Касовата бележка (социологическо изследване)

 

 

НАКРАТКО ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Емпиричното социологическо изследване "Честота на издаване, изискване  и точност на фискални бонове (касови бележки) в търговията на дребно на стоки и услуги."[1]  с възложител Главна данъчната дирекция стартира в първите дни на януари 2005 година. От януари до март бяха подготвени документите, и се организира една фокус група с данъчни служители.

На терена се излезе от 1 до 15 април 2005 година с три въпросника: за купувача (виж Приложение 3), за търговеца (виж Приложение 5) и за реалната покупка (виж Приложение 4).

По отношение на купувачите, изследването е представително за възрастното население на страната (виж Приложение 6 за методиката на извадката) и обхваща 1040 души. Анкетирани са 100 търговци. При определяне на търговските обекти се ограничихме върху средни и малки магазини за хранителни стоки и заведения за обществено хранене. Търговците бяха подбрани с типологична извадка(виж Приложение 6,7 и 8). При наблюдението на реалната покупка бяха изследвани 350 актове на конкретни покупки (виж Приложение 4) в общините Монтана, Сливен, Бойчиновци, София.

В глава първа е изложен анализа и гледната точка към проблема на Главна данъчна дирекция. Тя е написана от Росен Бъчваров. В глава втора се анализира информацията събрана с въпросниците за купувачите и за реалната покупка. Нейн автор е Петко Симеонов. В глава трета, която е написана от Николай Тилкиджиев,  вниманието е съсредоточено върху информацията от въпросника за търговеца, а в глава четвърта, с автор Таня Чавдарова,  се интерпретират въпросите свързващи касовата бележка и сенчестия бизнес.

Основните изводи са следствия от четирите глави на анализа. Те могат да бъдат синтезирани: Издаването, изискването  и точността на касовите бележки е неделимо от културата на всекидневието. Може да се очаква, че купувачите по-често ще изискват касова бележка при покупка и касовата бележка ще отговаря на законовите изисквания, ако тя (касовата бележка) стане елемент на тази култура.

В този смисъл: Като имаме предвид вълната, на различни наградни игри, която буквално залива населението и очевидно има масов интерес към тези игри (те са вплетени в културата на всекидневието), намираме за удачна идеята на Главна данъчна дирекция да се проведе Предметна игра с касови бележки (виж Приложение 9).

Можете да хвърлите поглед на първата глава от изследването  на PowerPoint.

    

 

ВЪВЕДЕНИЕ

  

1. Тема на изследването

"Честота на издаване, изискване  и точност на фискални бонове (касови бележки) в търговията на дребно на стоки и услуги."  

 

1.1. Определения

"Честота на издаване" -  означава количественото съотношение в числото от покупки между  издаването и неиздаването на касова бележка. "Покупка" означава конкретния акт на покупко-продажба на дребно.

"Изискване" - това е онази покупка, в която купувачът е очаквал да получи касова бележка и когато това очакване не е било изпълнено, той е настоял да я получи. Очакването и настояването за касова бележка означава потребност от нея.

"Точност на фискалния бон" - означава дали касовата бележка отразява вярно и изцяло извършената покупка. Това предполага проверка от страна на купувача на получената касова бележка.  А проверката би била смислена, ако купувача знае цените на купените от него стоки. Тези цени търговеца е длъжен да обяви преди покупката.

 

2. Цел на изследването

 

Да се събере необходимата информация, която да бъде основата за планиране на ефективни действия за убеждение и/или мотивиране на потребителите системно да изискват касова бележка (фискален бон) при пазаруване. Това би подпомогнало, както дейността на Данъчната служба при  определяне на точния размер на дължимите данъци от търговците, така и стесняване на периметъра на сивата икономика. 

 

Тази цел се фрагментира на подцели, към чието постигане ще се стреми окончателния анализ на емпиричната информация:

1.Да се определят мотивите за изискване и издаване на фискални бонове.

2.Да се установи честотата на изискване на фискален бон.

3.Да се определят нагласите на търговци и клиенти към санкциите, налагани от данъчната администрация при неспазване на изискванията за фискални бонове.

4.Да се дефинират ключовете фактори, които влияят при вземането на решение за издаване (изискване) на касова бележка - информационни, санкциониращи, икономически, такива, които са свързани с ползване на гаранция и др.

5.Да се определят предпочитаните комуникационни канали и средства (носители), чрез които обществеността предпочита да получава информация за иизискванията към търговците и гражданите във връзка с касовите бележки.

6.Да се обмислят възможностите за подготовката и провеждането на информационна кампания насърчаваща издаването и изискването на касови бележки.

 

В процеса на подготовката на изследването преценихме, че ресурсите няма да ни позволят да постигнем няколко от целите, които интересуваха възложителя:

 

1.Да се определят отраслите в икономиката, при които честота за издаване (изискване) на касова бележка е особено ниска, респективно висока.

2.Да се определят административните области и областни центрове, в които честотата на изискване и издаване на фискални бонове е ниска.

3.Да се формулира зависимост между цената на стока или услуга  и изискването (респ. издаването) на фискален бон.

4.Да се формулира ценови праг, над който честотата на издаване на касови бележки нараства значително.

 

 

3. НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ свързани с ТЕМАТА.

Касовите бележки са споменати в множество нормативни документи, чиито списък се намира в Приложение 1.

Те са пряко регламентирани от ЗДДС и Наредба 4. Виж Приложение 2.

 

4. ОБЩА ПОСТАНОВКА ЗА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА

 

Темата и целта на изследването мога да бъдат формулирани като проблем, който трябва да бъде решен: да се ангажират  гражданите в изискването и получаването на касови бележки при всяка покупка на продукт. Това ще наричаме "проблема касова бележка".

Продуктът може да бъде стока или услуга.

Неизменнното издаване на касови бележки е в интерес на бюджета. Касовата бележка дава възможност за точно определяне на оборота на търговците и дължащите се от тях данъци. 

Но това е в интерес и на гражданите. При съвременото динамично развитие, което води до разпад на познанствата и тяхната роля в  междуличностните взаимодействия,  нараства  значението на знаците, в това число и документите,  които удостоверяват идентичността на деловите партньори, както и случилото се взаимодействие(включително покупко-продажби на дребно).  Сред  документите без съмнение е касовата бележка. Тя документира, че е имало законна сделка. Тя е неизменен белег на пазарното поведение.

В този смисъл касовата бележка, въпреки че има сравнително стара история, е елемент на модерното време.  Тя е синхронна на продуктите на новата технология. 

Обикновено потребителят (купувачът) отстъпва на  продавача по познаване на  продукта, който е предмет на сделката. Потребителят не може да  разбира от всичко, от което има нужда.

Търговецът има професионално предимство в сделката и той е задължен от закона и икономическата практика да разполага и осигурява цялостна и достоверна информация за предлаганите от него продукти, както и да гарантира за тях, да ги етикира, да  приема рекламации, да ги заменя и др. под.

Ако търговеца не изпълни своите задължения, потребителят  може да разчита на защита от закона, но само  при положение, че има касова бележка. В този смисъл касовата бележка участва във формирането на социалната сигурност в либерално разбиране.

Любопитна е една случка от последните месеци. Microsoft обяви световна акция, че дава легален Windows XP срещу  пиратското копие. Желаещите попълват формуляр, предоставят нелицензирания диск, както и касовата бележка за покупката на ментето. Ако нямат касова бележка, замяната няма да стане.

Примерите могат да бъдат многобройни. Те обхващат целия спектър на икономическите дейности.

Така например доброволните здравни фондове, които дават възможности на своите клиенти да избират лечебното заведение, където ще се лекуват, изискват  от клиента да представи документ за преглед, рецепта и касова бележка за купени лекарства и ползвана помощ. Ако няма касова бележка, фондът отказва да възстанови парите.

Касовата бележка  обединява лични и държавни интереси. Тя е  гарант на легалния пазар.  


 

[1] В изледването са използвани три работни заглавия: "Касовите бележки" , "Проблеми на бизнеса пред данъчната реформа" (за въпросника при търговците) и "Клиенти-търговци-данъчна едминистрация" (за въпросника за клиентите)

 

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени