ЗАКОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДВ. бр. 95 от 24.11.2006г.

Обн., ДВ, бр. 37 от 13 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 44 от 8 май 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 28 от 1 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 32 от 12 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 38 от 3 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 24 от 21 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006г., изм., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон определя условията и реда за избиране на народните представители, както и условията и реда за попълване на предсрочно овакантени мандати при прекратяване на пълномощията им.

Чл. 2. Изборите се произвеждат върху основата на общо, равно и пряко избирателно право при тайно гласуване.

Чл. 3. (1) Право да избират народни представители имат българските граждани, навършили 18 години към изборния ден включително, с изключение на поставените под запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода.
(2) Право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително и нямат друго гражданство, с изключение на поставените под запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода.
(3) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Държавната комисия по сигурността на информацията проверява включените в листи на партии и коалиции кандидати и независимите кандидати за принадлежност към бившите Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб и Разузнавателния отдел на Гранични войски, включително и на техните предшественици и правоприемници в периода след 9 септември 1944 г., и предоставя информацията на съответните ръководства на политическите партии и коалиции и на инициативните комитети, издигнали кандидатури за независими народни представители.

Чл. 4. (1) Всеки избирател има право на един глас.
(2) Гласът на всеки избирател е равен на гласа на всеки друг избирател.

Чл. 5. (1) Изборите се произвеждат в един неработен ден за цялата страна.
(2) Изборите се насрочват от президента на републиката не по-късно от 60 дни преди датата на произвеждането им.
(3) Президентът на републиката утвърждава образци на изборните книжа и ги обнародва в "Държавен вестник" не по-късно от 55 дни преди изборния ден.

Чл. 6. (1) Изборите се произвеждат по пропорционална система с изборни листи на партии, коалиции и независими кандидати, регистрирани в многомандатни избирателни райони.
(2) За разпределение на мандатите между партии и коалиции се използва методът Д'Ондт на национално ниво.
(3) В разпределението на мандатите участват партиите и коалициите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове на национално ниво, както и независимите кандидати, получили гласове не по-малко от районната избирателна квота.

Чл. 7. (1) Организационно-техническата подготовка на изборите се осъществява от Министерския съвет и от областните и общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии.
(2) (Нова, ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Министерският съвет може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите на определен министър.
(3) (Обявена за противоконституционна с Решение № 8 на КС относно думите "с изключение на разходите по производството на бюлетините за гласуване", ДВ, бр. 44 от 2001 г., предишна ал. 2, ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Разходите по подготовката и произвеждането на изборите, с изключение на разходите по производството на бюлетините за гласуване, са за сметка на държавния бюджет по утвърдена план-сметка, съгласувана с Централната избирателна комисия.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Всички заявления, жалби, удостоверения и други книжа по този закон се освобождават от държавни такси.

Глава втора.
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Чл. 8. За произвеждане на изборите се образуват следните избирателни комисии:
1. Централна - за цялата страна. Тази комисия се назначава до края на пълномощията на Народното събрание;
2. районни - за всеки избирателен район;
3. секционни - за всяка избирателна секция.

Чл. 9. (1) Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента на републиката в срока по чл. 5, ал. 2 след консултации с парламентарно представените партии и коалиции. Тя е в състав до 25 членове и включва председател, заместник-председатели и секретар.
(2) Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в Централната избирателна комисия. Председателят и секретарят са от различни политически партии и коалиции.

Чл. 10. (1) Членовете на Централната избирателна комисия са лица с висше образование и трябва в мнозинството си да са юристи. За членове на Централната избирателна комисия се назначават български граждани, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 2.
(2) Член на Централната избирателна комисия, докато заема длъжността си, не може да бъде народен представител и кандидат за народен представител, съдия във Върховния административен съд, военнослужещ във Въоръжените сили и служител на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 11. Членовете на Централната избирателна комисия получават възнаграждение, което се определя от президента на републиката.

Чл. 12. (1) Не по-късно от 45 дни преди изборния ден Централната избирателна комисия назначава районните избирателни комисии по предложение на областните управители, направено след консултации с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите могат да участват и други партии или коалиции. Парламентарно представените политически сили имат право на свои представители във всяка една районна избирателна комисия.
(2) Предложението на областния управител се прави не по-късно от 50 дни преди изборния ден.
(3) Когато областният управител не е направил предложение в срока по ал. 2, той изпраща незабавно протоколите за консултациите заедно с постъпилите писмени предложения и възражения от партиите или коалициите в Централната избирателна комисия.

Чл. 13. Районната избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. Общият брой на членовете е:
1. (изм., ДВ, бр. 38 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) за избирателни райони до 9 мандата включително - от 13 до 15;
2. (изм., ДВ, бр. 38 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) за избирателни райони с 10 и повече мандата - от 17 до 19.

Чл. 14. Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Общият брой на членовете е:
1. за секции до 300 избиратели включително - до 7;
2. за секции с повече от 300 избиратели - до 9.

Чл. 15. Възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии се определят от Централната избирателна комисия.

Чл. 15а. (Нов, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., изм., ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

Чл. 16. (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Централната избирателна комисия, районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии имат печат.

Чл. 17. Към Централната избирателна комисия и към районните избирателни комисии могат да се създават работни групи от специалисти. Възнагражденията на специалистите се определят от Централната избирателна комисия.

Чл. 18. (1) Районните избирателни комисии назначават секционните избирателни комисии не по-късно от 25 дни преди изборния ден по предложение на кметовете на общини след консултации с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции. Парламентарно представените политически сили имат право на свои представители във всяка една секционна избирателна комисия.
(2) Кметовете правят предложенията си не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
(3) Когато кметът не е направил предложение в срока по ал. 2, той изпраща незабавно протоколите за консултациите заедно с постъпилите писмени предложения и възражения от партиите или коалициите в районната избирателна комисия.
(4) Когато районната избирателна комисия не назначи секционните избирателни комисии в срока по ал. 1, тя изпраща незабавно цялата документация в Централната избирателна комисия. Последната назначава секционните избирателни комисии.

Чл. 19. (1) Към предложенията за назначаване на избирателни комисии партиите и коалициите представят списък на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си.
(2) Заместването се извършва: за Централната избирателна комисия - с указ на президента на републиката, за районните избирателни комисии - с решение на Централната избирателна комисия, а за секционните избирателни комисии - с решение на районната избирателна комисия.

Чл. 20. (1) За членове на районните и секционните избирателни комисии се назначават лица, които отговарят на изискванията по чл. 3, ал. 1.
(2) Партиите и коалициите представят писмени предложения за своите представители.
(3) В състава на районните и секционните избирателни комисии не могат да бъдат включвани областни управители и техни заместници, кметове и техни заместници, както и лица по чл. 10, ал. 2.
(4) Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в районна или секционна избирателна комисия. Председателят и секретарят са от различни партии и коалиции.

Чл. 21. (1) При изпълнение на своите функции членовете на избирателните комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.
(2) Членовете на избирателните комисии имат право да ползват неплатен служебен или платен годишен отпуск по избор за времето, необходимо за работата им в съответната комисия. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.
(3) Членовете на Централната избирателна комисия и на районните избирателни комисии се осигуряват от работодателите им по смисъла на Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта от момента на назначаване в съответната комисия до приключване на работата в нея.
(4) Членовете на Централната избирателна комисия и на районните избирателни комисии, регистрирани като безработни, получават и обезщетения по глава четвърта, раздел III от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта от момента на назначаване в съответната комисия до приключване на работата в нея.
(5) При изпълнение на функциите си членовете на избирателните комисии не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Чл. 22. (1) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Заседанията на избирателните комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им. Решенията се вземат с мнозинство две трети от присъстващите.
(2) Решенията на избирателните комисии се подписват от председателя и секретаря. Когато един от тях отсъства, решението се подписва от заместник-председател.
(3) За заседанията на избирателните комисии се съставя протокол, който се подписва по реда на ал. 2.
(4) На заседанията на районните избирателни комисии могат да присъстват застъпници. Изказаните от тях становища, мнения и възражения се записват в протокола.

Чл. 23. (1) Централната избирателна комисия:
1. следи за изпълнението на този закон на територията на страната и в дипломатическите представителства в чужбина;
2. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на районните и секционните избирателни комисии;
3. поддържа страница в Интернет, в която публикува решения, методически указания, предварителни и окончателни резултати от изборите и други документи и данни;
4. определя условията и реда за гласуване на българските граждани в чужбина не по-късно от 50 дни преди изборния ден;
5. назначава районните избирателни комисии, както и секционни избирателни комисии в случаите, когато районната избирателна комисия не ги е назначила в установения срок;
6. (изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) регистрира партии и коалиции за участие в изборите и им издава удостоверения;
7. (нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) утвърждава техническия образец на изборната бюлетина и определя условията и реда за отпечатване на бюлетините;
8. (предишна т. 7, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) разглежда жалби против решения и действия на районните избирателни комисии, произнася се по тях в тридневен срок с окончателно решение и го обявява незабавно;
9. (предишна т. 8, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) определя условията и реда за участие на наблюдатели не по-късно от 50 дни преди изборния ден и им издава удостоверения;
10. (предишна т. 9, доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) приема и обнародва в "Държавен вестник" методика за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и методика за определяне на резултатите от гласуването не по-късно от 55 дни преди изборния ден;
11. (предишна т. 10, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) определя броя на мандатите в многомандатните избирателни райони въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението;
12. (предишна т. 11, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) определя условията и реда за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на резултатите от изборите не по-късно от 54 дни преди изборния ден;
13. (предишна т. 12, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) възлага чрез конкурс компютърната обработка на резултатите от изборите не по-късно от 40 дни преди изборния ден;
14. (предишна т. 13, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) издава методически указания за работата на районните и секционните избирателни комисии по прилагане на този закон;
15. (предишна т. 14, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден не по-късно от 20 дни преди изборния ден;
16. (предишна т. 15, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните народни представители по пропорционалната система;
17. (предишна т. 16, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) обнародва в "Държавен вестник" резултатите от изборите незабавно след обявяването им;
18. (предишна т. 17, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) определя реда за проверка за двойно гласуване и възлага на колектив от експерти извършването й;
19. (предишна т. 18, изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) предоставя резултатите от проверката по т. 18 на заинтересуваните лица и при установяване на двойно гласуване сезира прокуратурата;
20. (предишна т. 19, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) предоставя на участниците в изборите на магнитен носител резултатите от гласуването по избирателни секции за цялата страна и ги публикува в Интернет;
21. (предишна т. 20, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) публикува резултатите от изборите по избирателни секции за цялата страна в специален бюлетин и на магнитен носител не по-късно от 40 дни след изборния ден;
22. (предишна т. 21, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) предава по-късно един екземпляр от протоколите на секционните и районните избирателни комисии в Държавния архивен фонд.
23. (нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите.
(2) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Решенията на Централната избирателна комисия се съобщават чрез публикуване в бюлетин на Българската телеграфна агенция и в Интернет страницата на Централната избирателна комисия.
(3) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 5, 6, 9, 13 и 15 могат да се обжалват в тридневен срок от съобщаването им пред Върховния административен съд. В тридневен срок Върховният административен съд се произнася с решение, което е окончателно.

Чл. 24. (1) Районната избирателна комисия:
1. следи за изпълнението на този закон на територията на многомандатния избирателен район;
2. назначава секционните избирателни комисии;
3. следи и контролира изготвянето и обявяването на избирателните списъци, образуването на избирателните секции, отпечатването на бюлетините и издаването на удостоверения за гласуване на друго място;
4. следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с физически увреждания;
5. (изм., ДВ, бр. 63 от 2006 г.) следи за своевременното и правилното образуване на избирателните секции;
6. регистрира кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати и ги обявява публично;
7. регистрира застъпници на кандидатите за народни представители;
8. проверява подписките за подкрепа на независимите кандидати;
9. (отм., ДВ, бр. 45 от 2002 г.)
10. (отм., ДВ, бр. 45 от 2002 г.)
11. (изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) снабдява секционните избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини за гласуване, формуляри на протоколи, извлечения и чернови, като контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране;
12. (доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) разглежда жалби против решения и действия на секционните избирателни комисии и се произнася по тях незабавно до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден;
13. установява резултатите от гласуването в избирателния район;
14. обявява избраните независими кандидати и им издава удостоверения;
15. предава на Централната избирателна комисия секционните протоколи, районния протокол и други книжа.
(2) Решенията на районната избирателна комисия се обявяват на общодостъпно място в сградата, в която тя се помещава.
(3) Решенията на районната избирателна комисия по ал. 1, т. 2, 6, 7 и 8 могат да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия. Последната в тридневен срок се произнася с решение, което се обявява незабавно и е окончателно.

Чл. 25. (1) Секционната избирателна комисия:
1. следи за спазване на този закон в изборното помещение и в района на секцията;
2. съдейства за подреждане на изборното помещение според изискванията на закона и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с физически увреждания;
3. осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;
4. преброява гласовете, изготвя протокол за резултата от гласуването в избирателната секция и го предава на районната избирателна комисия в срок 24 часа след приключване на гласуването;
5. предава останалите книжа и материали на общинската администрация в срока по т. 4;
6. (доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) разглежда жалби, по които се произнася незабавно и решението се съобщава на жалбоподателя веднага;
7. обявява на публично място резултатите от гласуването.
(2) Указанията на председателя на секционната избирателна комисия са задължителни за всички граждани в изборното помещение. Тези указания могат да бъдат отменени с решение на секционната избирателна комисия.
(3) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Решението на секционната избирателна комисия, свързано с недопускане на избирател до гласуване, може да се обжалва пред районната избирателна комисия.

Глава трета.
ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

Чл. 26. (1) Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района.
(2) Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

Чл. 27. (1) Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция. Те се отпечатват въз основа на Националния регистър на населението от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Избирателните списъци се съставят по постоянен адрес.
(3) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2006 г.) В списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателя, единният граждански номер, постоянният адрес или настоящият адрес, когато избирателят е направил искане по чл. 36, ал. 7, видът и номерът на документа за самоличност и се обособява графа "Забележки".
(4) В списъците се включват всички български граждани, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 1.
(5) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Когато в предходните шест месеца до изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общината изготвя списък на промените, който се предоставя на секционните комисии.

Чл. 28. (1) От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали.
(2) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Заличават се също и имената на гражданите, които са заминали в чужбина не по-малко от два месеца преди изборния ден и не са се завърнали до предаването на списъците на секционните избирателни комисии.
(3) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието предоставя на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци. Информацията се предоставя 45 дни преди отпечатване на списъците за обявяване и 15 дни преди изборния ден.
(4) В избирателните списъци се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати.
(5) Дописването се извършва от органите по чл. 26, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии по писмено искане на избирателя или в изборния ден-от секционната избирателна комисия по искане на избирателя и след представяне на документ за самоличност.
(6) Когато лицата по ал. 2 се завърнат в страната след изготвяне на избирателния списък, те се вписват отново в него по реда на ал. 4 и 5.
(7) Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или района, или кметството.
(8) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Отказът за заличаване или дописване се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред районния съд в двудневен срок от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 26, ал. 1 и постановява решение, което се обявява незабавно и е окончателно.
(9) Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване по ал. 5 може да се обжалва пред районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно.

Чл. 29. (1) Избирателните списъци се обявяват от органите по чл. 26, ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция. В тях не се отбелязват единните граждански номера и номерата на документите за самоличност на избирателите.
(2) (Отм., ДВ, бр. 45 от 2002 г.)

Чл. 30. (1) Наборните военнослужещи във Въоръжените сили се вписват в избирателните списъци на най-близките до военното поделение избирателни секции.
(2) Списък на лицата по ал. 1 се съставя и подписва от командира на поделението и не по-късно от 45 дни преди изборния ден се изпраща на кмета на общината или района или кметството за вписване в избирателните списъци.
(3) (Отм., ДВ, бр. 63 от 2006 г.)
(4) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Министерството на отбраната изпраща на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни за наборните военнослужещи за автоматизирано изключване от избирателните списъци по постоянен адрес.

Чл. 31. (1) Наборни военнослужещи, които са в отпуск в изборния ден и се намират в населеното място по постоянния си адрес, се вписват в избирателния списък на секцията, ако са били заличени.
(2) При разрешаване на отпуск по ал. 1 командирът на поделението незабавно уведомява кмета на общината или района или кметството, където се намира поделението, за заличаване на военнослужещия от избирателния списък по чл. 30, ал. 1.
(3) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Когато във военното поделение след изпращане на списъка по чл. 30, ал. 2, но преди предаване на списъците на секционните избирателни комисии са преведени наборни военнослужещи от други поделения или новопостъпили, командирът на поделението писмено уведомява органите по чл. 26, ал. 1 за вписване в избирателните списъци по чл. 30, ал. 1. В този случай командирът на поделението, от което са преведени военнослужещите, незабавно уведомява кмета на общината, кметството или района по местонахождение на повереното му поделение за заличаване на тези лица от избирателните списъци.

Чл. 32. (1) Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или района или кметството.
(2) Заявленията се приемат от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден.
(3) Кметът на общината или района или кметството разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
(4) Всеки заинтересуван може да обжалва решението пред районния съд в двудневен срок. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя и кмета и постановява решение, което е окончателно и се обявява незабавно.

Чл. 33. (1) Избирателни списъци в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и на плавателни съдове под български флаг, се съставят от ръководителя на заведението или дома, съответно от капитана на плавателния съд.
(2) Ръководителят на заведението или дома или капитанът на плавателния съд уведомява за включените в списъка лица органите по чл. 26, ал. 1, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес.

Чл. 34. Ръководителите на места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража съставят избирателни списъци на задържаните под стража лица, спрямо които няма влязла в сила присъда.

Чл. 35. (1) Българските граждани, живеещи в чужбина, които се намират в страната в изборния ден, могат да гласуват по постоянния си адрес. Когато тези лица са били заличени от избирателните списъци преди предаването им на секционните избирателни комисии, те отново се вписват в списъците от органите по чл. 26, ал. 1.
(2) Когато лицата по ал. 1 са пристигнали в страната не по-рано от 24 часа преди предаване на избирателния списък на секционната избирателна комисия, те се вписват в избирателния списък от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност, който удостоверява влизането им в страната в този срок.

Чл. 36. (1) Удостоверения за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 26, ал. 1 в един екземпляр на избиратели, които предварително писмено заявят, че няма да гласуват в секцията по постоянния си адрес.
(2) Удостоверенията се издават не по-късно от 10 дни преди изборния ден.
(3) Получилите удостоверения лица се заличават от избирателния списък.
(4) За издадените удостоверения се води нарочен регистър.
(5) Избирателите с удостоверения за гласуване на друго място се вписват от секционната избирателна комисия по местопребиваването им в деня на изборите в допълнителен избирателен списък, който се подписва от председателя и секретаря. Към този списък се прилагат удостоверенията за гласуване на друго място.
(6) Избирател, получил удостоверение за гласуване на друго място, може да гласува в секцията по постоянния си адрес. Комисията го вписва в допълнителния списък, към който прилага и удостоверението по ал. 1.
(7) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 15 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено пред органите по чл. 26, ал. 1 по настоящия адрес на лицето.
(8) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Органът по чл. 26, ал. 1 по настоящ адрес предава информация за подадените искания по ал. 7 на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.
(9) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Избирател, който е ученик или студент, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на документ за самоличност, надлежно заверена за съответната учебна година ученическа книжка или надлежно заверена за съответния семестър студентска книжка и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Ученическата или студентската книжка се подпечатва с печата на секционната избирателна комисия и се подписва от член на комисията.

Чл. 37. (1) Избирателните списъци за гласуване в чужбина се съставят от ръководителите на дипломатическите представителства въз основа на заявено лично желание за участие най-късно до деня на изборите.
(2) Избирател, които не е включен в избирателния списък до изборния ден, се вписва в списъка от секционната избирателна комисия.

Чл. 38. (1) Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно.
(2) Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им - с хоризонтална черта така, че заличеното име да се чете.

Глава четвърта.
ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ И ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

Чл. 39. (1) За произвеждане на изборите територията на страната се разделя на 31 многомандатни избирателни райони, в това число три в област София-град и два в област Пловдив. Останалите избирателни райони съвпадат с границите на областите.
(2) Наименованията, границите и номерацията на избирателните райони се определят от президента на републиката не по-късно от 55 дни преди изборния ден.
(3) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Централната избирателна комисия определя броя на мандатите за всеки избирателен район въз основа на единна норма на представителство за страната според броя на населението не по-късно от 50 дни преди изборния ден, като използва и метода на най-големия остатък, по данните за преброяване на населението на Република България от 2001 г.

Чл. 40. (1) Гласуването и преброяването на гласовете се извършва по избирателни секции.
(2) (Изм., ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината не по-късно от 55 дни преди изборния ден и утвърждава тяхната номерация.
(3) Заповедта на кмета се обявява публично. Тя може да бъде обжалвана пред областния управител в тридневен срок, който се произнася окончателно в тридневен срок.

Чл. 41. (1) В една избирателна секция се включват до 1000 избиратели.
(2) В населените места се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.
(3) При териториално обособени населени места кметът на общината може да образува секции с не по-малко от 20 избиратели.
(4) Избирателните секции в градовете с районно деление се съобразяват с границите на района.
(5) В лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива и в намиращи се извън страната плавателни съдове под български флаг се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 избиратели.
(6) Избирателните секции по ал. 5 се образуват от ръководителите на заведенията и домовете и от капитаните на плавателните съдове.
(7) Задържаните под стража, спрямо които няма влязла в сила присъда, могат да гласуват в местата за задържане, когато там е възможно да се създаде избирателна секция по реда на ал. 5.
(8) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., изм., ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства в чужбина образуват избирателни секции:
1. в населените места, където има дипломатическо или консулско представителство;
2. в населените места извън т. 1 - при наличие на не по-малко от 100 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват не по-късно от 20 дни преди изборния ден в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление - подадено лично, чрез писмо или в електронна форма до посолството на Република България или консулската служба за съответната държава; в заявлението се посочват трите имена по паспорт или военна карта на избирателя, заявил желание да гласува, единният граждански номер, адрес на пребиваване в съответната държава, както и постоянният адрес на лицето в Република България; ръководителят на дипломатическото представителство изпраща информация до Министерството на външните работи, съдържаща трите имена, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на заявителите и държавата; Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави до Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 15 дни преди изборния ден, за да бъдат автоматизирано заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България; лицата, заявили, че ще гласуват в чужбина, не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в страната в изборния ден;
3. по тяхна преценка.
(9) (Новa, ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Когато броят на избирателите, заявили желанието си да гласуват по ал. 8, т. 2, е повече от 1000 в едно населено място, се образува нова избирателна секция.

Чл. 42. Капитаните на плавателните съдове под български флаг, които напускат страната до 19,00 ч. в деня преди изборите, получават изборните книжа и материали от районната избирателна комисия по местопребиваването на кораба.

Глава пета.
КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 43. (1) Кандидати за участие в изборите се издигат от партии и коалиции или от инициативни комитети за издигане на независими кандидати.
(2) Кандидатите за народни представители, издигнати от партии и коалиции, се подреждат в кандидатски листи по многомандатни избирателни райони. Всеки независим кандидат образува самостоятелна кандидатска листа.
(3) Кандидатските листи на партиите и коалициите се подреждат и предлагат за регистриране от техните централни ръководства.
(4) Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен избирателен район. Участващите в тях партии не могат да участват със самостоятелни листи.
(5) Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния избирателен район.

Чл. 44. (1) Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни избирателни района.
(2) Когато кандидат бъде регистриран от повече от една партия или коалиция, действителна е първата по време регистрация.
(3) Когато кандидат по ал. 1 бъде регистриран в повече от два избирателни района, действителни са първите две по време регистрации.
(4) Независим кандидат може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един многомандатен избирателен район.
(5) Когато независим кандидат бъде регистриран в повече от един избирателен район, действителна е първата по време регистрация.
(6) Районните избирателни комисии уведомяват Централната избирателна комисия за извършените регистрации не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрациите.
(7) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни извършените в нарушение на ал. 2, 3 и 5 регистрации. Обявява решението си в тридневен срок и уведомява незабавно районната избирателна комисия и съответните кандидати, партии и коалиции и инициативни комитети.

Чл. 45. (1) Регистрирането на кандидатските листи се извършва от районните избирателни комисии в отделен регистър след представяне на следните документи:
1. предложение на централното ръководство на партията, коалицията или инициативния комитет;
2. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилите ги партии, коалиции или инициативни комитети;
3. декларации от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 3, ал. 2, в които посочват своя постоянен адрес и единен граждански номер.
(2) Регистрирането на кандидатските листи в районните избирателни комисии се извършва не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

Чл. 46. (1) Независим кандидат за народен представител може да се регистрира само в един многомандатен избирателен район, когато кандидатурата му е подкрепена от необходимия брой избиратели с постоянен адрес на територията на района, както следва:
1. за район до 4 мандата включително - 1100 избиратели;
2. за район с 5 мандата - 1200 избиратели;
3. за район с 6 мандата - 1300 избиратели;
4. за район със 7 мандата - 1400 избиратели;
5. за район с 8 мандата - 1500 избиратели;
6. за район с 9 мандата - 1600 избиратели;
7. за район с 10 мандата - 1700 избиратели;
8. за район с 11 мандата - 1800 избиратели;
9. за район с 12 мандата - 1900 избиратели;
10. за район с 13 и повече мандата - 2000 избиратели.
(2) Независим кандидат не може да бъде включван в листите на партии и коалиции.
(3) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) За издигане на независим кандидат се образува инициативен комитет от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на избирателния район. Инициативният комитет се регистрира в районната избирателна комисия и представя в Сметната палата в срок 5 дни след регистрацията си банкова сметка за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
(4) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва също имената, единния граждански номер и постоянния си адрес.
(5) Член на инициативния комитет по ал. 4 носи отговорност по смисъла на Наказателния кодекс за верността на положените пред него подписи.
(6) Подписката се предава на районната избирателна комисия не по-късно от 27 дни преди изборния ден.

Чл. 47. (1) В срок не по-късно от 24 дни преди изборния ден районната избирателна комисия установява резултата от подписките по чл. 46 и незабавно уведомява Централната избирателна комисия.
(2) Когато районната или Централната избирателна комисия установят, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се анулира с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Когато решението е взето от Централната избирателна комисия, тя незабавно го изпраща на районната избирателна комисия.

