Стенографски протокол
 
 
Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

 
 

18 януари  '90, първо заседание
1 2 3 4 5 6
 

Подготвителни преговори

между делегации на ЦК на БКП, ПП на БЗНС и народни представители от една страна и делегацията на СДС

НДК, зала № 6

18 януари 1990, начало 10:00 часа, край 11:55 часа

/продължение/

Да, имате думата, другарю Луканов. 

Първо, аз с удовлетворение отбелязвам, че единият от въпросите, който обсъждахме, а именно за издаване на вестник на СДС, е решен положително. По-нататъшното развитие на този въпрос, в това число и тиражът на вестника, ще зависи от материални възможности и, разбира се от читателския интерес. Ние във всеки случай нямаме никакви намерения да ограничаваме това естествено право на Съюза;за на демократичните сили, нито имаме правото да направим това. Така че тук не става дума за някаква отстъпка, бих казал, от страна на делегациите от тази страна на масата, а повтарям, за естествено право на политическите сили да имат достъп до общественото мнение, в .т.ч. чрез свои средства за масова информация. И това е елемент на демократичната система, която възниква, която се изгражда пред нашите очи в България. 
 

Смятам, че този първи въпрос дотолкова, доколкото той беше от компетенция на "кръглата маса", е решен и по-нататък нещата ще се развиват по естествен, бих казал, път. 
 

Вторият въпрос - за сградата, е въпрос, който, както отбелязах и на миналото заседание, е сложен само в един аспект - липсата на подходящо свободни помещения в момента и невъзможността за ден-два да се освобождават помещения принудително, тъй като това би било от всяка гледна точка зле. Ние настойчиво помолихме председателя на Столичния народен съвет да окаже съдействие за максимално бързо решаване на въпроса, тъй като и в този случай отчитаме, че желанията на СДС са напълно естествени и една ново възникваща политическа формация се нуждае от материална база за развитие на своята дейност. Днес председателят на Столичния народен съвет очаква да има първоначално предложение, което да обсъди с вас. Така че смятам, че и тук делегациите на БКП и на БЗНС не се отклоняват от изразената от тях по принцип подкрепа на логичните постановки и искания на Съюза на демократичните сили. Пак искам да кажа, това не са отстъпки, това са напълно нормално неща, и ние така гледаме на тях, и смятаме, че те биха могли да бъдат решени в близките дни. Такива са уверенията на Столичния народен съвет. Каквото зависи от нас, ние ще го направим и сме готови да го направим. 

 

По третия въпрос, аз трябва да кажа, че затова не можахме да подпишем предложения текст за протокол за телевизията и радиото. Ние се договорихме миналия път да разговаряме отделно, тъй като става дума не просто за достъп до телевизията и радиото, той дефакто е осигурен, всички присъстващи и имат тази възможност и вече нееднократно са се явявали по телевизията и радиото, въпросът опира до по-сериозни неща, до цялостния проблем за статута на радиото и телевизията като надпартийна национална институция. Ние трябва да го обсъдим, особено на контекста на подготовката на изборите и да имаме предвид и нормалната практика в демократичните държави. Този въпрос не е толкова просто, колкото изглежда на пръв поглед. Затова ние в момента, казваме, го откровено, не сме в състояние да поемаме каквито и да било ангажименти. Нека да го обсъдим сериозно, задълбочено, конструктивно и тогава да отправим някакви препоръки, и, разбира се, ако ние стигнем до някакви препоръки, които трябва да бъдат подкрепени безусловно и от другите обществени сили в България, те имат не по-малко право, може би повече право от нас да настояват за достъп до общественото мнение чрез радиото и телевизията, тогава те ще трябва да получат някакво нормативно оформление.

 

Така че ние сега бихме могли да разговаряме по въпроса как да отразяваме срещите около "кръглата маса" по радиото и телевизията, и специално по телевизията. Предлагам една малка група да се консултира с ръководството на Комитета за телевизия и радио. Те имат възражения, съобщиха ги и на мен, от професионален характер. Считат, че по този начин ние нанасяме обида и се намесваме в работата на екипите, които се занимават с тази дейност.
 

Трябва да се уточним за какво става дума. Както аз разбирам нашата договореност, става дума за това информацията, която ще излиза в телевизията и радиото, да отразява адекватно станалото по време на срещите около "кръглата маса" и да бъде съобразена с мнението на всяка от страните за това кое е най-важното от казаното от нейните представители, кои са акцентите, върху които тя би искала да обърне особено внимание, и също така да гарантира необходимия баланс. В отразяването, обективността, тъй като е ясно, че цялото времетраене на срещите не може бъде покрито с телевизионно излъчване. Това е нереално и едва ли е необходимо.

Това е смисълът на нашата договореност - наши представители да имат думата при монтирането, както сме се изразили ние, не зная дали е бил съвсем точен този израз, но при определяне на какво да влезе в този монтиран материал, какви са приоритетите, на които държим, и как да бъде поднесен. Ние от тази наша процедурна договореност не се отказваме. Така че въпросът е по-скоро на една точна интерпретация, която бихме могли заедно с ръководството на Комитета за телевизия и радио, който си е институция със свои права и отговорности, има и основание да държи на това, да уточним. Аз смятам, че тук няма никакви непреодолими проблеми. Ако ние интерпретираме обективно, честно, спокойно този въпрос, ще постигне това, което желаем. А ние желаем обществеността да бъде информирана, повтарям, адекватно, балансирано и без ущърб за позициите на едната или другата страна от гледище на начина за отразяване в избора на най-характерните, най-важните принципни моменти в позициите на всяка от страните.

 

Това бих могъл да кажа. Дайте да преценим как да постъпим в светлината на заявлението, което другарят Спасов току-що направи. Ние не бихме възразили и по това да прекъснем днес заседанието, да уточним тези въпроси и тогава да продължим в началото на следващата седмица, без да превръщаме това в някаква драма. Според мен основание за драматизиране няма. И във всеки случай нашите намерения не са такива, че да оправдаят един такъв драматизиран, нека не използвам по-силна дума, подход към въпроса. Аз съм убеден, че всички, повтарям, логично поставени въпроси ще намерят своето решение. И ако условията на съюза е първо да бъдат решени тези въпроси и тогава да преговаряме, в крайна сметка това е право на една от преговарящите страни и ние сме готови да се съобразим с него.
 

Не зная дали колегите от БЗНС ще подкрепят по последното, което казах. Но нека не внасяме излишна нервност в нашите обсъждания. Благодаря ви. Може би другарката Даскалова би искала нещо да каже по този въпрос.
 

  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

По този въпрос съм съгласна.
Ако е необходимо прекъсване, бихме могли да направим 15-минутно прекъсване и да поговорим не само вътре във всяка от делегациите, но и между нас.
 

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Има две възможности според нас. Вие предлагате да прекъснем.
 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Не, аз не предлагам, казвам само, че не бихме възразили, но може да прекъснем за 15 минути, за да направим по една кратка консултация вътре в делегациите или с делегатите и една кратка консултация между съпредседателите - между другарката Даскалова и мен и между Вас, другарю Желев, и някой друг от Вашите колеги. Но, аз пак повтарям, че ние не виждаме основание този въпрос в момента да бъде пречка за една дискусия по същество. Мен ми е съвестно пред всички поканени от наша страна, които за дошли за дискусия по същество. Благодаря Ви.
 

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Ние сме съгласни да прекъснем за 15 минути. Но смятаме, че би могла да бъде сформирана смесена комисия, която да уреди тези въпроси, което, мисля, че ще бъде най-конструктивно в случая.
 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Аз мога да подкрепя това предложение. Не зная как мислят останалите другари. Ако те са съгласни, може да сформираме комисия, която или да прекъснем и тя да разгледа въпросите, или да започнем и тя да се отдели, да ги разглежда и да ни информира след известно време. Както Вие пожелаете.
 

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Ние приемаме да прекъснем 15 минути, през това време ще сформираме комисия и в зависимост от това какво ще решим, дали ще продължим да работим, или не, тогава комисията ще работи също по този въпрос, а ние ще продължим по същество към въпросите.
 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Благодаря Ви. 15-минутна почивка.

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието