КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

Национална кръгла маса

Второ пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 март 1990 г., начало 15:15 часа

   (продължение)

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Благодаря на доктор Дертлиев. Това беше един хубав завършек на първата точка от дневния ред. Мисля, че можем да приключим тъй като всички заявки за изказвания са вече изчерпани. Предлагам да минем към втората точка от дневния ред, да уточним проблемите и изобщо дневния ред, датата на следващото заседание на нашата кръгла маса. Естествено и, процедурите, които са свързани с всичко това. Мисля, че е редно в този случай да дам думата на представителите на контактната група. Господин Пирински може би ще каже нещо, а после Димитър Луджев. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Благодаря, господин председател. Предложението е следващото планарно заседание на Националната кръгла маса да се състои в четвъртък, на 15 март от 10 часа сутринта и да бъде посветено на проблемите на икономиката. На него да бъдат разгледани предложенията, съдържащи се в разработените от правителството програма за антикризисни мероприятия и за икономическата реформа, като се предлага да бъде изслушана встъпителна информация и обосновка от страна на представители на правителството за съдържанието на тези разработени от правителството документи, за основните мерки, които се набелязват за стабилизиране на икономиката и за пристъпване към реформата на икономиката. 
  Би могло да се изслушат становища и на другите участници - така е нашето предложение, което сме съгласували другата страна в контактната група по проблемите на стабилизирането и реформата на икономиката, като се ползуват материалите, информацията и работата от извършените консултации по тези проблеми които са в ход, организирани от правителството, и което е дало възможност на различните сили да се запознаят със съдържанието на предлаганите от правителството мерки. Дискусията по тази проблематика би могла да завърши на това пленарно заседание с уточняването на процедурния ред, по който ще продължи работата на кръглата маса по икономическите въпроси. Както вече се убедихме, внимателното уточняване на процедурата дава резултати и може да позволи да се стигне и до съответните споразумения по разглежданите въпроси, т.е. би трябвало да се реши да се създаде една работна група, която да се постарае да формулира онова, съгласие, на всички участници в кръглата маса да се търси стабилизиране на икономиката като непременна предпоставка за нейното реформиране, като всеки от участниците в съответствие с декларацията, която приехме за статута на кръглата маса, по свой начин и със свои средства се задължава да гарантира тази минимална степен на стабилност, необходима така много в сегашния момент. Бихме могли също да уточним и начина за разглеждане на предложение, на програми, на платформи, на мнения от различни независими експерти, които биха желали да разработят такива и да ги предоставят на вниманието на нашата общественост по един организиран начин за отчитането им при окончателното уточняване на мерките за извеждане на икономиката от кризисното състояние, в което се намира.

  Тук бихме могли да уточним и начина, по който ще взаимодействуваме със съответните органи на Народното събрание, с Постоянната комисия по социално-икономическите въпроси за да можем най-бързо и най-ползотворно да се движим напред по тази проблематика.
  Може би Димитър Луджев би желал да даде информация за следващите две заседания, след това което се предлага за 15 март, т.е. две заседания, ние считаме, че би било полезно да бъдат проведени през следващата седмица, на които да продължи работата по тези въпроси, които, бяха засегнати, тук в продължение на това, което подписахме в това споразумение. Имам предвид работата по конкретните закони и основните им положения и идеи, което вече е в ход в едни или други работни групи и което бихме могли да внесем за утвърждаване, ако сме готови, в пленарното заседание на Националната кръгла маса. И едно второ заседание, може би към края на следващата седмица по икономическите проблеми, на което да отчетем какво е успяла да постигне работната група, която бихме създали на следващото заседание в четвъртък.

Бих отбелязал само това, че споделям онези оценки, които прозвучаха, за ползата от една внимателна подготвителна работа в работните органи на кръглата маса и в работната група, и в контактната група, за да бъдат подготвени пленарните заседания на Националната кръгла маса така, че да бъдат наистина плодотворни, да утвърждават и укрепват нейния авторитет като орган за вземане на полезни решения за цялото ни общество. И в тази връзка, имайки предвид и разменените реплики, само две мисли. Част от недоразумението във връзка с подготовката на споразумението по политическата система възникна от това, че след някои от заседанията на редакционната група отделните страни даваха своя интерпретация дали е завършила работата или още продължава. Ние въведохме практика в контактната група в края на нашите заседания да съгласуваме общо съобщение, в което да фиксираме именно докъде сме се придвижили и смятам, че и в бъдеще трябва да се придържаме към тази практика, за да не възникват недоразумения от този род, на които се натъкнахме в работата по това
споразумение.
И вторият момент - един от рисковете на интензивна работа в контактни групи и работни групи, е действително, че те се провеждат при закрити врати, провеждат се в работен порядък, но може да възникне впечатление или недоразумение, че се постигат договорености, които не са достатъчно публично известни. В тази връзка споменатото от Димитър Луджев по въпроса за основните партийни организации и договорка, която съществува  за доизясняване, на въпросите, според мен би могла да породи такова недоразумение.
Не съществува никаква договорка по този въпрос допълнително от това, което е записано в текста на споразумението по политическата система. Онова, което ни предстои, е в работа по закона за политическите партии да се фиксират вече нормативно положенията, на които трябва да отговаря дейността на всички политически партии и на другите движения и организации, които биха се занимавали с политическа дейност по един равностоен, еднозначен начин за всички партии и организации, да бъде това ясно фиксирано в закона
и да бъде еднозначно спазвано от всички. Друга постановка не може да има. И в тази връзка ми се счита за правомерно да сме наясно, че всяка от партиите е свободна да изгражда своите основни организации така, както намери за добре, стига това да е в рамките на закона, стига да са спазени изискванията за предоставяне на необходимата информация за структурата, организационния вид, щат, състав на партиите. Така че бих предложил Димитър Луджев да ме допълни по дневния ред на следващите пленарни заседания, ако е необходимо съм готов и аз да участвам в доизясняването на онова, което с него предлагаме на вашето внимание.
Благодаря.
 
Благодаря и аз на г-н Пирински за направените разяснения и конструктивните предложения за бъдещите заседания и смятам, че трябва и другата страна на контактната група също да се изкаже преди да вземем решение за дневния ред на предстоящото заседание.
Има думата г-н Димитър Луджев.
 
Ако погледнем споразумението по-внимателно и проследим сроковете, които са вписани там, ще видим, че ако трябва да ги спазим, повечето са едномесечни, на кръглата маса и на нейните органи предстои страшно интензивна работа. Точно поради това ние обърнахме доста внимание в последните срещи в контактната група да установим някаква мрежа и някаква система на работа от органи, начини на взаимодействие между тях и  контактната група и аз искам да се спра,на този въпрос преди да говоря за дневния ред, тъй като ми се струва, че от това ще зависи дали ние ще успеем да реализираме това, което сме договорили, още повече в предписаните срокове. Явно, че всичко опира до намиране на работни Формули, на които да стъпи едно споразумение. Работата в контактната група, вече и в групата по законите, по политическата система, за които ще стане дума, показва, че не е толкова лесен този процес и иска време. Аз мисля, че ние в момента трябва да се договорим на следващото заседание на кръглата маса в четвъртък да уточним състава не само на групата
по икономическите въпроси, но състава на всички тези групи, за които сме се договорил.по основните въпроси, на които сме се уточнили. Вече действа, от няколко дена работи групата, която се занимава със законопроектите за партиите, добавките в Конституцията и която ще започне веднага след това работа по избирателния закон. Но стои въпросът за още няколко групи, само ще ги спомена, за да има предвид делегацията на БКП и другите
участници в кръглата маса и да можем ние този въпрос да го решим по състав и някакъв график на тези групи на следващото заседание. Освен икономическата група става дума за работна група по временния статут на радиото и телевизията, който трябва да бъде готов както се разбира за следващата сесия на Народното
събрание, в края на март, по въпроса за реорганизацията на органите на сигурността и подготвяне законопроект за милицията, по въпроси, свързани с издателската дейност и използването на полиграфическата база, по въпроса за имуществото на партиите и ръководните кадри, комисията по въпроси, свързани с религиозните права на гражданите. Мисля, че това са сега тези работни групи, които кръглата маса трябва да приеме на следващото
заседание, което означава на работната среща на контактната група преди заседание ние да имаме имената и вече установено мнение за графика на тези групи. Явно, че те ще работят успоредно и в зависимост от готовността им ние ще насрочваме и ще определяме дневния ред на следващите заседания.
Сега искам да се спра, за дневния ред на двете заседания, които можем да предвидим от сега. Между впрочем за да се избегне именно този въпрос тук с прикрити договорености, аз, ако съм казал договореност - значи неправилно съм се изразил - изразявам се, имах предвид закона за партиите. За да избегнем този въпрос, ние мисля, че се договорихме по едно конструктивно предложение - работните групи да работят открито, отворено,
т.е. журналисти, представители на средствата за масова информация да контактуват директно с тях, с отделните представители, да се вижда какво предлагат различните страни по процеса на работата, какви трудности възникват, какви въпроси се решават. Знам, че могат да възникнат възражения, че това може да спъне работата,
но колкото може да я спъне, толкова може и да. я ускори и помогне, както показва хода на събитията, които предшестваха процеса на подписването на споразуменията. И освен това нека обществеността да види и специалистите, които се занимават с тези въпроси в края на краищата.
Що се касае до дневния ред на двете заседания, действително мислим според информацията, която постъпва от работната група по законопроектите за партиите и за добавките в Конституцията, можем да насрочим заседанието в началото на следващата седмица, което да приеме споразумение, първо да дискутира и да
приеме споразумение по тези два законопроекта, които са най-нетърпящи отлагане и да открием тура-разговори, свързани с изборите и избирателния закон. Мислим, че това е съвсем възможно в началото на следващата седмица. И второто заседание - действително вече по икономическите въпроси, на което да се помъчим въз основа на работата на работната група и въз основа на някои други срещи и консултации, които се предвиждат през тези дни по инициатива на правителството, да постигнем някакво споразумение по някои принципни положения на икономическата политика и по-скоро по прехода към така желаната от всички пазарна икономика.
Аз искам да кажа само, че Съюзът на демократичните сили има пакет от проекти за неотложни промени в законодателството относно, стопанския живот, които да дадат възможност за свободно развитие на пазарни елементи и отношения до периода, когато новоизбрания парламент ще се заеме с разработването на трайна законодателна уредба. Ори това положение явно, че ще трябва известно време за съгласуване с представителите на другата страна, за да можем да стъпим на някаква по-солидна основа за едно евентуално споразумение. Това, което бих искал да добавя по тези въпроси и пак накрая, на финала да призова участниците и да кажа моето лично мнение от досегашната работа, горе-долу я знам цялата, всичко зависи от добрата воля, от инициативата, от бързото и ефективно действие и откликване на участниците в работни групи, в контактната
група, и разбира се, на кръглата маса като финал, като заключително даващ оценка, съгласие, национален институт. Надявам се, че интензивната работа, конструктивната работа, на която бяхме свидетели поне в контактната група през последната седмица, ще продължи в същия темп и при това положение има действително надежди да решим този широк кръг от проблеми, на които предстои да намерим разрешение във връзка с подписаните споразумения. Благодаря.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието