поставяме за задача ликвидиране на тоталитарната система.

Отец Събев, първо, много ми е драго да се запозная с Вас и, второ, бих искал да кажа, че ние всички очакваме от Вас, именно от Вас, пример за въздържаност, пример за поведение около "кръглата маса".

Що се отнася до народа, до това, че е бил лишен, предлагам да постигнем още една договореност, че никой от нас няма право да претендира да говори от името на народа. Народът е суверенен, той е над нас. Той е извор на властта и трябва да бъде извор на властта и на народовластието. Ние отиваме към свободни избори, излизаме от една система, при която действително е била деформирана картината на общественото мнение, на народното мнение, с това бих се съгласил, и отиваме към избори, които ще покажат действителното отношение на народа, неговите оценки, неговите предпочитания и неговата подкрепа за едни или други течения, алтернативи и политически сили. Нека да имаме търпението да изчакаме да се изяви народният глас преди да претендираме да говорим от името на народа. Смятам, че това трябва да бъде принципна изходна постановка за всички нас. Както каза на едно от нашите първи заседания Александър Лилов, предстои на всички нас тепърва да се легитимираме. И тази легитимация не може да я даде никой друг освен народът. Това е наша твърда позиция. И аз бих помолил именно от уважение към народа да не говорим от негово име, да не претендираме, че изразяваме мнението на целия народ.

Що се отнася до случай на натиск върху опозицията, аз неведнъж съм посочвал, че има обратни случаи. Но нека да се договорим, доктор Тренчев, първо, ако има конкретни случаи, да бъдат предадени на нашата делегация, защото аз лични ги оценявам, ако те реално са имали място, като недопустими. Очевидно е също, че дефакто легалните днес, а някои от тях и де юре, политически и обществени сили имат право на изява на цялата територия на нашата страна. Разбира се, тези въпроси ще се решат по-стабилно и по-пълно с приемането на съответни законодателни актове, но аз бих помолил да ни информирате за тези случаи и ви уверявам, че ще вземем всички мерки, които зависят от нас, за да не се получават такива сблъсъци. Мисля, че всички имаме право и основание да очакваме такъв натиск да не се оказва от която и да било посока.

Що се отнася до това дали желаем или не желаем да решим, повтарям, някои елементарни и логични въпроси, които оценяваме като такива, нека да оставим близките два-три дни да покажат дали това е така или не. Аз лично ви уверявам още веднъж, че ние имаме добрата воля да ги решим. Решаването на такива въпроси за 24 часа не е възможно, поне така, както си го представяте вие, тъй като трябва да се решат някои верижни последици от всяко решение. Затова да не се плашим взаимно с участие или неучастие около "кръглата маса". Ние сме се събрали за сериозен разговор. Щом сме го започнали, никой няма желание да го прекъсва или да го деформира. Нека да изчакаме няколко дни, за да се успокоим и да се уверим, че желание е налице и да започнем дискусия по същество.  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Благодаря. Има думата по процедурен въпрос Любомир Собаджиев.

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието