Тежка промишленост
 

Тази година предприятието щяло да спести сумата от сключените договори с фирмите-доставчици, като ще плати $147,81 млн. вместо $188,93 млн. Фирмите щели да осигуряват не повече от 300 хил.т суровина, като така щял да отпадне монополът. 7 компании щели да осигуряват въглища - "Ей Ем Си Ай", "Трансоушън къмпани", "Анкер тр.", "Дару метал", ЕМ Ай ЕМ", "Дюферко" и "Хемус-АГ". 7 са също и тези, които ще доставят железен концентрат и руда - "Евроамерикан коул", "Фертеко", "Феро глобус", "Стилмет", "Ватвас", "Каутръс" и "Айлеофорд груп".
в-к "24 часа" бр.102/16.04.1998 г                           рег. 16.04.1998 г.
 
 

Преди да бъде внесен в НС, той ще бъде съгласуван с експертите от Брюксел, като очакванията са, че Европейската комисия ще ни отвори достъп до структурните фондове на общността. Тя иска само бизнеспрограма, която да докаже, че отрасъла няма да наруши приниципите на европейския пазар и е перспективен. Ето защо Националната програма може да изпълни тази роля, но Законът влиза в противоречие с нормите на Европа. Един частен случай, отнасящ се само до три дружества, се превръща в национален законодателен приоритет. Акцентът в закона е поставен върху данъчните преференции, което създава впечатление за скрито дотиране на отрасъла. А изискванията на Брюксел са да не се допуска никакво държавно субсидиране. Същевременно няма никакви ангажиманти за спазване на европейските стандарти.
Правилата на Европа за стоманодобива са определени от договора за Европейското обединение за въглища и стомана. То изисква лоялна конкуренция без тръстове, дъмпингови цени и субсидиране. В нашето споразумение за асоцииране към ЕС са посочени три положения, несъвместими с политиката за асоцииране. Първото са всички спогодби между предприятия от съвместен характер или под централно ръководство, които имат за цел недопускане или изопачаване на конкуренцията. Второто положение е, когато едно или повече предприятия на територията на страната с доминираща позиция злоупотребяват с нея. Третото изключва държавна помощ под каквато и да е форма, като изключение се допуска само за отклоненията, влизащи в договора с ЕС. например това е петгодишният преходен период, през който се разрешава помощ от държавата за стоманодобива. Но това може да е само помощ за целите на преструктурирането. Тя се разрешава при три изрично посочени условия в споразумението за асоцииране:
- трябва да има значение за жизнеспособността на подпомаганите предприятия при нормални условия на пазара в края на периода на преструктуриране;
- количеството и интензивността на такава помощ са строго ограничени до абсолютно необходимото за възстановяване на тази жизненост;
- програмата за преструктуриране е свързана с цялостно рационализиране и намаляване на пълните производствени мощности в България.
Много от страните в Източна Европа недоволстват от антидъмпинговите мерки, наложени им от ЕС по отношение на стоманодобива им, като една от възможностите за противодействие е удължаване срока на преход, т.е. на помощта от държавата.
За преструктуриране на стоманодобива в България ще са нужни най-малко 600 млн.$. Проблем идва и от това, че страната изпусна единственият реален шанс за преструктуриране на специализирания фонд към Европейското обединение за въглища и стомана, коментира Люба Панайотова, шеф на управление в Министерството на промишлеността. Споразумението за това обединение изтича през 2001 г., а заедно с това са прекратява фондът. Кремиковци се усети късно и неговият проект за разливане на стоманата на стойност около $18-20 млн. не бе приет, защото съвпадна със срока на разформироване на Европейското обединение, твърди тя. Единственият шанс сега, според нея, е да получим финансиране от пред присъединителните и структурните фондове на ЕС.
Структурни фондове на ЕС:
- Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/ - съсредоточен върху по-малко облагодетелстваните райони, насочен към инвестиции в производство, инфраструктура, опазване на околната среда, туризма, малките и средни предприятия;
- Европейски социален фонд /ЕСФ/ - професионално обучение и квалификации, помощи, подпомагане на заетостта;
- Европейски фонд за ориентация и гаранции в земеделието /ЕФОГА/ - подпомага и насърчава адаптирането на селскостопанските структури, мерки за развитието на селските райони;
- Финансов инструмент за ориентация в рибното стопанство/ФИОР/ - основан през 1993 г. той стимулира структурните мерки в рибното стопанство.
Структурните фондове оказват финансово съдействие в следните форми:
частично финансиране на оперативни програми;
национални схеми за подкрепа, включително възстановяване на плащанията;
глобална безвъмездна помощ, управлявана от посредник обикновено, определен от страната-членка;
частично финансиране на подходящи проекти;
техническа помощ, вкл. мерки за подготовка, преценка, мониторинг, оценъчни операции, пилотни и демонстрационни проекти.
в-к "Капитал", бр. 15/20-26.04.1998 г.               рег. 18.04.1998 г.
 
 

 
От 23 до 25 април зам-министърът на промишлеността Стефан Ставрев ще обсъжда в Хановър на Международното техническо изложение програмата за преструктуриране на стоманодобива и възможностите за финансовото й осигуряване. Той е поканен от фирмата "Манесман". Г-н Ставрев ще парафира договора за модернизация на пещите на стан 1700 в Кремиковци в размер на 3 млн. ДЕМ. Програмата му включва и срещи с представители на "Сименс" за договаряне на производства на енергоспестяващи лампи.
в-к "Пари" бр 89/21.04.1998 г.                            рег 21.04.1998 г.
 
 

Процедурата по съкращаване на 598 служители в "Стомана" АД започва от днес, съобщи агенция Балкан. Споразумението за началото на уволненията е подписано от изп. директор Николай Галев. Служителите трябва да се съкратят до края на 1998 г., като първо ще бъдат освободени навършилите пенсионна възраст.
в-к "Сега", бр.94/27.04.1998 г.                           рег. 27.04.1998 г.

 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"