Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

18 януари '90, първо заседание
1 2 3 4 5 6
 

Подготвителни преговори

между делегации на ЦК на БКП, ПП на БЗНС и народни представители от една страна и делегацията на СДС

НДК, зала № 6

18 януари 1990, начало 10:00 часа, край 11:55 часа

  /След почивката/   

  Другарю Луканов, ако не възразявате, да започнем. 

  Нашата делегация, след като проведе съвещание, решихме да се прекъснат заседанията на "кръглата маса". До понеделник, да кажем, до 14 часа, ако това е най-удобното, като това не означава, че ние се отказваме от "кръглата маса". В никакъв случай. През това време ние се надяваме, че контактната комисия, която ще създадем, ще уреди въпросите, които досега така или иначе не бяха разрешени и които за нас са от изключителна важност. Ние предлагаме от своя страна в тази комисия да влязат: Цветан Пенчев, Любомир Павлов, Георги Аврамов, отец Христофор Събев и Христо Пеев. Бихме помолили, ако вие не възразявате, също така и от ваша страна да посочите пет души, или колкото счетете за необходимо, да направим една такава комисия, която през това време ще работи и, надяваме се, ще разреши въпросите, които ни интересуват. 
   

  Има ли някой от колегите желание да коментират. 
   

   СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

  Аз мога да кажа само, че съжалявам, че не започнахме да работим днес. Някак си ще сметнат, че ние сме несериозни обществени групи. 
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Друг желае ли някой да вземе думата? Не. 

  Аз се присъединявам към това, което каза другарката Даскалова. В същото време потвърждавам казаното преди малко, че ако Съюзът на демократичните сили предпочита да направим едно кратко прекъсване, т.е. прекъсване от няколко дни в работата на "кръглата маса", това не би трябвало да се драматизира. Аз също съжалявам, разбира се, че не започнахме с дискусията. 

  По отношение на групата ние се договорихме за такъв състав: др. Александър Янков, др. Шиваров. Бих помолил Гиньо Ганев, ако не възразява, да участва, Александър Мирчев и говорителя на делегацията на БЗНС Иван Глушков. 

  Моля само, другарю Желев, да се уточним по задачите на групата, за да не възникнат след това вътре в самата група спорове. Ние разбираме така: 

  1. Издаването на печатен орган на съюза и изобщо печатните средства. Този въпрос ще бъде само проконтролиран, тъй като както констатирахме заедно, тук нещата са придвижили достатъчно далеч. 

  2. Въпросът за създаване на материални условия за работа на съюза, т.е. помещение. Той стои между впрочем и за редакцията на новия вестник. Това затруднява нещата, тъй като там са необходими доста голям брой помещения. Но така или иначе трябва да се търси решение. Моля да се уточним, че въпросите за телевизията и радиото ще се разискват на този етап в контекста на отразяването на срещите около "кръглата маса", а не изобщо за техния статут, тъй като това е един много сериозен и голям въпрос, по който, повтарям, ние ще разговаряме. Но той е част от общата реформа на нашето общество, на нашата политическа система и трябва да бъде разгледан по-задълбочено, по-комплексно, може би и във връзка с нашите дискусии по бъдещия закон за печата. Тъй като става въпрос, повтарям, за статута на тези средства, за кодекса на поведение на тези средства, за начина на тяхното управление и за контрола на обществото върху тях в условията на демократизма. Така че това не е въпрос, който бихме могли в такава една група да разгледаме.

  А как да интерпретираме нашата процедурна договореност за начина на отразяване – да, смятам, че този въпрос трябва да бъде разгледан и уточнен. Аз вече казах някои предварителни съображения, но нека оставим това на тази работна група. Предлагам този въпрос при всички случаи да се разгледа с участието на ръководството на телевизията, тъй като това е един автономен институт и ние не бихме искали да му натрапваме някакви решения, които противоречат на статута му. Трябва и те да бъдат привлечени и убедени, че исканията на участниците в "кръглата маса" за обективност, балансираност и въздействие върху характера на информацията са основателни.
  Може ли така да определим мандата на нашата група, за да улесним работата?
  Благодаря.

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Що се отнася до отразяването на нашите срещи по телевизията, аз мисля, че в първите процедурни заседания ние се уточнихме съвсем категорично: час и половина до два часа репортаж за протичането на кръглата маса, при което при самия монтаж на репортажните материали трябва задължително да присъствуват два представители от вашата делегация и от нашата делегация, за да казват кое следва да влезе в този репортаж и кое следва да отпадне от самия материал. Аз мисля, че това може да се нареди буквално на телевизията, тъй като тя е държавна телевизия. Сега да поставяме въпроса за нейната автономност, независимост, мисля, че не е уместно. Това е отстъпка от споразумението, което вече ние подписахме в предварителните, в процедурните разговори, които бяха проведени. И ако този въпрос не се реши съвсем категорично, тогава цялата "кръгла маса" увисва по отношение на информацията. А хората се интересуват какво действително става на "кръглата маса", какви въпроси се разискват, кой какви тези застъпва, какви позиции има. За нас това е от изключителна важност. И ние няма да се съгласим в никакъв случай отново да се преразглежда този въпрос. И мисля, че той е решен, за да не се връщаме към него.
 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Аз не предлагам преразглеждането на въпроса. Ние стоим на тези договорености, които постигнахме в началните процедурни разговори. Но моля да не поставяте така въпроса, че е достатъчно да се нареди, защото "Съюзът на демократичните сили" не е заинтересован да ни тласка към един нов ред в един нов, демократичен ред в нашата страна. В този смисъл аз смятам за напълно естествено желанието на ръководството на телевизията да каже думата си и по начина, по който да се осъществи нашата договореност. То не я оспорва, склонно е да я приеме като желание на участниците и да се съобрази с тази договореност, но то има бележки по начина, по който ние ще правим това, тъй като основателно възразява самия монтаж като техническа операция да се извършва от някой друг, освен от съответните екипи на телевизията. Аз лично смятам, че това е едно професионално искане, с което трябва да се съобразим и да уважим. Ние не си представяхме, че тази или другата част ще монтира технически материала. Смисълът на нашата договореност /аз искам да повторя това/ беше, че всяка страна ще има ефективно въздействие върху подбора на материала, т.е. материала на главните акценти, които представят най-същественото от позициите й, ще може да провери доколко монтажните екипи са се съобразили с нейните предпочитания, желания, с приоритетите й. И в това се състои договореността да дадем възможност на двете страни да участват в процеса на подготовка на материала за излъчване.
 

Повтарям може би не съвсем внимателно сме употребили думата "монтиране". Тя сега предизвиква определени трудности, но нека оставим и нека групата, която излъчихме, да се уточним какво конкретно значи това. Присъствуват наши представители, съобщават какво искат да се включи - това е ясно. Извършват ли техническа операция? Очевидно не. Техническата операция си се извършва от екипа. След като се монтира в съответствие с техните пожелания и че той дава една балансирана картина на станалото, дава на общественото мнение достатъчно пълна, адекватна представа за дискусиите на "кръглата маса" и не ощетява чрез технически средства, така да се каже, чрез монтажа, чрез подбора на материала едната или другата страна. В него няма тенденциозност. Аз така разбирам задачата, която преследваме. Ако ние разбираме еднакво и би трябвало да я разбираме еднакво, то тогава няма да е много трудно на работната група да се уточни заедно с телевизията, повтарям, това трябва да стане заедно с тях, защото те ще изпълняват операцията, както точно да се прави. Откровено казано, не виждам тук повод за спорове.
 

А що се отнася до времето, другарю Желев, на излъчването, смятам, че тъй трябва да има гъвкавост, защото ние даже днес няма да заседаваме час и половина. Така че нека времето да отговаря на съдържателността и важността на станалата дискусия. Може да има дни, в които и два часа да бъдат посветени на "кръглата маса", а други, когато ще са достатъчни 10-15 минути, за да се съобщи, че е преминат някакъв междинен етап, че засега няма готовност или възможност, или няма смисъл просто да се излъчва нещо, което не е съществено. Така ще смятам, че по времето ние трябва да бъдем гъвкави.
 

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Другарю Луканов, аз мисля, че трябва не да присъстват наши хора, а трябва по техен контрол да се определя кое влиза и кое не влиза. Естествено те няма да монтират материала, тъй като не са технически специалисти, макар че и такива специалисти можем да предложим. Но задължително би трябвало под контрола на наши представители, които държат тези кадри да влязат, тези изказвания, тъй като те създават представа. Ето например за отразяването на последната среща. Нашите представители много са настоявали изказването на академик Сендов да влезе. Филип Боков го е отхвърлил, не го е пуснал да влезе. Не може да определят други хора кое е важно и кое не важно. В края на краищата ние водим един диалог, една политическа борба, ако искате, и за да бъде тя действително културно водена толерантно, трябва действително да има наши представители, които да казват кои мнение от едната страна или от другата страна са важни и значими за делегацията и трябва съответно да бъдат поднесени на българската общественост. Аз в това отношение бих дал думата за малко разяснения на Георги Аврамов, който е специалисти в тази област.

 Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието