Българите от Голо Бърдо, Република Албания - 2

ИЗДАНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА


БЪЛГАРИТЕ ОТ ГОЛО БЪРДО,
РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ


Език, обредност, музика
Част 2
Съставител
Веселка Тончева
София, 2011

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Алексей Константинов Жалов
д-р Константин Звездомиров Рангочев
д-р Росен Росенов Малчев

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ


І. УВОДНИ ДУМИ ........................................................................... 7
ІІ. ИЗСЛЕДВАНИЯ ......................................................................... 9
1. Веселка Тончева – Традиционна обредност и музика
от Голо Бърдо – сватба и сюнет от с. Големо Острени ..................... 9
2. Цветелина Димитрова – Език и обредност
(Бележки върху материали от с. Големо Острени,
обл. Голо Бърдо) ........................................................................ 65
ІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................... 81
1. Песни .................................................................................... 81
2. Топонимия ........................................................................... 122
2.1 Петя Асенова – Местни имена от Голо Бърдо –
Североизточна Албания ............................................................ 122
2.2 Алексей Жалов – Топоними от с. Стеблево,
Голо Бърдо, Албания ................................................................ 136
2.3 Константин Рангочев – Топонимия от с. Стеблево
(Записи от 2006 г.) .................................................................. 143
3. Словесни материали ............................................................. 147
3.1 Голо Бърдо, селата, местата, историята ................................ 147
3.2 Религия .............................................................................. 161
3.3 Календарна обредност ........................................................ 167
3.4 Семейна обредност ............................................................. 174
3.5 Фолклорна вяра ................................................................. 219
3.6 Музика .............................................................................. 235
3.7 Носия ................................................................................ 254
3.8 Поминък ............................................................................ 257
3.9 Идентичност ....................................................................... 261
ІV. СПИСЪК НА ОСВЕДОМИТЕЛИТЕ ............................................ 264
V. РЕЗЮМЕТА ........................................................................... 266
1. Резюме на английски език .................................................... 266
2. Резюме на немски език ......................................................... 268
3. Резюме на албански език ...................................................... 270
VI. АВТОРИТЕ ........................................................................... 272