Българите от Голо Бърдо, Република Албания - 1

ИЗДАНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА


БЪЛГАРИТЕ ОТ ГОЛО БЪРДО,
РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ


Традиции, музика, идентичност
Част 1
Веселка Тончева
София, 2009

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Алексей Константинов Жалов
д-р Константин Звездомиров Рангочев
д-р Росен Росенов Малчев

 

СЪДЪРЖАНИЕ


I. УВОДНИ ДУМИ .............................................................................................. 7
IІ. ОБЩНОСТТА................................................................................................ 9
1. История ....................................................................................................... 9
2. Религия ...................................................................................................... 25
ІIІ. Традиционна обредност ............................................................................. 32
1. Календарна обредност ................................................................................. 32
2. Семейна обредност ...................................................................................... 47
ІV. Музика....................................................................................................... 63
V. Идентичност................................................................................................ 91
VI. Заключителни думи .................................................................................. 118
VII. Литература.............................................................................................. 119
VIII. Приложения........................................................................................... 129
1. Песни ....................................................................................................... 129
2. Словесни материали .................................................................................. 209
2.1 Общността – история и религия ................................................................ 209
2.2 Календарна обредност ................................................................................227
2.3 Семейна обредност .................................................................................... 243
2.4 Музика ..................................................................................................... 275
2.5 Идентичност ............................................................................................. 280
2.6 Фолклорен светоглед ................................................................................ 292
IX. Списък на осмедомителите......................................................................... 296
X. Резюмета ................................................................................................... 298
1. Резюме на английски език ........................................................................... 298
2. Резюме на немски език ................................................................................ 300
3. Резюме на албански език ............................................................................. 302