Тяло

 

Живеем в смутни и преломни обществено-исторически времена. В тях се появяват и разпространяват всевъзможни описания и тълкувания за случилите се в миналите, за ставащите в днешните или за предстоящите в бъдните реалности и нрави събития.

Подобни разнородни описания и многолики тълкувания могат да се срещат в социалното пространство и време и като единични, случайни, неестествени, привличащи вниманието или съвършено невзрачни феномени. Те могат – обратното, – да шестват в това пространство или време като триумфални, официални, или пък – напротив, – като нелегални, апокрифни, неформални визии и трактовки за конкретни епохи, времена, нрави, събития и фигури. При това и да шестват в публичния, или в частния живот на хората като впечатляващи множества, като естествени и закономерни, дори като направо шокиращи, изумяващи, вдъхновяващи или пък потресаващи по своя характер, вид и предназначение дискурси, които понякога се оказват много нужни и полезни за моментните междуличностни, или за публичните комуникации на хората в рамките на конкретни социални казуси и контексти.