Акт за единния пазар II /окт.2012/

 Брюксел, Европейска комисия

Съобщение за медиите

Акт за единния пазар II — дванадесет приоритетни мерки за възобновяване на икономическия растеж

Преди 20 години бяха положени основите на единния пазар. През изминалия период бе постигнато много. За европейските потребители единният пазар означава по-голям избор при по-ниски цени; за гражданите — право да пътуват свободно, да се установяват и работят там, където желаят; за младите хора — възможност да учат в чужбина, от която през последните 25 години се възползваха над 2,5 милиона студенти. Благодарение на единния пазар 23 милиона предприятия в ЕС получиха достъп до 500 милиона потребители, бе даден тласък и на чуждестранните инвестиции. Посланието е ясно и очевидно: силният, дълбоко интегриран единен пазар осигурява икономически растеж и работни места и предлага на европейските граждани възможности, които не съществуваха преди 20 години.

Изграждането на единния пазар е непрекъснат процес. То представлява основен елемент от европейската програма за икономически растеж с цел преодоляване на сегашната икономическа криза. Поради това Европейската комисия днес прие Акт за единния пазар II, съдържащ дванадесет ключови мерки, които предстои да бъдат приети бързо от институциите на ЕС. Тези мерки са насочени към четири основни движещи сили на икономическия растеж, трудовата заетост и доверието на потребителите: а) интегрирани мрежи, б) трансгранична мобилност на гражданите и предприятията, в) цифрова икономика и г) мерки в подкрепа на социалното сближаване и преки ползи за потребителите, съобщиха от пресслужбата на ЕК.

„Единният пазар може да допринесе повече за европейските граждани и предприятия“, заяви комисарят на ЕС по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние и добави: „Актът за единния пазар II изисква от нас, създателите на политики, делова и съсредоточена работа и конкретни резултати. Убеден съм, че дванадесетте ключови мерки, които представяме днес, ще получат степента на политическа ангажираност, която заслужават. Това е възможност да оползотворим нашето огромно преимущество — единния пазар, така че нашата социална пазарна икономика отново да стане конкурентоспособна и просперираща“.

Актът за единния пазар II следва първия набор от мерки, представен от Комисията — Акт за единния пазар I, — и представлява нов етап в процеса на разширяване и задълбочаване на интеграцията на единния пазар.

С него се отбелязва 20-та годишнина на единния пазар на ЕС и се открива Седмицата на единния пазар (15—20 октомври 2012 г.), по време на която в целия ЕС ще се проведат мероприятия под надслов „Заедно за нов растеж“ и хората, които разработват политики, и гражданите ще имат възможност да обсъдят постиженията и предизвикателствата на единния пазар и да предлагат нови идеи.

Контекст

Актът за единния пазар II включва следните мерки:

Транспортни и енергийни мрежи: ефективните и изцяло интегрирани транспортни и енергийни мрежи са гръбнакът на единния пазар. Възможностите, които предоставят Кохезионният фонд и структурните фондове, трябва да бъдат съпроводени от ангажимент по отношение на конкуренцията, избора и качеството на услугите в целия ЕС. За да бъде осъществена тази цел, Актът за единния пазар II включва:

(i) мерки с цел предоставянето на вътрешнодържавни услуги за железопътен превоз на пътници да се отвори за по-нататъшна конкуренция в рамките на ЕС;

(ii) мерки за подобряване на единния пазар в областта на морския транспорт;

(iii) мерки за ускоряване на осъществяването на инициативата за единно европейско небе;

(iv) мерки за по-ефективно прилагане на съществуващото законодателство на ЕС в областта на енергетиката.

Мобилност на гражданите и предприятията: свободното трансгранично движение е залегнало в основата както на единния пазар, така и на самия Европейския съюз. При все това, все още съществуват практически и правни пречки, които възпрепятстват мобилността на гражданите, стопанските дейности и инвестициите. С Акта за единния пазар II Комисията предлага:

(i) порталът EURES да се превърне в пълноценен инструмент за трансгранично посредничество за намиране на работа и набиране на персонал;

(ii) да се въведат разпоредби за мобилизиране на средства за дългосрочно инвестиране за частни дружества и дългосрочни проекти;

(iii) да се модернизира производството по несъстоятелност, като се започне с трансгранични дела, и да се стимулира създаването на стопанска среда, в която неуспешните предприемачи да могат да получат втори шанс.

Цифрова икономика: поради икономическата си значимост и влиянието, което оказва върху други отрасли по отношение на производителността и решаването на обществените проблеми, революцията в цифровата икономика създава възможности, които не бива да се пропускат. С оглед на доизграждането на цифровия единен пазар до 2015 г., Комисията предлага:

(i) да се улесни електронната търговия в ЕС, като платежните услуги се направят по-лесни за ползване, по-надеждни и по-конкурентоспособни;

(ii) да се преодолее основната причина за липсата на инвестиции във високоскоростни широколентови връзки, т.е. инженерно-строителните разходи;

(iii) при възлагането на обществени поръчки да се въведе електронното фактуриране, тъй като то е доказан начин за икономия на финансови средства.

Социално предприемачество, социално сближаване, доверие на потребителите: успехът на единния пазар зависи също и от икономическото и социалното участие, което той може да осигури. Потребителите трябва имат доверие в единния пазар, а гражданите в целия ЕС — възможност да се възползват от неговите преимущества. Комисията възнамерява да постигне тази цел чрез конкретни инструменти на вътрешния пазар, включително:

(i) подобряване на правилата за безопасност на продуктите и действително прилагане на тези правила;

(ii) мерки за осигуряване на широк достъп до банкови сметки, прозрачни и съпоставими такси за банкови сметки, както и по-лесна смяна на банковата сметка.

Източник:http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_bg.htm