Чл. 48. (1) Когато не са спазени изискванията на този закон, районната избирателна комисия отказва да извърши регистрация на кандидати, кандидатски листи и инициативни комитети, като писмено мотивира решението си и го съобщава незабавно.
(2) Отказът по ал. 1 може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от съобщаването му.
(3) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрация на кандидат от листа на партия или коалиция последната може не по-късно от 10 дни от деня на отказа или обявяване на недействителността, но не по-късно от седем дни преди изборния ден да предложи за регистриране нов кандидат.
(4) Когато някой от кандидатите в регистрирана листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи нов кандидат по реда на ал. 3.
(5) (Отм., ДВ, бр. 45 от 2002 г.)

Чл. 49. (1) Партиите могат да участват в изборите самостоятелно или в коалиция с други партии и коалиции.
(2) Всяка партия и коалиция може да участва в изборите само в една коалиция във всичките избирателни райони.

Чл. 49а. (Нов, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) (1) За участие в изборите партиите, коалициите и инициативните комитети внасят изборен безлихвен депозит по сметка в Българската народна банка.
(2) Депозитът по ал. 1 е в размер:
1. 20 000 лв. - за партиите;
2. 40 000 лв. - за коалициите;
3. 5000 лв. - за инициативните комитети.
(3) В 7-дневен срок от обявяване на окончателните резултати от изборите с решение на Централната избирателна комисия депозитът се възстановява на политическите партии и коалиции, които са получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво, както и на инициативните комитети, чиито кандидати са получили гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота.

Чл. 50. (1) До участие в изборите се допускат партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия.
(2) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Не по-късно от 46 дни преди изборния ден централните ръководства на партиите и коалициите представят заявления за регистрация, в които посочват пълното и/или съкратено наименование за отпечатване върху бюлетината.
(3) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Към заявлението партията представя:
1. заверен препис от решението на Софийския градски съд за вписване на партията в регистъра на политическите партии;
2. удостоверение за актуално състояние към датата на насрочване на изборите;
3. копие от броя на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрацията на партията, или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство;
4. образец от подписите на представляващите партията лица и образец от печата на партията;
5. банков документ за внесен депозит съгласно чл. 49а;
6. списък, съдържащ трите имена, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията;
7. удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети от датата на регистрация на политическата партия, но за не повече от последните три последователни години.
(4) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Към заявлението коалицията представя:
1. документите по ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 и 7 за всяка от участващите в нея партии;
2. решение за образуването, подписано от представляващите партиите лица;
3. образец от подписите на лицата, които представляват коалицията, и образец от печата на коалицията, когато има такъв;
4. банков документ за внесен депозит съгласно чл. 49а;
5. списък, съдържащ трите имена, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията.
(5) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Когато коалицията включва в състава си друга коалиция, последната представя документите по ал. 4. Представят се и документите по ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 и 7 за останалите партии в коалицията, както и решение за нейното образуване.
(6) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Централната избирателна комисия извършва проверка на документите и списъците по ал. 3 и 4 и при установяване на нередовности дава указания за отстраняването им.
(7) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Срокът за отстраняване е тридневен.
(8) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) В случай на неизпълнение на указанията по ал. 6 в срок Централната избирателна комисия отказва регистрация.
(9) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Отказът за регистрация подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 23, ал. 3.
(10) (Предишна ал. 6, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Централната избирателна комисия изпраща на районните избирателни комисии списък на регистрираните партии и коалиции.

Чл. 50а. (Нов, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) (1) Наименованието и/или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието и/или абревиатурата на партия, регистрирана преди 1 януари 2005 г. по Закона за политическите партии, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.
(2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато наименованието и/или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието и/или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии.
(3) В случай, че не са спазени изискванията на ал. 1 и 2, Централната избирателна комисия прилага процедурата по чл. 50, ал. 6, 7, 8 и 9.

Чл. 51. Всеки кандидат за народен представител може да има застъпници, които го подпомагат и представляват неговите интереси пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии.

Чл. 52. (1) Кандидатите за народни представители, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след регистрацията си и получават по избор неплатен служебен или платен годишен отпуск за периода от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите включително.
(2) Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.
(3) Когато регистрацията е анулирана, отпускът по ал. 1 се прекъсва от деня на анулирането. Когато анулирането е отменено, се счита, че отпускът не е прекъсван.
(4) Избраните кандидати, работещи в държавни или общински учреждения, предприятия, търговски дружества с държавно или общинско участие повече от 50 на сто или организации, имат право след прекратяване на пълномощията им да заемат предишната си длъжност, а в случаите, когато тя е закрита - друга равностойна длъжност в същото или с тяхно съгласие в друго държавно или общинско учреждение, предприятие, търговско дружество с държавно или общинско участие повече от 50 на сто или организация.
(5) Когато предишната длъжност на избрания кандидат е заета от друго лице, трудовото правоотношение с това лице се прекратява без предизвестие.
(6) Разпоредбите на ал. 1 не се отнасят до министрите и министър-председателя. Техните правомощия продължават и след регистрирането им като кандидати за народни представители.

Чл. 53. (1) По време на предизборната кампания регистрираните кандидати за народни представители и застъпниците не могат да бъдат задържани и привличани към наказателна отговорност освен в случаите на заварено тежко престъпление.
(2) От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите кандидатите за народни представители и застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.
(3) Когато регистрацията на кандидат за народен представител е анулирана, правата и задълженията му по ал. 1 и 2 се прекратяват от деня на анулирането. Прекратяването е в сила и за неговите застъпници.

Глава шеста.
ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

Чл. 54. Предизборната кампания започва 30 дни преди и приключва 24 часа преди изборния ден.

Чл. 55. (1) Гражданите, партиите и коалициите, инициативните комитети, кандидатите и техните застъпници имат свобода на агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания и чрез средствата за масово осведомяване.
(2) Предизборната агитация се води на официалния език.
(3) Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерство на вътрешните работи.
(4) Държавните и общинските служители, военнослужещите от Въоръжените сили, служителите на Министерство на вътрешните работи, съдиите, прокурорите и следователите, както и лицата на изборна длъжност в синдикалните организации не могат да провеждат предизборна агитация.
(5) Министърът на отбраната съвместно с Централната избирателна комисия определя реда, по който наборните военнослужещи се запознават с програмите на партиите, коалициите и кандидатите. Не се допуска провеждането на предизборна агитация във военните поделения. Командирите на поделения осигуряват на наборните военнослужещи свободен достъп до печата, радиото и телевизията в свободното време, а така също и в рамките на гарнизонните отпуски и достъп до други прояви на предизборната кампания в населеното място на гарнизона.

Чл. 56. Независимите кандидати и партиите и коалициите, допуснати до участие в изборите, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

Чл. 56а. (Нов, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) (1) Печатните издания предоставят едни и същи условия и цени за платени публикации на всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции и независими кандидати. Тарифите се обявяват най-късно 40 дни преди датата на изборите.
(2) Всяка публикация по ал. 1 се извършва при условията на предварително заплащане преди публикуването й в съответното печатно издание.

Чл. 57. (1) Главен редактор на ежедневник или периодично издание, публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат, е длъжен в първия брой след получаването на отговор да го публикува.
(2) Публикуването на отговора става на същото място и със същия шрифт.
(3) Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

Чл. 58. (1) По време на предизборната кампания кандидатите, партиите и коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.
(2) Агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради и огради - с разрешение на собственика или управителя на имота.
(3) Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.
(4) Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
(5) Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения в този закон ред, до края на изборния ден.
(6) Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник по решение на районната избирателна комисия и при необходимост със съдействие на органите на Министерство на вътрешните работи премахва или изземва агитационните материали, поставени в нарушение на този закон. Премахването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

Чл. 59. (1) Не се допуска предизборна агитация от 24 часа преди изборния ден до 20,00 часа в изборния ден.
(2) Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат да се огласяват в периода по ал. 1.
(3) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Социологически проучвания в изборния ден се извършват извън сградите, в които се помещават избирателните секции, чрез интервю с гласували избиратели, когато това не създава затруднения за изборния процес. Резултатите от проучванията могат да се оповестят след обявяване края на изборния ден от Централната избирателна комисия.
(4) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Разрешения за провеждане на социологически проучвания се издават от Централната избирателна комисия най-малко 15 дни преди изборния ден.

Чл. 60. (1) Предизборните програми на радио- и телевизионните оператори започват 30 дни преди и приключват 24 часа преди изборния ден.
(2) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Предизборната кампания се отразява от Българската национална телевизия и Българското национално радио под формата на клипове, диспути и хроники.
(3) Не се разрешава използването на програмите на Българска национална телевизия и Българско национално радио за целите на предизборната кампания извън времето, определено за посочените в ал. 2 форми.
(4) Ръководствата на Българска национална телевизия и Българско национално радио са длъжни да спазват принципите за равенство и обективност при отразяване на проявите на партиите, коалициите и кандидатите за народни представители в информационните си емисии.
(5) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Екипите, формите и темите на диспутите се определят съвместно от генералните директори на Българска национална телевизия и Българско национално радио и упълномощени представители на партиите и коалициите. Тези условия се одобряват от Централната избирателна комисия не по-късно от 31 дни преди изборния ден.

Чл. 61. В предизборната кампания по Българска национална телевизия и Българско национално радио се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участие на кандидати и представители на партии и коалиции в излъчваните търговски реклами.

Чл. 62. (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) (1) Редът на представянето на партиите и коалициите в различните форми на предизборната кампания се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий за всяка една от тях поотделно, който се провежда в присъствие на представители на политическите партии и предизборните коалиции, регистрирали кандидати за народни представители, и на представители на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
(2) Определеният от жребия ред се обявява от Централната избирателна комисия по реда за обявяване на решенията й не по-късно от 31 дни преди изборния ден.

Чл. 63. (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио започва и завършва с клипове на партиите и коалициите или на техни кандидати с продължителност до една минута.

Чл. 64. (1) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Предизборната кампания на партиите и коалициите се отразява от Българска национална телевизия и Българско национално радио чрез хроники и клипове.
(2) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Хрониките се излъчват ежедневно за предизборните прояви на партиите и коалициите или на техните кандидати. Те се разделят на блокове за парламентарно представените и извънпарламентарните партии и коалиции, регистрирали кандидати за народни представители, при спазване принципа на равнопоставеност. Времетраенето на излъчването за всяка отделна партия и коалиция е до една минута.
(3) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Времето за излъчване на хрониките и клиповете се определя по споразумение между ръководствата на Българската национална телевизия, Българското национално радио и на политическите партии и коалиции, регистрирали кандидати или упълномощени от тях представители.

Чл. 65. (1) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на кандидатите за народни представители и на представителите на партиите и коалициите, регистрирали кандидати за народни представители, телевизионно и радиовреме за провеждане на диспути по предварително съгласувани теми. Провеждат се по два диспута на седмица (осем за цялата предизборна кампания) с времетраене до 90 минути.
(2) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Най-малко половината от времето по ал. 1 се предоставя на парламентарно представените партии и коалиции, регистрирали кандидати за народни представители, и на определени от тях кандидати, а останалата част от времето - на извънпарламентарните партии и коалиции, регистрирали кандидати за народни представители, и на определени от тях кандидати, по споразумение между представителите на Българската национална телевизия, Българското национално радио и на партиите и коалициите, регистрирали кандидати.
(3) Диспутите могат да се проведат и с едновременното участие на кандидати за народни представители и представители на всички партии и коалиции, допуснати до изборите.

Чл. 66. (1) Регионалните радио- и телевизионни центрове се използват от инициативните комитети и независимите кандидати и от партиите и коалициите в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за Българска национална телевизия и Българско национално радио.
(2) Регионалните радио- и телевизионни центрове предоставят до два часа радио- и телевизионно време за диспути между кандидати и представители на партии и коалиции.
(3) Редът за участие в диспутите се определя по жребий не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове, съвместно с представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, определят екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите.

Чл. 67. (1) Други радио- и телевизионни оператори, включително кабелни телевизии, могат да предоставят време за отразяване на предизборната кампания при едни и същи условия и цени на независими кандидати, партии и коалиции.
(2) Собствениците на радио- и телевизионните оператори по ал. 1 или техни представители обявяват писмено условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания.
(3) Условията по ал. 2 се предоставят на Централната избирателна комисия за радио- и телевизионните оператори с национален обхват, и на районните избирателни комисии - за радио- и телевизионните оператори с регионален и местен обхват, не по-късно от 10 дни преди началото на предизборните излъчвания.

Чл. 68. Предизборните предавания по Българска национална телевизия и Българско национално радио и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, определена от Министерския съвет не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Заплащането се извършва преди излъчване на предаването.

Чл. 69. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат, той има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването.

Чл. 70. (1) При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от радио- и телевизионните оператори могат да се подават жалби в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.
(2) Жалбите се подават до:
1. Централната избирателна комисия, когато операторът има лицензия с национален обхват;
2. районната избирателна комисия по седалището на оператора, когато той има лицензия с регионален или местен обхват.
(3) Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия, като уведомява жалбоподателя.
(4) Надлежната районна избирателна комисия разглежда жалбата в срок от 24 часа и постановява решение, което е окончателно.

Чл. 71. (1) Предизборната кампания се финансира със средства на независимите кандидати и на партиите и коалициите, както и чрез дарения от физически и юридически лица.
(2) Даренията по ал. 1 не могат да бъдат повече от 10 000 лв. от едно физическо лице и повече от 30 000 лв. от едно юридическо лице.
(3) Забранява се финансиране на предизборната кампания от юридически лица с повече от 50 на сто държавно или общинско участие.
(4) Забранява се финансиране на предизборната кампания от чуждестранни физически и юридически лица, както и от смесени дружества с повече от 25 на сто чуждестранно участие.
(5) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Партиите и коалициите представят в Сметната палата в срок 5 дни след регистрацията си за участие в изборите банкови сметки за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания, както и отделни банкови сметки за избирателни райони, ако има такива. За банкови сметки на коалициите се смятат банковите сметки на една или повече от включените в състава на коалицията партии.

Чл. 72. Финансирането по чл. 71, ал. 1 не може да надхвърля общо:
1. за партия - 1 000 000 лв.;
2. за коалиция - 2 000 000 лв.;
3. за инициативен комитет - 200 000 лв.

Чл. 73. (Доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) В срок до един месец след изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети представят отчети пред Сметната палата за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства, включително и извлечения от представените за участие в изборите банкови сметки.

Глава седма.
ГЛАСУВАНЕ

Чл. 74. (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) (1) Гласуването се извършва с бяла обща бюлетина по образец.
(2) Бюлетината не може да съдържа реквизити извън изброените в закона.
(3) Бюлетината съдържа:
1. номера на избирателния район;
2. квадратче за отразяване на волята на избирателя;
3. поредния номер на партията или коалицията;
4. пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията;
5. имената на кандидатите, заемащи първите три места в кандидатската листа на партията или коалицията.
(4) Номерът на избирателния район се изписва най-отгоре на бюлетината. Реквизитите по ал. 3, т. 2, 3, 4 и 5 се изписват отляво надясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия или коалиция.
(5) На хоризонтален ред, определен за независим кандидат, след квадратчето по ал. 3, т. 2 се изписват пореден номер, трите имена на кандидата и означението "независим".
(6) Редовете на отделните партии, коалиции и независими кандидати се отделят един от друг с празен ред и с плътна черна хоризонтална линия.
(7) Поредните номера на партиите и коалициите се определят чрез жребий от Централната избирателна комисия в присъствието на техни представители не по-късно от 25 дни преди изборния ден. Определените поредни номера са еднакви за цялата страна.
(8) Когато съответната партия или коалиция не е издигнала кандидати в съответния избирателен район, в бюлетината се изписва само нейният номер.
(9) Номерата на независимите кандидати следват номерата на партиите или коалициите съгласно поредността на регистрацията на кандидата от съответната районна избирателна комисия.
(10) Бюлетината за гласуване в чужбина не съдържа реквизитите по ал. 3, т. 5 и по ал. 5.

Чл. 75. (Отм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.)

Чл. 76. (1) (Изр. 1 - обявено за противоконституционно с Решение № 8 на КС, ДВ, бр. 44 от 2001 г.) Партията или коалицията заплаща разходите по производство на бюлетините, с които участва в изборите. Броят на отпечатаните бюлетини е равен на броя на избирателите в страната, увеличен с 10 на сто.
(2) (Изр. 1 - обявено за противоконституционно с Решение № 8 на КС, ДВ, бр. 44 от 2001 г.) Инициативните комитети и независимите кандидати за народни представители заплащат разходите по производство на бюлетините, с които кандидатите участват в изборите. Броят на отпечатаните за един независим кандидат бюлетини е равен на броя на избирателите в многомандатния район, увеличен с 10 на сто.
(3) (Обявена за противоконституционна с Решение № 8 на КС, ДВ, бр. 44 от 2001 г.) Разходите за производство на бюлетините се обявяват от Министерския съвет не по-късно от 45 дни преди изборния ден.
(4) (Обявена за противоконституционна с Решение № 8 на КС, ДВ, бр. 44 от 2001 г.) Партиите и коалициите представят в Централната избирателна комисия банков документ за превод на сумата по ал. 1 по сметка на Министерски съвет не по-късно от 31 дни преди изборния ден.
(5) (Обявена за противоконституционна с Решение № 8 на КС, ДВ, бр. 44 от 2001 г.) Инициативните комитети или независимите кандидати представят в районните избирателни комисии банков документ за превод на сумата по ал. 2, по сметка на Министерски съвет, не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Районните комисии съобщават незабавно за превода на Централната избирателна комисия.
(6) (Обявена за противоконституционна с Решение № 8 на КС, ДВ, бр. 44 от 2001 г.) Когато партия или коалиция не представи банков документ за превод по реда на ал. 4, Централната избирателна комисия анулира регистрацията й, както и регистрираните от нея кандидатски листи, и уведомява незабавно всички районни избирателни комисии.
(7) (Обявена за противоконституционна с Решение № 8 на КС, ДВ, бр. 44 от 2001 г.) Когато инициативен комитет или издигнатият от него независим кандидат не представят банков документ за превод по реда на ал. 5, районната избирателна комисия анулира регистрациите на инициативния комитет и на независимия кандидат и незабавно уведомява Централната избирателна комисия.

Чл. 77. (Отм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.)

Чл. 78. (1) Гласуването се извършва по избирателни секции в предназначени за тази цел изборни помещения.
(2) В срок не по-късно от 20 дни преди изборния ден кметовете на общини изпращат в районната избирателна комисия списък с адресите на избирателните секции.

Чл. 78а. (Нов, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) (1) Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи и секцията на избирател с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението се намира на някой от тях, избирателят може да гласува в избирателна секция, която се намира на първия етаж (партера), изрично посочена с решение на районната избирателна комисия.
(2) В сградата по ал. 1 задължително се обособява поне една секция на първия етаж (партера) за избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и със зрителни увреждания.
(3) Пред избирателната секция по ал. 1 се поставят табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.
(4) Не по-късно от 7 дни преди датата на произвеждане на изборите районната избирателна комисия оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване и местния печат мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижат и да гласуват в изборния ден.
(5) В обявлението по ал. 4 се посочват телефон и адрес, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден.

Чл. 79. (1) Забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и независими кандидати в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, в периода от 24 часа преди изборния ден до края на гласуването.
(2) Когато секционната избирателна комисия установи наличие на материали по ал. 1, тя незабавно ги отстранява, при необходимост със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерство на вътрешните работи.

Чл. 80. (1) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от районната избирателна комисия:
1. избирателни кутии;
2. (изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) бюлетини за гласуване;
3. избирателни списъци;
4. формуляр на секционен протокол;
5. формуляри на извлечения и чернови на секционните протоколи;
6. (нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) печат на секционната избирателна комисия;
7. (предишна т. 6, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) други помощни технически материали.
(2) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Председателят на секционната избирателна комисия, определен от районната избирателна комисия неин член и кметът на общината, района или кметството или определено от тях с нарочна заповед длъжностно лице от общинската администрация подписват протокол за предаването и приемането на бюлетините, изборните книжа и материали. В случай на неявяване на председателя на секционната избирателна комисия бюлетините, изборните книжа и материали се получават и протоколът се подписва от заместник-председателя на секционната избирателна комисия.
(3) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Печатът на секционната избирателна комисия се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата по ал. 2 в момента на получаването му и се отваря при откриването на изборния ден в секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и секретаря на комисията.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) След подписване на протокола отговорността за опазване на книжата и материалите носи председателят на секционната избирателна комисия.

Чл. 81. (1) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Пред изборното помещение се поставя образец на бюлетината и пълните кандидатдепутатски листи на регистрираните партии, коалиции и на независимите кандидати в съответния многомандатен избирателен район по реда в общата бюлетина.
(2) В изборното помещение се поставят кабини за гласуване, така че да се осигури тайната на гласуването. Кабините трябва да позволяват гласуване на избиратели с физически увреждания.
(3) След приключване на подготовката за гласуване помещението се запечатва с хартиена лента с подписите на присъстващите членове на секционната избирателна комисия.
(4) Изборните помещения се охраняват отвън от служители на Министерство на вътрешните работи.

Чл. 82. (1) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от председателя на секционната избирателна комисия в 6,00 ч., ако присъстват повече от половината от членовете на секционната избирателна комисия. При липса на кворум се уведомява районната избирателна комисия. Ако в 6,00 ч. са се явили повече от половината от членовете на секционната избирателна комисия, но не се е явил председателят на комисията, изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от заместник-председателя на комисията, което обстоятелство се вписва в протокола с изборните резултати.
(2) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Когато до един час не се явят достатъчно членове на секционната избирателна комисия, районната избирателна комисия включва необходимия брой членове от резервите на мястото на неявилите се членове в срок от един час.
(3) Когато председателят на секционната избирателна комисия отсъства, районната избирателна комисия назначава заместник-председателя за председател, а член на секционната избирателна комисия - за заместник-председател. Когато отсъства заместник-председателят или секретарят на секционната избирателна комисия, районната избирателна комисия назначава член на секционната избирателна комисия за заместник-председател или секретар.
(4) Когато председателят, заместник-председателят и секретарят на секционната избирателна комисия отсъстват, районната избирателна комисия попълва състава на секционната избирателна комисия и назначава председател, заместник-председател и секретар измежду членовете и резервите.
(5) Централната избирателна комисия, по предложение на районната избирателна комисия, може да разреши гласуването в някои секции да започне в 5,00 ч.

Чл. 83. (1) При откриване на изборния ден в изборните помещения могат да присъстват кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели, журналисти и избиратели.
(2) Председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по чл. 80, ал. 1. Проверява се изправността на избирателната кутия и дали тя е празна. След проверката кутията се затваря и се запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията.
(3) (Новa, ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Председателят на секционната избирателна комисия маркира при откриване на изборния ден по уникален начин печата на секционната избирателна комисия, с който се подпечатват бюлетините и изборните книжа.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Председателят обявява изборния ден за открит.

Чл. 84. (1) По време на гласуването в изборното помещение могат да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти.
(2) (Отм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.)
(3) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Забранява се предварителното раздаване на бюлетини.

Чл. 84а. (Нов, ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Лицата, служебно заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия или като охрана на съответната избирателна секция, могат да упражнят правото си на глас в същата избирателна секция след вписване в допълнителната страница на основния избирателен списък, след като декларират писмено, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Чл. 85. (1) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Избирателят удостоверява самоличността си с лична карта или личен (зелен) паспорт за страната - само за избирателите, ползващи се от привилегията на разпоредбата на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските документи за самоличност.
(2) Наборните военнослужещи удостоверяват самоличността си с военна книжка.
(3) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Избирателите в чужбина удостоверяват самоличността си с паспорт или военна карта съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за българските документи за самоличност. В случай, че срокът на валидност на паспорта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за удължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт.
(4) Моряците на корабите удостоверяват самоличността си с моряшки паспорт.

Чл. 86. (1) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Председателят или упълномощен член на комисията сверява данните от документа за самоличност на избирателя с тези от избирателния списък и го допуска до гласуване. Документът за самоличност остава в представителя на секционната избирателна комисия до полагането на подпис от избирателя в избирателния списък.
(2) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Когато се установи разлика между единните граждански номера в документа за самоличност и в избирателния списък, единният граждански номер от документа за самоличност се записва в графата "Забележки" на избирателния списък. По същия начин се постъпва и когато се установи разлика в някое от имената на избирателя в списъка и според документа за самоличност при идентичност на единния граждански номер.
(3) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Избирателите с удостоверения за гласуване на друго място или декларации по чл. 36, ал. 9 ги предават на комисията, която проверява данните в тях и ги прилага към допълнителния избирателен списък. Тези удостоверения са неразделна част от списъка.

Чл. 87. (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) (1) Избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й, след което отива в кабината да гласува. В кабината може да се намира само един избирател.
(2) Избирателят гласува, като:
1. поставя в квадратчето срещу наименованието на избраната от него партия, коалиция или независим кандидат знак, изразяващ по еднозначен начин неговия вот;
2. сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране на партия, коалиция или независим кандидат;
3. излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член на комисията, който я подпечатва повторно с печата на комисията;
4. пуска бюлетината в избирателната кутия;
5. полага подпис в избирателния списък.
(3) Когато избирателят е ученик или студент, който е гласувал при условията на чл. 36, ал. 9, член на секционната избирателна комисия полага печат и подпис и в ученическата или студентската книжка на избирателя.
(4) При гласуване в чужбина член на секционната избирателна комисия полага печат и подпис и в паспорта на избирателя.
(5) След гласуване избирателят получава обратно документа си за самоличност и напуска помещението на избирателната секция.

Чл. 88. (1) Гласуването е лично.
(2) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Когато избирателят е с такова физическо увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. Името и единният граждански номер на придружителя, както и причината за гласуване с придружител се вписват в графата "Забележки" на избирателния списък от член на комисията. Когато физическото увреждане не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва "гласувал". Това обстоятелство се отбелязва в графата "Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.
(3) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Не се разрешава на едно лице да бъде придружител на повече от двама избиратели.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Член на комисията не може да бъде придружител.
(6) (Предишна ал. 5, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Не се разрешава присъствие на други лица, освен гласуващи в момента избиратели, на разстояние, по-малко от три метра от кабините за гласуване, когато в тях има избирател.
(7) (Предишна ал. 6, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Не се разрешава гласуване извън изборното помещение.
(8) (Предишна ал. 7, изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Забранява се изнасянето на бюлетини от избиратели извън изборното помещение.
(9) (Предишна ал. 8, изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Забранява се изнасянето на избирателни кутии, печат на секционна избирателна комисия, бюлетини и избирателни списъци извън изборното помещение след приемането им от комисията в предизборния ден и по време на гласуването и преброяването на гласовете.

Чл. 88а. (Нов, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) (1) Избирател с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението удостоверява самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия в секцията по чл. 78а, ал. 1.
(2) Член на секционната избирателна комисия от секцията по чл. 78а, ал. 1, определен от председателя и секретаря й, отива в секционната избирателна комисия на избирателя с документа му за самоличност.
(3) След сверяване на данните на избирателя от документа му за самоличност с тези от основния избирателен списък председателят на секционната избирателна комисия в секцията по постоянен адрес зачертава името и останалите данни на избирателя в основния избирателен списък, отбелязва в графа "Забележки", че избирателят ще гласува в секцията по чл. 78а, ал. 1, и съставя протокол в два екземпляра - по един за всяка секционна избирателна комисия.
(4) Протоколът съдържа:
1. номер и дата на издаване на протокола;
2. данни за секцията и секционната избирателна комисия, издаващи протокола;
3. име, единен граждански номер и постоянен адрес на избирателя, вид и номер на документа за самоличност;
4. номер на секцията по чл. 78а, ал. 1, в която ще гласува избирателят.
(5) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия, която го съставя.
(6) Екземпляр от протокола се прилага към основния избирателен списък на секцията по постоянен адрес на избирателя.
(7) Другият екземпляр от протокола се предава на члена на секционната избирателна комисия от секцията по чл. 78а, ал. 1, като той се връща в секцията си и предава протокола на председателя на секционната избирателна комисия.
(8) Избирателят се вписва в основния избирателен списък на секцията по чл. 78а, ал. 1, като в графа "Забележки" се отбелязват данните за номера и датата на протокола и се вписва думата "протокол". Протоколът се прилага към основния списък, след което избирателят се допуска да гласува.

Чл. 89. (1) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Когато избирателната кутия се напълни с бюлетини, върху нейния отвор се залепва хартиена лента с подписите на членовете на комисията, така че да не могат да се пускат повече бюлетини. Пълната кутия остава на масата.
(2) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Председателят проверява изправността на втората кутия и дали тя е празна. Кутията се затваря и запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола с изборните резултати.

Чл. 90. (1) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Избирателите гласуват до 19,00 ч. Когато в 19,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, установяването на техния брой и самоличността им се извършва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия. Тези избиратели им предават документите си за самоличност до гласуването. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 ч.
(2) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Секционната избирателна комисия може да преустанови гласуването, когато са налице съществени нарушения на изборния процес. След тяхното отстраняване гласуването продължава. Решението за преустановяване на гласуването се съобщава незабавно на Централната избирателна комисия чрез районната избирателна комисия. Тези обстоятелства се отразяват в протокола на секционната избирателна комисия с изборните резултати.
(3) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) При необходимост от възстановяване на реда и по решение на секционната избирателна комисия председателят може да потърси съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерство на вътрешните работи. Тези обстоятелства се отразяват в протокола на секционната избирателна комисия с изборните резултати.
(4) Не се допускат в изборното помещение лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.
(5) Въоръжени лица не се допускат в изборното помещение освен в случаите по ал. 3.

Глава осма.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Чл. 91. (1) След изтичане на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия обявява гласуването за приключило.
(2) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Неизползваните бюлетини се опаковат и отстраняват.

Чл. 92. Секционната избирателна комисия установява резултатите от гласуването и ги отразява в секционен протокол.

Чл. 93. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването могат да присъстват кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти.

Чл. 94. Секционният протокол е в три идентични екземпляра и е изработен на трипластова индигирана хартия. Всеки екземпляр е на един лист с обособени страници. Преди попълване на протокола се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.

Чл. 95. (1) Секционният протокол се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. След подписването председателят обявява резултатите от гласуването.
(2) Поправки в протокола след подписването му могат да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише "поправка". Очевидни фактически грешки могат да се поправят и след обявяване на резултата.
(3) Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Отказът на член на комисията да подпише протокола се отбелязва в него. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение.
(4) Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините.
(5) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.
(6) Извлечение от протокола се поставя на видно място пред секцията.
(7) Кандидатите, застъпниците, представителите на партии, коалиции и инициативни комитети и наблюдателите имат право да получат извлечение от протокола.

Чл. 96. Преди отваряне на избирателната кутия в протокола се вписват:
1. данните за избирателната секция, включително имената на членовете на комисията и на присъствалите други лица;
2. часът на откриване на изборния ден и на приключване на гласуването;
3. броят на избирателите според основния избирателен списък;
4. броят на избирателите в допълнителния избирателен списък;
5. броят на гласувалите избиратели според положените в избирателните списъци подписи;
6. (доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) броят на удостоверенията за гласуване на друго място и на декларациите по чл. 36, ал. 9.

Чл. 97. (1) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) При установяване на резултатите от гласуването:
1. една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен;
2. гласът е действителен само когато от съдържанието на бюлетината може да се определи категорично волята на избирателя и бюлетината съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;
3. броят на гласувалите избиратели е равен на броя на намерените в избирателните кутии бюлетини.
(2) (Отм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.)
(3) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Гласът по ал. 1 е действителен и когато:
1. в бюлетините има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството;
2. върху бюлетините има саморъчно написани знаци, механически увреждания и зачертавания извън квадратчетата за отразяване волята на избирателя.
(4) (Отм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.)
(5) (Отм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.)

Чл. 98. (1) Преди отваряне на избирателната кутия от масата се отстраняват всички вещи с изключение на черновите.
(2) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Само един член по решение на комисията има достъп до бюлетините под наблюдението и контрола на останалите членове.
(3) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Избирателната кутия се отваря, бюлетините се изваждат една по една и се броят.
(4) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Когато в гласуването е била включена втора избирателна кутия, тя се отваря след изчерпване на бюлетините от първата кутия и изваждането и броенето на бюлетините продължава.
(5) (Отм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.)
(6) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:
1. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен вотът на избирателя;
2. купчинка от бюлетини по установения образец:
а) с отбелязан вот за две или повече различни кандидатски листи, или
б) които не съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис "унищожена" върху всяка бюлетина;
3. купчинки от бюлетини по установения образец с отбелязан вот, които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.
(7) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Когато по съдържанието на някоя бюлетина възникне спор, случаят се описва в протокол.

Чл. 99. (1) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията гласове.
(2) (Отм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.)
(3) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на бюлетините по чл. 98, ал. 6, т. 1 и 2.
(4) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Общият брой на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по чл. 98, ал. 6, т. 3.

Чл. 100. (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) В протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват:
1. броят на намерените в избирателните кутии бюлетини;
2. броят на недействителните гласове;
3. броят на действителните гласове;
4. броят на гласовете, подадени за всяка партия, коалиция или независим кандидат;
5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.

Чл. 101. Екземплярите от протокола за районната и Централната избирателна комисия се предават от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на комисията на районната избирателна комисия. Останалите книжа и материали се предават на общинската администрация.

Чл. 102. (1) Районната избирателна комисия приема и проверява секционните протоколи.
(2) Когато районната избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в секционния протокол, тя го връща на секционната избирателна комисия за отстраняването им.
(3) При приемане на секционния протокол районната избирателна комисия издава подписана разписка, съдържаща числовите данни от протокола. Членовете на секционната избирателна комисия поставят тази разписка до извлеченията от секционния протокол.

Чл. 103. (1) Въз основа на данните от секционните протоколи районната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването в многомандатния избирателен район и съставя районен протокол.
(2) Районният протокол е в два идентични екземпляра и е изработен на двупластова индигирана хартия. Всеки екземпляр е на един лист с обособени страници. Преди попълване на районния протокол се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.
(3) Гласовете от плавателните съдове, на които е образувана избирателна секция, се прибавят към гласовете от многомандатния избирателен район по чл. 42.
(4) (Отм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.)
(5) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Независим кандидат се смята за избран, ако е получил районната избирателна квота от гласовете в избирателния район.

Чл. 104. (1) Районният протокол се подписва от всички членове на комисията.
(2) След подписването председателят обявява избраните независими кандидати и съобщава резултатите от гласуването по кандидатски листи на партии и коалиции.
(3) При констатиране на очевидна фактическа грешка в районния протокол могат да се извършват поправки. Всяка поправка се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише "поправка".
(4) Член на районна избирателна комисия не може да откаже да подпише протокола. Когато член на комисията не е съгласен с отразеното в протокола, той го подписва с особено мнение.
(5) Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините.
(6) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.
(7) Извлечение от протокола се поставя на видно място пред сградата, в която се помещава районната избирателна комисия.
(8) Кандидатите, застъпниците, представителите на партии, коалиции и инициативни комитети и наблюдателите имат право да получат извлечение от районния протокол.

Чл. 105. Районните избирателни комисии създават база данни чрез компютърна обработка на секционните протоколи в избирателния район и на протокол - грамите от чужбина и от плавателните съдове под български флаг.

Чл. 106. (1) Председателят или заместник-председател, секретарят и член на районната избирателна комисия предават на Централната избирателна комисия първия екземпляр на районния протокол, първите екземпляри от секционните протоколи и копия на разписките по чл. 102, ал. 3 не по-късно от 48 часа след получаване на секционните протоколи.
(2) След проверка на книжата по ал. 1 Централната избирателна комисия издава разписка на районната избирателна комисия.
(3) Книжата и материалите на районната избирателна комисия, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, се предават на администрацията на областта, на чиято територия е разположена тази комисия.
(4) Изборните книжа и материали се съхраняват от областните администрации до следващите избори.
(5) Изборните книжа и материали от гласуването в чужбина се изпращат на Централната избирателна комисия, а от гласуването на плавателни съдове под български флаг - на общината по чл. 42. Тези книжа и материали се съхраняват по реда на ал. 4.

Чл. 107. (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) (1) Общият брой спечелени мандати за всяка партия и коалиция се определя от Централната избирателна комисия въз основа на сумата на подадените за нея действителни гласове в страната и в чужбина по метода на Д'Ондт според методиката по чл. 23, ал. 1, т. 10.
(2) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете за партиите и коалициите от страната според методиката по чл. 23, ал. 1, т. 10. В чужбина се гласува с бюлетина само за партии и коалиции без имена на кандидатите.
(3) Броят на мандатите на партии и коалиции в многомандатните избирателни райони се определя по метода Д'Ондт въз основа на съотношението на гласовете за тях, подадени от страната.

Чл. 108. (1) Право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво имат партиите и коалициите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в цялата страна и в чужбина.
(2) Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите по ал. 1, е равен на броя на народните представители в Народното събрание, намален с броя на избраните независими кандидати.

Чл. 109. (Изм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Разпределянето на мандатите по кандидатските листи на партиите и коалициите в многомандатните избирателни райони става съгласно методиката по чл. 23, ал. 1, т. 10.

Чл. 110. (1) Когато кандидатът за народен представител, издигнат от партия или коалиция, е избран в два многомандатни избирателни района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в Централната избирателна комисия в коя листа желае да остане избран.
(2) В случаите по ал. 1 Централната избирателна комисия обявява за избран първия по ред неизбран кандидат в листата, от която кандидатът за народен представител се е отказал.

Чл. 111. Централната избирателна комисия обявява резултатите от гласуването, както следва:
1. получените гласове и разпределението на мандатите между партиите, коалициите и независимите кандидати - не по-късно от четири дни след изборния ден;
2. имената на избраните народни представители - не по-късно от седем дни след изборния ден.

Чл. 112. Кандидатите за народни представители и централните ръководства на партиите и коалициите, участвали в изборите, могат да оспорват законността на избора чрез посочените в чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България органи пред Конституционния съд в срок не по-късно от 14 дни от обявяването на резултатите от Централната избирателна комисия.

Чл. 113. (1) Централната избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на секционните протоколи от страната и протокол-грамите.
(2) Данните от базата по ал. 1 се сравняват с базите данни на районните избирателни комисии. При наличие на разлики, както и при установяване на очевидни фактически грешки, Централната избирателна комисия се произнася с решение по всеки от случаите и актуализира базата данни.
(3) Резултатите от изборите по пропорционалната система се определят според актуализираната база данни.
(4) Когато разликите или грешките по ал. 2 са от естество да променят резултата при избиране на независим кандидат за народен представител, Централната избирателна комисия съобщава за тях на заинтересуваните кандидати, партии и коалиции.
(5) Бюлетинът на Централната избирателна комисия се публикува според актуализираната база данни.
(6) Актуализираната база данни на Централната избирателна комисия на магнитен носител се предоставя на президента на републиката, на Министерския съвет, на партиите, коалициите и независимите кандидати, участвали в изборите, на социологически агенции, на библиотеки, на университети, на Българската академия на науките и на други звена.
(7) Базата данни по ал. 6 не може да се променя и разпространява без разрешение на Централната избирателна комисия.

Глава девета.
ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯ

Чл. 114. Пълномощията на народен представител се прекратяват предсрочно при условията на чл. 72 от Конституцията на Република България.

Чл. 115. (1) При предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител Централната избирателна комисия обявява за народен представител следващия в съответната листа кандидат.
(2) Народен представител, избран за министър, се замества от следващия в листата кандидат за времето, през което изпълнява функциите на министър.
(3) Когато в листата няма повече кандидати, както и когато са прекратени пълномощията на народен представител, избран като независим кандидат, мястото остава незаето до края на пълномощията на Народното събрание.

Глава десета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 116. (1) Който наруши разпоредбите на този закон, се наказва с глоба от 50 до 2000 лв., когато деянието не представлява престъпление.
(2) Длъжностно лице, което умишлено извърши нарушение по ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.

Чл. 117. Актове за констатиране на нарушенията се съставят от председателите на Централната избирателна комисия и на районните избирателни комисии по решение на съответната комисия в тридневен срок от получаване на сигнала или жалбата за нарушението.

Чл. 118. (Доп., ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Наказателните постановления се издават от областните управители по местоизвършване на нарушението в тридневен срок от получаване на преписката. Ако актът е срещу областния управител, наказателното постановление се издава от министъра на държавната администрация и административната реформа.

Чл. 119. (Изм., ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания и Административнопроцесуалния кодекс.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "документ за самоличност" е:
а) лична карта;
б) (доп., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) личен (зелен) паспорт само за граждани, ползващи привилегията на разпоредбата на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските документи за самоличност;
в) военна книжка на наборен военнослужещ;
г) паспорт (задграничен) на гражданин, намиращ се в деня на изборите в чужбина;
д) моряшки паспорт на гражданин, намиращ се в деня на изборите на плавателен съд под български флаг;
е) (нова, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) военна карта на кадрови военнослужещ от българската армия, намиращ се в деня на изборите в чужбина.
2. "политически сили" са партиите и коалициите;
3. "коалиция" е предизборна коалиция;
4. (изм., ДВ, бр. 38 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) "парламентарно представени" са партии и коалиции, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители, за да образуват такава;
5. "наблюдатели" са:
а) представители на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на чуждестранни партии и движения, както и лица, посочени от партии и коалиции, участващи в изборите, и поканени чрез Министерството на външните работи;
б) упълномощени членове на български неправителствени организации;
6. "районна избирателна квота" е частното от деленето на броя на действителните гласове, подадени в многомандатния избирателен район, на броя на определените за този район мандати; когато частното не е цяло число, районната избирателна квота е най-близкото до това частно по-голямо цяло число.

§ 1а. (Нов, ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Невъзстановените суми от депозити по чл. 49а постъпват в Център "Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването.

Допълнителни разпоредби

§ 2. (Отм., ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.)

§ 3. Този закон отменя:
1. Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове (обн., ДВ, бр. 69 от 1991 г.; изм., бр. 70, 76 и 98 от 1991 г.; частично отменен със Закона за местните избори, ДВ, бр. 66 от 1995 г., относно произвеждането на избори за общински съветници и кметове, бр. 22 от 1997 г. - Решение № 4 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 24 от 2001 г.).
2. Закона за народните представители и народните съветници (обн., ДВ, бр. 32 от 1977 г.; изм., бр. 72 от 1981 г., бр. 27 и 87 от 1986 г., бр. 77 от 1991 г.).
3. Решение на Великото Народно събрание от 21 август 1991 г. за достъпа до националните средства за масово осведомяване по време на предизборната кампания (ДВ, бр. 71 от 1991 г.).
4. Указ № 1979 за запазване на изборните материали (ДВ, бр. 103 от 1976 г.).

§ 4. Разпоредбите на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 56 от 1999 г.; изм., бр. 92 и 97 от 2000 г.) за предвидените в него срокове не се прилагат при възлагането на конкурс за компютърна обработка на резултатите от изборите и изработването и отпечатването на бюлетините.

§ 5. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 от 2001 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 95, ал. 1 след думите "до общинската администрация" се добавя "или до органите по чл. 1, ал. 2 от Закона за българските документи за самоличност".
2. В чл. 114 се създава ал. 3:
"(3) Органите по чл. 1, ал. 2 от Закона за българските документи за самоличност изпращат данните за заявените постоянни адреси в ЕСГРАОН в петдневен срок."
3. Създава се § 6а:
"§ 6а. За граждани, които не са заявили постоянен адрес по реда на чл. 95, отбелязаната в личния (зелен) паспорт адресна регистрация се смята за постоянен адрес."

§ 6. (Отм., ДВ, бр. 45 от 2002 г.)

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ (ОБН., ДВ, БР. 28 ОТ 2005 Г.)

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ОБН., ДВ, БР. 32 ОТ 2005 Г.)

§ 53. Централната избирателна комисия утвърждава техническия образец на бюлетините за гласуване в страната и в чужбина за избиране на 40-ото Народно събрание не по-късно от 28 дни преди изборния ден.

§ 54. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ОБН., ДВ, БР. 38 ОТ 2005 Г.)

§ 3. Законът влиза в сила от 12 април 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 18. В Закона за избиране на народни представители (обн., ДВ, бр. 37 от 2001 г.; бр. 44 от 2001 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 28, 32 и 38 от 2005 г., бр. 24, 30 и 63 от 2006 г.) в чл. 15а думите "Закона за облагане доходите на физическите лица" се заменят със "Закона за данъците върху доходите на физическите лица".