КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

Национална кръгла маса

Второ пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 март 1990 г., начало 15:15 часа

   (продължение)

   НЕВРОКОПСКИ:

  Господин председателю, една реплика. Както чухме изказването на господин Боков, то говори по недвусмислен начин, че едва ли не липсата на заседания в продължение на близо около месец е довела до резултата на Споразумението за политическата система. Това е абсолютно невярно. Кръглата маса продължаваше да съществува, макар и без заседания. Това именно беше работата на работните групи или по-скоро на контактната група да създаде предпоставките за подписването на това споразумение. И понеже ни слуша, доколкото разбирам българският народ, ще остане с впечатление, че едва ли не липсата на заседания, така поне аз разбрах, е довела до успех. Това е абсолютно невярно. Още повече, е невярно и твърдението ви, че за в бъдеще, ако продължаваме по този начин, както се провежда дискусията след подписването, ще ни доведе пак до задънена улица. И това е абсолютно невярно. Напротив, подписването на споразумението говори, че има известни 
  неясноти. И те са резултат на постигнатия консенсус. Знаем какво е - на постигнато съгласие и известен компромис. Да не си служим с примери, достатъчно е да посочим въпросът за първичните партийни организации. Той се дискутира и рие разбирате, че той съдържа едно вътрешно противоречие. Споразумяваме се да няма партийни организации, имаме предвид вашата партия с голямото П. Тя пречи в работния процес. И всички се обединяваме около тази идея да няма партийни организации, макар някои да пострадат от това. Но когато ги разпускаме, има една компромисна формула във втората алинея - може политически клубове и т.н. извън работните места. Какво означава това? Да преместим партийните организации малко извънработното място чрез формата на клубове. Но то се разбира това. Очевидно някои ги е страх от това, че след като се разпуснат и се забранят и политическите клубове, близко до производствените предприятия ще се открие друга възможност. И във връзка с това е необходимо да се подчертае, че кръглата маса, този форум пред българския народ, щом всички се обединяваме около идеята, че това са силите, които представляват в основни линии политическите сили в българската действителност, и щом всички се обединяваме от тази идея да съхраним, казвам, не само да осигурим, но и да съхраним мирния преход към демокрация, и аз считам, че в това се състои историческата роля на кръглата маса, не може да се правят такива декларации, че на Националната кръгла маса и чрез тези изказвания се пречи, а само контактната комисия и едва ли не работните групи. Тогава ще стоим зад гърба на българския народ. Българският народ трябва да чуе точно всеки каква позиция заема,по всеки въпрос, за да разобличим онези, които се крият само зад декларации и зад приказки, така както тук се правят неточни и неособено сполучливи опити да се хвърля вината от болната върху здравата глава. Благодаря за вниманието.

   

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Моля репликите да се правят по-кратки, а не да бъдат изказвания.
   

   ФИЛИП БОК0В:

  Може ли един кратък отговор?
   

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Да.
   

   ФИЛИП БОКОВ:

  Първо, може би съм бил разбран неправилно по отношение на това, че сме подписали споразумението именно понеже кръглата маса не е работила. Ние изготвихме споразумението и аз участвувах между другото. Аз съм пряк участник в работата и на консултациите, и на контактната група. Изготвихме споразумението, защото там не се занимавахме с декларации, там се занимавахме с реална практическа работа. Аз искам да кажа, че съм много доволен от колегите, с които ние работихме. Всички представители на контактната група дадоха конструктивен принос, за да може да бъде постигнато това, което днес ние подписваме. Така че не искам да омаловажавам ролята на пленарните заседания на кръглата маса. Това, което искам да кажа е, че в един такъв исторически момент ние отново се връщаме на въпроси, които са решени или ще бъдат решени със споразумението, което подписваме. Такъв въпрос е въпросът за първичните партийни организации или основните партийни организации, както ние вече ги наричаме. Според мен тук трябва да се разграничат ясно два момента Тези, които стоят срещу нас на кръглата маса за разформироването на Българската комунистическа партия ли са - и по този въпрос трябва да се даде ясен отговор - или са за премахване на нейния тоталитарен характер и за ликвидиране на свързаните с това тоталитарни структури?

   

Твърдо второто.
 
Дотолкова, до колкото първичните партийни организации се схващаха и се схващат като елемент на тоталитарните структури, нашата позиция е, че те нямат място по месторабота. Както е известно и ние това сме заявявали нееднократно, те нямат права да се месят в стопанската дейност. Ние сме дали указания на съответните ръководства на партийните организации. Те нямат права да дават характеристики на хора. Те нямат права да изразяват мнение по стопанските въпроси. Тоест ние полагаме усилия да се ликвидира тоталитарният характер на първичните партийни организации. И сме съгласни, че те не бива да съществуват по месторабота. Но що се отнася до хората, които членуват в тези клубове и до разполагането на партийните организации на териториален принцип, аз смятам, че това е въпрос на избор на самите членове на тази партия. Между другото не може да не се отбележи тук, че редица организации, влизащи в Съюза на демократичните сили, също изграждат своите първични, организации на териториален принцип. И ние възприемаме такъв подход. Смятаме, че това е нормално и законно. С тези разяснения аз,искам да се избягнах, всякакви спекулации с нашата позиция по въпроса за основните първични партийни организации на партията. Нашата позиция е ясна, тя беше изразена в редица решения на партията, на която аз съм член, тя беше записана и аз мисля, че тя удовлетворява противната страна в споразумението, което днес подписахме. Благодаря, господин председателю.
 
Благодаря и аз.
 
Бих искал да коригирам г-н Боков в едно отношение, тъй като той отскоро е в контактната група и изглежда не е запознат с нейната работа по-рано. Г-н Боков каза, че преди две седмици е могло да бъде подписано споразумение и слага вината за отлагането на Съюза на, демократичните сили. Да, действително преди две седмици имаше съгласуван вариант на споразумение по политическата система. Това е вариантът, който беше публикуван във в."Демокрация". Но тогава вместо да подпише, както всички останали участници бяха готови, Българската комунистическа партия излезе със съвършено значително различен нов вариант. Именно допълнителните преговори, които се наложиха по този вариант на Комунистическата партия доведоха до отлагането на окончателното подписване. Така че отговорността за забавянето около две седмици е изцяло на БКП. Благодаря.
 
Господин председателю, това показва колко е рисковано да се публикуват проекти, тъй като сега който сравни проекта в "Демокрация" с това споразумение ще си зададе някои въпроси.
Благодаря ви.
 
Добре, след като има документите, всеки сам да си прави изводите.
 
Именно това имам предвид.
 
За да изчистим напълно въпроса, давам думата на Митко Луджев за съвсем кратко изказване, тъй като той е ръководител на нашата страна в контактната група.
 
Не смятах да вземам думата, но се налага. Аз бих казал моите уважения към господин Боков, но със своята намеса в момента той направи точно това, което не иска да се прави на кръглата маса. Той отвори една рана, една стара препирня, която мина и пред вестниците и през контактната група. Сега, първо, трябва да заявя, че прекъсването определено се дължи на нежеланието на тогавашната, или липсата на пълномощия на делегацията на БКП тогава да подпише този проект за споразумение или някакъв редактиран вариант за споразумение, който СДС и БЗНС се съгласиха да подпишат. Не желая в момента отново да разказвам и преразказвам всички напрегнати разговори, изчаквания, събития и прочие, които се случиха през тези дни. Мисля, че няма смисъл. И просто се радвам, че все пак подписахме някакво споразумение по-късно. Това едното. Второто, тук също се дават някои по мое мнение едностранчиви тълкувания, по които и без това имаше бурни разногласия. Само ще се спра на две неща.
По финансирането. По-важно е тук да се подчертае позитивната страна на въпроса, за да не остава съмнение у участниците в кръглата маса, както и в публиката, която ни слуша, за какво става дума. Ние казваме, че в закона ще се регламентират Формите, условията и реда за получаване на материална помощ, дарение, завещания от чужди граждани, не държавни организации в полза
на политически партии и други обществени организации. Това е позитивната част. Тоест всички участници в политическата борба, в партии и прочие ще имат възможност в законно установените форми със своите банкови сметки, по други начини, които сега се уточнява в закона за партиите да получават каквато й да е помощ. А забраната фиксира само тези Форми, които остават извън закона. Това, за което делегацията на Българската комунистическа партия изрично говори, тоест за получаване на пари по негласен начин, даване на ръка, използуване на пари, придобити по неузаконен начин за финансиране на избирателна кампания и т.н. Не бива да се остава с впечатление, че ще има някакви пречки за законно получаване на материални помощи, което включва нещо повече от парични помощи, дарения, завещания, при спазване на законно установения ред. А що се касае до партийните организации, мисля, че също не трябваше в момента да се повдига този въпрос, защото е много деликатен сам по себе си. Ние помолихме за една декларация по този въпрос, не декларация, а заявление по този въпрос от страна на делегацията на БКП. Мисля, че чухме нещо такова от господин Боков в момента как те го смятат. Все пак не бива да забравяме, че това дали тази декларация, това пояснение, което те дават, дали то ще се потвърди, зависи много и за ефективната работа на кръглата маса по-нататък. Ние се надяваме, че след влизането в сила на закона за партиите в един кратък срок ще бъдат решени проблемите около основните първични партийни организации на БКП по начина, по който сме се договорили.
А що се касае до ефективността на кръглата маса, в т.2 от дневния ред ние ще предложим конкретни процедури, както сме се договорили в контактната група, за да избегнем действително малко декларативния стил на днешното заседание. Но аз мисля, че то беше неизбежно след прекъсването и поради факта, че се подписват много важни документи и че всеки трябва да си каже мнението в края на краищата какво разбира и как приема тези документи.
Благодаря.
 
Благодаря на Димитър Луджев. Има още трима души, които са заявили изказване: г-н Методи Недялков от Независимото дружество за защита правата на човека, проф. Ибрахим Татарлъ от Комитет за национално помирение и доктор Дертлиев,  представител на Социал-демократическата партия. Има ли някой от тях, който да се отказва? Няма. Тогава думата на Методи Недялков от Независимото дружество за защита на правата на човека.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието