19 август 2022г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Социокултурни детерминанти на българското предприемачество

СЪДЪРЖАНИЕ


Първа част
1. Социокултурни проблеми на българското
предприемачество (от социология към антропология)
гл. ас. д-р Валентин Вацев .............................................................. 7
2. Oсновни подходи за формиране на предприемаческата
активност
гл. ас. д-р Мария Стоева................................................................ 52
3. Законодателна основа на българското предприемачество
проф. д-р Еньо Савов..................................................................... 59
4. Политически фактори, влияещи върху предприемачеството
гл. ас. д-р Драгомир Генов............................................................ 79
5. Иновативността на българския предприемач и големите
предизвикателства на кризата
ас. Асен Попов ............................................................................... 99
6. Образователен аспект на социокултурните детерминанти
на българския предприемач
доц. д-р Веселин Лулански ......................................................... 141
7. Българските предприемачи за ползата от браншовите
организации
ас. Ани Кузманова ....................................................................... 159
8. Предприемачите за предприемачеството
и социалния контекст
проф. д-р Желка Генова .............................................................. 169
9. Щрихи към модел за изграждане на психологическа
компетентност на предприемача
проф. д.п.н. Веселин Василев ..................................................... 190


Втора част
Социокултурни детерминанти на българското
предприемачество
(емпирично социологическо изследване)
10. Проблеми на българските предприемачи – акценти
и изводи от емпиричното социологическо изследване
Димо Гецов ................................................................................. 209
11. Предприемаческото съсловие в България и предизвика-
телствата на кризите (коментар)
проф. дсн Кръстьо Петков......................................................... 215
12. За съвременния профил на българския предприемач
(коментар)
проф. д-р Митко Димитров ....................................................... 219
Основни резултати от емпиричното
социологическо изследване
13. Интерпретационна рамка (понятийни и емпирични
индикатори) ................................................................................ 224
14. Сценарий за провеждане на групови дискусии (фокус групи) .. 228
15. Резултати от проведените групови дискусии (фокус групи) ...235
16. Предприемачески нагласи и ценности..................................... 262
17. Въпросник за провеждане на дълбочинни интервюта
с предприемачи .......................................................................... 285
18. Резултати от проведените интервюта ...................................... 296
19. Основни акценти и изводи от груповите дискусии
и дълбочинни интервюта........................................................... 318

В тази книга са включени студии и статии, както и резултати от изследвания, анализи и коментари, разработвани в хода на осъществяването на втория етап на проекта „Социокултурни детерминанти на българското предприемачество“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието, младежта и науката.

Анализът на темите и проблемите, основните констатации и изводи са предпоставени от общ и обединяващ теоретичен модел и комплексно емпирично изследване на историческата, социокултурната, правната, икономическата и ценностната обусловеност на мотивите за инициатива, активност и поведение на българските предприемачи и предприемаческото съсловие в България. С поставянето на проблема за предприемачеството в интердисциплинарна интерпретационна рамка, със съчетаването на потенциала на историческия, икономическия, правния, социологическия и психологическия подходи и методи, изследователският екип реализира целта на изследването – да се разкрие комплекса от условия, фактори и механизми в съвременното българско общество, които влияят (благоприятно или не) върху активността и поведението на българския предприемач и предприемаческата общност.

С реализацията на този проект изследователският екип по същество коригира учебникарските представи за предприемач и предприемаческа дейност и прави опит да разкрие един реален профил на българския предприемач и на проблемите в неговата дейност в условия на кризисна пазарна икономика.


проф. д-р Желка Генова
Ръководител на проекта