Път: : Списъциx

Частичен списък (2012 г.) на агенции и други подобни

Сега (2012) България има има около 80 държавни контролни органи с 251 териториални подразделения. Техният непълен списък е такъв:

Комисия за защита от дискриминация,
Комисия за защита на конкуренцията,
Комисия за финансов надзор,
Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност,
Комисия за разкриване на документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА,
Комисия за регулиране на съобщенията,
Комисия за публичен надзор върху лицензираните одитори,
Комисия за защита на личните данни,
НОИ,
СЕМ,
Държавна агенция „Архиви",
ДКЕВР,
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси",
Държавна агенция за бежанците,
Държавна агенция за българите в чужбина,
ДАНС,
НСИ,
БНБ,
Сметна палата,
ДФ „Земеделие",
Изпълнителна агенция по горите,
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол,
Контролно-техническа инспекция,
Национална служба по зърното и фуражите,
Изпълнителна агенция по лозата и виното,
Национална служба за растителна защита,
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури,
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството,
Българска агенция за контрол върху храните,
Изпълнителна агенция по почвени ресурси,
Национална служба за съвети в земеделието,
Български институт по метрология,
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата,
Агенция за енергийна ефективност,
Комисия за защита на потребителите,
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия,
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация",
Патентно ведомство,
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор,
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол,
Главна инспекция по труда,
Агенция за социално подпомагане,
Държавна агенция за закрила на детето,
Агенция за хората с увреждания,
Военна полиция,
Дирекция за национален строителен контрол,
Агенция „Пътна инфраструктура",
Агенция по геодезия, картография и кадастър,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация",
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация",
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация",
Изпълнителна агенция „Елекронни съобщителни мрежи и информационни системи",
Изпълнителна агенция „Морска администрация",
НАП,
Агенция „Митници",
Агенция за държавна финансова инспекция,
Държавна комисия по хазарта,
Национален компенсационен жилищен фонд,
Изпълнителна агенция по трансплантация,
Изпълнителна агенция по лекарствата,
НЗОК,
Агенция за околната среда,
Централен регистър на особените залози,
Агенция по вписванията,
Национално бюро за правна помощ,
всички министерства....