КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

Национална кръгла маса

Второ пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 март 1990 г., начало 15:15 часа

   (продължение)

   ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ:

  Дами и господа, 
  Граждани, 
  Позволете ми да кажа няколко думи в този знаменателен поне за мен ден. Поляризацията на обществените настроения в последната година у нас се движеше по една повече или по-малко примитивна линия. Те и ние, те, които ни причиниха редица неприятности и зло, и ние, които бяхме принудени да търпим. Мога да кажа, че по мое лично впечатление първият тур на кръглата маса мина под този знак. Обстоятелството, че днес ние сядаме отново на кръглата маса, според мен може да значи, че сме минали този етап. Трябва да остане в миналото въпросът кой е бил виновен и доколко е бил виновен, тъй като с определянето на вината и на виновния ние няма да съумеем да отстраним последиците от вината. Според мен въпросът за това доколко една партия е била виновна или не бива вече да стои на дневен ред. Според мен ние трябва да подходим по друг начин. Ако досега кръглата маса беше място за пазарене, място, на което да се пазарим, ако досега кръглата маса беше място, от което се опитвахме да се надиграваме, ако досега кръглата маса беше място, от което Комунистическата партия, делегацията на Комунистическата партия се опитваше да поставя по-пряко или по-косвено за някаква подялба на властта, аз смятам, че сега въпросът трябва да бъде поставен по друг начин. Трябва нашата кръгла маса да се превърне в място, на което да се разгледа и да се реши въпросът за предаване на властта в онези ръце, от които тя никога не би трябвало да излиза, в ръцете на народа. не може вече да стои пред нас въпросът, че Комунистическата партия не може да управлява поради това, че тя беше тоталитарна и управляваше по тоталитарному. Според мен въпросът трябва да се постави по друг начин. Така повече не може да се управлява общество. По тази причина развитието на историческите обстоятелства отстранява, може би за известно време само, може би за съвсем кратък период, една политическа и държавна формация, едно твърде странно образование между впрочем, като тоталитарната Комунистическа партия. Ако при едни избори такава партия намери в себе си сили и средства да се реорганизира и да се превърне в демократична политическа организация, ние бихме били щастливи да продължаваме да сътрудничим с нея не само на кръглата маса, но и в бъдеще. 
  Нашата задача днес трябва да бъде съвсем ясно очертана - да се разрешат всички проблеми на обществото, натрупани в продължение на последните 45 години. Те нито са малко, нито са леки за разрешаване. Повече на тази маса няма да може да има възможност за пазарлъци. Оттук нататък ще трябва ад си даваме възможност единствено за градивно конструктивно сътрудничество. Това очаква от нас целият наш народ, цялото наше общество. Аз моля да ми бъде простено, че твърде често употребявам думата народ. Това за мен е понятие което има своята стойност.

  Очаква го от нас онова прочуто българско селячество, което в продължение на тези 45 години от произвеждаща класа най-напред беше ликвидирано като произвеждаща класа, след това беше превърнато в наемен работник на собствената си земя. Очаква го от нас българското работническо, което и до днес още няма своите ясни представи за собствената си роля и мощ в общественото производство, в обществените отношения, но което вече започва да се пробужда. Очаква го то нас цялата трудова интелигенция, която е сведена до положението на обикновен римски образован роб на партокрацията. Очакват го също така от нас и войниците, и социално обидените, ако щете, дори и милицията го очаква.
  Предстои ни да положим основите, да създадем предпоставките за един мирен и градивен преход на нашето общество към демократичен живот. Предстои ни да се опитаме с мирни средства, със средствата на националното съгласие да разрушим една стара държавност и де предоставим на онези, които ще бъдат избрани на първите свободни демократични избори, да положат основите на нова държавност. Това можем да постигнем единствено по пътя на съгласието.

  Аз съм дълбоко убеден, че ако нашата работа тук се наруши по някакъв начин, няма да загубим толкова ние, колкото ще загуби цялото общество, целият български народ. И няма да спечели нито една партия, нито една партия, нито една страна на кръглата маса. От тук присъстващите политически дейци губещи ще бъдат всички.

Бих поставил също така въпроса защо Комунистическата партия, от която всъщност и до днес, и сега в този момент всичко зависи, която все още притежава неотразима мощ, която разполага с репресивния апарат, без да го е много разградила, която все още финансово не се е отделила от държавата и разполага както с финансовата ,така с промишлената, така и със стопанската и административната мощ на държавата, докога ще чака и не предприема необходимите стъпки, за да покаже недвусмислено на нашето общество, че тя действително желае да пристъпи към демократични избори. Смешни бяха пожеланията в проекта, който ни беше връчен от делегацията на БКП за даване на гаранции за свободни демократични избори от представителите на СДС. Десет пъти делегацията на Комунистическата партия би трябвало да даде такива гаранции по всички възможни начини. И ние пак не бихме били убедени, че тя няма да ги наруши. До такова състояние на нещата ме стигнали днес.
Радостният лъч, който ни е събрал тук, това е способността, която проявихме,2 да подпишем трите документа по нашето споразумение. Това е може би един от първите знаци, един от първите признаци, че действително в лицето на делегацията на Комунистическата партия ние можем да намерим, бих го казал, честен партньор. Аз разглеждам подписването на днешните документи като една добра победа, като един голям успех на българското общество, на българския народ, независимо от това, че той в момента, когато ние решаваме тези работи, той тогава ги узнава. Способността на едно общество да излъчи представители, които в такъв труден, тежък и опасен период могат да стигнат до подобни споразумения, говори за добро политическо здраве на това общество. Според мен това е добра предпоставка за развитие и на добър, здрав политически разум в нашето общество, а оттам нататък и за добро, стабилно, демократично бъдеще.
Благодаря за вниманието на всички.  
Благодаря на господин Собаджиев. Ще си позволя да призова към по-кратки изказвания. Има думата господин Димитър Арнаудов от Общонародния комитет за защита на националните интереси.   Аз благодаря на доктор Желев, че така бързо ми бе дадена думата. И ако я вземам, то е, защото в контекста на този пакет от документи ми се струва, че липсва нещо много важно. Ето ние говорим за един мирен преход към демократизация на нашето общество, говорим за бъдещето на нашата икономика, говорим за истински свободни избори, а някак като че ли забравяме, че на върха на целия обществено-политическия живот като айсберг стои националният проблем. Мисля, че е излишно в момента да доказваме как този национален проблем се свързва с всички тези основни моменти, които бяха засегнати от колегите преди мен. И аз ако го повдигам, не го повдигам, за да го раздухвам, не отново да се търсят различни позиции и отношение към този национален проблем, а защото искам да призова към една политическа и гражданска отговорност на силите ,които в момента решават бъднините на България, една отговорност, изразяваща се в поставянето на националния проблем на надпартийна основа.
И в този смисъл Общонародният комитет за защита на националните интереси, съвместно с родопския съюз "Родолюбие", иска да предложи на вашето внимание една декларация, която декларация бихме желали, и мисля, че това е възможно при една добра воля и от двете страни, да се превърне в още един документ, който да бъде подписан от тези основни политически сили и движения в страната, които ще докажат своята съпричастност към този национален проблем.
Аз не зная, доктор Желев, дали сега в момента е уместно тази декларация да бъде прочетена пред всички, т.е. да бъде огласена (тя не е дълга) или да бъде предадена процесуално по някакъв друг начин. Но мисля, че тя е много важна, защото по същество призовава основните политически сили да не извършват политически инсинуации с националния проблем по време на предстоящите избори в името на някаква членска маса, на някаква социална база на отделни политически партии. Още повече, че всяка една партия, която по същество се опитва да играе с този национален проблем, в това сложно политическо време, мисля, че много трудно биха се предвидили последствията.
Аз просто умолявам в качеството си на председател на Общонародния комитет тази декларация да бъде прочетена, да се чуе нейната същност и да видите, че в действителност тя дава насоката на надпартийност на този национален проблем, още повече че имаме моралното и гражданско право, тъй като на 1 март, заедно с Движението за права и свободи на господин Мети Доганов, ние декларирахме нашата гражданска отговорност за решаването на този национален проблем, като не позволяваме да се извършват някакви политически инсинуации по националния въпрос. Затова аз ви моля, няма да отнеме много време, ...  
Един момент, може ли да Ви прекъсна. Искам да попитам съпредседателя как да процедираме, какво е Вашето мнение.   Аз бих предпочел да получим текста на този документ, защото той е прекалено важен, за да го чуем само. Би трябвало да го проучим. И смятам, че това би било по-добрата процедура за документа. Ако те държат да го прочетат на всяка цена, ние не бихме възразили. що се касае до неговото проучване, ние се нуждаем от текста.   Разбира се, аз искам да го прочета и да го предложим може би на следващото заседание на кръглата маса да бъде подписан.   Това е вече въпрос, който допълнително би трябвало да обсъждаме.   Да, би трябвало допълнително да проучим този текст, но понеже ми дадохте думата, доктор Желев, при цялото ми уважение към изложението, което направи колегата, бих искал да кажа, че не си представям, че някоя политическа сила в България, някоя политическа партия в България има правото да се изолира от този съдбовен за България въпрос. Това е една от най-големите тежести, която всяка политическа сила носи, и никой не трябва да има монопол върху него, въпреки че аз признавам Вашата постановка за националния въпрос като надпартиен въпрос. Но всяка политическа сила трябва да даде своя принос за неговото решаване. Благодаря.   Мога ли само една реплика, доктор Желев?
Другарю Лилов, аз донякъде не съм съгласен с Вашата постановка, защото има достатъчно примери, които доказват, че по същество една тясноснопартийна намеса винаги може да взриви националния проблем и национални въпрос като цяло. И досега имаме доста примери за това отношение. А това, че това е надпартийно не означава, че не трябва да се приемат обществени гаранции пред цялата нация за ролята и мястото на тези политически сили в предстоящите избори. Аз мисля, не зная как да го изразя най-точно, че това ще бъде едно кощунство върху самата нация, ако отделни политически партии се опитват на злободневна тема да играят с националния въпрос в името на спечелването на изборите. В този контекст моето изказване.  
Аз бих помолил да го размножите като документ. Може да се намери начин след това да се оповести. Да не го четем сега.
Що се отнася до вашата метадекларация, която направихте сега, че не бива да се спекулира с националния въпрос, да се политиканства на основата на националните интереси на България, смятам, че тук всички сме съгласни. Ние от името на СДС многократно сме правили категорични изявления на тази тема. И в случая считам за необходимо отново да го повторя, че и в предизборната борба, и във всички политически борби националният въпрос не бива и не трябва да се използва, не трябва да се експлоатира. Това би било нещо, което заплашва мира в страната, което може лесно да взриви политическите отношения. И затова ние категорично също потвърждаваме своето твърдо намерение да не използваме националния въпрос и да се обявяваме срещу всички, които биха се опитвали да спекулират на основата на основата на националния въпрос, за да съберат политически точки.  
Аз ви благодаря, доктор Желев, за това откровение.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието