Валентина Златанова - Насилието и непълнолетните 

 

 

Съдържание

  

Необходимост от изследването на този проблем и значимост

Състояние и кратък обзор на литературните източници

Кратко описание на предходните изследвания

Цели и задачи на изследването

 

Глава І. Социални детерминанти на насилието при подрастващите

1. Норми, ценности и нагласи за насилието

2. Мотивация за насилие

3. Фактори за насилие

3.1. Фактори на социетално и групово равнище:Възможности (шансове) и насилие

3.2. Фактори за насилие на индивидуално равнище

Глава ІІ. Социализация и насилие

1. Жизнен цикъл и насилие

1.1.  Привързаност и социализация

1.2.  Самоконтрол и престъпност

1.3.  Теория за възрастово-градирания жизнен цикъл, социализацията и насилието

1.4. Жизнен цикъл, статусова депривация и насилие

2. Детството и юношеството като  критични периоди

2.1. Ранно и късно начало на девиантните кариери

2.2. Начало и демонстрация на сериозно насилие

2.3. Рискови фактори в детството и юношеството

2.3.1. Индивидуални фактори

2.3.2. Семейството като фактор

2.3.3. Училището като фактор

2.3.4. Приятелският кръг като рисков фактор за насилие

2.3.5. Общността като фактор

2.4. Влияние на рисковите фактори за насилие на по-късни житейски етапи

2.5. Защитни фактори

3. Социализацията - в търсене корените на насилието

3.1. Социализация и насилие

3.2. Влияние на домашното насилие върху социализацията на децата

3.3. Телевизионното насилие: съдържание, контекст и последствия върху непълнолетните

3.4. Корелация между телевизия и насилие

4. Полова социализация и насилие

4.1. Мъжки и женски различия при социализацията

4.2. Мъжката социализация

4.3. Връзка между насилието и мъжката полова социализация

4.4. Влиянието на приятелския кръг

4.5. Корелация между пола и насилието

4.6. Медии и полова социализация

5. Медиите за насилието на непълнолетните

Глава ІІІ. Насилие при непълнолетните и социален контрол

1. Динамика и основни тенденции

2. Водени на отчет и преминали през ДПС малолетни и непълнолетни

3. Деца, пострадали от насилие

4. Малтретирани деца, преминали или водени на отчет в ДПС

5. Осъдени непълнолетни

Заключение

Приложение

Литература

Съдържание

 


 
 

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени