ПРОГРАМА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ

 

Независимото дружество за защита правата на човека в България се породи на [1]16.01.1988 г., за да работи:

- За възстановяване честта и достойнството на гражданина.

- За единението на всички български граждани в дух на братство.

- За окончателното премахване на политическия и репресивен гнет, както и всеки гнет върху човешкия дух.

- За разкрепостяване на човешките способности и съзнателна предприемчивост.

- За внедряване солидарността, взаимопомощта, добротата и добродетелността като основни камъни в сградата на човешкото общежитие.

- За мирно привеждане на страната към естествен демократичен, политически и профсъюзен плурализъм.

- За възвръщането на стопанско-собственическото отношение към земята, средствата за производство и зачитане на чуждия безименен труд, вложен в произведените артефакти.

- За очистване на народния пчелин от лумпенизирани и идейни търтеи, размножили се вертикално и хоризонтално в целия ни народностен живот.

- За очистване на държавния и обществен апарат и средствата за масова информация от проводници на несъстоятелни чужди имперски влияния, както и от механични внедрители на доктрини и теории, които са в разрез с интересите на гражданите на България.

- За прецизно и доброжелателно проучване на настоящите и бъдещи държавни служители, както и на поведението им по време на антинародните и антидемократични периоди след Втората световна война, белязани от стагнация и застой.

- За постоянни усилия за възвръщането на доброто име на България пред световната общественост.

- За премахване на разединението и с нищо незаслужените привилегии, раздавани щедро на сервилна, безлична и угодническа прослойка.

- За  толерантно отношение между различните религиозни общности, както и за непрекъснат стремеж да се възвърне доверието между вярващите и техните религиозни пастири.

- За оздравяване раните, нанесени на етническите малцинства, рани, нанесени с престъпно лекомислие от една върхушка, целяща с това да удължи срока на своето безполезно за народа властване.

- За да се разкрепости духът на техническата и художествено-творческата интелигенция, за да даде и тя своя принос както към оздравителния процес, така и да внедри себе си в духовната сграда на световната култура.

- За премахване на страха, разединението и отчуждението.

УПРАВИТЕЛНОТО ТЯЛО НА ДЗПЧБ РАЗДЕЛЯ СВОЯТА ПРОГРАМА НА НЕПОСРЕДСТВЕНИ /БЛИЗКИ/ И ДАЛЕЧНИ /ПОСТОЯННИ/ ЗАДАЧИ.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЗАДАЧИ:

1. Издирване /както и изискване от правителствените органи/ на списъците на политическите затворници в България, включая така наречените отказници, както и на умишлено отнесените към криминалните, на тяхното здравословно състояние, материално положение на техните близки, както и на кратки биографични данни.

2. Незабавно освидетелстване от специалисти психиатри на здравослонтото състояние на някои криминални затворници и лица от затворническите персонали, известни вътре и навън от затворите като оръдия за психически тормоз и физическо малтретиране.

Искане тези лица да бъдат лекувани в съответните здравни заведения, за да станат затворите място за превъзпитание, а не школи за усъвършенстване на престъпността.

3. Дружеството настоятелно да изисква от правителството да обнародва своевременно всички подписани международни документи, свързани с правата на човека, както и да приведе в съответствие своето законодателство към гореспоменатите документи.

4. Да се издирят, съставят и попълнят /със съдействие на правителствените органи/ списъците на политическите затворници, държаните в лагери, принудително разселваните и заселвани и подлаганите на други форми на терор поради инакомислие или религиозни убеждения на лицата след 9.09.44 г. Да се съставят техните кратки биографии, ксерокопирани обвинителни документи и съдебни актове, като се отразяват: показанията на свидетелите, прокурорите, съдиите, надзирателите, началник-лагерите, като не бъдат пропуснати и имената на особено злостните мъчители, намерили в тези заведения на принуда широко поле за изява на своите душевни изкривености.

5. Независимото дружество да изисква периодично да се освидетелстват всички лица, работещи в МВР, ДС, както и онези от ДОТ, които имат право да носят оръжие. Всички горепосочени да бъдат задължени да показват на закононарушителите картите си с ясно и четливо написани име, служебен номер, районно управление и пр.

Независимото дружество се счита в правото си да изисква от всички средства за масова информация постоянно да разгласяват основните права и задължения на гражданите, както и правата и задълженията на съответните длъжностни лица от органите на властта.

Средствата за масова информация да разясняват какво трябва да бъде поведението при различните ситуации по време на задържане, арестуване и следствен процес /това се отнася и до взаимоотношенията между участниците в движението и КАТ/.

ДАЛЕЧНИ /ПОСТОЯННИ/ ЦЕЛИ:

Ръководното тяло на Независимото дружество за правата на човека в България следи дейността и развитието на независимите правозащитни движения в Източна Европа и СССР и констатира, че те възникват повече като временни сдружения, имащи за цел да разчистят авгиевите обори на изминалите деситилетия и докато приучат органите на реда към спазване на реда и законността.

Ние сме убедени, че комунистическата партия и нейните формални политически придатъци /БЗНС, ОФ, профсъюзи, ДКМС/ са отдавна трупове, които гражданите на България изхранват и влачат по историческа инерция.

Вече са назрели условията за бърз професионален и политически плурализъм, който ще се развие спонтанно и неконтролируемо.

Затова:

Наш дълг, пък и дълг на всяко независимо сдружение в България е да си дава сметка за всички поражения от миналото, за сегашното действително положение на нещата, както и за бъдещето ни като народ и държава.

Началният плурализъм като стихиен и неконтролируем процес ще залее страната, освобождавайки ни от 44 годишно потисничество.

Ще се пораждат качествени и некачествени идеи, ще се появяват градивни и разрушителни идеи, ще се изявяват истински демократи и родолюбци, но ще се появят и ловки демагози, хора с болни амбиции, както и водачи с нечисти намерения.

Давайки си сметка за всичко това, независимото дружество преценява, че тогава за него се открива огромно поле за работа.

Всяко сдружение, дори и най-демократичното, всяка партия, дори и тя да си служи със словесния арсенал и на най-чистите християнски добродетели, още в предизборната си борба, къде повече, къде по-малко ше начене да си служи с полувозволени или съвсем непозволени открити и прикрити средства. Всяка партия, спечелила изборите и взела властта, за да си осигури по-леко и безметежно управление, ще посегне и посяга на правата на човека и на правата на опозиционните сдружения. Затова:

Независимото дружество за защита правата на човека в България възнамерява да остане освен НЕЗАВИСИМО и НАДПАРТИЙНО[2], за да може с печатния си орган, който ще започне да издава, както и с други законни и мирни средства, да бди за спазване на Всеобщата декларация за правата на човека, Конституцията на НРБ, НПКодекс, КТ и всички други нормативни актове.

Между всички 1000 жители винаги има един много висок процент хора, надарени с народностно чувство за справедливост.

Тези хора са като пратеници.

С укорните си, но доброжелателни погледи, с дълго обмисляните си тежки думи, това са хора, извисени над грабливата дребна алчност, неподплатена раздута горделивост, низка себичност и зложелателност.

Между всяка общност от 1000 човека Независимото дружество ще търси най-добрите от горните хора, които ще стоят извън политическите боричкания и пригаждания и ще бдят като родови старейшини за нещата около себе си и ще трябва да бъдат неподкупни и непримирими към всички опити за нарушаване на човешките права и свободи.

Затова всеки член на НДЗПЧБ има право да образува или членува в политическа партия, след като огласи, че излиза от състава на Независимото дружество.

И нека си пожелаем добър път през тревожното бъдеще.

25.01.1989 г.


 

[1] На тази дата чехословашкият студент Ян Палах превърна тялото си във факел в центъра на Прага.(бел. на НДПЗЧ)

[2] Надпартийността на пръв поглед като че ли съдържа известна елитарност, но тя не бива да дразни никого, защото тя вменява повече задължения, отколкото права.(бел. на НДПЗЧ)

назад към документите

 


Либералната революция

Учредители на СДС

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към Библиотека "Омда"