Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

 

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, първо заседание 
Част 1 2 3 4 5 

 

КОНСУЛТАЦИЯ С РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТВОРЧЕСКИТЕ И ДРУГИ СЪЮЗИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА 

Зала "Запад" на Народното събрание, начало 9:30 часа

  /продължение/ 

  РОСЕН КАРАДИМОВ: 

  В подкрепата на изказването на др. Кръстьо Петков. Като представител на младежката организация искам да кажа няколко думи по тази "кръгла маса". 
   

  Първо, на нас все още не ни е ясен критерият за участие в "кръгла маса". Това е един изключително важен въпрос, около който, ако няма единно становище, мисля, че %кръглите маси" могат да бъдат взривени и няма да стигнат да резултата, който целят. 
   

  На второ място, нашето мнение е, че трябва да се ускори внасянето в Народното събрание на Закон за партиите. И заедно със Закона на обществените организации ние да имаме законови критерии за това кой има право да участвува в работата на "кръглите маси". от тази гледна точка смятаме, че провеждането на "кръгла маса" е определен вид дискриминация към досега съществуващите организации. Ако ние сме окачествявани като казионни организации, продукт на тоталитарната система, примерно, които сляпо аплодират всяко решение на партията, то тази "кръгла маса" тук става излишна. Ако обаче ние не сме такива организации и можем да бъдем опоненти и на партията, то тогава нашето място е на една обща "кръгла маса" с така наречените независими сдружения. Не виждам къде е критерият за едно такова разделяне. категорично сме за единна "кръгла маса" с така наречените независими сдружения. Не виждам къде е критерият за едно такова разделяне. Категорично сме за единна "кръгла маса", тъй като аз не мога да си представя как ще общуваме с независимите студентски дружества чрез посредник. за мен ще е много по-лесно да се срещна с Емил Кошлуков на улицата или в едно кафене и да разисквам проблемите на страната, отколкото чрез един много утежнен механизъм в системата на две "кръгли маси". 
   

  Не виждам например профсъюзите как ще общуват с Независимия профсъюз "Подкрепа", тъй като по същия начин всеки се явява посредник. Ние не можем дори да си чуем аргументите, ние можем само да ги прочетем написани. 
  Смятам, че при такъв ход на работа би затруднило безкрайно много процеса на постигане на съгласие. Практиката в досегашните общувания показа, че платформите между различните неформални и формални организации до голяма степен са еднакви. На една обща "кръгла маса" това много лесно може да се чуе и да се разбере и да останат действително само тези въпроси, по които има противоречия. 

  Като говорим за критериите, аз смятам, че тук малко се надценяват някои от неформалните организации. Фактът на членуването в Съюза на демократичните сили вече дава възможност на една организация да излезе на "кръглата маса". Но примерно Независимите студентски дружества до момента имат около 4-5000 члена. Те нямат формален акт на членство. Така че ние можем да бъдем изправени пред абсурда в един момент да преговаряме с един човек, който има табелка, че представлява една организация, но критерият, че зад него стои реалната организация, ние все още нямаме.
   

  Освен това търновската лига "Независимо студентство", която не е член на Федерацията на демократичните сили, не би трябвало да бъде тук, Независимият студентски русенски съюз също не би трябвало да дойде тук, въпреки че не е по-малочислен само, защото не е част от Съюза на демократичните сили. Това е вече абсурдно. С това даваме право и умишлено даваме възможност на съюза да монополизира дейността на тези организации и да принуди всяка възникваща организация, ако иска да има публична трибуна в страната, да влезе в този съюз и по този начин да засили самия съюз.

            АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Но тя би могла, другарю Карадимов, и чрез вас да разговаря, да бъде привлечена от вас.

  РОСЕН КАРАДИМОВ:

Да, но тя ще дойде тук. Ако действително тази маса се запази, аз искам да кажа, че и Независимият студентски съюз ще поканим да има представител.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Поканете го.

  РОСЕН КАРАДИМОВ:

И от Търговската лига ще поканим да има представители, ако се зарази тази форма.
Освен това подкрепяме напълно становището, че трябва да има и да се изработи с общо мнение на двете "кръгли маси", ако останат, или на едната, която ние сме, своеобразен кодекс на поведение по време на "кръглите маси". Това е изключително важен въпрос.
Освен това категоричната ни позиция е, че ние искаме да участвуваме на всички етапи на подготовката на "кръглите маси", а не вече на самата "кръгла маса" като факт. За мен и досега не е ясно какъв е все пак критерият да се разделят по този начин организации и не виждам защо на два пъти трябва да се поставят хората на атакувана сила, ако тази "кръгла маса" трябва да бъде действителна.
Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Ние не жадуваме за тази поля, нито другарите от БЗНС, но, разбира се, както казах, има критики и опониране и това ще бъде само от полза и взаимно трябва да го правим.
 

Аз искам само това да подчертая, че нито БКП, нито БЗНС не претендират за ролята на посредник или арбитър между участниците в двете "кръгли маси". Това не беше предпочитаният от нас вариант. Ние също смятахме, че е необходимо веднага да се започне с общонационална "кръгла маса", но се съобразихме с предпочитанията на една група обществени организации и структури, които са обединени в Съюза на демократичните сили, да водят този разговор засега отделно. Аз обаче мога да ви уверя, че ще се постарая да предам мненията, които тук бяха изказани, лично аз ги намирам и моите колеги, а предполагам и колегите от БЗНС, за напълно основателни. Искам да ви кажа, че на консултацията, която беше проведена от Политбюро и от Постоянното присъствие на БЗНС, този въпрос беше засегнат в същия дух, че право да се говори от името на българското общество ще има само общата, единната "кръгла маса". Единственото, което сега би трябвало да спазим при това създало се положение, е никаква дискриминация, възможност на всички при абсолютно еднакви условия да защитят своите виждания, своите платформи и своите предложения. И дотолкова, доколкото ние с другарите от БЗНС и др. Сендов, и др. Кулишев ще участвуваме в двете "кръгли маси", поне в този сега състав, а по-нататък ще видим, ние поемаме пред вас ангажимент в това отношение. Ние няма да допуснем който и да било участник да бъде поставен в нервно положение. На този етап това според мен е главното, а по-нататък ние трябва да стигнем до форма, която ще обедини мненията и идеалната форма е общонационална "кръгла маса".
 

  ЛЪЧЕЗАР АВРАМОВ:

Кои ще бъдат от неформалните организации?
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Другарю Аврамов, те съобщиха своя състав. Както те информират, сега там участвуват 10 организации и структури, които ще бъдат представени лично от техните ръководители – Желю Желев за Съюза на демократичните сили, като председател на съюза, 10-те организации на равнище на техните ръководители, говорителят на Съюза на демократичните сили Георги Спасов и 3 или 4 експерти, в т.ч. Чавдар Кюранов, не мога сега по памет да кажа другите.

Всеки участвува от името на своята структура, на своята организация и в същото време като една обща делегация. Тоест те си запазват правото да разговарят от името на своите структури, всяка от тях по въпросите, които обсъждаме.

Другари, въпросите са действително много, напират, но аз бих помолил ние с вас да говорим по процедурните въпроси, за да почнем подготовката, тъй като ние ще имаме възможност да се връщаме към принципните въпроси наведнъж.
Другарят Сендов има думата.
 

Другарю Луканов, аз действително искам да кажа няколко думи по процедурата.

Първо, според мен е неправилно да се говори за две "кръгли маси". Това според мен е една предварителна консултация на управляващите партии с тези, които се считат с тяхното мнение. Така че според много пъти сме правили грешки и продължаваме да ги правим с терминологията, която след като се възприеме, вече е едно оръжие против нас. Трябва да се говори за една "кръгла маса" и "кръглата маса" е тогава, когато седнат всички равноправно около нея. Как ще се организира "кръглата маса", това е друг въпрос. Аз смятам, че това е една консултация на БКП и БЗНС с тези сили в страната, които те са решили да поканят да се консултират с тях. След като тук беше изявено толкова голямо желание за представителство на безпартийните от членове на партията, аз не бих искал да бъда разглеждан като представител на безпартийните, защото не съм консултирал всички безпартийни, а те са най-много в тази България. Аз смятам, че съм тук като общественик, като председател на БАН, който може да бъде използуван със своето лично мнение.

Според мен изключително важно в такъв случай е най-напред да се знае целта на тази, които седят на масата. Целта е властта. И това няма нужда защо да крием и да почваме с дълъг дневен ред и много проблеми и въпроси. Основният въпрос е въпросът за властта. Затова има две части на тази маса, защото от едната страна сядат тези, които държат властта, от другата страна сядат тези, които претендират да вземат властта. Този въпрос смятам и за всички, които сядат около масата, трябва да бъде ясен.
От декларацията, която беше направена вчера, трябва да ви кажа, че много от нещата аз приемам безрезервно, тъй като те са формулирани много добре. Разбира се, сто процента не мога да се съглася с всичко, но 90 процента приема като абсолютно правилно.

Но въпросът е сега, че едните трябва да отстъпват, а другите трябва да настъпват. И това е проблемът на "кръглата маса".
   

  ВАСИЛ ИВАНОВ:

И двете страни могат да настъпват.
 

  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

А ако почнат и двете да настъпват, тогава ще стане лошо, защото едните имат какво да отстъпят, а другите искат това да го осъществят.

Според мен основните проблеми са проблемите на партиите, които ръководят сега, които са на власт, и партиите, които искат да вземат власт. Затова според мен всякакви разговори междинни трябва да бъдат разгледани като междинни и като такива, които са, да речем, етническият проблем и другите, които могат да бъдат експлозивни, да се опита "кръгла маса" да ги парира.
Аз съм категорично против да се използува терминът "демократичните сили", защото ние не сме недемократични сили, а да се казва "Съюза на демократичните сили", което вече е друг термин. Защото много се разпространяват "демократичните сили" казаха така, "демократичните сили" казаха това, като че ли ние сме недемократични сили. Това е Съюзът на демократичните сили. Забележете, че заемането на терминология е изключително важен проблем, който след това става оръжие.

Процедурата трябва да бъде такава: би трябвало БКП и БЗНС като управляващи партии да се договорят с опонентите за това какъв брой хора ще участвуват на "кръглата маса". Явно нещата се разделят на две. Колкото и да е кръгла масата, тя има две основни части - едната е управляващата, а другата е тази, която се бори за права и власт. Трябва да се договорят по 10 ли души, по 12 ли души, по 15 ли, те ще се представят. И след това те трябва да решат. БКП може да покани Комсомола, може да покани и някои общественици, може да покани и някои други представители но аз смятам, че ако ние защитаваме позицията, че трябва всички структури, съществуващи сега, да бъдат представени, нещата ще се разводнят. Трябва да се определи броят - 10 ли ще бъдат, 15 ли ще бъдат и вече двете групи, които ще образуват "кръглата маса", за да могат не да защитят своите позиции, трябва да навлязат толкова дълбоко в представителството на страната, че да имат възможност да защитават своите позиции. Според мен основното, което трябва да се разисква на тази "кръгла маса", защото тази "кръгла маса" не трябва да стане говорилня, където се губи време а трябва да се стига до конкретни резултати. Според мен на тази кръгла маса трябва да се договорят неща, свързани със законодателството. Тук беше казано за Закон за партиите, Закон за земята, закон за това, закон за онова, защото иначе това, което ще реши "кръглата маса", няма никакви правни гаранции, ако ще правим правова държава, много хубаво е, че нещата стават в Народното събрание, това ще бъде като един предпарламент, в който да се обсъждат тези неща, и никакво нарушение на съществуващите закони, докато те не се изменят.
Това е моето мнение.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Правилно, другарю Сендов. Само една бележка, която има принципиален характер. Аз смятам, че ние в никакъв случай не бива да стъпваме на тезата за двуполюсен характер на българския обществено-политически живот.
 

  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

Това ще зависи от вас.
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието