За служебно ползуване!

Централен комитет

БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Телефон 84-01

№ 534                                                                                                                                                                                                   

София, 9 юни 1989 г.

 

 

 

До

др .........................................

 

ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛ № 105 НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП ОТ 6 ЮНИ 1989 ГОДИНА

ВЪПРОСИ НА ДНЕВНИЯ РЕД:

  I. За обстановката в страната след изявлението на др.Тодор Живков.

 

РЕШЕНИЯ:  

1. Политбюро с удовлетворение констатира, че огромното мнозинство от българския народ безрезервно подкрепи политическата линия на партийното и държавното ръководство, съдържаща се в изявлението на председателя на Държавния съвет на Народна република България другаря Тодор Живков по радиото и телевизията. То предизвика широк положителен отзвук и зад граница.

Изявлението, широката разяснителна работа и предприетите политически и организационни мерки допринесоха за спадане на напрежението сред някои групи от населението и за прекратяване на грубите нарушения на обществения ред в отделни селища на страната. Даден бе отпор на външните антибългарски и антисоциалистически сили, на техните опити да създават нови трудности пред извършващото се дълбоко обновление на нашето общество.

И най-важното в резултат на всичко това, сред народа се чувствува силен патриотичен подем. Сега този огромен политически заряд на трудещите се и трудовите колективи трябва да се насочи и превърне в дела за преодоляване на трудностите, за ускоряване на преустройството на нашето общество, за изпълнението на задачите във всички сфери на икономиката и духовния живот.

2. Одобрява изцяло изложената от др. Тодор Живков принципна постановка по т.нар. изселнически въпрос и за последователното прилагане на законите   за задграничните   паспорти и за българското гражданство, приети от Народното събрание, в съответствие с партийната политика и заключителния документ на Виенската среща.

Да се проведе среща на Политбюро на ЦК на БКП с първите секретари на областните партийни комитети, на която др. Тодор Живков да направи оценка на обстановката в страната и разясни предстоящите задачи.

3.      Да се ускори създаването към Отечествения фронт на комитетите на политическите и обществените сили, в общините.

Да започне формирането на областни ръководства на Отечествения фронт, на профсъюзите и на Комсомола.

4.      Министерският съвет да приеме постановление за създаване на допълнителни условия за своевременно изпълнение на сто­панските задачи и за решаване на въпроси, свързани с прилагането на законите, приети на сесията на Народното събрание от 9 и 10 май т.г.

В своевременното прибиране на реколтата и изпълнението на други неотложни стопански задачи да се осигури активно участие на 800 военнослужащи.

 

  

 

271/89г.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОЛИТБЮРО, СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП И ПЪРВИТЕ СЕКРЕТАРИ НА ОБЛАСТНИТЕ ПАРТИЙНИ КОМИТЕТИ

 

 

 

 

Другари,

Както е известно, сега в цялата страна се провежда огромна политическа, разяснителна и организаторска работа във връзка с изявлението, направено по телевизията и радиото. Процесите и събитията във вътрешен и международен план показват, че постъпихме правилно.

-      Даде се решителен отпор на онези, които се опитаха да вбият клин в единството на народа ни, да подкопават авторитета и устоите на Народна република България, да създават на тази основа трудности по пътя на обновлението на социализма у нас.

-      В това високопатриотично дело се включиха средствата за масова информация, партийният, държавният и стопанският актив в центъра и по места, учени и специалисти.

- Трудещите се от градове и села, в т.ч. в районите, където се създаде напрежение, спонтанно, в многобройни прояви манифестират вярата и единството на народа ни.

 Можем да кажем с увереност: обстановката в селищата и районите, за които става дума, се успокоява, изменя се към по-добро. 

Очевидно в близко време ние следва да се върнем към тези въпроси с оглед да направим по-пълен анализ и да набележим допълнителни мерки за по-нататъшното развитие на положителните процеси.

Тук искам да обърна внимание на два въпроса.

 

Първият е свързан с нашата принципна постановка по т.нар. изселнически въпрос.

Ще приведа такъв факт. Тези дни в някои наши ежедневници бе лансирана например тезата, че пред онези, които желаят да се изселят, няма да се поставят никакви пречки.

 

Ясно е, че подобна теза не може да се поддържа.

-     Въпросът за изселването не стои. Той е снет завинаги с новите закони, които прие Народното събрание за задграничните паспорти и българското гражданство. 

Постановките на тези закони са категорични. На всеки българин се дава възможност:

-     да пътува, когато поиска и в която и да е част на света;

-      да влиза в непосредствено съприкосновение с най-доброто, създадено от цивилизацията на планетата;

-  да се ползува от това право по своята съвест и своята воля, включително и за трайно напускане на страната ни.

Така че въпросът за каквото и да е било изселване, на когото и да било, където и да било, не съществува. В условията на новите закони, действуващи в нашата страна, самото му поставяне и разискване би било некоректно, неправомерно, противозаконно.

Следователно подобен въпрос в какъвто и да е аспект не може да бъде обект нито на средствата за масова информация, нито предмет на разговори между граждани, нито да се поставя пред едни или други органи, да се обсъжда на каквото и да е равнище вътре и извън страната.

Второ. Както е известно, в изложението по телевизията и радиото, което отразява колективната позиция на Политбюро, бе изложена още веднъж нашата принципна политическа линия по застъпените в него въпроси.

- Същевременно то бе максимално съобразено с днешните реалности - вътрешни и международни.

-  Това намери израз във формулирането на някои постановки, както и във въвеждането на съответна терминология.

-      По такъв начин, без да ревизира нашата политика в тази област, изявлението позволява да се провеждат по-успешно и гъвкаво нашите тактически и стратегически цели.

Смятам, че този момент следва да се има предвид както във вътрешната, така и в международната ни дейност.

 

 

 

 

 

Протокол от заседанието

Стенограма от заседанието


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.