Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, второ заседание 
Част 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   

  КОНСУЛТАЦИЯ С РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТВОРЧЕСКИТЕ И ДРУГИ СЪЮЗИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА 

  Зала "Запад" на Народното събрание, начало 15:00 часа

   

  /продължение/

   

  БЛАГОЙ ПЕНЕВ: 

   

  Другари, всеки от нас твърде много е зает ежедневно, ежечасно и ежесекундно с много проблеми и като че ли не остава време за организация, за активизиране на нашите сили във връзка с така да се каже настъплението на народа срещу сили, които искат при всички случаи, както се изрази сега и Лъчезар, при всички случаи те да възстановят капитализма в нашата страна. 
   

  Струва ми се, че ние в това отношение отстъпваме. Съществува една опасност. Създава се апатия у хората. Съществува липса на настъпателност от наша страна по въпросите, следствие на това, че като че ли ние нямаме ясна, определена, така да се каже, програма за действие и за работа. 
   

  При това ние като че ли нямаме хора, а хора колкото искате у нас, които биха излезли насреща срещу всички тези техни говорители, които се явяват ежедневно пред средствата за масова информация. Те могат да водят наистина разобличителна борба срещу тях по отношение на пътя, по който са тръгнали те - на рушенето. 
   

  Тук другарите изказаха различни становища. Ние имаме Отечествен фронт, имаме профсъюзи, имаме други организации, които обхващат в себе си хората, народа. И пред този народ трябва да се излиза с конкретна, ясна програма за развитие у нас по-нататък. У нас като че ли липсва това. Ние говорим за лична собственост, колективна и обществена собственост. И все пак ние не се спираме точно, определено по какъв път ще стане развитието на тези собствености. 
   

  Другият въпрос. Ние заедно със Земеделския съюз бихме могли наистина да активизираме своите, така да се каже, политически сили, за да можем да влезем в настъпление. Защото сега ние се намираме в отстъпление. И при това наше отстъпление те печелят известна почва сред силите, които не са добре ориентирани политически или които изхождат от конюнктурните съображения, които съществуват сега у нас. 
   

  При това ние ясно сме разграничили причините, поради които сме дошли до това състояние, следствие на което сме изпаднали в такова икономическо положение. Причините са ясни, виновниците са ясни. Разбира се, в тези виновници влизат всички. Те не поемат абсолютно и не могат да поемат никаква отговорност по отношение на тези въпроси. Те също са участници. 
   

  Така че, другарю Лилов, аз смятам, че ние трябва да излезем с ясна платформа за нашата дейност и работа. И тази платформа ще трябва да се раздели по организации, за да могат те да изнасят именно онова, което ние ще вършим, и то конкретно. 
   

  Аз искам да посоча примера с др. Белчев и с др. Иванов. 
  Другарят Белчев излезе пред телевизията с конкретни, така да се каже, перспективи за нашето състояние, първо, и второ, с перспектива за излизане от това състояние. Аз го слушах с абсолютно внимание. И ако той беше навлязъл още малко в по-големи подробности, и най-последният човек щеше да разбере какво става. 
   

  Др. Иванов там води спор с Желю Желев. Др. Иванов достатъчно добре се обоснова по всички въпроси, оставаше само, що се касае до акционерите, да влезе в по-големи подробности още малко. Тогава и последният човек щеше да разбере какво се цели с тези акционерни дружества. 

   

Такива хора са необходими. И са необходими ежедневно, да излизат пред средствата за масова информация, главно по радиото и телевизията. Защото по радиото непрекъснато се говори, бълва се. Телевизията изглежда че се намира в някакви ръце, как да го кажа, може би ръце, които са повече чужди, отколкото демократично настроени. Повече чужди!
 

Онези поставят определено въпроса за властта. Ние власт ли сме в края на краищата? Аз не искам да говоря, че ние трябва да забраним тяхното явяване пред телевизията и използването на тези масови средства. Но не по този начин тенденциозно и определено тенденциозно насочване да има, когато се говори или когато говори човек от страна на правителството или на обществените организации, които сега съществуват, и когато се даде думата на тези така наречени неформални групи.

 

Аз се присъединявам напълно към предложенията на др. Иванов и на др. Теллалов по някои въпроси, които поставиха. Напълно се присъединявам.

 

Другарю Лилов, трябва да има от наша страна известно настъпление по всички направления сред хората, за да могат хората да разберат, че нещата не стоят така, както са сега - все едно ние сме в отстъпление, а те са в настъпление. На каква основа те могат да бъдат в настъпление? И защо ние отидохме в отстъпление? Защо ние не активизираме своите политически организации? Аз имам предвид и Земеделския съюз, не само нашата партия. Оттам ще дойде силата. А сега се свиват и партийни членове, и част от БЗНС, освен онези, които са там, на другата страна.
 

Така че има твърде много въпроси.

След това относно преговорите, които се водят с тях. Правилно се поставят въпросите. Не трябва да има иди ми - дойди ми, да информираме и да се посъветваме, а трябва да се подберат 5, 6 или 8 души, които да водят преговорите.
 

Аз поставям така въпроса: в никакъв случай сега не трябва да се говори за някакво съставяне на правителство на всички сили, за да провеждаме ние избори и пр. Този въпрос въобще трябва да се изключи от преговорите, въобще! И този въпрос не бива да стои в никакъв случай сега, в този момент. Какво означава това? Това означава още сега ние да обезверим целия народ в нашата сила, когато ние наистина сме силни. Ние не сме слаби, само че тази сила трябва да се активизира, да се използва напълно.
Това исках да кажа.
 

  БОРИС ЦВЕТКОВ:

Другари, трябва да разглеждаме нещата за нашия форум тук, според мен, до 10 и след 10 ноември. Трябва да бъдем реалисти. До 10 ноември действително имаше казионни организации, това ние можем да си го признаем, защото такава беше реалността. След 10 ноември станаха големи промени, даже без участието на Централния комитет и на Политбюро, самите ръководства на нашите обществени организации се обособяват като вече самостоятелни организации, приемат свои програми и т.н.

Аз ще се спра на някои организационни въпроси.

Идеалното би било, ако всички тези организации и те каквито представляват, да имаме един форум. Тогава ще се види съотношението на силите, всяка една от организациите ще изкаже своето мнение, защото тя има свое отношение по всички тези проблеми. Практически обаче това е невъзможно. Практически една "кръгла маса", каквато се предполага и каквато и на други места е провеждана, това да речем са до 20 души. Станат ли повече, превръща се в събрание и няма да е резултатно.

Ето защо аз правя едно конкретно предложение, може да не се приеме, но просто ми дойде на ум. Те са примерно десет или единадесет души, да , 16 души. Аз бих предложил освен тези другари, които са набелязани досега от нас, може би пет души, при всички случаи от наша страна трябва да участва Отечественият фронт, който ще представлява не само безпартийните, а и онези организации, които няма да бъдат представени на тази "кръгла маса". Освен това при всички случаи трябва да участват профсъюзите. Те имат там професионален съюз, защо той ще бъде говорител за съдбата на работническата класа, когато има и друг професионален съюз, който ще каже: аз не съм съгласен с решенията на "кръглата маса" Има всички права да го каже. Ето защо вторият човек от нас трябва да бъде представител на Професионалните съюзи.

Относно третия човек. Те имат студентски младежки организации, тук също има младежка масова организация, която трябва да бъде представена. Трябва да бъде представена нашета младеж там. Тя ще бъде в помощ на нашите основни говорители от Политбюро там, които ще ръководят. Тя също си се обособява вече по свой начин. На всяка цена тя има всичките права, ако не по-големи права от другите, да присъства на тази "кръгла маса".

А по петия въпрос, за който казахте, че стои под въпрос, дали да го засегнете или не - екологията, там има обществена организация по екологията. Защо нашият представител на тази обществена организация да не бъде там? Той много повече знае, той знае много повече какво правителство е извършило и неговата организация какво е извършила.

И накрая, вече под въпрос, поставям следното. Може би жените, които са една огромна организация в страната, както казва Елена, те са половината от населението, когато се разглеждат социалните проблеми, имат своето място. От всичко това е свързано с жената и с децата. И един представител от жените там ще бъде от голяма полза. Жена ще застъпи и правата, и проблемите на жената.

И накрая, понеже много кал започна да се хвърля върху старото поколение, към което и аз принадлежа и тази работа ми тежи, искам да кажа, че тук има представители като др. Славчо Трънски, др. Груди Атанасов и др.  Необходимо е да има там един представител от това старо поколение, което даде толкова жертви, което с такъв идеализъм тръгна и живота си даде, и всичко, и сега е подложено просто на подигравка в някои среди. Да има един човек да защити тези чисти идеали на едно цяло поколение, което си е дало младините за този истински демократичен социализъм. Разбира се, не такъв, какъвто беше извратен от Тодор Живковци и т.н.
Ето, аз смятам с такъв един състав и с този, който съществува, да излезем. Щем - не щем, другари, ще има едни срещу други, разбира се, цивилизовано, възпитано, с всички усилия и то преди всичко от наша страна. Защото все пак БКП и Земеделският съюз са онези, които са заинтересовани от съдбата на страната. Колкото и да крещят те по митингите, на практика те - БКП и Земеделският съюз, те носят интересите на страната, те защитават интересите на страната и ще съумеят и ще правят усилия да съумеят да създават една такава обстановка.

И още две думи. Др. Луканов обеща на една среща с другари от ЦК, че за десетина дни Политбюро ще даде една кратка програма за такъв социализъм ние се борим сега. Младежите, аз направо ще кажа, децата ми казват: "Добре, вие отричате този социализъм, а за какъв се борите?"

Разбира се, в нашата резолюция от пленума има много, това е всъщност една основа, от която много леко може да се направи нашата програма. Но това е хубаво, и то да става достояние на всички нас. Всеки да може да бъде зареден в своята си организация, първо нея да мобилизира.

И второ, присъединявам се към всички онези, които казаха, че другарю Лилов, пасуват нашите организации - и партийните, и земеделските. Пасуват. Аз съм имал случай, ние се срещаме с много хора, където стават митинги в наша подкрепа. А партийните секретари и кметове се крият, страхуват се да излязат отпред, защото може би ще ги критикуват и т.н.

Присъединявам се към другите, които се изказаха, че болшинството от нас трябва да бъдем в провинцията, сред хората. Защото на хората трябва да им е ясно какво става. Не могат да се отвърнат, това са 30-40 години, 30 години са възпитавани по един начин. Да им се помогне в това отношение.

И накрая имам един такъв въпрос. Фактически тук ръководи нашето заседание Политбюро, то иска от нас мнение. По-точно нашата комисия, която ще бъде. Казаха, че ще се създадат две групи, които за определен период да разработят своите виждания. Това е една помощ по тези проблеми на нашата делегация там, как ние смятаме. Дали е необходимо или не, аз не зная. Няма нужда от тази ротация, за която се говори. Във всяка група по един човек от най-компетентните, който смята да председателствува при разглеждането на съответните въпроси, той да организира, да привлече специалисти. Това ще бъде в помощ в онази програма и позиции, които нашата делегация ще отстоява там.

Но аз съм за една "кръгла маса, тя е, която ще бъде обявена и пред обществото. Но съставът да бъде такъв.
 

Продължение...
 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието