Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, второ заседание 
Част 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

КОНСУЛТАЦИЯ С РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТВОРЧЕСКИТЕ И ДРУГИ СЪЮЗИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА

Зала "Запад" на Народното събрание, начало 15:00 часа

  /продължение/

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ

   

  Има думата др. Иванов. 

   
  ВАСИЛ ИВАНОВ: 

  Другари, всички ние виждаме какви огромни усилия полагат другарите от Политбюро и Постоянното присъствие на БЗНС и едва ли някой сега може да им завиди. 

  Все пак има редица проблеми, които не се поставят навреме или пък не се решават навреме. Смятам, че те трябва тук по-широко да се разискват. В този смисъл бих искал да направя няколко предложения и да се присъединя към други предложения, които бяха вече направени. 

  Смятам, че категорично трябва да изхождаме от положението, че сега е необходима една "кръгла маса" с различни срещи. Ако отидем на два "кръгли маси", както се предложи в началото, ние неизбежно изпадаме в много по-затруднено положение. Затова има всички условия ние да говорим за една "кръгла маса" с различни срещи. 
  Напълно съм съгласен, че трябва да се положат необходимите усилия за постигане на съгласие с неформалните организации и особено със Съюза на демократичните сили по редица въпроси. Може да се постигне такова съгласие. Ако е необходимо, вече се правят някои компромиси и отстъпки, но смятам, че това е неизбежно и естествено. 

  Искам да подкрепя онези другари, които изказаха вече такива мисли, че не бива да преувеличаваме значението на тези сили и с оглед на това не бива да правим такива стъпки и да организираме такива форми на работа, от които да излиза, че едва ли не това са главните демократични сили в страната. Пак повтарям - без да ги подценяваме, не бива да се смята, че те са изразителите на общественото мнение, на интересите и желанията на българския народ. Ние не го казваме, но ако постъпваме така, както се казаха някои нещо, хората придобиват такова впечатление. 
  Искам да отбележа един друг момент. Смятам, най-добри положителни и ефективни резултати от "кръглата маса" могат и трябва да се постигнат от тези другари, които сега са тук. не да се съгласяваме с всичко , което е предложено сега. Много от другарите изразиха различни мнения и становища и ако при нас се разгърне такава широка дискусия по много проблеми на нашето развитие, считам, че това ще бъде изключително полезно. Тоест ние да не гледаме на нашата "кръгла маса" като на нещо формално, да се съгласим общо с всички направени предложения и да излезем с тях пред Съюза на демократичните сили. Тук, в нашите среди, където участвуват различни организации, хора с различни възгледи и разбирания, ми се струва, че този разговор може да бъде изключително полезен и за Централния комитет на партията, и за Българския земеделски народен съюз, и за всички нас. 

  На второ място, аз вече изказах едно свое съображение, че така, както беше предложено организирането, работата, развитието и пр. на "кръглата маса", смятам, че по този начин също преувеличаваме значението на тази "кръгла маса". Или пък на две "кръгли маси", ако се оформят така. Големите проблеми няма да решим на тези "кръгли маси". Много неща могат да се постигнат тук, могат да се реализират, но фактически големите проблеми няма да бъдат решени тук. Напълно съм съгласен с другарите, които изказаха мнението, че водим такива обширни и продължителни разговори в продължение на два месеца, не е целесъобразно и оправдано. Ние вече знаем горе-долу какви са позициите и още на първите срещи ще стане ясно кое е възможно и кое не е възможно. 

  С оглед на всичко това, аз много се безпокоя, че ще подценим другата, главната работа - работата сред народните маси, където смятам, че изоставаме много сериозно. Пасивността и изчакването, въздържането и пр. продължават да съществуват.

Ето тук ние сме представители но всички обществени организации и всеки един от нас може да каже какво е положението в партийните организации, какво е положението в отечественофронтовските организации, какво е положението в профсъюзните организации и навсякъде другаде. Пасивността продължава да съществува. О всички ние, целият актив и нашите ръководства, не са взели необходимите мерки за най-широка политическа работа и борба, бих казал, по тези въпроси.

Затова според мен големият въпрос при обсъждането на проблемите на тази "кръгла маса" е именно този въпрос. Моето безпокойство идва и от това, че увлечени в тези "кръгли маси", дали няма да засилим тази пасивност, която съществува в нашите организации. Трябва да положим максимални усилия, заедно с решаването на въпросите на "кръглата маса" да решим и другите проблеми.

Бих искал да изразя едно свое лично впечатление по отношение на нашите ръководства, и на Централния комитет и на БЗНС. В много случаи ние не държим инициативата в свои ръце. В много случаи! Не е нужно да изброявам тези случаи. Едно от най-важните условия за решаване на проблемите според мен е инициативата да бъде винаги или в повечето случаи в ръцете на нашите ръководства.

Това, което предложи др. Теллалов, аз смятам, че е едно разумно предложение, но по всички въпроси според мен те ще се обявят против. Може би по някои ще се съгласят, но по редица въпроси те няма да се съгласят и отново ще започнат борба и ние трябва да го имаме предвид.

Искам да кажа няколко думи и по тематиката. Смятам, че тази тематика е правилна и необходима, макар че е много обширна, но очевидно трябва да се подберат най-актуалните проблеми. От тези проблеми аз бих искал да спомена само два.

Първият проблем е повече принципиален, теоретически проблеми, който има огромно практическо значение. Все пак, като решаваме всички тези задачи, каква ще бъде посоката на нашето развитие? Какви ще бъдат перспективите на нашето развитие?
Сега много често се чуват такива изрази - ние не знаем какво ще бъде по-нататък, ние дори не знаем какъв ще бъде социализмът, който искаме! Смятам, че това ни обезоръжава. Ние трябва да решим този въпрос.

Един от проблемите, обект на нашите дискусии, трябва да бъде именно този въпрос. Сега в София се пее една песен по текст на Елисавета Багряна: "Ти не знаеш, ти не знаеш, аз също не знам, но води ме натам!". Ние трябва да знаем накъде да вървим и този път, поне в основни линии, поне като контури, трябва да ни бъде ясен.

Съгласен съм, че не бива да се прави модел, не бива да се прави схема, но основните неща трябва да бъдат изяснени.
Другият момент, на който искам да обърна внимание и който ми се струва, че се изпуска в редица наши заявления, материали и документи, е това, че трябва да се направят максимални усилия за 1990 г. да се почувствува известно подобрение на положението на нашия народ. Тук има огромни резерви, които ние не използуваме. това също трябва да бъде огромни резерви, които ние не използуваме. Това също трябва да бъде предмет на нашите разисквания. Вземете търговията - колко много резерви има в нашата търговия. Не само по отношение на количеството, разнообразието и пр., но и по отношение на дисциплината, по отношение на реда, по отношение на качеството, което зависи от самата търговия. Вземете транспорта. В София транспортът е невъзможен. Ето такива основни, неотложни въпроси, най-тясно свързани с насъщните нужди на хората, могат да се решат и ако всички ние, които сме се събрали тук, вземем съответните мерки, според мен много неща могат да се постигнат.

Един последен въпрос, който искам да засегна. Като започне работа "кръглата маса", има голяма опасност обстановката да се изостри, въпреки всички мерки, които се взимат. Много проблеми ще се поставят, ще има много остри спорове тук и те неизбежно ще се пренесат навън. Смятам, че е необходимо да се предложи такова изостряне на обстановката и да се набележат мерки да не се стига до крайности. Ако се създадат такива ситуации, каквито бяха преди около 20-ина дни пред Народното събрание, може да се получат непредвидени неща, които след това никой няма да може да спре или пък на ограничи. А такива случаи вече има и те представляват сериозна опасност. Говоря за тези стачки и митинги и за други неща, които другарите споменаха.

Другарят Живко Живков и другарят Гиньо Ганев поставиха въпроса за Отечествения фронт, за участието на безпартийните и пр., към което аз се присъединявам. Но, другарю Луканов, не е ли дошло време, когато всички тези общи проблеми на нашето развитие и общи действия, които трябва да се предприемат, да бъдат в рамките, на базата на Отечествения фронт? Не е ли Отечественият фронт сега отново онази среда, това движение, което може и трябва да обедини усилията на всички наши среди. Аз отивам дори по-нататък. Тези разговори, които сега водим, те са необходими да се водят от името и под ръководството на Централния комитет и на БЗНС, но в бъдеще те ще станат практика. Не е ли правилно те да се водят от името на Отечествения фронт? В рамките на Отечествения фронт. Не само че не е правилно, но ние по-нататък ще загубим възможността и целесъобразността те да се ръководят по инициативата на една или друга партия. струва ми се, че ако се постави въпроса за Отечествения фронт, именно той да се възроди, като една всенародна организация, това ще бъде най-благоприятно и за цялото ни развитие, и за самите партии.

Накрая бих искал да кажа, че трябва да се въведе ред в телевизията. В какъв смисъл? Не да се забрани на другите организации да излизат по телевизията, но все пак да има някаква справедливост. сега фактически най-много те излизат по телевизията, а всички ние, ръководени от разни съображения, се въздържаме. Струва ми се, че трябва да има някаква система в това отношение.  
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието