Народ и песен

Съдържание на книгата:

 

 У в о д  Към определението на фолклора като художествена култура 9 стр.

П ъ р в а    г л а в а  Народната песенна култура 37 стр.

В т о р а  г л а в а  Песенни цикли 106 стр.

Т р е т а  г л а в а  Към въпроса за художествения образ в песенния фолклор 161 стр.

Ч е т в ъ р т а  г л а в а  Певци и песни  204 стр.

към книгата>>>>>>