КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

15 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    

   Национална кръгла маса

   Второ пленарно заседание

   НДК, зала № 6

   15 март 1990 г., начален час - 10,05

   (продължение)

   АТАНАС ПАПАРИЗОВ:

  Благодаря, другарю председател. Вчера експерти на всички политически сили разгледаха меморандума на българското правителство, представен на групата на 24-те във връзка с възможностите за оказване на подкрепа на икономическата реформа в България. Експертите бяха единодушни, че това е една основа за развитие на взаимодействие и сътрудничество между нашата страна и страните от Общия пазар и другите развити индустриални държави. В същото време бе подчертано, че пред нас сега стои задачата да конкретизираме областите на сътрудничество и на  взаимодействие. Те отбелязаха, че предвижданите контакти с представители на общността, някои от които започват днес, ще дадат възможност по-ясно да се определят тези направления, където може да се осъществява реално икономическо взаимодействие в областта на техническото сътрудничество, инвестиционното сътрудничество, финансовото сътрудничество, обучението на кадри, съвместното развитие на отделни отрасли, съдействие за тези мерки, които ние сега предприемаме за приватизация, за развитие на селското стопанство, на личния сектор в него и т.н. 
  Предлагаме на вашето внимание един документ, който изготвихме и който е раздаден на всички политически сили, който подкрепя усилията на правителството в това отношение. Договорихме се с експертите именно в този дух, в който сега протичат обсъжданията и в който ще върви по-нататъшната работа, утре представители на  всички политически сили да се срещнат с първата делегация на Комисията на Общия пазар и също така да изразят свои мнения утре в 16 часа, наред с тези мнения и конкретни препоръки, които експертите на общността ще чуят от различните министерства и ведомства, а също така и от Съюза за стопанска инициатива, с 
  които също сме организирали срещи. 
  Благодаря за вниманието.
   
   ПРЕДС.АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:
  Благодаря, др. Папаризов. 
  И така, дами и господа, другари, имате ли възражения да вземем тези три решения: 
  1. Да създадем работна група, която да подготви документа, за който става дума. 
  2. Да направим ново пленарно заседание в четвъртък от 15 часа. 
  3. Да приемем току-що предложеното решение от др. Папаризов.

   ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ:

  Ще кажа няколко думи, тъй като участвам в предварителните договорки. Ние сме съгласни със създаването на работна група по икономика с едно допълнително включване на група юристи, стопановеди в нейния състав, което ще спомогне за конкретното разглеждане на предложените в Народното събрание закони. Ще
  улесня работата, пък има и някои други предложения от наша страна, има приет пакет-проекти по тези закони, а и други закони. Това е едното.
  Второ, по въпроса за меморандума. Действително той беше изработен с участието на наши специалисти, този кратък текст, който е пред вас. Но има някои съображения, които накарат да поискаме да мине първо срещата утре с представителите на Общия пазар.
  По принцип ние смятаме, че това е един приемлив текст, около който може да се обединим, да се обедини кръглата маса, да се постигне съгласие. Но нека след срещата и след някои други консултации да приемем окончателния текст на следващото заседание. И ако това не представлява много голяма трудност за
  правителството.
  И последното. Тук става дума за заседанието на 22, четвъртък. Възниква въпросът, че ние имаме една договорка за заседание в понеделник по въпросите за политическата система специално по законопроекта за партиите и добавките в Конституцията и да открием дискусията или по-точно обмяната на мнения във връзка с предстоящите избори. По този повод мога да кажа, че работната група по политическата система, специално по тези закони, работи и в момента.

Аз исках да приключим първа точка и след това да се договаряме за понеделник.
 
Що се касае във връзка със споразумението, ние направихме няколко предварителни консултации. Мислим, че има възможност, ако работната група работи интензивно, при максимална информация и максимално съдействие на съответните органи да се
постигне споразумение, което се вижда и от дискусията, по принципите на прехода към пазарна икономика, по пакет от конкретни мерки, законодателни и някои други, и евентуално във връзка със създаването на институция, за която говорим, към
Народното събрание, тъй като приемам бележката на министър Стоилов, но проекти, които да не са толкова общи, а прагматични решения. Но те се правят с малко повече база данни и малко повече възможности, с които вие разполагате. Мисля, че всички са заинтересовани в тази работа, в осъществяването на окончателния проект и създаване на един проект за действително неефективна форма, да участват всички възможни интелектуални сили на страната в областта на икономиката. Така че търсенето на споразумение по това конкретно решение, прагматично решение, което ние считаме като един от мостовете за извеждане на икономиката на надпартийно равнище, един от мостовете, които да прехвърлим от сега към утрешния ден при новото Народно събрание при новото правителството, може би ще бъде едно от най-ефективните решения, които кръглата маса ще приеме наред с конкретните законодателни мерки.
Така че по същество приемаме тези предложения с тези малки бележки.
 
Благодаря Ви, др. Луджев.
Аз смятам, че предложението за включване на юристи е приемливо. Разбира се, нашата делегация няма да прави голям проблем от второто ви предложение, но лично на мен ми се струва, че нямаше да бъде лошо, ако тази малка подкрепа на нашето правителство бъде оказана от кръглата маса, която води разговорите. Още повече,че текстът на това решение по меморандума не е толкава ангажиращ. Не зная дали вие смятате, че по принцип не е възможно сега да го приемете или това е едно пожелание, което направихте.
 
Аз казах, че ние принципно приемаме този текст. Той е изработен с участието на нашите представители. Но държим да получим една допълнителна информация след утрешната среща, на която ще участват наши експерти. Вие сте осведомен за това.
И не мисля, че правителството ще бъде толкова много затруднено практически и не мисля, че ние му отказваме тази малка поддръжка. Напротив, ние разбираме, че това е дипломатическа стъпка, която е в полза на страната, че трябва да се даде ход на процедурата, че по-нататък ще има много по-широко разработен документ, който конкретно ще постави нещата, и там, предполагам, ще влязат и критиките, и окончателните искания на правителството. Така че не мисля, че ще утежним особено много работата на правителството. Нека все пак да получим тази информация и окончателно да приемем проекта на следващото заседание. Дори може да направим това нещо и в понеделник.
 
Разбира се, важното е, че по принцип вие нямаме възражения. Става дума за приемането му след разговорите, ако съм Ви разбрал добре.
 
Точно така.
 
Другарю Лилов, може ли един въпрос само за уточнение.
 
Заповядайте.
 
Благодаря Ви. Ние, честно казано, нашата делегация изпитва известно задоволство, че вчера са се събрали експерти и макар по един процедурен въпрос са постигнали известно съгласие. Прости искам да попитам г-н Луджев за каква точно информация става дума. Каква е пречката да се приеме сега?
 
Става дума за една среща, която се проектира утре вечер между представители на Общия пазар, които са тук във връзка с този меморандум, и представители на експертите и други заинтересовани страни от Съюза на демократичните сили и други участници н кръглата маса, специално в работната група към кръглата маса.
 
Моят въпрос беше каква информация на Вас допълнително Ви е необходима, за да приемете този документ?
 
Точно на това отговарям. Тази информация, която ще получим в хода на разговорите с представителите на Общия пазар.
 
Може ли едно разяснение, др.Лилов?
 
Да, разбира се.
 
Ние си представяхме, и вчера се договаряхме с експертите, че това ще бъде среща, на която по-скоро не ние ще искаме информация, а всички ние ще предоставим информация на експертите на комисията за конкретните нужди, които виждаме, и за конкретните проекти, където би могло да се осъществява съдействие между България и общността. И в този смисъл особено третият параграф на материала, който всички разгледахме, подчертава, че ние всички изразяваме надежда, че консултациите,
които ще провеждаме, ще станат основа за приемането на конкретни проекти за съдействие на НРБ.
Разбира се, информация всеки от нас би поискал, но мога да ви уверя, че практически тази среща би била много полезна, ако всеки от нас предложи нещо конкретно, както разговаряхме вчера, например в областта на обучението на кадри, на методическата помощ за статистиката, в областта на селското стопанство и т.н. Ние по този начин сме помолили да действуват всички правителствени органи, а и партии, с които ще организираме срещи в продължение на тези два дни. Интересът на комисията е да разбере какви са реалните наши потребности и без да се изключват въпроси, просто бих помолил всички да концентрират вниманието си към тази страна на разговорите. Допуснах грешка, срещата утре не е в 16, а в 18 часа, за което се извинявам.
Благодаря.
 
Аз смятам, че можем да уважим позицията на отсрещната страна. Важно е, че по принцип се приема този текст. А иначе самото негово приемане ще направим допълнително след информацията, от която вие се нуждаете. Що се отнася до точка първа и втора, т.е. до работната  група и до новото заседание, виждам, че няма възражения. Приемаме го.
 
Да, приемаме го.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към първа страница 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието