С коня ход напред

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА  ВЪЗРАСТ

Вяра Ганчева                         Емилия Ченгелова

 

IX. Каунтърпарт - Програма “Социални предприятия”

 

В българското законодателство липсва легална дефиниция за социално предприятие, както и норми, уреждащи статута, формата и дейността на социалното предприятие. Социалното предприятие е стопанска или носеща приходи дейност, извършвана от нестопанска организация със социална мисия, с цел постигане на социален ефект спрямо уязвими групи. Социалният ефект се изразява в осигуряване на заетост, предоставяне на услуги или друга форма на подкрепа за преодоляване на социалната изолация и/или подобряване на жизненото равнище на тези групи.

Традиционни форми на социално предприятие в България са нестопански организации, които осъществяват стопанска дейност и използват приходите за подкрепа на социалната мисия на организацията и постигане на значим социален ефект. Друга форма е търговско дружество, чийто мажоритарен собственик е нестопанската организация и печалбата се реинвестира в социалното предприятие. Понастоящем програмата “Социални предприятия” работи с 45 социални предприятия, разположени в различни райони на страната. Тези организации, подпомагат групи в неравностойно положение, които включват хора с увреждания, деца в риск, хора от третата възраст, жени, етнически малцинства, хора под наркотична зависимост, бивши затворници и др.

            Модели на социални предприятия

• Възнаграждение за услуги – директно от клиента или индиректно от трета страна /социално договаряне/;

• Продажби на стоки и услуги, посредничество при намиране на пазар;

• Несвързана стопанска дейност – доход от стопанска дейност, която не е директно свързана с мисията на нестопанската организация, бизнес партньорства;

• Развитие на работната сила и алтернативна заетост – създаване на заетост и/или развитие на трудови умения и навци.

 

            Основни сектори на социалните предприятия в България

Разнообразието на географските райони, в които оперират социалните предприятия, както и разнообразието на целевите им групи обусляват и многообразието на бизнес инициативите

• производство и търговия /приложно изкуство, занаяти, селскостопанска продукция и др./,

• социални и здравни услуги,

• образование/обучение и информацианонни технологии,

• грижи за децата и свободното им време.

            За програмата

От стартирането на програма “Социални предприятия” до днес, Каунтърпарт България подкрепя социалните предприятия чрез предоставяне на

• Обучение, консултантска и техническа помощ;

• Достъп до финансиране за развитие на социални предприятия;

• Обучителни пътувания в страната и чужбина;

• Работа в мрежа и обмяна на опит и информация;

• Подкрепа за маркетинг и достъп до пазари.

Освен ресурсен център за стартиране на социални предприятия, към програмата функционира мрежа от бизнес консултанти в цялата страна, които подпомагат развитието на социални предприятия.

  

 

X. Дружество за социално подпомагане в гр. Дряново

 

Дружество за социално подпомагане в гр. Дряново

Дружеството е регистрирано през 1997 година с цел да работи за повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение. През 2001 година Дружество за социално подпомагане спечелва проект за създаване на Бюро за социални услуги в Дряново. След реализацията на редица проекти, организацията започва да търси начини за устойчивост, като си поставя за цел да оцелее, за да продължи да помага на хората в тежко положение.

Социалното предприятие

Социалното предприятие на Дружество за социално подпомагане започва да функционира през 2003 година с предлагането на част от социалните услуги срещу заплащане. Най-голямото предизвикателство при разработване на пазара на социални услуги се оказва трудната промяна в мисленето на хората по отношение на социалните услуги, а именно наследените стереотипи, че социалните услуги са безплатни. Затова социалното предприятие се ориентира към намиране на платежоспособни клиенти, които да заплащат за услугите за възрастните хора. По отношение на стопанската дейност Центърът успява да удвои своите приходи от такси за платени услуги спрямо получените приходи през предишната 2003 година.

Дейности и услуги

Социалното предприятие граждански център за комплексни социални услуги предлага широк спектър от услуги на своите членове, повече от 50 вида услуги, включващи пазаруване за възрастни хора, гледане на болен в домашни условия, снабдяване с лекарства, поддържане на хигиената, раздвижване и масаж. Към организацията функционира и Дневен център за възрастни хора, който предлага топъл обяд, здравни прегледи, организиране на празници, екскурзии и социални дейности. Понастоящем част от услугите се заплащат по договор с Община Дряново след проведен конкурс за държавно делегирани социални услуги.

Социален ефект

Чрез своето социално предприятие, Дружество за социално подпомагане успява да осигури допълнителни услуги за възрастите хора, които с ниските си доходи не могат да заплащат за тях. Тоест предлага се по-качествена грижа, която се субсидира със собствените приходи на нестопанската организация. По този начин те помагат и на хора в неравностойно положение, извън системата на социално подпомагане. Не на последно място, социалното предприятие се явява работодател на дългосрочно безработни жени, които намират възможност за реализация на трудовия пазар.

  

 

XI. Дневен център за възрастни хора – читалище "Братя Миладинови" - с.  Микрево

 

Проектът "Дневен център за възрастни хора" на читалище “Братя Миладинови” - с. Микрево има за цел да преодолее изолираността на възрастното население на територията на община Струмяни и да даде възможност на възрастните хора да общуват помежду си, да осмислят свободното си време и да участват активно в обществения и културен живот на общината.

"Дневен център за възрастни хора" се ражда като идея при обсъждане на проблема за интегриране на възрастното население на територията на с. Микрево и с. Струмяни в обществения и културен живот на общината и осмисляне на свободното им време, чрез създаване на база, където в различни клубове по интереси да общуват и обменят информация. Инициативата се поема от читалищните работници и читалищните настоятелства в двете читалища, насърчавани от кмета на с. Микрево и общинското ръководство за пълно съдействие.

Основната целева група са: самотни възрастни хора от с. Микрево и с. Струмяни, които са в пенсионна възраст. Тези хора се самоизолират, затварят се в тесния кръг на проблемите си и това ги лишава от социална реализация и интеграция в обществото.

Друга група са: работещи възрастни хора, които се затрудняват в общуването и участието в активния обществен живот на общината.

Трета целева група са: пенсионери запазели своята жизненост и активно отношение към социалния живот, които са около 16 човека. Те ще бъдат обучени по въпроси, свързани със социалните и здравните дейности, и ще се използват като доброволци за подобряване на информираността на останалите възрастни хора. На тях им се осигуряват възможности за културни и социални изяви.

 

Общият брой на влизащите в групите възрастни хора е над 60.

   

 

Дневен център за възрастни хора – читалище “Братя Миладинови” - с.       Микрево

 

Основна цел: Преодоляване на изолираността на възрастното население на с. Микрево и с. Струмяни, чрез създаване на условия за тяхното интегриране в обществения и културен живот на общината.

Подцели:

·           Обединяване на усилията на всички заинтересовани институции и читалищни работници за решаване проблемите, свързани със социалната и културна интеграция на възрастното население.

·            Подобряване на социалната среда чрез използване на различни форми на културен диалог, творчество и подобрено качество на живот.

Резултати :

·             Реализирането на проект "Дневен център за възрастни хора" даде възможност възрастните хора от с. Микрево и с. Струмяни да преодолеят изолираността си и да се интегрират успешно в социалния и културен живот на общината.

·          Двете читалища разполагат със съвременни бази, необходими на възрастните хора за пълноценно осмисляне на свободното време.

·             Разширяват се възможностите за творчески изяви на участниците в сформираните групи, доказателство е участието на групите за автентичен фолклор от двете читалища на Старопланинския събор "Балкан фолк 2004" и местните празници и тържества.

·              Изгради се чувство за значимост у възрастните хора.

·           Бяха обединени усилията на читалищата, кметството в с. Микрево и ОбА Струмяни за изграждане на баланс между нуждите и интересите на възрастните хора.

·            Възрастните хора привлякоха вниманието на други възрастни, които станаха членове на клубовете, като по този начин разнообразиха ежедневието си.

Общественият фонд помага на хората от дадена общност да разрешат своите собствени проблеми, без да чакат правителството или друга институция да направи това за тях.

 

XII. Организация на евреите “Шалом”.

 

ОЕБ "Шалом"представлява организация тип "чадър". Той обединява 8000 евреи в България от 19 регионални клонове и координира дейноста на другите еврейски формации в държавата. Дава възможността на ОЕБ "Шалом" да включва всички форми на еврейския живот в страната, организирани в разнообразни програми.

 

  • От 1991 г. Организация на евреите в България "Шалом" реализира своите най-големи и социално важни програми - помощ в брой за около 1400 пенсионери.
  • Домашните грижи за 40 човека в София. Това е уникален проект за съвместната дейност между държавните институции и НПО като "Шалом". Проектът функционира от 1992 г. Той е модел на социални грижи за цялата система за социални грижи на Софийската община.
  • Здравният клуб в София, Пловдив, Бургас и Русе включва около 300 членове. Той е много успешна форма на социални контакти между възрастните. Снабдява ги с добри условия, гимнастика, културни пограми и медицински услуги.
  • Клубът на пенсионера в София и Пловдив се състои от около 250 членове. Провежда седмични срещи за Онег Шабат с богати културни и музикални програми. Той е желано място за семейни срещи.
  • Лагерите на третата възраст - около 300 човека. Бяха проведени традиционните ранни годишни лагери за пет дни, за пенсионери от цялата страна с различни програми, внимателно подготвени от участниците.
  • Медицински и стоматологични услуги за около 600 пенсионери в София. През 1994 г. сградата на еврейското училище беше оборудвана с модерен стоматологичен кабинет. Всяка сутрин обслужва нуждите на децата, а всеки следобяд пенсионерите, като обслужването е безплатно. Също има ценно социално значение особено след приватизирането на зъболекарските услуги в България.
  • Медикаменти и облекчение на престоя. Активна програма за доставяне на медикаменти и консумативи за болнично лечение на бедните членове на общността.
  • Кaшерен ресторант.
  • Дом за стари хора - отворен официално декември 1999. Домът има постоянни пациенти, център за ежедневни грижи и домашни грижи.

 


Ключови думи: възрастни, социални услуги, неправителствени организации, социологическо изследване, добри практики

Keywords: elderly, social services, NGO, sociological survey, best practices

 

Към съдържанието

Начална страница

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени