КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

15 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Национална кръгла маса

Второ пленарно заседание

НДК, зала № 6

15 март 1990 г., начален час - 10:05

   /продължение/

   ст.н.с. ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ:

  Благодаря на господин Лилов. Аз съм от движението Демократически център, но сега ще направя изказване като експерт на целия Съюз на демократичните сили. Най-напред, струва ми се, че ние сме се събрали на това заседание, на тази кръгла маса да обсъждаме не само пакета от мерки на правителството, а най-общо въпросите на социално-икономическото развитие. И от тази гледна точка е построено и моето изказване. 
  Искам да започна с икономическата платформа на СДС, защото с този въпрос доста се спекулираше в последно време. Както се знае, СДС е съюз от различни по характер партии, движения, клубове и т.н. Това са различни сили, обединени от желанието за изграждане на демократично общество, което предполага разграждане на тоталитарните структури, но, разбира се, при запазване на своята собствена специфика. Ясно е, че обща платформа по всички въпроси на социално-икономическото развитие между тях не може да има, тъй като това ще ги лиши от свой собствен облик. 
  От друга страна обаче, тяхна обща цел е изграждането на една цивилизована икономика - икономическата демокрация, която предполага пазарното стопанство. В този смисъл общата икономическа платформа на Съюза е тази на пазарното стопанство. Всички в Съюза признават необходимостта от радикална икономическа реформа, водеща еднозначно към пазарното стопанство, и то пазарно стопанство без уговорки, не смесено, не социалистическо или капиталистическо. Според мен това са едни доста разтегливи и неизяснени засега понятия. Само пазарно стопанство както то се разбира в цивилизованите страни. 
  В разговорите около кръглата маса и по-нататък Съюзът ще се ръководи от идеите за прехода към пазарно стопанство, разработени в няколко публикувани вече икономически платформи, в които са участвали нашите експерти. Ние имаме 3-4 платформи, които, да не кажа голяма дума, но мисля даже, че са по-добри от тази на министър Стоилов, с извинение. На тази изходна база могат да се водят разговори с всички политически и други сили и течения за формулиране на един общонационален консенсус относно основните елементи, насоки и етапи на предстоящата икономическа реформа Такъв консенсус сега е необходим, тъй като е ясно, че пазарното стопанство няма алтернатива. И съм радостен, че същите думи чух от министър Стоилов. А от друга страна, се очаква периодът на прехода към него да не е кратък. Ако този най-важен проблем - пазарната реформа, се превърне в арена на междупартийни борби, то това ще бъде против интересите на народа и ще минира самия преход към пазарна икономика.

  Накратко нашата икономическа платформа включва задължително следните елементи:
  1. Незабавно ликвидиране властта на апарата на стопанските структури на всякакви нива и изключване на всякаква възможност за бъдеща партизанщина в икономиката. Това значи разбиване на тези връзки, на тези отношения, които определят  господството на апарата, които стоят в основата на тоталитарната власт в икономиката. Именно тази неограничена власт е главната причина за сегашната дълбока криза в стопанството.
  По-нататък, признаване на стоковия характер на работната сила с всички последици от това. Признаване на правото на доход от капитал, а с това и на самия капитал като един от двата основни фактора на производството. Конституционна закрила на частната собственост, стояща в основата на произтичащите от нея видове собственост като кооперативна, акционерна, институционална, смесена и други. Особени гаранции предвид на досегашните ограничени посегателства и забрани. По този въпрос и частните производители се обърнаха към нас за помощ, и двата съюза - и Съюзът на Моллов и Съюзът "Възраждане".

  Трансформиране на държавната собственост в други видове собственост с традиционни и нетрадиционни методи. Започване с  разпродажбата на сравнително по-малките обекти, например магазини, работилници, даже и малки фабрики, а големите се трансформират на акционерен принцип, ако не могат да се разпродадат по друг начин. Част от акционерната собственост да се предаде на пенсионни, здравоохранителни и други подобни фондове.
  Връщане на незаконно одържавената кооперативна собственост. В селското стопанство аграрната реформа да започне с връщането на земята на нейните собственици отпреди насилствената колективизация и едва на тази база да се търсят начин и форми за удовлетворяване на тези, които искат да обработват земя, но нямат такава.

Тук искам да отворя една скоба и да обърна внимание на сложността на проблема, който се разбира от всички. Когато обсъждахме на Координационния съвет в Съюза този проблем, възникнаха и някои различия, но по-голямата част от участвуващите в Съюза партии, течения, клубове се обявиха, точно за тази формулировка, която по-нататък, разбира се, може да се разшифрова. Гарантиране на равни икономически условия за всички форми и видове собственост, например на физическите лица да образуват всякакъв вид фирми и да извършват пряко външнотърговска дейност. Последователна демонополизация чрез разкрупняване на фирмите с монополно положение на пазара, особено на пазара на потребителските стоки. Нова роля на държавата в икономическия живот съобразно практиката в развитите страни. Тя не ръководи, не управлява, а само регулира с възприетите в тези страни средства, най-вече с бюджетната и с паричната политика. Коренна реформа на финансово-кредитната система съобразно съвременните тенденции в развитите страни, създаване на истински паричен и капиталов пазар, промяна във функциите на търговските банки - само да обслужват, а не да администрират и контролират. Отделяне на централната банка от правителството, нейното деполитизиране и натоварването й с функции за борба с инфлацията, организирането на разплащанията и провеждането на паричната политика. Комплекс от мерки за повишаване на доверието към лева и едва на тази база въвеждане на конвертируемост. Реформиране на фискално бюджетната система, намаляване на смазващото данъчно бреме върху стопанските единици, което да им позволи да реализират истински доход от капитал и да се възпроизвеждат. Въвеждане на прогресивен подоходен данък за физическите лица по максимална данъчна ставка, съобразена с облагането на стопанските единици. Въвеждане на данък върху добавяната стойност, като със социална цел се предвиди ниска или нулева ставка даже за някои основни хранителни продукти. Решително съкращаване на дотации, субсидии и други излишни или неприсъщи на развитите страни бюджетни пера. Ценова реформа, в основата на която да бъде преходът към пазарно формиране на цените. Реформиране на системата за обществено осигуряване, като се повиши ролята на социалните трансфери, които да заменят субсидиите за стоките от първа необходимост. Сега, ако субсидиите и дотациите се разпределят като доходи, като социални трансфери, това прави близо по сто лева на всеки човек в България на месец. Преминаване на пенсионното осигуряване и здравеопазването на фондови принципна организация съобразно с практиката в развитите страни. Незабавно пристъпване към създаването на нова правна основа за стопанската дейност. Готови сме конструктивно да обсъдим реформите с цел постигане на съгласие по необходимите насоки, елементи, етапи. С оглед на това предлагаме най-напред тези въпроси да бъдат обсъдени в работната група на експертите. Като извънредно належащо също така предлагаме да бъде образувана специална работна група от експерти, юристи най-вече, но също така и икономисти и то не само и не толкова представители на страните, които са тук около масата, а изявени специалисти, професионалисти, които по една или друга причина не са свързани с тези политически сили. Тази група във възможно най-кратък срок да подготви законопроекти за изменение на сега действуващата стопанска нормативна база, например Конституцията, указ 56 и Правилника, Наказателния кодекс, Кодекса на труда, евентуално да подготви закон за аграрната реформа, анти монополен закон и други. Пакетът да бъде предложен за обсъждане най-напред на кръглата маса и след това да бъде внесен в Народното събрание за приемане.
Така наистина изборите за обикновено Народно събрание могат да се направят наесен. Нека законодателната комисия да не се обижда, напоследък взеха да се обиждат, а да приеме нещата такива, каквито са. Знаем тя какъв проект за Конституция ни беше подготвила преди известно време.
Нека след това тази група да продължи да работи за нуждите на новото Народно събрание, като разработи проект за закон за стопанската дейност и други необходими нормативни актове. Да се оформи също така институционална и група от експерти икономисти. Например може да се казва. Национално бюро за икономически анализи и прогнози към Народното събрание, което да следи и да подпомага провеждането на пазарната реформа Групата да има бюджет, да изучава и чуждия опит, да се среща с чужди експерти и да подготвя алтернативни пакети от мерки на икономическата политика при различни изходни условия или при различни политически решения. Целта е икономическата реформа да се постави в ръцете на икономисти професионалисти, тъй като се очаква тя да продължи няколко години. И всички у нас са заинтересовани от това.
Искам да направя още няколко предложения и да изкажа още няколко съображения. Досега все още не е решен въпросът за доставяне на информацията, въпреки дадените ни преди известно време обещания около тази същата маса. Наистина на нас ни се предостави известна информация, но далеч не всичко необходимо. Ние сме представили списък на тези данни, тези документи, които са ни необходими, за да можем да работим добре в работната комисия. Този списък представихме в Министерския съвет. Например информация за външния ни дълг със съответна разбивка. Не искам да се впускам в подробности. Информация за валутните ни разходи и приходи, за парите и за банките, за бюджетните ни организации, за тяхното имущество също така. Ние обаче настояваме цялата тази информация освен да ни се предостави на нас, от тази страна на масата, да стане достъпна за целия народ, т.е. да престане да бъде тайна, да престане да бъде поверителна, за служебно ползуване и т.н. Ние се съгласихме да ползуваме тази информация, тъй като тези разговори, които водим сега и ще водим сигурно и в близко време, са жизнено важни за нашата страна. Но ние не искаме да ставаме съучастници на комунистическата партия и правителството в прикриване на истината за нашата икономика. И мисля, че отсреща ще се съгласят с тази постановка.
Има и други икономисти извън масата, които биха могли да помогнат. От друга страна, ние сега кандидатствуваме за членство в международни организации, а там така или иначе тази информация ще бъде предоставена. Икономиката ни не бива да е тайна. Тя не бива да се схваща и като хазартна игра, нито пък да бъде заден двор на определена партия. Държавната тайна няма място в икономиката. Който търси лекар, трябва да е готов да се съблече. Колко време трябва да мине, за да се разбере тази елементарна истина? Другата страна следва да разбере, че непредоставянето на информация може да се изтълкува като опит за прикриване на безотговорни действия на някои. А самата информация ще предпазва от такива безотговорни действия. Аз си позволих тук да използувам тази квалификация "безотговорна", но по отношение на действията, докато преди известно време господин Луканов каза за безотговорни изказвания. Мисля, че много по-важно е ние да предпазим всички наши стопански дейци от безотговорни действия, защото за разлика от изказванията действията имат страшни последици.
Днес най-сериозен ограничител в маневрените способности на страната и съответно на правителството, и това много добре се разбира от тях, това личи и в програмата, това е проблемът за външния ни дълг. Още дълги години народът ни ще носи последиците от неговото грамадно и неконтролирано нарастване в последните
години. Поддържаме вече направеното искане за създаване на специална комисия за разследване или за анализ на причините за нарастването на дълга. Досега все още нямаме позитивен отговор. Тази комисия е много по-важна от другата комисия, която разследва деформациите. Тук се касае за милиарди долари. Не ни задоволява отговорът, който ни се даде, че са изразходвани тези суми за благото на народа. С това е създадена и поддържана една ирационална структура в стопанството ни, която ни пречи и ще ни тежи още години наред. А дали всички суми са изразходвани по предназначение?
Поддържаме също така направеното вече искане Българската народна банка да бъде извадена от Министерския съвет, да стане независима от правителството и да може да провежда самостоятелна политика и да действува като истинска централна банка. Нейният председател, също така и председателят на Външнотърговската банка, следва да не е свързан с нито една политическа организация, поне с нейното ръководство. Такава е тенденцията и в развитите страни. Иначе ни заплашва инфлация, тъй като сега БНБ е подчинена на непрекъснатите искания на Министерството на финансите за повече пари. Подобно решение очакваме не след години или даже месеци, а колкото се може по-скоро. Иначе сега управляващата партия може да се опита да използува това свое предимство в ущърб на целия народ и на тези, които утре ще трябва да управляват. Неразбирането на ролята на централната банка личи между другото и във всички представени за обсъждане документи на правителството - и в бюджетната програма, и в концепцията, и в неотложните мерки. Даже в самата реформа ролята на председателя на централната банка е много по-голяма. У нас обаче не е така. По този начин ние никога няма да проведем пазарната реформа.
Изразяваме съгласие с решението на правителството да подложи на обсъждане пакета за неотложни мерки, подписан от министър Стоилов. Първото ни впечатление обаче е, че този пакет е недоработен, несинхронизиран, даже бих казал, въпреки желанието, антисоциален. Първоначално, след като се запознахме с материалните
баланси, той доста ни приличаше на тактиката на Румъния да връща дълговете си на всяка цена. Знаем до какво ги доведе това. Все пак онзи ден в разговор с нашите експерти и ръководството на Съюза г-н Луканов ни върна малко доверието, като ни успокои, че материалните баланси ще бъдат подобрени, в смисъл, че няма да бъде позволено съкращаване на потреблението на най-основните хранителни стоки през настоящата година. Все пак тези мерки мисля, че можем да ги подложим на обсъждане. Аз лично имам доста бележки по тях. Като седнем в експертната група, бихме могли да направим нашите предложения и да видим какво ще направим по-нататък.
Ние сме за разсрочване на плащанията за срок от 2-5 години, защото пазарната реформа не може да се проведе чисто и просто без такава глътка въздух. Все пак защо своевременно не са направени постъпки за такова разсрочване? Аз разбирам, сега имаме да изплащаме много пари, няма да казвам колко са, защото поне не е така прието, но вижте, ние би трябвало при това положение да сме направили вече постъпки за членство във Фонда и в Банката още преди 2-5 години. Или от друга страна, когато сме вземали заеми, така сме ги сбили, че в тази година има толкова много пари да връщаме. Чисто и просто не можем да се оправим. Толкоз по мерките.
Не така стои въпросът обаче с приетия вече в Народното събрание бюджет за 1990 г. Този бюджет не беше сложен за обсъждане на масата. Това е грешка според мен, защото той е съставен по стария общоприет начин. В сегашната ситуация той показва нежеланието или по-скоро неспособността и неориентираността на правителството в сложната ситуация. При такъв бюджет не е възможна никаква пазарна реформа Най-простият пример - сега у нас чрез бюджета се разпределят над 90% от националния доход. Предполагам, че всички икономисти ще кажат, че това е световен рекорд. Вместо да намаляват бюджетните разходи, те растат,
въпреки декларациите, че ще се правят съкращения. Това е резултат от дългогодишната стратегия на това министерство да не прави данъчна реформа, да намира все нови и нови, все по-квалифицирани пътища за централизиране на средства, на доходи, да подсилва по този начин властта на апарата, власт да се разпорежда с пари, като по този начин създава все по-големи възможности, все по-големи резерви за формиране и поддържане на една коренно погрешна икономическа структура, един грамаден резерв на безстопанственост и неефективност. Тук до нас е проф. Петров, може би той ще каже защо не е научил много добре сегашния министър как да прави бюджета.
Дълги години Народното събрание е било заблуждавано относно характера на бюджета, като в разрез със световната практика по доклад на министъра е бил внасян за приемане балансиран бюджет, но на практика той е бил дефицитен. Сега размерът на вътрешния дълг е значително по-голям от декларирания дълг 10 млрд. Не сам по-себе и дългът е страшен, а пътищата, по които той е бил покриван. Сега имаме типичен пример за бюджет, предназначен да поддържа една тоталитарна система. Утвърдилата се практика ще пречи не само на това, но и на всяко бъдещо правителство да предприеме нещо по-съществено по пътя на реформата.
Какви са последиците от тази практика? Липса на доход от капитала, липса на интереси у стопанските единици, амортизирани основни фондове, липса на възможности за възпроизводство, подтискане на други видове собствености и невъзможност за въвеждане на акционерен принцип, изопачена функция на цени и лихвени проценти. Те се схващат като отношение между държавния бюджет и населението и фирмите. Парите без лихва не работят, а главен противник на лихвите е Министерството на финансите. Без парите да работят обаче нищо не можем да направим. Повтаряме едно и също нещо толкова дълго време, но изглежда никой не иска да разбере. Така са създадени ирационални структури, откъснати сме от световните пазари. При тези дадености никаква шокова терапия или никакъв бърз преход към пазара у нас не е възможен без тотален крах на стопанството.
От средствата за масова информация, а и тук на масата вече разбираме, че правителството води разговори с чужди експерти относно стопанската реформа. Според нас би било редно предвид сериозността на проблема и неговата продължителност, вероятно реформата ще продължи 5-6, а може би и повече години, в тези разговори да се привличат и специалисти на другите политически сили на страната. Това е задължително тогава, когато се дискутират процеси, надхвърлящи временния хоризонт на сегашното правителство, например периода след изборите.
И още един последен проблем, на който бих желал да се спра, това е въпросът или проблемът с икономическото мислене, с икономическата култура на целия народ. Без адекватни промени в това мислене е невъзможна пазарната реформа. Тук трябва много да се работи, да се рушат налаганите дълго време догми и стереотипи. Виждам най-голяма съпротива, от една страна, от представители на обществените науки, а от друга - от традиционния членски състав на комунистическата партия. Тук призоваваме самата комунистическа партия да работи за нашето общо дело, за пазарната реформа, както стана ясно.
И още нещо. Като наследство от тоталитарната система преобладаващата част, може би 90%, от стопанските ръководители са членове така или иначе на комунистическата партия. Между тях има много способни хора, които добре се ориентират, но има и такива, които твърдо вярват, за съжаление, на в. "Работническо дело". По ред причини има доста честни хора, те запазват своята лоялност към комунистическата партия, а с това запазват, консервират това наследство, което ние се опитваме да разбием.
Дълбоко съм убеден, че нашето демократично развитие и в икономиката изисква и разбиване на този монополизъм, защото наистина стопанските ръководители са ключовите фигури в реформата. И самата комунистическа партия вижда, че сама тя не може да изкара икономиката от кризата. Затова се обръщам към отсрещната страна. Нека не се хвалят, че най-добрите специалисти са комунисти. Това не е за хвалба. И нека да не се заклеймяват и осъждат онези, които имат едно естествено желание да излязат от партията, както това беше направено по един недостоен начин във в. "Работническо дело". Под старото знаме всички строени като войници Европа няма да ни приеме. Това означава - знаете какво. Всички имаме семейства, имаме деца, нека поне те не живеят в мизерия.
Благодаря ви.  
И аз Ви благодаря, г-н Димитров. Предоставям думата на проф. Кръстъо Петков, председател на Конфедерацията на независимите синдикати в България.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието