КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

Национална кръгла маса

Второ пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 март 1990 г., начало 15:15 часа

  (продължение)

   ГЕОРГИ АВРАМОВ:

  Репликата ми е съгласно действуващите закони в страната Българската демократична младеж не може да бъде първоприемник на ДКМС. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Благодаря за репликата. 
   
   РОСЕН КАРАДИМОВ:
  Доктор Желев, може ли отговор. Аз смятам, че това не е работа на Националната кръгла маса. В страната има компетентни съдилища. Признавайки законите, можете да постъпите по установения ред, критикувайки съдебното основание на нашето първоприемство. Благодаря ви. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Има думата Мануш Романов. 
   
   МАНУШ РОМАНОВ:
  Най-сетне се появи думата национален въпрос на публично място и то на кръглата маса. 
  Моята молба се състои в следното. Без присъствието на представители на етническите общности навсякъде досега, където се сблъскахме с този въпрос, някои други сили решават вместо нас. Това е моята молба към кръглата маса - да отдели специално време и внимание за сериозно разглеждане на този проблем, който е не по-малко сложен от всички проблеми, които се разискват тук. Благодаря ви за вниманието.
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Благодаря за направените предложения. Ще ги имаме предвид. 
   
   СОЛОМОН ПАСИ - от Зелената партия:
  Имам един процедурен въпрос към председателя. Искам да попитам какъв е дневният ред на заседанието, което в момента провеждаме? 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Смятам, че дневният ред беше обявен: подписване на трите документа и след това изказване на делегациите за ролята, значението и мястото на тези документи. Още движим по тази точка. Има някои заявки за изказвания, след което ще преминем по второ точка на дневния ред. 
  Има думата да направи изказване Михаил Михайлов от БЗНС "Никола Петков".

   МИХАИЛ МИХАЙЛОВ:

  Уважаеми другари, господа и приятели,
  Българският земеделски народен съюз "Никола Петков" достоен приемник на идеите на Александър Стамболийски, е доказал ясно, че е сговорчива организация, когато се касае за утвърждаването на демократическите принципи и идеали, за които той е дал немалко доказателства, че е верен на тях.

  Ето защо ние, както каза и нашият другар Милан Дренчев, напълно подкрепяме постигнатите споразумения и заявяваме, че ще работим добросъвестно, със сериозно чувство и мярка за отговорност по отношение осъществяването на постигнатите споразумения. В светлината и в руслото на това мое изказване искам да направя едно съобщение на кръглата маса с оглед на това, че съм натоварен от граждани на нашата страна, с които съм разговарял при провежданите събрания, във връзка с възстановяването на нашата организация, да съобщя на кръглата маса едно тяхно категорично искане, което вълнува и тревожи в същото време българските селяни, стопаните, на които, както знаете и вие, беше отнета земята и беше предадена към АПК, а те станаха наемни работници на собствената си земя. Аз моля да бъда извинен, че навлизам в този въпрос, защото ние разглеждаме въпросите, свързани със залегналите споразумения в трите документа, но понеже дадох тържествено обещание на тези хора, че ще направя това съобщение, което е тяхно искане, а то се свежда до следното. Всички знаете, че тоталитарната система и специално живковият период нанесе страхотни вреди в регулационните планове на нашите села. Ако така вървеше работата, както беше тръгнала, скоро нашите села щяха да заприличат на опустошени села, така както тръгна Чаушеску в Румъния. Но живковият режим не остана назад.

 Той изключи от регулационните планове и големи късове от парцелите, които представляваха дворните места на нашите трудолюбиви селяни, като ги лиши от онова, дворно място, в което той по стара традиция отглеждаше кокошки, прасета и т.н. Постави се въпросът, че тази земя била излишна на селяните и беше включена в блоковете на ТКЗС. Това положение доведе до такова състояние на нещата, че когато вземе се заговори за образцово селско стопанство, за образцов селски двор, в който трябва да блее агне, да кудкудяка кокошка, се наложи да стане едно ново преразглеждане на плановото изграждане на населените места, респективно на селата. Започнаха да се връщат отново отнетите насила парцели и късове от парцелите, но вместо да се дадат на бившите собственици, ТКЗС или общинският съвет започнаха да ги продават на други кандидати.
Фактически взетата земя насила, прикрепена към кооперативното стопанство, а сега върната обратно към плана на селото, не се дава на истинските собственици, а се продава.
Ние, Българският земеделски народен съюз "Никола Петков" смята, че това е едно нарушение, което никак не подпомага онази политика, която има за цел да гарантира богата софра, да гарантира една материална заинтересованост и да даде един сериозен подтик на селяните към селскостопанска дейност, която е необходима, за да гарантира богат пазар.
Ето защо съгласно исканият на нашите селяни, на тези другари, които отправиха този призив към кръглата маса, ние се обръщаме към всички участници на кръглата маса да се вземе такова решение, с което да се спре раздаването на отнетата земя на селяните да се върне на тях и по този начин да се предпазим от усложнения в отношенията между бившите собственици и настоящите собственици, които с право, след като получават земя си я плащат и ще извършат някакво строителство. Така че смятаме, че е справедливо това да стане час по-скоро с оглед на онези опасности, които водят до сблъсъци, от които нашето общество няма да има никакъв интерес. Още повече всички ние знаем, че позицията на нашия съюз е ясна и категорична: земята трябва да се върне на бившите собственици, не да им се дава, тя е тяхна земя и те трябва да си я придобият, за да могат да разгърнат своите творчески усилия, и да дадат онова, което наистина е необходимо за българската софра. Благодаря ви.  

Благодаря на г-н Михаил Михайлов. Предоставям думата на г-н Таню Танев от Централния комитет на активните борци против фашизма. Много се извинявам, ако неточно назовавам някои организации, защото у нас всичко сега е в реорганизации, както и техните ръководства, постовете им. Затова моля предварително да бъда извинен, ако обознача някого неточно.   Най-напред ще внеса корекция, вече сме Съюз на борците против фашизма и капитализма след нашата национална конференция, която се проведе на 4 януари т.г. Ние имаме и Изпълнително бюро.
Радвам се, че днес подписахме три много важни документа и голяма част от изказалите се на кръглата маса ги оценяват високо. Аз се присъединявам към тази оценка. Мога да декларирам, че от името на борците против фашизма и капитализма ще направим необходимото не само да ги спазваме, но да направим всичко необходимо процесът на демократизацията да се извършва мирно и да дава добри резултати за нашето възходящо развитие.
Но едновременно с това не мога да не изразя своята тревога, че още след подписването на тези важни документи, започна една, бих казал, не много конструктивна част от нашите изказвания и то главно от някой от другата страна на кръглата маса, които започнаха отново да сипят обвинения главно срещу БКП. Би трябвало след тези три документа ние да започнем в конструктивен дух и конкретни предложения да поставяме тези въпроси, които са неотложни. Делегацията на БКП и аз в моите изказвания също поставих няколко такива въпроса, но бяха отклонявани по една или друга причина. И въпреки това истината не се казва такава, каквато е. Освен това държа да подчертая, че независимо от това, че и аз имам някои забележки към сегашния текст и известно несъгласие с някои от пасажите на трите документа, подписах ги в името на националното съгласие и даване ход на една творческа, на една бих казал, резултатна работа по всички тези проблеми, които вълнуват не само тук присъствуващите. Ние сме една много малка част от нашия народ и би трябвало да се съобразяваме и с неговата воля. Защото е доказано и от нашата история, и от историята на другите страни, че гладен народ, отчаян народ не търпи нито лидери, нито партии, които политиканствуват, които държат само речи, поставят ултиматуми, свикват митинги и какво ли не друго вършат, но наболелите въпроси стоят открити и не се придвижват проблемите за подобряване на състоянието на милионите хора у нас. А те чакат резултати, дела чакат от нас, а не политиканствуване и речи.
Прави ми впечатление също така от заседанията, които досега са провеждани на кръглата маса, че йеромонах Събев започва всяка една своя реч с цитати от Светото писание, независимо че по думите на Шекспир /цитирам дословно/ Венецианският търговец /"И дяволът може да се осланя на свещените писания... и че всяка измама/ бих добавил и демагогия/ са много красиви за дадения момент и за определени политически цели.. аз питам кого измамваме и заблуждаваме, когато още след като подписахме тези важни документи на нашата кръгла маса, започваме да се обвиняваме взаимно и конструктивният дух, за който ние апелираме, автоматично се минира и пропада.
Освен това тук представители на Радикалната партия отново поставиха някои въпроси, с които аз също не мога да се съглася във формата, в която те ги поставиха - за паметници, за Мавзолея на Георги Димитров и други. Аз питам: за кои паметници вие апелирате да бъдат демонтирани? В нашия съюз вече имаме не един и два сигнала, когато се оскверняват паметници на национални герои. Започна се с паметника на Цветан Спасов в Плевен, премина се във Варна, започнаха да се трошат стъклата и да се нападат клубове на нашите съюзи в София и в провинцията, започнаха също саботажи, терористични актове, засилва се престъпността и други такива явления. Не е ли това признак на тази нетолерантност, отговор на призивите да се демонтира БКП, че тя е главният виновник за всичко и т.н. Аз считам, че когато ние ще издигаме някои призиви и ще даваме известни оценки, би трябвало да премерваме твърде много и своите думи, когато ще ги произнасяме тук или на друго място. Още повече е че от 8 януари, откакто аз започнах да участвувам в кръглата маса, трябва да подчертая, че се проявява въпреки нашата търпимост, една нетолерантност към голяма част от представителите от блока на БКП. Не е пресилено, ако подчертая също, че за всеки от нас било чрез говорителя на СДС Георги Спасов, било след излизането на в. "Демокрация" или чрез листовки в София се дават най-различни квалификации или се преиначават отделни наши изказвания. Докато ние досега нито в партийния орган, нито в други наши изяви или речи сме проявили нетолерантно отношение, неколегиално отношение, неуважително отношение към когото й да било от другата страна на масата.
Аз считам, че духът на документите, които подписахме, мирният преход задължава всеки от нас да проявява и търпимост, и разбиране, и ако трябва, диалогът да бъде между нас самите, преди да се явят квалификациите, преди да започнат обвиненията. Защото ако вие имате известни забележки към нас, предполагам, че всеки от нас има такива забележки и някои несъгласия, но в името на мирния преход, в името на успеха на делото, с което сме се захванали тук, аз апелирам още един път към взаимно уважение, към толерантност и към конструктивност и да започнем обсъждането на проблемите, които не търпят абсолютно никакво отлагане. Благодаря за вниманието.  
Благодаря и аз за изказването. Не бих искал да направя някои уточнения. Мисля, че тук малко се прехвърлят нещата от болната глава на здравата. Най-напред в екстремизъм, в саботажи, в съществуването на ястреби, които си показват ноктите - смятам, че официалният партиен печат излезли с тези неща. Не е вярно това, че най-напред, че тези неща са тръгнали от СДС. Просто някои лозунги на нашите митинги, които са напълно нормални, бяха поставени като екстремистки. Например лозунгът "Долу БКП". И ние ако сме на власт и за нас ще викат "Долу СДС", както между впрочем са го викали в Кърджали, макар че ние сме долу. И в този смисъл лозунгът е непонятен. Затова нека да бъдем все пак коректни. Аз съм съгласен, че трябва да има толерантност и че това е необходимо за условията на мирния преход. Но нека също да бъдем точни, когато регистрираме съществуващото положение.
Има думата Михаил Неделчев.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието